Mitä maksaa LinkedIn mainonta? 

Lin­ke­dIn-mai­non­nan suo­sio kas­vaa huo­mat­ta­vaa vauh­tia ja myös meil­tä mark­ki­noin­ti­toi­mis­tos­ta kysy­tään jat­ku­vas­ti lisää Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta, tyy­pil­li­nen kysy­myk­sen aihe on Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta. Voit saa­da Lin­ke­dI­nis­ta täy­sin uuden myyn­ti­ka­na­van yri­tyk­sel­le­si jopa täy­sin ilmai­sek­si. “Lin­ke­dIn-mai­non­ta” ei siis vält­tä­mät­tä mak­sa yri­tyk­sel­le­si mitään mut­ta sil­loin sinun on val­jas­tet­ta­va yri­tyk­se­si hen­ki­lös­tö aktii­vi­seen tie­don jaka­mi­seen esi­mer­kik­si blo­gi­pos­taus­ten muodossa. 

Voit siis teh­dä näin “Lin­ke­dIn-mai­non­taa” täy­sin orgaa­ni­sin eli ilmai­sin tavoin mut­ta mikä­li haluat kas­vat­taa yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä nopeas­ti niin on vält­tä­mä­tön­tä panos­taa mak­set­tuun mai­non­taan ja täs­sä tapauk­ses­sa pää­set muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la hyvin vauh­tiin ja tavoi­tat kym­me­niä tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Maksaako LinkedIn-mainonta enemmän kuin Facebook-mainonta?

Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta on kal­liim­pi kuin Face­book-mai­non­nas­sa, mut­ta myös jokai­nen Lin­ke­dI­nis­ta koti­si­vuil­le­si ohjat­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyy kes­ki­mää­räi­ses­ti yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la pidem­pään kuin Face­boo­kis­ta ohjat­tu asia­kas. Kes­kit­ty­mi­nen oli­si siis hyvä ohja­ta poh­ti­maan hin­nan sijas­ta Lin­ke­dI­nin tuot­ta­vuut­ta yri­tyk­se­si mainonnassa.

Lin­ke­dIn-mai­non­nan esi­merk­ki­nä voi­daan käyt­tää yri­tys­tä joka myy CRM-ohjel­mis­toa pk-yri­tyk­sil­le. Tavoit­tee­na on näyt­tää mai­non­taa yri­tyk­sil­le joi­den lii­ke­vaih­to on yli mil­joo­na euroa. Näi­tä yri­tyk­siä on Pro­fin­de­rin mukaan Suo­mes­sa noin 56 000 ja päät­tä­jiä näis­sä yri­tyk­sis­sä noin 171 000 (alla kuva).

LinkedIn mainonnan hinta

Voit koh­dis­taa näil­le 56 000 yri­tyk­sel­le mai­non­taa­si Lin­ke­dI­nis­sa lii­ke­vaih­don, yri­tyk­sen tulok­sen, toi­mia­lan, tai esi­mer­kik­si tit­te­lin perus­teel­la mut­ta käy­te­tään tätä yllä luo­tua koh­de­ryh­mää esi­merk­ki­nä. 171 000 hen­ki­lön tavoit­ta­mi­nen mak­saa Lin­ke­dI­nis­sa tänä päi­vä­nä kes­ki­mää­rin 1200 euroa.

On hyvä kui­ten­kin pureu­tua hie­man tar­kem­min näi­den tavoi­tel­tu­jen hen­ki­löi­den teh­tä­viin eli tit­te­lei­hin joil­la voit tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si. Mikä­li haluat tavoit­taa vain toi­mi­tus­joh­ta­jat niin näi­tä on juu­ri luo­dus­ta koh­de­ryh­mäs­tä 13% eli 22 230 hen­ki­löä. Näi­den tavoit­ta­mi­seen tar­vit­set siis vain muu­ta­man sadan euron bud­je­tin LinkedIn-mainonnassa.

Mitä maksaa LinkedIn-mainonta?

Voit tavoi­tel­la samaa koh­de­ryh­mää myös Face­boo­kis­sa ja ylei­se­nä sään­tö­nä voi­daan sanoa että Face­book-mai­non­nan hin­ta on n. 50% edul­li­sem­pi kuin Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta. Lin­ke­dIn on kana­va­na Face­book­kia kal­liim­pi mut­ta myös b2b-koh­de­ryh­mien tavoit­te­lus­sa mones­ti tehok­kaam­pi ja voit saa­da parem­pia tuloksia.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Toimiiko LinkedIn-mainonta vain b2b-kohderyhmälle? Entä b2c-kohderyhmät?

Lin­ke­dIn-mai­non­taa käy­te­tään ylei­sim­min b2b-koh­de­ryh­miin mut­ta voit val­lan hyvin käyt­tää tätä kana­vaa myös b2c-koh­de­ryh­mien tavoit­te­luun. Mikä­li koh­de­ryh­mä­si löy­tyy Lin­ke­dI­nis­ta niin suo­sit­te­len a/b-tes­taa­maan kana­via rin­nak­kain ja panos­ta­maan tulos­ten perus­teel­la tehok­kaim­paan kana­vaan. Digi­mark­ki­noin­nin hie­noim­pia puo­lia on vah­va mitat­ta­vuus ja ana­ly­tiik­kaa käyt­tä­mäl­lä voit var­mis­taa ettei mai­non­taan sijoit­ta­ma­si eurot valu vää­riin eli tuot­ta­mat­to­miin kana­viin tai tuot­ta­mat­to­miin kohderyhmiin.

LinkedIn mainonnan hinta - paljonko varataan budjettia?

Mak­set­tuun mai­non­taan Lin­ke­dI­nis­sa kan­nat­taa vara­ta bud­jet­tia vähin­tään 500 euroa kuu­kausit­tain. Näin voit var­mis­taa että tavoi­tat riit­tä­väs­ti tar­vit­ta­vaa koh­de­ryh­mää­si jat­ku­vas­ti ja voit hel­pom­min opti­moi­da koh­de­ryh­miä eli pois­taa kan­nat­ta­mat­to­mat koh­de­ryh­mät ja panos­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si vain nii­hin koh­de­ryh­miin jois­ta saat kiin­nos­tu­nei­ta asik­kai­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja myyjillesi.

Lin­ke­dI­nis­sa mai­nos­ta­mi­nen mak­saa siis 500 euroa kuu­kau­des­sa mikä­li haluat täs­tä kana­vas­ta tuloksia.

Kannattaako maksaa LinkedIn-mainonnasta markkinointitoimistolle?

Digi­mark­ki­noin­ti Lin­ke­dI­nis­sa voi­daan toteut­taa inhouse­na tai vaih­toeh­toi­ses­ti voit vali­ta kump­pa­nin teke­mään yri­tyk­se­si mak­sul­lis­ta mai­non­taa täs­sä kana­vas­sa. Lopul­li­nen Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta riip­puu täs­tä valin­nas­ta - molem­mis­sa vaih­toeh­dois­sa on omat kulunsa.

Alla ole­vas­sa esi­mer­kis­sä las­ke­taan mitä Lin­ke­dIn-mai­non­ta mak­saa yri­tyk­sel­le­si inhouse­na ja vaih­toeh­toi­ses­ti mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton teke­mä­nä. Esi­mer­kis­sä ei huo­mioi­da tulok­sia ja luul­ta­vas­ti tulok­set ovat parem­pia mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton teke­mä­nä mikä­li saat käyt­töö­si laa­jan koke­muk­sen osaa­van digimarkkinoijan.

Lin­ke­dIn-kam­pan­jan ja mai­non­nan raken­ta­mi­nen sekä opti­moin­ti ensim­mäi­se­nä kuu­kau­te­na ajankäytöllisesti:

 • Tilien perus­ta­mi­nen - 5h
 • Kam­pan­jan raken­ta­mi­nen - 20h
 • Koh­de­ryh­män luo­mi­nen - 3h
 • Kam­pan­jan opti­moin­ti - 2h
 • Rapor­toin­ti joh­dol­le - 3h

Ajan­käyt­tö yhteen­sä 33h

Esi­merk­ki 1 - mak­set­tu mai­non­ta inhouse­na eli itse teh­ty­nä ensim­mäi­se­nä kuukautena:

Työn­te­ki­jän palk­ka­ku­lu­na voi­daan pitää täs­sä esi­mer­kis­sä mal­til­lis­ta 30€/h.

33h x 30€/h = 990€.

Esi­mer­kis­sä ole­te­taan että työn­te­ki­jäl­lä­si on mah­dol­li­suus käyt­tää mel­kein yksi koko­nai­nen työ­viik­ko mak­set­tuun mai­non­taan LinkedInissa.

Esi­merk­ki 2 - mak­set­tu mai­non­ta ostet­tu­na mark­ki­noin­ti­toi­mis­tol­ta ensim­mäi­se­nä kuukautena:

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton pal­ve­lu­mak­su Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta on ylei­sim­min 500€-1500€/kk riip­puen palvelutasosta.

Ostaes­sa­si mai­non­nan kump­pa­nil­ta on hyvä vara­ta aikaa 1-3h kuu­kausit­tain some-kam­pan­joi­den ja tulos­ten seurantaan.

Useim­pia syi­tä ostaa Lin­ke­dIn-mai­non­ta kumppanilta:

 • Saat kam­pan­jan toi­min­taan ilman viiveitä
 • Sääs­tät omaa aikaasi
 • Saat koke­neen mark­ki­noi­jan käyt­töö­si (useas­ti jopa useam­man hen­ki­lön tai yri­tyk­sen koko mark­ki­noin­nin tiimin)
 • Tie­dät koi­tu­vat kulut
 • Et vas­taa sai­ras­lo­mis­ta tai muis­ta pal­kan sivukuluista

Miten LinkedIn-mainonta kannattaa aloittaa?

Mak­set­tu mai­non­ta Lin­ke­dI­nis­sa kan­nat­taa aloit­taa mal­til­li­ses­ti ja pie­nil­lä panos­tuk­sil­la. Voit aina nos­taa panos­tuk­sia hyvien tulos­ten valos­sa ja oikei­den koh­de­ryh­mien löy­dyt­tyä. Käy­tä mai­non­nan mit­taa­mi­ses­sa vah­vas­ti Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua hyväk­se­si ja mit­taa tar­kas­ti kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa tulet saa­maan nime­no­maan Line­dI­nis­ta koti­si­vuil­le­si tul­leis­ta asiakkaista.

Mikä­li tar­vit­set apu­ja Lin­ke­dIn-mai­non­taan niin kysy roh­keas­ti vink­ke­jä asian­tun­ti­joil­tam­me yhtey­den­ot­to­lo­mak­kel­la niin palaam­me sinul­le 24h sisällä!

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn-mainonta hinta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy