Mitkä ovat LinkedIn mainosmuodot? 

Vaik­ka Face­boo­kin koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja on ylis­tet­ty jo tovin, löy­tyy myös Lin­ke­dI­nis­tä var­sin mai­niot mah­dol­li­suu­det teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa. Lin­ke­dI­nin omas­ta mai­nos­työ­ka­lus­ta löy­tyy Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot, jot­ka ovat hyvin saman­kal­tai­set kuin Face­boo­kis­sa. Lisäk­si voit koh­den­taa Lin­ke­dIn-mai­non­taa monel­la eri tavalla!

Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot vali­koi­tu­vat kul­le­kin mai­nok­sel­le sen mukaan, min­kä tavoit­teen olet aset­ta­nut mai­nok­sel­le. Voit esi­mer­kik­si pyr­kiä saa­maan mai­nok­sel­la lisää kat­se­li­joi­ta videol­le, enem­män lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan, poten­ti­aa­li­sia lii­de­jä tai vaik­ka­pa työ­paik­ka­ha­ke­muk­sia.

LinkedIn-mainonta on loistava kanava tehdä B2B-markkinointia

Mikä­li koh­de­ryh­mä­si koos­tuu esi­mer­kik­si 18-vuo­tiais­ta nuo­ris­ta aikui­sis­ta, kan­nat­taa mitä toden­nä­köi­sem­min pysy­tel­lä Ins­ta­gra­mis­sa sen sijaan, että lait­tai­si puo­let mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta Lin­ke­dIn-mai­non­taan, joka pää­sään­töi­ses­ti tuo tulok­sia B2B-mark­ki­noin­nin saral­la – ja sii­nä oikein teh­ty­nä Lin­ke­dIn-mai­non­ta kannattaa.

Esittelyssä LinkedIn mainosmuodot

Ennen kuin läh­det teke­mään mai­non­taa Lin­ke­dIn-pal­ve­lus­sa, kan­nat­taa käy­dä läpi Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot. Kun tun­net näi­den mai­nos­muo­to­jen sijoit­te­lut ja par­haat mah­dol­li­set käyt­tö­ta­vat, pys­tyt valit­se­maan sinul­le sopi­van sekä teke­mään mai­non­nas­ta kannattavaa.

Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot voi­daan jakaa nel­jään ryhmään:

 • Spon­so­red Content
 • Mes­sa­ge Ads
 • Dyna­mic Ads
 • Text Ads

Sponsored Content

Tämä mai­nos­muo­to toi­mii samal­la peri­aat­teel­la kuin syö­te­mai­nos Face­boo­kis­sa. Mai­nos­for­maat­te­ja on kol­me: Single ima­ge ad eli yhden kuvan mai­nos, Carousel ima­ge ad eli kuva­ka­rusel­li­mai­nos sekä Video ad eli video­mai­nos.

Vink­ki: Jos käy­tät mai­nok­ses­sa kuvaa, suo­sit­te­lem­me kuva­ko­koa 1200 x 627 pik­se­liä. Lin­ke­dI­nin mukaan suu­rem­pi kuva voi tuo­da muka­naan jopa 38 % kor­keam­man CTR-luvun (Click-Through Rate).

LinkedIn mainosmuodot sponsored content

Message Ads (ent. Sponsored InMail)

Nimen­sä mukai­ses­ti Mes­sa­ge Ads on mai­nos­muo­to, jos­sa mai­nos­vies­ti lähe­te­tään suo­raan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan Lin­ke­dIn-pos­ti­laa­tik­koon. Mes­sa­ge Adsin rin­nal­la komei­lee myös uusi Con­ver­sa­tion Ads, joka voi sisäl­tää usei­ta eri vaih­toeh­toi­sia vies­te­jä ja pai­nik­kei­ta toi­mien kuin kes­kus­te­lu­na sinun ja asiak­kaan välillä.

Vink­ki: Pyö­ri­tä mai­nos­ta koko viik­ko, sil­lä Lin­ke­dI­nin mukaan ihmi­set avaa­vat Mes­sa­ge Ads- ja Con­ver­sa­tion Ads -mai­nok­sia toden­nä­köi­sim­min tiis­tai­sin, kun taas klik­kaa­vat nii­tä eni­ten viikonloppuisin.

LinkedIn message ads

Dynamic Ads

Mai­nos­muo­to­na Dyna­mic Ads on var­sin hen­ki­lö­koh­tai­nen. Täs­sä mai­nos­muo­dos­sa hyö­dyn­ne­tään Lin­ke­dIn-pro­fii­lien dataa, kuten pro­fii­li­ku­vaa, ammat­ti­ni­mi­ket­tä sekä yri­tyk­sen nimeä. Mai­nos­for­maat­te­ja on kol­me: Fol­lower ad, Spot­light ad ja Jobs ad.

Vink­ki: Pidä mai­nok­sen vies­ti hyvin yti­mek­kää­nä ja yksin­ker­tai­se­na. Lisää mai­nok­seen sel­keä toi­min­ta­ke­ho­te eli CTA (Call To Action) -painike.

LinkedIn dynamic ads

Text Ads

Tämä kysei­nen mai­nos­muo­to on hyvin help­po tapa teh­dä mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sä, sil­lä Text Ads -mai­nok­sen luo­mi­nen ei vaa­di mitään muu­ta visu­aa­lis­ta sisäl­töä kuin pie­nen kuvan, otsi­kon ja muu­ta­man rivin teks­tiä sen ala­puo­lel­le. Mak­sat mai­non­nas­ta ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta (PPC, Pay Per Click).

Vink­ki: Kiin­ni­tä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mio heti otsi­kos­sa vedo­ten vah­vas­ti häneen esi­mer­kik­si kysy­myk­sel­lä, kuten “Olet­ko mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja?” – taa­tus­ti tehokasta!

Linkedin text ads

Valitse mainoksillesi oikeat LinkedIn mainosmuodot

Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot riip­pu­vat sii­tä, min­kä tavoit­teen ase­tat mai­nok­sel­le­si. Kun luot mai­nok­sen Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lus­sa eli Cam­paign Mana­ge­ris­sa, valit­set heti alkuun mai­nok­sel­le sopi­van tavoit­teen, kuten esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­ton käyn­nit (Web­si­te visits).

LinkedIn mainosmuodot

Esi­merk­ki 1: Ase­tet­tu tavoi­te mai­nok­sel­le on verk­ko­si­vus­ton käyn­nit (Web­si­te visits), jol­loin Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot ovat nämä kysei­set seitsemän.

LinkedIn valitse mainosmuoto

Esi­merk­ki 2: Ase­tet­tu tavoi­te mai­nok­sel­le on lii­dien keruu (Lead gene­ra­tions), jol­loin Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot ovat aikai­sem­pien seit­se­män sijaan nämä kysei­set viisi.

Tarvitsetko apua?

Kubla aut­taa löy­tä­mään par­haat Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot juu­ri sinun mainoksillesi

Saa­tat kau­hul­la aja­tel­la näi­tä kaik­kia vaih­toeh­to­ja, jot­ka voi­vat teh­dä Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta yri­tyk­sel­le­si joko raha­reiän tai kul­ta­kai­vok­sen. Ei kui­ten­kaan hätää, sil­lä me Kublan Lin­ke­dIn-ammat­ti­lai­set olem­me tääl­lä teke­mäs­sä kans­sa­si mai­non­nas­ta teho­kas­ta. Yhdes­sä löy­däm­me sinul­le mai­nok­sil­le­si par­haat Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot, jot­ka aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan aset­ta­ma­si tavoitteet!

Pyy­dä apua Kublalta!
LinkedIn mainosmuodot
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy