LinkedIn mainonnan suunnittelu 

Mik­si, miten ja mil­loin? Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu on ensim­mäi­nen askel tehok­kaa­seen mai­non­taan Lin­ke­dIn-pal­ve­lus­sa. Suun­nit­te­lu­vai­he on tär­keä vai­he, joka antaa sinul­le avai­met mai­nok­sen sisäl­lön luo­mi­seen, opti­moi­mi­seen ja jaka­mi­seen. Me Kublal­la autam­me sinua täl­lä artik­ke­lil­la otta­maan pit­käl­le kan­ta­vat ensiaskeleet.

Ennen kuin aloi­tat, on sinun jär­ke­vää miet­tiä, onko Lin­ke­dIn kana­va­na se oikea. Puhum­me täs­tä lisää aivan tuo­ta pikaa. Jos pää­dyt valit­se­maan Link­ka­rin, kan­nat­taa yri­tys­pro­fii­li luo­da ja val­mis­tel­la huo­lel­la. Tämän lisäk­si suo­sit­te­lem­me asen­ta­maan verk­ko­si­vus­tol­le Google Tag Mana­ge­rin avul­la Lin­ke­dI­nin oman seu­ran­ta­koo­din nimel­tä Lin­ke­dIn Insight Tag.

Tästä syystä LinkedIn mainonnan suunnittelu kannattaa

Kuten sanot­tu, on hyvin suun­ni­tel­tu puo­lik­si teh­ty – myös Lin­ke­dIn-mai­non­nan koh­dal­la. Jos et suun­nit­te­le huo­lel­li­ses­ti sitä, mitä aiot teh­dä ja miten pää­set ase­tet­tui­hin tavoit­tei­siin, on mai­non­ta hakuam­mun­taa. Hyväl­lä tuu­ril­la onnis­tut ker­ran tai kak­si, mut­ta pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si mitä toden­nä­köi­sem­min palaa epä­on­nis­tu­nei­siin yri­tyk­siin, vaik­ka oli­sit suun­nit­te­le­mal­la saa­nut samal­la rahal­la huo­mat­ta­vas­ti parem­pia tuloksia.

 1. Sääs­tät rahaa
 2. Sääs­tät aikaa
 3. Sääs­tät vaivaa

Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­tä ja tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta. Suun­nit­te­le­mal­la sääs­tät rahaa, aikaa ja vai­vaa, jot­ka kaik­ki ovat usein eten­kin aloit­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä erit­täin tiu­kas­sa. Ota Kublan vin­kit talteen!

Mieti, onko LinkedIn oikea kanava sinulle

Siis­pä aloi­te­taan koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­tä. Aloi­ta yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan suku­puo­les­ta, iäs­tä ja maan­tie­teel­li­ses­tä sijain­nis­ta. Tämän jäl­keen pyri tutus­tu­maan hei­hin tar­kem­min sel­vit­tä­mäl­lä näi­den ihmis­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ja elä­män­ti­lan­tei­ta. Jot­ta Lin­ke­dIn-mai­non­ta on kan­nat­ta­vaa sekä rahal­li­ses­ti että ajal­li­ses­ti, on Link­ka­rin olta­va sinun tuot­teel­le­si tai pal­ve­lul­le­si sopi­va kanava.

 • Mie­ti, min­kä­lai­sen ongel­man sinun tuot­tee­si tai pal­ve­lusi ratkaisee.
 • Poh­di, mil­lai­nen ihmi­nen tuot­tee­si tai pal­ve­lusi toden­nä­köi­ses­ti ostaisi.
 • Tut­ki, kuin­ka poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta kan­nat­tai­si lähestyä.

Lin­ke­dIn-mai­non­ta on eri­tyi­sen teho­kas tapa teh­dä B2B-mark­ki­noin­tia – mikä­li koh­de­ryh­mää­si kuu­luu kol­me­kymp­pi­sen yri­tys­päät­tä­jän sijaan 18-vuo­tias nuo­ri, saa­tat saa­da parem­pia tulok­sia esi­mer­kik­si Instagramissa.

 • Maa­il­man­laa­jui­ses­ti kai­kis­ta Lin­ke­dIn-käyt­tä­jis­tä 57 % on miehiä.
 • Enem­mis­tö (59,9 %) Lin­ke­dIn-käyt­tä­jis­tä on 25-34-vuotiaita.
 • Suo­ma­lai­sis­ta yli mil­joo­na käyt­tää Lin­ke­dI­niä aktiivisesti.

Sinul­la on usei­ta eri vaih­toeh­to­ja mai­nok­sen koh­den­ta­mi­sel­le, mut­ta niis­tä ei ole hyö­tyä, jos et tun­ne asiak­kai­ta­si. Mää­ri­tä koh­de­ryh­mä huo­lel­li­ses­ti saa­dak­se­si mai­non­nas­ta kai­ken tehon irti. Voit koh­den­taa Lin­ke­dIn-mai­nok­sen esi­mer­kik­si seu­raa­vien tie­to­jen perusteella:

 • Demo­gra­fi­set tie­dot → esim. ikä, suku­puo­li, sijainti.
 • Yri­tys­tie­dot → esim. toi­mia­la, yri­tyk­sen koko tai nimi.
 • Osaa­mi­nen ja kou­lu­tus → esim. oppi­lai­tos, tutkinto.
 • Työ­ko­ke­mus → esim. ammat­ti­ni­mi­ke, tehtäväalue.
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet → esim. hyvin­voin­ti, markkinointi.

Huo­maat­ko, kuin­ka tar­kas­ti sinun täy­tyy tun­tea poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si, ennen kuin voit hyö­dyn­tää Lin­ke­dI­nin koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la? Har­voin riit­tää ainoa­na tie­to­na se, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas on vaik­ka­pa suo­ma­lai­nen mies.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tarvitset fiksut tavoitteet, jotta LinkedIn-mainonta voi toimia

Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu koos­tuu myös tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta. Kun luot mai­nok­sen Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lus­sa eli Cam­paign Mana­ge­ris­sa, täy­tyy sinun vali­ta kam­pan­ja­ta­voi­te heti ensim­mäi­se­nä. Sinun on siis mie­tit­tä­vä, mitä haluat saa­vut­taa mai­non­nal­la – lisää kävi­jöi­tä verk­ko­si­vus­tol­le tai ken­ties brän­din ima­gon kohen­nus­ta? Voit vali­ta kam­pan­ja­ta­voit­teek­si jon­kin alla olevista:

 • Brän­din tun­net­tuus (Brand awareness)
 • Verk­ko­si­vus­ton lii­ken­ne (Web­si­te visits)
 • Sitou­tu­mi­nen (Enga­ge­ment)
 • Videon kat­se­lu­ker­rat (Video views)
 • Lii­dien han­kin­ta (Lead generation)
 • Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­siot (Web­si­te conversions)
 • Työ­pai­kan haut (Job applicants)
linkedin mainonnan suunnittelu

Tue mainonnalla orgaanista näkyvyyttä tuovaa viestintää

Mak­sul­li­nen Lin­ke­dIn-mai­non­ta tar­vit­see rin­nal­leen puhut­te­le­van Lin­ke­dIn-yri­tys­pro­fii­lin, jos­sa jul­kai­set sään­nöl­li­ses­ti laa­du­kas­ta sisäl­töä. Vaik­ka mai­nos oli­si hyvä, vai­kea­lu­kui­nen tai koko­naan tyh­jä yri­tys­pro­fii­li antaa epä­am­mat­ti­mai­sen kuvan.

Päi­vi­tä yri­tys­pro­fii­li­si kuvaus­teks­tiä kuvai­le­mal­la, mitä yri­tyk­se­si tekee ja ker­to­mal­la, kuin­ka voi­sit aut­taa ja ketä. Kun pro­fii­li­si näyt­tää hyväl­tä, luo sin­ne sisäl­töä sisäl­tö­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Aidos­ti hyö­dyl­li­set ja kiin­nos­ta­vat jul­kai­sut kas­vat­ta­vat orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä, joka yhdes­sä mak­sul­li­sen mai­non­nan kans­sa tuo oikein teh­ty­nä tuloksia.

Var­mis­ta, että spon­so­roi­ma­ton sisäl­tö puhuu samaa kiel­tä kuin mak­se­tun mai­non­nan sisäl­tö – eli on lin­jas­sa yri­tyk­sen brän­di-ilmeen ja vies­tin­tä­ta­van kans­sa. Käy­tä yhte­näis­tä väri­maa­il­maa, tuo esiin brän­die­le­men­tit sekä pyri puhut­te­le­maan asia­kas­ta niin mai­nok­sis­sa kuin spon­so­roi­mat­to­mis­sa jul­kai­suis­sa­kin yri­tyk­sen omal­la äänen­sä­vyl­lä (Tone of Voice).

Vink­ki: Jot­ta saat parem­paa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä Lin­ke­dI­nis­sä, pyri ajoit­ta­maan jul­kai­sut arki- tai vii­kon­lop­pu­aa­muun ennen kel­lo kymmentä.

Mittaa tuloksia, ja kehitä niiden pohjalta seuraavia mainoksia

Täy­del­lis­tä ja täy­sin val­mis­ta mai­non­taa ei ole ole­mas­sa­kaan. Mai­nok­sia on jat­ku­vas­ti ana­ly­soi­ta­va, jot­ta seu­raa­via voi­daan kehit­tää toi­mi­maan parem­min. Haluat taa­tus­ti saa­da mai­non­taan käyt­tä­mil­le­si euroil­le paras­ta vas­ti­net­ta, eikö vain?

Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös mit­ta­rei­den mää­rit­tä­mi­sen. Kun mää­rit­te­let etu­kä­teen, kuin­ka onnis­tu­mis­ta mita­taan, on tulos­ten ana­ly­soin­ti huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa. Valit­se esi­mer­kik­si näis­tä mai­nok­sen tavoi­tet­ta tuke­va mittari:

 • Näky­vyys
 • Klik­kauk­set
 • Klik­kaus­hin­ta ja -prosentti
 • Sitou­tu­mi­set
 • Lin­ke­dIn Insight Tag

Lue tar­kem­min sii­tä, kuin­ka Lin­ke­dIn-mai­non­taa budjetoidaan

LinkedIn mainonnan suunnittelu pähkinänkuoressa

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on siis tär­kein­tä tun­nis­taa oikea koh­de­ryh­mä, mää­ri­tel­lä tavoi­te ja vali­ta mai­nok­sen tavoi­tet­ta tuke­va mit­ta­ri. Tutus­tu ennen aloit­ta­mis­ta myös Lin­ke­dI­nin mai­nos­muo­toi­hin. Toteu­tus­vai­hees­sa fik­sua on koh­den­taa tar­kas­ti sekä ana­ly­soi­da tulok­sia, jot­ta seu­raa­va mai­nos on entis­tä­kin parempi.

Ymmär­rät nyt var­mas­ti, mik­si Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Mai­non­taa on toki help­poa teh­dä häl­lä­vä­liä-asen­teel­la, mut­ta kan­nat­ta­vaa eten­kään pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä se ei ole. Usein kun puut­tuu aika tai osaa­mi­nen, läh­de­tään mai­nok­sia pyö­rit­tä­mään ilman min­kään­lais­ta suun­ni­tel­maa, mikä näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa ja tun­tuu lom­pa­kos­sa. Kään­ny siis mie­luum­min Kublan puo­leen jo heti alussa!

Ota yhteyt­tä!
Linkedin mainonnan suunnittelu
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy