LinkedIn mainonnan suunnittelu 

Mik­si, miten ja mil­loin? Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu on ensim­mäi­nen askel tehok­kaa­seen mai­non­taan Lin­ke­dIn-pal­ve­lus­sa. Suun­nit­te­lu­vai­he on tär­keä vai­he, joka antaa sinul­le avai­met mai­nok­sen sisäl­lön luo­mi­seen, opti­moi­mi­seen ja jaka­mi­seen. Me Kublal­la autam­me sinua täl­lä artik­ke­lil­la otta­maan pit­käl­le kan­ta­vat ensiaskeleet.

Ennen kuin aloi­tat, on sinun jär­ke­vää miet­tiä, onko Lin­ke­dIn kana­va­na se oikea. Puhum­me täs­tä lisää aivan tuo­ta pikaa. Jos pää­dyt valit­se­maan Link­ka­rin, kan­nat­taa yri­tys­pro­fii­li luo­da ja val­mis­tel­la huo­lel­la. Tämän lisäk­si suo­sit­te­lem­me asen­ta­maan verk­ko­si­vus­tol­le Google Tag Mana­ge­rin avul­la Lin­ke­dI­nin oman seu­ran­ta­koo­din nimel­tä Lin­ke­dIn Insight Tag.

Tästä syystä LinkedIn mainonnan suunnittelu kannattaa

Kuten sanot­tu, on hyvin suun­ni­tel­tu puo­lik­si teh­ty – myös Lin­ke­dIn-mai­non­nan koh­dal­la. Jos et suun­nit­te­le huo­lel­li­ses­ti sitä, mitä aiot teh­dä ja miten pää­set ase­tet­tui­hin tavoit­tei­siin, on mai­non­ta hakuam­mun­taa. Hyväl­lä tuu­ril­la onnis­tut ker­ran tai kak­si, mut­ta pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si mitä toden­nä­köi­sem­min palaa epä­on­nis­tu­nei­siin yri­tyk­siin, vaik­ka oli­sit suun­nit­te­le­mal­la saa­nut samal­la rahal­la huo­mat­ta­vas­ti parem­pia tuloksia.

 1. Sääs­tät rahaa
 2. Sääs­tät aikaa
 3. Sääs­tät vaivaa

Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­tä ja tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta. Suun­nit­te­le­mal­la sääs­tät rahaa, aikaa ja vai­vaa, jot­ka kaik­ki ovat usein eten­kin aloit­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä erit­täin tiu­kas­sa. Ota Kublan vin­kit talteen!

Mieti, onko LinkedIn oikea kanava sinulle

Siis­pä aloi­te­taan koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­tä. Aloi­ta yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan suku­puo­les­ta, iäs­tä ja maan­tie­teel­li­ses­tä sijain­nis­ta. Tämän jäl­keen pyri tutus­tu­maan hei­hin tar­kem­min sel­vit­tä­mäl­lä näi­den ihmis­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ja elä­män­ti­lan­tei­ta. Jot­ta Lin­ke­dIn-mai­non­ta on kan­nat­ta­vaa sekä rahal­li­ses­ti että ajal­li­ses­ti, on Link­ka­rin olta­va sinun tuot­teel­le­si tai pal­ve­lul­le­si sopi­va kanava.

 • Mie­ti, min­kä­lai­sen ongel­man sinun tuot­tee­si tai pal­ve­lusi ratkaisee.
 • Poh­di, mil­lai­nen ihmi­nen tuot­tee­si tai pal­ve­lusi toden­nä­köi­ses­ti ostaisi.
 • Tut­ki, kuin­ka poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta kan­nat­tai­si lähestyä.

Lin­ke­dIn-mai­non­ta on eri­tyi­sen teho­kas tapa teh­dä B2B-mark­ki­noin­tia – mikä­li koh­de­ryh­mää­si kuu­luu kol­me­kymp­pi­sen yri­tys­päät­tä­jän sijaan 18-vuo­tias nuo­ri, saa­tat saa­da parem­pia tulok­sia esi­mer­kik­si Instagramissa.

 • Maa­il­man­laa­jui­ses­ti kai­kis­ta Lin­ke­dIn-käyt­tä­jis­tä 57 % on miehiä.
 • Enem­mis­tö (59,9 %) Lin­ke­dIn-käyt­tä­jis­tä on 25-34-vuotiaita.
 • Suo­ma­lai­sis­ta yli mil­joo­na käyt­tää Lin­ke­dI­niä aktiivisesti.

Sinul­la on usei­ta eri vaih­toeh­to­ja mai­nok­sen koh­den­ta­mi­sel­le, mut­ta niis­tä ei ole hyö­tyä, jos et tun­ne asiak­kai­ta­si. Mää­ri­tä koh­de­ryh­mä huo­lel­li­ses­ti saa­dak­se­si mai­non­nas­ta kai­ken tehon irti. Voit koh­den­taa Lin­ke­dIn-mai­nok­sen esi­mer­kik­si seu­raa­vien tie­to­jen perusteella:

 • Demo­gra­fi­set tie­dot → esim. ikä, suku­puo­li, sijainti.
 • Yri­tys­tie­dot → esim. toi­mia­la, yri­tyk­sen koko tai nimi.
 • Osaa­mi­nen ja kou­lu­tus → esim. oppi­lai­tos, tutkinto.
 • Työ­ko­ke­mus → esim. ammat­ti­ni­mi­ke, tehtäväalue.
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet → esim. hyvin­voin­ti, markkinointi.

Huo­maat­ko, kuin­ka tar­kas­ti sinun täy­tyy tun­tea poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si, ennen kuin voit hyö­dyn­tää Lin­ke­dI­nin koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la? Har­voin riit­tää ainoa­na tie­to­na se, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas on vaik­ka­pa suo­ma­lai­nen mies.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tarvitset fiksut tavoitteet, jotta LinkedIn-mainonta voi toimia

Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu koos­tuu myös tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta. Kun luot mai­nok­sen Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lus­sa eli Cam­paign Mana­ge­ris­sa, täy­tyy sinun vali­ta kam­pan­ja­ta­voi­te heti ensim­mäi­se­nä. Sinun on siis mie­tit­tä­vä, mitä haluat saa­vut­taa mai­non­nal­la – lisää kävi­jöi­tä verk­ko­si­vus­tol­le tai ken­ties brän­din ima­gon kohen­nus­ta? Voit vali­ta kam­pan­ja­ta­voit­teek­si jon­kin alla olevista:

 • Brän­din tun­net­tuus (Brand awareness)
 • Verk­ko­si­vus­ton lii­ken­ne (Web­si­te visits)
 • Sitou­tu­mi­nen (Enga­ge­ment)
 • Videon kat­se­lu­ker­rat (Video views)
 • Lii­dien han­kin­ta (Lead generation)
 • Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­siot (Web­si­te conversions)
 • Työ­pai­kan haut (Job applicants)
linkedin mainonnan suunnittelu

Tue mainonnalla orgaanista näkyvyyttä tuovaa viestintää

Mak­sul­li­nen Lin­ke­dIn-mai­non­ta tar­vit­see rin­nal­leen puhut­te­le­van Lin­ke­dIn-yri­tys­pro­fii­lin, jos­sa jul­kai­set sään­nöl­li­ses­ti laa­du­kas­ta sisäl­töä. Vaik­ka mai­nos oli­si hyvä, vai­kea­lu­kui­nen tai koko­naan tyh­jä yri­tys­pro­fii­li antaa epä­am­mat­ti­mai­sen kuvan.

Päi­vi­tä yri­tys­pro­fii­li­si kuvaus­teks­tiä kuvai­le­mal­la, mitä yri­tyk­se­si tekee ja ker­to­mal­la, kuin­ka voi­sit aut­taa ja ketä. Kun pro­fii­li­si näyt­tää hyväl­tä, luo sin­ne sisäl­töä sisäl­tö­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Aidos­ti hyö­dyl­li­set ja kiin­nos­ta­vat jul­kai­sut kas­vat­ta­vat orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä, joka yhdes­sä mak­sul­li­sen mai­non­nan kans­sa tuo oikein teh­ty­nä tuloksia.

Var­mis­ta, että spon­so­roi­ma­ton sisäl­tö puhuu samaa kiel­tä kuin mak­se­tun mai­non­nan sisäl­tö – eli on lin­jas­sa yri­tyk­sen brän­di-ilmeen ja vies­tin­tä­ta­van kans­sa. Käy­tä yhte­näis­tä väri­maa­il­maa, tuo esiin brän­die­le­men­tit sekä pyri puhut­te­le­maan asia­kas­ta niin mai­nok­sis­sa kuin spon­so­roi­mat­to­mis­sa jul­kai­suis­sa­kin yri­tyk­sen omal­la äänen­sä­vyl­lä (Tone of Voice).

Vink­ki: Jot­ta saat parem­paa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä Lin­ke­dI­nis­sä, pyri ajoit­ta­maan jul­kai­sut arki- tai vii­kon­lop­pu­aa­muun ennen kel­lo kymmentä.

Mittaa tuloksia, ja kehitä niiden pohjalta seuraavia mainoksia

Täy­del­lis­tä ja täy­sin val­mis­ta mai­non­taa ei ole ole­mas­sa­kaan. Mai­nok­sia on jat­ku­vas­ti ana­ly­soi­ta­va, jot­ta seu­raa­via voi­daan kehit­tää toi­mi­maan parem­min. Haluat taa­tus­ti saa­da mai­non­taan käyt­tä­mil­le­si euroil­le paras­ta vas­ti­net­ta, eikö vain?

Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös mit­ta­rei­den mää­rit­tä­mi­sen. Kun mää­rit­te­let etu­kä­teen, kuin­ka onnis­tu­mis­ta mita­taan, on tulos­ten ana­ly­soin­ti huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa. Valit­se esi­mer­kik­si näis­tä mai­nok­sen tavoi­tet­ta tuke­va mittari:

 • Näky­vyys
 • Klik­kauk­set
 • Klik­kaus­hin­ta ja -prosentti
 • Sitou­tu­mi­set
 • Lin­ke­dIn Insight Tag

Lue tar­kem­min sii­tä, kuin­ka Lin­ke­dIn-mai­non­taa budjetoidaan

LinkedIn mainonnan suunnittelu pähkinänkuoressa

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on siis tär­kein­tä tun­nis­taa oikea koh­de­ryh­mä, mää­ri­tel­lä tavoi­te ja vali­ta mai­nok­sen tavoi­tet­ta tuke­va mit­ta­ri. Tutus­tu ennen aloit­ta­mis­ta myös Lin­ke­dI­nin mai­nos­muo­toi­hin. Toteu­tus­vai­hees­sa fik­sua on koh­den­taa tar­kas­ti sekä ana­ly­soi­da tulok­sia, jot­ta seu­raa­va mai­nos on entis­tä­kin parempi.

Ymmär­rät nyt var­mas­ti, mik­si Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Mai­non­taa on toki help­poa teh­dä häl­lä­vä­liä-asen­teel­la, mut­ta kan­nat­ta­vaa eten­kään pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä se ei ole. Usein kun puut­tuu aika tai osaa­mi­nen, läh­de­tään mai­nok­sia pyö­rit­tä­mään ilman min­kään­lais­ta suun­ni­tel­maa, mikä näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa ja tun­tuu lom­pa­kos­sa. Kään­ny siis mie­luum­min Kublan puo­leen jo heti alussa!

Ota yhteyt­tä!
Hotjar käyttöön!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi