Bing markkinointi - Miksi se kannattaa? 

Sii­tä huo­li­mat­ta, että Google on vie­nyt kul­ta­po­kaa­lin haku­ko­nei­den mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa, pal­ki­taan myös Bing hyväs­tä suo­ri­tuk­ses­ta. Vaik­ka käyt­täi­sit­kin Googlea hakies­sa­si ravin­to­lan osoi­tet­ta tai ver­tail­lak­se­si uuden astian­pe­su­ko­neen hin­to­ja, iPho­nen käyt­tä­jä­nä saa­tat tie­tä­mät­tä­si toi­si­naan tur­vau­tua Bin­gin apuun. Kun haluat saa­da Siril­tä vas­tauk­sia kipe­riin kysy­myk­siin, etsii teko­ä­ly tie­don Bin­gis­tä. Kyse ei ole unho­laan unoh­de­tus­ta haku­ko­nees­ta, jos­sa mai­non­taa ei kan­na­ta edes vil­leim­mis­sä aja­tuk­sis­saan har­ki­ta, vaan par­haim­mil­laan Bing mark­ki­noin­ti tuo ihka oike­aa kaup­paa.
Jot­ta Bing mark­ki­noin­ti tun­tui­si sinus­ta­kin hel­pom­min lähes­tyt­tä­väl­tä aja­tuk­sel­ta, on Kubla raa­pus­ta­nut yti­mek­kään oppaan Bin­gis­sä mainostamiseen.

Bing on toiseksi suosituin hakukone

Bing on haku­ko­ne, joka on tais­tel­lut tien­sä lähes­tul­koon Googlen rin­nal­la tähän päi­vään asti. Kyse on Suo­men toi­sek­si suo­si­tuim­mas­ta haku­ko­nees­ta, jol­la suo­ma­lai­set teki­vät tämän vuo­den maa­lis­kuus­sa 25 mil­joo­naa hakua. Bing toi­mit­taa tie­don­näl­käi­sil­le net­ti­surf­fai­li­joil­le vas­tauk­sia toi­mien Win­dows-lait­tei­den teh­das­a­se­tuk­se­na sekä iPho­nen ja Mac­Boo­kin Siri-teko­ä­lyn tietopankkina.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Bing markkinointi kannattaa – 4 syytä miksi

Bing mark­ki­noin­ti star­ta­taan Bin­gin omal­la main­osa­lus­tal­la, joka kan­taa nimeä Mic­ro­soft Adver­ti­sing. Kun mai­non­taa tekee Bin­gis­sä, saa mai­nok­sen­sa näky­viin yhden haku­ko­neen sijaan kol­mes­sa! Mic­ro­soft omis­taa Bin­gin lisäk­si haku­ko­neet Yahoo! sekä AOL, mikä tar­koit­taa sitä, että Bing mark­ki­noin­ti voi tavoit­taa rut­kas­ti isom­man jou­kon poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Vaik­ka Bing mark­ki­noin­ti on kokei­le­mi­sen arvoi­nen tapa lähes­tyä koh­de­ryh­mää, ei se tie­ten­kään sovi kai­kil­le. Kubla antaa sinul­le mie­lel­lään ammat­ti­lai­sen näkö­kul­man sii­hen, kan­nat­taa­ko yri­tyk­se­si mai­non­ta sijoit­taa Bingiin.

1. Bing markkinointi on kustannustehokasta

Bin­gis­sä mak­sat ainoas­taan mai­nos­ta kli­kan­neis­ta asiak­kais­ta. Se, että joku näkee mai­nok­se­si, ei siis vie­lä keven­nä lom­pak­koa­si lain­kaan. Kus­tan­nus­te­hok­kuus juon­taa juu­ren­sa vähäi­sem­pään kil­pai­luun. Bing mark­ki­noin­ti saat­taa saa­da aikaan samal­la sum­mal­la parem­pia tulok­sia kuin mai­non­ta Google Ads -main­osa­lus­tal­la. Mai­nos­ta­mi­sen kus­tan­nus­te­hok­kuu­den lisäk­si sinun on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi kivu­ta haku­tu­los­si­vun kär­keen Bin­gis­sä kuin Googles­sa – ja tie­tys­ti haluat olla kil­pai­li­joi­ta­si parem­mal­la pai­kal­la, jot­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den klik­kauk­set osu­vat sinuun.

2. Kilpailu on vähäisempää ja klikkihinnat edullisempia

Bing ei suo­sios­saan vedä ver­to­ja Googlel­le. Kil­pai­lun vähäi­syys tekee menes­ty­mi­ses­tä huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa! Sil­lä välin kun Googles­sa vili­see mai­nos­ta­jia ja klik­ki­hin­nat ovat kor­keam­pia, pysyt­te­lee Bing mata­lam­mis­sa hin­nois­sa vähem­män mai­nos­ta­ja­mää­rän ansios­ta. Klik­ki­hin­to­ja ver­tail­laan CPC-arvol­la (Cost Per Click). Kun käy­tät mai­nos­ta­mi­seen Bin­gin main­osa­lus­taa, voi mai­nok­sen CPC olla jopa 70 % alhai­sem­pi ver­rat­tu­na Googlen main­osa­lus­tal­la teh­tyyn mai­nok­seen. Näin ollen esi­mer­kik­si klik­ki­hin­nan olles­sa 3 € Bin­gis­sä, on se noin 5 € Googles­sa. Alle euron klik­ki­hin­nois­sa ero ei vält­tä­mät­tä tun­nu, mut­ta pidem­män pääl­le pie­nis­tä purois­ta kas­vaa suu­ri joki.

3. Bing markkinointi on helposti mitattavissa

Mai­non­nan ana­ly­soi­mi­nen on edel­ly­tys kehi­tyk­sel­le. Teh­däk­se­si mai­nok­ses­ta­si ensi ker­ral­la entis­tä­kin parem­man, on sinun tie­det­tä­vä, mis­sä onnis­tut­tiin ja mikä ei toi­mi­nut. Bing mai­non­ta mah­dol­lis­taa muun muas­sa tehok­kuu­den mit­taa­mi­sen: voit tes­ta­ta avain­sa­no­ja, ajoi­tus­ta ja tar­jouk­sia. Tes­taa­mi­nen takaa par­haan tuo­ton jokai­sel­le mai­non­taan käyt­tä­mäl­le­si eurolle.

4. Bing markkinointi saa aikaan paremman ROI:n

Kun mai­nos­ta­jal­ta kysy­tään jou­lu­lah­ja­toi­vet­ta, on se epäi­le­mät­tä parem­pi ROI. Kuusen alle kau­niis­ti pake­toi­tu 500 % tuot­toas­te saa vil­la­su­kat pyö­ri­mään jalois­sa! ROI (Return On Invest­ment) kuvaa sitä raha­mää­rää, jon­ka mai­nos­ta­jan inves­toin­ti tuo takai­sin. Sen lisäk­si, että Bing mark­ki­noin­ti rökit­tää Googlen klik­ki­hin­nois­sa, saa se oikein teh­ty­nä aikaan myös parem­man tuottoasteen.

Vie Bing markkinointi kerrasta maaliin

Anna mui­den pör­rä­tä Googles­sa, ja kokei­le sil­lä välin sii­piä­si Bin­gis­sä! Jot­ta osaat vali­ta oikean haku­ko­neen mai­nos­ta­mi­seen, on sinun tun­net­ta­va koh­de­ryh­mä­si kuin omat ystä­vä­si. Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­sä, haku­ko­neen valin­nas­sa, kam­pan­jan ideoin­nis­sa ja mai­nok­sen pyö­rit­tä­mi­ses­sä rin­nal­la­si on mark­ki­noin­nin rau­tai­nen ammat­ti­lai­nen Kubla. Par­haim­mil­laan Bing mark­ki­noin­ti saa koli­kot kilah­te­le­maan kas­saan – jätä kokei­lut sekä kik­ka­kol­mo­set muil­le, ja vie Bing mai­non­ta ker­ras­ta maa­liin alan ammat­ti­lai­sen johdolla.

Ota yhteyt­tä!
Bing markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy