Hakukoneoptimointi hinta - paljonko maksaa? 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti opti­moin­tiin käy­te­tys­tä ajas­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta joka opti­moin­tia teke­väl­lä tahol­la löy­tyy. Par­haat teki­jät voi­vat veloit­taa enem­män kuin vas­ta uran­sa alus­sa ole­vat teki­jät ja toki koke­neim­pia teki­jöi­tä myös käy­te­tään vaa­ti­vim­piin tapauk­siin jois­sa “ent­ry level” osaa­ja ei pys­ty tuo­maan asiak­kaal­le tar­vit­ta­vaa mää­rää lisä­ar­voa ja tulok­sia. Eli voi­daan sanoa että haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta on ylei­sim­min välil­lä 300 euroa - 1500 euroa kuu­kau­des­sa. Useat toi­mi­jat tar­joa­vat myös pal­ve­lua ker­ta­hin­nal­la joka liik­kuu ylei­sim­min välil­lä 500 - 3500 euroa. Kum­pi sit­ten on jär­ke­vää? Tii­mim­me suo­sit­te­lee ker­ta­mak­sul­lis­ta opti­moin­tia asiak­kail­leen ylei­sim­min ja jat­koa vain tulos­ten perus­teel­la. Tulok­sia voi­daan seu­ra­ta A) Google Ana­ly­tic­sin avul­la lii­ken­ne­mää­rän kas­vul­la ja B) esi­mer­kik­si SEM­Rush-työ­ka­lul­la sijoi­tus­ten nousul­la Googlen orgaa­ni­sis­sa tuloksissa.

Miksi hakukoneoptimoinnin hinta vaihtelee?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta vaih­te­lee pal­jon aivan kuten monel­la muul­la­kin toi­mia­lal­la pal­ve­lui­den hin­nat vaih­te­le­vat pal­jon. Eri­tyi­ses­ti B2B-toi­mia­lal­la hin­nat vaih­te­le­vat pal­jon ja osta­jan on hyvin vai­kea huo­ma­ta mis­tä hin­ta muo­dos­tuu ja mikä toi­mi­ja pitäi­si vali­ta. Kublan tii­mi suo­sit­te­lee tapaa­maan usei­ta eri toi­mi­joi­ta oman ymmär­ryk­sen kas­vat­ta­mi­sek­si ja samal­la huo­maat yri­tyk­sen toi­min­nas­ta asioi­ta jot­ka aut­ta­vat erot­ta­maan haluat­ko toi­mia juu­ri tämän haku­ko­neop­ti­moin­tia tar­joa­van yri­tyk­sen kans­sa. Hin­ta on vain yksi teki­jä pal­ve­lus­sa ja koke­muk­sem­me mukaan tulet kyl­lä löy­tä­mään oikean kump­pa­nin kun­han tapaat tar­peek­si usei­ta toi­mi­joi­ta ja huo­maat hin­noit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den seas­ta itsel­le­si toi­mi­vim­man. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli SEO on jat­ku­vaa teke­mis­tä hin­ta toki kas­vaa sen myö­tä mut­ta kui­ten­kin yksit­täi­set toi­men­pi­teet aut­ta­vat yri­tys­tä­si nopeas­ti­kin pää­se­mään eteen­päin ja täs­tä syys­tä suo­sit­te­lem­me pit­kiä sitou­muk­sia haku­ko­neop­ti­moin­tiin. Pää­tä siis lyhyt ajan­jak­so kuten 3-6 kuu­kaut­ta ja kat­so mitä kump­pa­ni­si saa aikai­sek­si ja vie­lä parem­pi on toteut­taa ensin ker­ta­pro­jek­ti jon­ka jäl­keen pää­tät sitou­dut­ko edes muu­ta­man kuu­kau­den kes­toi­seen kuu­kausi­mak­sul­li­seen sopimukseen.

Haluat­ko aloit­taa haku­ko­neop­ti­moin­nin tai tar­vit­set­ko apua nykyi­seen teke­mi­seen? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin hakukoneoptimoinnin palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Voiko hakukoneoptimointia tehdä itse ilmaiseksi?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on vaa­ti­vaa työ­tä mut­ta sil­ti sen peri­aat­teet ovat mel­koi­sen yksin­ker­tai­sia. Käy­tä sinun yri­tyk­sel­le­si tär­keim­piä avain­sa­no­ja sivus­tol­la­si tar­peek­si usein. Muis­ta kui­ten­kin käyt­tää yhdel­lä sivulla/välilehdellä vain yhtä opti­moi­ta­vaa sanaa usei­ta ker­to­ja kuten noin 10-30 ker­taa riip­puen sisäl­tö­si pituu­des­ta. 500 sanan sisäl­tö riit­tää jokai­sel­la väli­leh­del­lä ja mikä­li teet 500 pitui­sen sisäl­lön niin käy­tä sil­lä sivun osal­la opti­moi­ta­vaa sanaa 10-20 ker­taa. Päh­ki­nän­kuo­res­sa tämä aut­taa sivus­toa­si nouse­maan jat­ku­vas­ti orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa ja saa­van näin jat­ku­vas­ti myös “ilmais­ta” lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si. Toki­kaan tämä­kään työ­vai­he ei ole ilmais­ta kos­ka jou­dut käyt­tä­mään aikaa sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­tiin vaik­ka teki­sit sen itse. Hin­ta tulee siis joko oste­tus­ta työs­tä tai sit­ten omas­ta ajan­käy­tös­tä tai oman hen­ki­lös­tön pal­kas­ta ja ajasta.

Hakukoneoptimointi hinta - onko teholle takuuta?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta - voi­ko tehol­le antaa takuu­ta? Google muut­taa jat­ku­vas­ti omia algo­rit­me­jaan jot­ka vai­kut­ta­vat orgaa­ni­seen näky­vyy­teen ja lisäk­si kil­pai­li­ja­si teke­vät suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä jat­ku­vas­ti uut­ta sisäl­töä joka vai­kut­taa koko yri­tyk­se­si toi­mia­lan haku­ko­neop­ti­moin­nin tulok­siin. Haku­ko­neop­ti­moin­nil­le ei siis kukaan todel­la asian osaa­va asian­tun­ti­ja anna takuu­ta vaik­ka toki kaik­ki sen haluaisi.

Kuinka nopeasti hakukoneoptimoinnin hinta tulee tuloksina takaisin?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta tulee tulok­si­na useas­ti takai­sin jopa vuo­des­sa. Toki tätä var­ten on tär­ke­ää las­kea hin­taan mukaan oma ajan­käyt­tö ja lisäk­si mah­dol­li­ses­ti oste­tut pal­ve­lut. Tuot­to­ja las­kies­sa on tär­ke­ää las­kea kes­ki­kau­pan arvo, toteu­tu­mis­pro­sent­ti ja myyn­ti­kat­teen arvo. Näin voi­daan las­kea kuin­ka pal­jon sijoi­tuk­sen takai­sin saa­mi­nen todel­li­suu­des­sa kes­tää ja toki tämä lop­pu­tu­los on eri­lai­nen jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä riip­puen pää­osin haku­ko­neop­ti­moin­nin laa­dus­ta ja hin­ta­pis­tees­tä sekä tuotteen/palvelun katteesta.

Miten saan hakukoneoptimoinnin nopeasti kuntoon?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin saat nopeim­min kun­toon haas­tat­te­le­mal­la usei­ta alam­me toi­mi­joi­ta ja muo­dos­ta­mal­la kuvan par­haas­ta kump­pa­nis­ta. Han­ki ker­ta­pro­jek­ti­na tek­ni­nen opti­moin­ti sivus­to­si sisäl­lä kun­toon ja tämän jäl­keen on hyvä kes­kit­tyä hyvin haku­ko­neop­ti­moi­tuun sisäl­töön. Kysy myös meil­tä lisää tie­toa ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
hakukoneoptimoint hinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi