Mitkä ovat LinkedIn mainosmuodot? 

Vaik­ka Face­boo­kin koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja on ylis­tet­ty jo tovin, löy­tyy myös Lin­ke­dI­nis­tä var­sin mai­niot mah­dol­li­suu­det teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa. Lin­ke­dI­nin omas­ta mai­nos­työ­ka­lus­ta löy­tyy Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot, jot­ka ovat hyvin saman­kal­tai­set kuin Face­boo­kis­sa. Lisäk­si voit koh­den­taa Lin­ke­dIn-mai­non­taa monel­la eri tavalla!

Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot vali­koi­tu­vat kul­le­kin mai­nok­sel­le sen mukaan, min­kä tavoit­teen olet aset­ta­nut mai­nok­sel­le. Voit esi­mer­kik­si pyr­kiä saa­maan mai­nok­sel­la lisää kat­se­li­joi­ta videol­le, enem­män lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan, poten­ti­aa­li­sia lii­de­jä tai vaik­ka­pa työ­paik­ka­ha­ke­muk­sia.

LinkedIn-mainonta on loistava kanava tehdä B2B-markkinointia

Mikä­li koh­de­ryh­mä­si koos­tuu esi­mer­kik­si 18-vuo­tiais­ta nuo­ris­ta aikui­sis­ta, kan­nat­taa mitä toden­nä­köi­sem­min pysy­tel­lä Ins­ta­gra­mis­sa sen sijaan, että lait­tai­si puo­let mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta Lin­ke­dIn-mai­non­taan, joka pää­sään­töi­ses­ti tuo tulok­sia B2B-mark­ki­noin­nin saral­la – ja sii­nä oikein teh­ty­nä Lin­ke­dIn-mai­non­ta kannattaa.

Esittelyssä LinkedIn mainosmuodot

Ennen kuin läh­det teke­mään mai­non­taa Lin­ke­dIn-pal­ve­lus­sa, kan­nat­taa käy­dä läpi Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot. Kun tun­net näi­den mai­nos­muo­to­jen sijoit­te­lut ja par­haat mah­dol­li­set käyt­tö­ta­vat, pys­tyt valit­se­maan sinul­le sopi­van sekä teke­mään mai­non­nas­ta kannattavaa.

Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot voi­daan jakaa nel­jään ryhmään:

 • Spon­so­red Content
 • Mes­sa­ge Ads
 • Dyna­mic Ads
 • Text Ads

Sponsored Content

Tämä mai­nos­muo­to toi­mii samal­la peri­aat­teel­la kuin syö­te­mai­nos Face­boo­kis­sa. Mai­nos­for­maat­te­ja on kol­me: Single ima­ge ad eli yhden kuvan mai­nos, Carousel ima­ge ad eli kuva­ka­rusel­li­mai­nos sekä Video ad eli video­mai­nos.

Vink­ki: Jos käy­tät mai­nok­ses­sa kuvaa, suo­sit­te­lem­me kuva­ko­koa 1200 x 627 pik­se­liä. Lin­ke­dI­nin mukaan suu­rem­pi kuva voi tuo­da muka­naan jopa 38 % kor­keam­man CTR-luvun (Click-Through Rate).

LinkedIn mainosmuodot sponsored content

Message Ads (ent. Sponsored InMail)

Nimen­sä mukai­ses­ti Mes­sa­ge Ads on mai­nos­muo­to, jos­sa mai­nos­vies­ti lähe­te­tään suo­raan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan Lin­ke­dIn-pos­ti­laa­tik­koon. Mes­sa­ge Adsin rin­nal­la komei­lee myös uusi Con­ver­sa­tion Ads, joka voi sisäl­tää usei­ta eri vaih­toeh­toi­sia vies­te­jä ja pai­nik­kei­ta toi­mien kuin kes­kus­te­lu­na sinun ja asiak­kaan välillä.

Vink­ki: Pyö­ri­tä mai­nos­ta koko viik­ko, sil­lä Lin­ke­dI­nin mukaan ihmi­set avaa­vat Mes­sa­ge Ads- ja Con­ver­sa­tion Ads -mai­nok­sia toden­nä­köi­sim­min tiis­tai­sin, kun taas klik­kaa­vat nii­tä eni­ten viikonloppuisin.

LinkedIn message ads

Dynamic Ads

Mai­nos­muo­to­na Dyna­mic Ads on var­sin hen­ki­lö­koh­tai­nen. Täs­sä mai­nos­muo­dos­sa hyö­dyn­ne­tään Lin­ke­dIn-pro­fii­lien dataa, kuten pro­fii­li­ku­vaa, ammat­ti­ni­mi­ket­tä sekä yri­tyk­sen nimeä. Mai­nos­for­maat­te­ja on kol­me: Fol­lower ad, Spot­light ad ja Jobs ad.

Vink­ki: Pidä mai­nok­sen vies­ti hyvin yti­mek­kää­nä ja yksin­ker­tai­se­na. Lisää mai­nok­seen sel­keä toi­min­ta­ke­ho­te eli CTA (Call To Action) -painike.

LinkedIn dynamic ads

Text Ads

Tämä kysei­nen mai­nos­muo­to on hyvin help­po tapa teh­dä mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sä, sil­lä Text Ads -mai­nok­sen luo­mi­nen ei vaa­di mitään muu­ta visu­aa­lis­ta sisäl­töä kuin pie­nen kuvan, otsi­kon ja muu­ta­man rivin teks­tiä sen ala­puo­lel­le. Mak­sat mai­non­nas­ta ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta (PPC, Pay Per Click).

Vink­ki: Kiin­ni­tä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mio heti otsi­kos­sa vedo­ten vah­vas­ti häneen esi­mer­kik­si kysy­myk­sel­lä, kuten “Olet­ko mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja?” – taa­tus­ti tehokasta!

Linkedin text ads

Valitse mainoksillesi oikeat LinkedIn mainosmuodot

Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot riip­pu­vat sii­tä, min­kä tavoit­teen ase­tat mai­nok­sel­le­si. Kun luot mai­nok­sen Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lus­sa eli Cam­paign Mana­ge­ris­sa, valit­set heti alkuun mai­nok­sel­le sopi­van tavoit­teen, kuten esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­ton käyn­nit (Web­si­te visits).

LinkedIn mainosmuodot

Esi­merk­ki 1: Ase­tet­tu tavoi­te mai­nok­sel­le on verk­ko­si­vus­ton käyn­nit (Web­si­te visits), jol­loin Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot ovat nämä kysei­set seitsemän.

LinkedIn valitse mainosmuoto

Esi­merk­ki 2: Ase­tet­tu tavoi­te mai­nok­sel­le on lii­dien keruu (Lead gene­ra­tions), jol­loin Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot ovat aikai­sem­pien seit­se­män sijaan nämä kysei­set viisi.

Tarvitsetko apua?

Kubla aut­taa löy­tä­mään par­haat Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot juu­ri sinun mainoksillesi

Saa­tat kau­hul­la aja­tel­la näi­tä kaik­kia vaih­toeh­to­ja, jot­ka voi­vat teh­dä Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta yri­tyk­sel­le­si joko raha­reiän tai kul­ta­kai­vok­sen. Ei kui­ten­kaan hätää, sil­lä me Kublan Lin­ke­dIn-ammat­ti­lai­set olem­me tääl­lä teke­mäs­sä kans­sa­si mai­non­nas­ta teho­kas­ta. Yhdes­sä löy­däm­me sinul­le mai­nok­sil­le­si par­haat Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot, jot­ka aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan aset­ta­ma­si tavoitteet!

Pyy­dä apua Kublalta!
LinkedIn mainosmuodot
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy