Mitä maksaa LinkedIn mainonta? 

Lin­ke­dIn-mai­non­nan suo­sio kas­vaa huo­mat­ta­vaa vauh­tia ja myös meil­tä mark­ki­noin­ti­toi­mis­tos­ta kysy­tään jat­ku­vas­ti lisää Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta, tyy­pil­li­nen kysy­myk­sen aihe on Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta. Voit saa­da Lin­ke­dI­nis­ta täy­sin uuden myyn­ti­ka­na­van yri­tyk­sel­le­si jopa täy­sin ilmai­sek­si. “Lin­ke­dIn-mai­non­ta” ei siis vält­tä­mät­tä mak­sa yri­tyk­sel­le­si mitään mut­ta sil­loin sinun on val­jas­tet­ta­va yri­tyk­se­si hen­ki­lös­tö aktii­vi­seen tie­don jaka­mi­seen esi­mer­kik­si blo­gi­pos­taus­ten muodossa. 

Voit siis teh­dä näin “Lin­ke­dIn-mai­non­taa” täy­sin orgaa­ni­sin eli ilmai­sin tavoin mut­ta mikä­li haluat kas­vat­taa yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä nopeas­ti niin on vält­tä­mä­tön­tä panos­taa mak­set­tuun mai­non­taan ja täs­sä tapauk­ses­sa pää­set muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la hyvin vauh­tiin ja tavoi­tat kym­me­niä tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Maksaako LinkedIn-mainonta enemmän kuin Facebook-mainonta?

Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta on kal­liim­pi kuin Face­book-mai­non­nas­sa, mut­ta myös jokai­nen Lin­ke­dI­nis­ta koti­si­vuil­le­si ohjat­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyy kes­ki­mää­räi­ses­ti yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la pidem­pään kuin Face­boo­kis­ta ohjat­tu asia­kas. Kes­kit­ty­mi­nen oli­si siis hyvä ohja­ta poh­ti­maan hin­nan sijas­ta Lin­ke­dI­nin tuot­ta­vuut­ta yri­tyk­se­si mainonnassa.

Lin­ke­dIn-mai­non­nan esi­merk­ki­nä voi­daan käyt­tää yri­tys­tä joka myy CRM-ohjel­mis­toa pk-yri­tyk­sil­le. Tavoit­tee­na on näyt­tää mai­non­taa yri­tyk­sil­le joi­den lii­ke­vaih­to on yli mil­joo­na euroa. Näi­tä yri­tyk­siä on Pro­fin­de­rin mukaan Suo­mes­sa noin 56 000 ja päät­tä­jiä näis­sä yri­tyk­sis­sä noin 171 000 (alla kuva).

LinkedIn mainonnan hinta

Voit koh­dis­taa näil­le 56 000 yri­tyk­sel­le mai­non­taa­si Lin­ke­dI­nis­sa lii­ke­vaih­don, yri­tyk­sen tulok­sen, toi­mia­lan, tai esi­mer­kik­si tit­te­lin perus­teel­la mut­ta käy­te­tään tätä yllä luo­tua koh­de­ryh­mää esi­merk­ki­nä. 171 000 hen­ki­lön tavoit­ta­mi­nen mak­saa Lin­ke­dI­nis­sa tänä päi­vä­nä kes­ki­mää­rin 1200 euroa.

On hyvä kui­ten­kin pureu­tua hie­man tar­kem­min näi­den tavoi­tel­tu­jen hen­ki­löi­den teh­tä­viin eli tit­te­lei­hin joil­la voit tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si. Mikä­li haluat tavoit­taa vain toi­mi­tus­joh­ta­jat niin näi­tä on juu­ri luo­dus­ta koh­de­ryh­mäs­tä 13% eli 22 230 hen­ki­löä. Näi­den tavoit­ta­mi­seen tar­vit­set siis vain muu­ta­man sadan euron bud­je­tin LinkedIn-mainonnassa.

Mitä maksaa LinkedIn-mainonta?

Voit tavoi­tel­la samaa koh­de­ryh­mää myös Face­boo­kis­sa ja ylei­se­nä sään­tö­nä voi­daan sanoa että Face­book-mai­non­nan hin­ta on n. 50% edul­li­sem­pi kuin Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta. Lin­ke­dIn on kana­va­na Face­book­kia kal­liim­pi mut­ta myös b2b-koh­de­ryh­mien tavoit­te­lus­sa mones­ti tehok­kaam­pi ja voit saa­da parem­pia tuloksia.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Toimiiko LinkedIn-mainonta vain b2b-kohderyhmälle? Entä b2c-kohderyhmät?

Lin­ke­dIn-mai­non­taa käy­te­tään ylei­sim­min b2b-koh­de­ryh­miin mut­ta voit val­lan hyvin käyt­tää tätä kana­vaa myös b2c-koh­de­ryh­mien tavoit­te­luun. Mikä­li koh­de­ryh­mä­si löy­tyy Lin­ke­dI­nis­ta niin suo­sit­te­len a/b-tes­taa­maan kana­via rin­nak­kain ja panos­ta­maan tulos­ten perus­teel­la tehok­kaim­paan kana­vaan. Digi­mark­ki­noin­nin hie­noim­pia puo­lia on vah­va mitat­ta­vuus ja ana­ly­tiik­kaa käyt­tä­mäl­lä voit var­mis­taa ettei mai­non­taan sijoit­ta­ma­si eurot valu vää­riin eli tuot­ta­mat­to­miin kana­viin tai tuot­ta­mat­to­miin kohderyhmiin.

LinkedIn mainonnan hinta - paljonko varataan budjettia?

Mak­set­tuun mai­non­taan Lin­ke­dI­nis­sa kan­nat­taa vara­ta bud­jet­tia vähin­tään 500 euroa kuu­kausit­tain. Näin voit var­mis­taa että tavoi­tat riit­tä­väs­ti tar­vit­ta­vaa koh­de­ryh­mää­si jat­ku­vas­ti ja voit hel­pom­min opti­moi­da koh­de­ryh­miä eli pois­taa kan­nat­ta­mat­to­mat koh­de­ryh­mät ja panos­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si vain nii­hin koh­de­ryh­miin jois­ta saat kiin­nos­tu­nei­ta asik­kai­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja myyjillesi.

Lin­ke­dI­nis­sa mai­nos­ta­mi­nen mak­saa siis 500 euroa kuu­kau­des­sa mikä­li haluat täs­tä kana­vas­ta tuloksia.

Kannattaako maksaa LinkedIn-mainonnasta markkinointitoimistolle?

Digi­mark­ki­noin­ti Lin­ke­dI­nis­sa voi­daan toteut­taa inhouse­na tai vaih­toeh­toi­ses­ti voit vali­ta kump­pa­nin teke­mään yri­tyk­se­si mak­sul­lis­ta mai­non­taa täs­sä kana­vas­sa. Lopul­li­nen Lin­ke­dIn-mai­non­nan hin­ta riip­puu täs­tä valin­nas­ta - molem­mis­sa vaih­toeh­dois­sa on omat kulunsa.

Alla ole­vas­sa esi­mer­kis­sä las­ke­taan mitä Lin­ke­dIn-mai­non­ta mak­saa yri­tyk­sel­le­si inhouse­na ja vaih­toeh­toi­ses­ti mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton teke­mä­nä. Esi­mer­kis­sä ei huo­mioi­da tulok­sia ja luul­ta­vas­ti tulok­set ovat parem­pia mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton teke­mä­nä mikä­li saat käyt­töö­si laa­jan koke­muk­sen osaa­van digimarkkinoijan.

Lin­ke­dIn-kam­pan­jan ja mai­non­nan raken­ta­mi­nen sekä opti­moin­ti ensim­mäi­se­nä kuu­kau­te­na ajankäytöllisesti:

 • Tilien perus­ta­mi­nen - 5h
 • Kam­pan­jan raken­ta­mi­nen - 20h
 • Koh­de­ryh­män luo­mi­nen - 3h
 • Kam­pan­jan opti­moin­ti - 2h
 • Rapor­toin­ti joh­dol­le - 3h

Ajan­käyt­tö yhteen­sä 33h

Esi­merk­ki 1 - mak­set­tu mai­non­ta inhouse­na eli itse teh­ty­nä ensim­mäi­se­nä kuukautena:

Työn­te­ki­jän palk­ka­ku­lu­na voi­daan pitää täs­sä esi­mer­kis­sä mal­til­lis­ta 30€/h.

33h x 30€/h = 990€.

Esi­mer­kis­sä ole­te­taan että työn­te­ki­jäl­lä­si on mah­dol­li­suus käyt­tää mel­kein yksi koko­nai­nen työ­viik­ko mak­set­tuun mai­non­taan LinkedInissa.

Esi­merk­ki 2 - mak­set­tu mai­non­ta ostet­tu­na mark­ki­noin­ti­toi­mis­tol­ta ensim­mäi­se­nä kuukautena:

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton pal­ve­lu­mak­su Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta on ylei­sim­min 500€-1500€/kk riip­puen palvelutasosta.

Ostaes­sa­si mai­non­nan kump­pa­nil­ta on hyvä vara­ta aikaa 1-3h kuu­kausit­tain some-kam­pan­joi­den ja tulos­ten seurantaan.

Useim­pia syi­tä ostaa Lin­ke­dIn-mai­non­ta kumppanilta:

 • Saat kam­pan­jan toi­min­taan ilman viiveitä
 • Sääs­tät omaa aikaasi
 • Saat koke­neen mark­ki­noi­jan käyt­töö­si (useas­ti jopa useam­man hen­ki­lön tai yri­tyk­sen koko mark­ki­noin­nin tiimin)
 • Tie­dät koi­tu­vat kulut
 • Et vas­taa sai­ras­lo­mis­ta tai muis­ta pal­kan sivukuluista

Miten LinkedIn-mainonta kannattaa aloittaa?

Mak­set­tu mai­non­ta Lin­ke­dI­nis­sa kan­nat­taa aloit­taa mal­til­li­ses­ti ja pie­nil­lä panos­tuk­sil­la. Voit aina nos­taa panos­tuk­sia hyvien tulos­ten valos­sa ja oikei­den koh­de­ryh­mien löy­dyt­tyä. Käy­tä mai­non­nan mit­taa­mi­ses­sa vah­vas­ti Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua hyväk­se­si ja mit­taa tar­kas­ti kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa tulet saa­maan nime­no­maan Line­dI­nis­ta koti­si­vuil­le­si tul­leis­ta asiakkaista.

Mikä­li tar­vit­set apu­ja Lin­ke­dIn-mai­non­taan niin kysy roh­keas­ti vink­ke­jä asian­tun­ti­joil­tam­me yhtey­den­ot­to­lo­mak­kel­la niin palaam­me sinul­le 24h sisällä!

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn-mainonta hinta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy