Hakukoneoptimointi hinta - paljonko maksaa? 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti opti­moin­tiin käy­te­tys­tä ajas­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta joka opti­moin­tia teke­väl­lä tahol­la löy­tyy. Par­haat teki­jät voi­vat veloit­taa enem­män kuin vas­ta uran­sa alus­sa ole­vat teki­jät ja toki koke­neim­pia teki­jöi­tä myös käy­te­tään vaa­ti­vim­piin tapauk­siin jois­sa “ent­ry level” osaa­ja ei pys­ty tuo­maan asiak­kaal­le tar­vit­ta­vaa mää­rää lisä­ar­voa ja tulok­sia. Eli voi­daan sanoa että haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta on ylei­sim­min välil­lä 300 euroa - 1500 euroa kuu­kau­des­sa. Useat toi­mi­jat tar­joa­vat myös pal­ve­lua ker­ta­hin­nal­la joka liik­kuu ylei­sim­min välil­lä 500 - 3500 euroa. Kum­pi sit­ten on jär­ke­vää? Tii­mim­me suo­sit­te­lee ker­ta­mak­sul­lis­ta opti­moin­tia asiak­kail­leen ylei­sim­min ja jat­koa vain tulos­ten perus­teel­la. Tulok­sia voi­daan seu­ra­ta A) Google Ana­ly­tic­sin avul­la lii­ken­ne­mää­rän kas­vul­la ja B) esi­mer­kik­si SEM­Rush-työ­ka­lul­la sijoi­tus­ten nousul­la Googlen orgaa­ni­sis­sa tuloksissa.

Miksi hakukoneoptimoinnin hinta vaihtelee?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta vaih­te­lee pal­jon aivan kuten monel­la muul­la­kin toi­mia­lal­la pal­ve­lui­den hin­nat vaih­te­le­vat pal­jon. Eri­tyi­ses­ti B2B-toi­mia­lal­la hin­nat vaih­te­le­vat pal­jon ja osta­jan on hyvin vai­kea huo­ma­ta mis­tä hin­ta muo­dos­tuu ja mikä toi­mi­ja pitäi­si vali­ta. Kublan tii­mi suo­sit­te­lee tapaa­maan usei­ta eri toi­mi­joi­ta oman ymmär­ryk­sen kas­vat­ta­mi­sek­si ja samal­la huo­maat yri­tyk­sen toi­min­nas­ta asioi­ta jot­ka aut­ta­vat erot­ta­maan haluat­ko toi­mia juu­ri tämän haku­ko­neop­ti­moin­tia tar­joa­van yri­tyk­sen kans­sa. Hin­ta on vain yksi teki­jä pal­ve­lus­sa ja koke­muk­sem­me mukaan tulet kyl­lä löy­tä­mään oikean kump­pa­nin kun­han tapaat tar­peek­si usei­ta toi­mi­joi­ta ja huo­maat hin­noit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den seas­ta itsel­le­si toi­mi­vim­man. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli SEO on jat­ku­vaa teke­mis­tä hin­ta toki kas­vaa sen myö­tä mut­ta kui­ten­kin yksit­täi­set toi­men­pi­teet aut­ta­vat yri­tys­tä­si nopeas­ti­kin pää­se­mään eteen­päin ja täs­tä syys­tä suo­sit­te­lem­me pit­kiä sitou­muk­sia haku­ko­neop­ti­moin­tiin. Pää­tä siis lyhyt ajan­jak­so kuten 3-6 kuu­kaut­ta ja kat­so mitä kump­pa­ni­si saa aikai­sek­si ja vie­lä parem­pi on toteut­taa ensin ker­ta­pro­jek­ti jon­ka jäl­keen pää­tät sitou­dut­ko edes muu­ta­man kuu­kau­den kes­toi­seen kuu­kausi­mak­sul­li­seen sopimukseen.

Haluat­ko aloit­taa haku­ko­neop­ti­moin­nin tai tar­vit­set­ko apua nykyi­seen teke­mi­seen? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin hakukoneoptimoinnin palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Voiko hakukoneoptimointia tehdä itse ilmaiseksi?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on vaa­ti­vaa työ­tä mut­ta sil­ti sen peri­aat­teet ovat mel­koi­sen yksin­ker­tai­sia. Käy­tä sinun yri­tyk­sel­le­si tär­keim­piä avain­sa­no­ja sivus­tol­la­si tar­peek­si usein. Muis­ta kui­ten­kin käyt­tää yhdel­lä sivulla/välilehdellä vain yhtä opti­moi­ta­vaa sanaa usei­ta ker­to­ja kuten noin 10-30 ker­taa riip­puen sisäl­tö­si pituu­des­ta. 500 sanan sisäl­tö riit­tää jokai­sel­la väli­leh­del­lä ja mikä­li teet 500 pitui­sen sisäl­lön niin käy­tä sil­lä sivun osal­la opti­moi­ta­vaa sanaa 10-20 ker­taa. Päh­ki­nän­kuo­res­sa tämä aut­taa sivus­toa­si nouse­maan jat­ku­vas­ti orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa ja saa­van näin jat­ku­vas­ti myös “ilmais­ta” lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si. Toki­kaan tämä­kään työ­vai­he ei ole ilmais­ta kos­ka jou­dut käyt­tä­mään aikaa sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­tiin vaik­ka teki­sit sen itse. Hin­ta tulee siis joko oste­tus­ta työs­tä tai sit­ten omas­ta ajan­käy­tös­tä tai oman hen­ki­lös­tön pal­kas­ta ja ajasta.

Hakukoneoptimointi hinta - onko teholle takuuta?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta - voi­ko tehol­le antaa takuu­ta? Google muut­taa jat­ku­vas­ti omia algo­rit­me­jaan jot­ka vai­kut­ta­vat orgaa­ni­seen näky­vyy­teen ja lisäk­si kil­pai­li­ja­si teke­vät suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä jat­ku­vas­ti uut­ta sisäl­töä joka vai­kut­taa koko yri­tyk­se­si toi­mia­lan haku­ko­neop­ti­moin­nin tulok­siin. Haku­ko­neop­ti­moin­nil­le ei siis kukaan todel­la asian osaa­va asian­tun­ti­ja anna takuu­ta vaik­ka toki kaik­ki sen haluaisi.

Kuinka nopeasti hakukoneoptimoinnin hinta tulee tuloksina takaisin?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta tulee tulok­si­na useas­ti takai­sin jopa vuo­des­sa. Toki tätä var­ten on tär­ke­ää las­kea hin­taan mukaan oma ajan­käyt­tö ja lisäk­si mah­dol­li­ses­ti oste­tut pal­ve­lut. Tuot­to­ja las­kies­sa on tär­ke­ää las­kea kes­ki­kau­pan arvo, toteu­tu­mis­pro­sent­ti ja myyn­ti­kat­teen arvo. Näin voi­daan las­kea kuin­ka pal­jon sijoi­tuk­sen takai­sin saa­mi­nen todel­li­suu­des­sa kes­tää ja toki tämä lop­pu­tu­los on eri­lai­nen jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä riip­puen pää­osin haku­ko­neop­ti­moin­nin laa­dus­ta ja hin­ta­pis­tees­tä sekä tuotteen/palvelun katteesta.

Miten saan hakukoneoptimoinnin nopeasti kuntoon?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin saat nopeim­min kun­toon haas­tat­te­le­mal­la usei­ta alam­me toi­mi­joi­ta ja muo­dos­ta­mal­la kuvan par­haas­ta kump­pa­nis­ta. Han­ki ker­ta­pro­jek­ti­na tek­ni­nen opti­moin­ti sivus­to­si sisäl­lä kun­toon ja tämän jäl­keen on hyvä kes­kit­tyä hyvin haku­ko­neop­ti­moi­tuun sisäl­töön. Kysy myös meil­tä lisää tie­toa ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
hakukoneoptimoint hinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy