Toimiiko some yrityksen markkinoinnissa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Toi­mii­ko some yri­tyk­sen markkinoinnissa?

Laa­dim­me vii­den blo­gin sar­jan aut­ta­maan yri­tyk­siä some-mark­ki­noin­nin suunnittelussa:

 1. 5 vir­het­tä jot­ka teet some-markkinoinnissa
 2. Videoi­den vai­ku­tus markkinoinnissa
 3. Puhut­te­le­va sisäl­tö some-mainonnassa
 4. Toi­mii­ko some yri­tyk­sen markkinoinnissa?
 5. Tes­ta­tut kei­not sisäl­tö­mark­ki­noin­nin buus­tauk­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa [Suo­mi-adap­toin­ti]

Some yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa on moni­ta­hoi­nen aihe ja sii­hen voi vas­ta­ta hyvin mones­ta näkö­kul­mas­ta. Kes­ki­tyn täs­sä artik­ke­lis­sa mak­se­tun mai­non­nan näkö­kul­maan mut­ta sivuan myös sisäl­lön­tuo­tan­toa, kos­ka se on some­mark­ki­noin­nin koli­kos­sa se kuu­lui­sa toi­nen puo­li. [Ja itse kolik­koa ei kan­na­ta unoh­taa, eli ilman panos­tuk­sia et voi myös­kään odot­taa tuloksia.]

Mark­ki­noin­nis­sa on tii­vis­te­tys­ti kyse poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tavoit­ta­mi­nen siel­tä, mis­sä he liik­ku­vat vies­teil­lä, jois­ta he ovat kiinnostuneet.

Kaik­ki muu on tak­tiik­kaa, eri kana­vien ja tar­joo­mien testailua.

Sik­si­pä kysy­myk­seen: ”toi­mii­ko some yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa” täy­tyy vas­ta­ta kon­sult­ti­mai­ses­ti. ”Se riippuu”.

Riip­puu siitä:

 • Onko yri­tyk­se­si asiak­kaat sosi­aa­li­ses­sa mediassa
 • Mis­sä siel­lä tar­kem­min ottaen, onhan some­ka­na­via useita
 • Miten mää­rit­te­let ”toi­mii” – eli mitä mit­ta­rei­ta käy­tät onnis­tu­mi­sen määrittelyssä
 • Ja kuin­ka nämä tavoit­teet on mah­dol­lis­ta muut­taa tak­tii­koik­si käsil­lä ole­viin kana­viin ja tuot­taa siel­tä halua­mia­si tuloksia 

Hei­tän hie­man pro­vo­ka­tii­vi­sen väit­teen: yri­tys­ten väli­ses­sä kil­pai­lus­sa pär­jää­vät nykyi­sin some­kel­poi­sim­mat yksi­löt. Ne, joi­den tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta teh­dään eni­ten omaeh­toi­ses­ti sisäl­tö­jä ja joi­den itse tuot­ta­mat sisäl­löt saa­vat eni­ten näky­vyyt­tä sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Mitä ins­ta­gram­mat­ta­vam­pi / twee­tat­ta­vam­pi yri­tyk­se­si sisäl­tö on, sitä enem­män saat näky­vyyt­tä ja herä­tät kiin­nos­tus­ta somes­sa. Ja sitä enem­män tulos­ta jää vii­van alle.

Gia­po-jää­te­lö­baa­rin jää­te­löt ovat suo­sit­tu­ja some­vai­kut­ta­jien keskuudessa.

Ryh­dy­tään­pä pureu­tu­maan ensim­mäi­seen koh­taan: mitä sosi­aa­li­sen median kana­via Suo­mes­sa käy­te­tään ja onko siel­lä tavoi­tet­ta­vis­sa juu­ri sinun yri­tyk­se­si asiakkaita?

Face­book jyrää some­ka­na­vien mark­kin­ajoh­ta­ja­na (StatCoun­ter)

StatCoun­ter jul­kai­see tilas­to­tie­to­ja eri some­ka­na­vien mark­ki­nao­suuk­sis­ta ja Suo­men osal­ta luvut ovat hyvin lin­jas­sa ylei­sen käsi­tyk­sen kans­sa: Face­book on yli­voi­mai­ses­ti käy­te­tyin kana­va Pin­te­res­tin, Twit­te­rin ja Ins­ta­gra­min seu­ra­tes­sa perässä.

Kos­ka Suo­mes­sa ei voi vali­tet­ta­vas­ti teh­dä mak­set­tua mai­non­taa Pin­te­res­tis­sä, kes­ki­tym­me jäl­jel­le jää­viin kana­viin. Niis­tä koh­den­nus­ten osal­ta hel­poim­mat ovat Face­book ja Instagram.

Koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa ei jää kiin­ni aina­kaan vaih­toeh­to­jen puut­tee­seen. Itse asias­sa päin­vas­toin; usein valin­nan­vai­keus eri vaih­toeh­to­jen välil­lä tekee pää­tök­sen­teos­ta vai­ke­aa. Onnek­si voim­me aina tes­ta­ta eri ylei­sö­jä ja löy­tää niis­tä toimivimmat.

Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min tekee digi­mai­nos­ta­jal­le hel­pok­si valin­nak­si se, että kum­paa­kin hal­lin­noi­daan saman käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta. Tämän main­osa­lus­tan kaut­ta pää­see käsik­si niin ihmis­ten kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­siin, ikään tai vaik­ka­pa sii­hen, onko hän 0-1 vuo­ti­aan lap­sen isä tai äiti.

Face­boo­kin käyt­tä­jä­mää­rät (Sta­tis­ta 2019)

Toi­nen hyvä syy vali­ta Face­book on suu­ret käyt­tä­jä­mää­rät: lähes 3 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta käyt­tää Face­boo­kia vähin­tään ker­ran kuu­kau­des­sa. (Sta­tis­ta 2019)

Entä muut some­ka­na­vat mak­se­tun mai­non­nan näkö­kul­mas­ta: Twit­ter, Lin­ke­dIn ja You­Tu­be? Tai uudem­pi tulo­kas Snapc­hat?

Näi­tä kana­via ei tie­ten­kään kan­na­ta unoh­taa. Voi jopa olla, että on huo­mio­ar­von kan­nal­ta parem­pi olla muka­na kana­vas­sa, jos­sa kil­pai­li­ja­si ei ole. Tai sit­ten hyväk­syä, että kana­van käyt­tä­mät­tö­myy­teen on syyn­sä ja lait­taa tais­te­lu­housut jal­kaan & hypä­tä kil­pai­lua­ree­nal­le mui­den joukkoon.

Some­mai­non­nan mit­ta­rei­ta mää­rit­täes­sä kan­nat­taa läh­teä liik­keel­le tavoit­teis­ta: mitä haluat saa­da mai­non­nal­la aikaan. Tavoit­tei­ta mää­rit­täes­sä­si kan­nat­taa olla rea­lis­ti­nen: jos asiak­kaa­si eivät osta sinul­ta ensi-istu­mal­ta näh­ty­ään sinut esi­mer­kik­si mes­suil­la, ei kovaa kaup­paa kan­na­ta aset­taa tavoit­teek­si myös­kään somemarkkinoinnissa.

Usein sopi­vam­pia tavoit­tei­ta some­mai­non­nas­sa ovat­kin riit­tä­vän suu­ri koh­dey­lei­sön tavoit­ta­mi­nen, toi­mi­vim­pien vies­tien tes­taa­mi­nen sekä kävi­jöi­den saa­mi­nen tutus­tu­mis­käyn­nil­le verkkosivustollesi. 

Verk­ko­si­vus­ton ana­ly­tii­kas­ta sekä sen kon­ver­sio-opti­moin­nis­ta riip­puu, kuin­ka pal­jon voit odot­taa sivus­tol­le saa­pu­vas­ta lii­ken­tees­tä. Mitä parem­min suun­nit­te­let sivus­to­si, sitä enem­män mehu­ja saat irti kävijöistä.

Pian kir­joi­tam­me lisää Face­book-mai­non­nas­ta ja kei­nois­ta, joil­la läh­teä sel­vit­tä­mään syi­tä, jos some-mark­ki­noin­ti ei toimi.

Ota yhteyt­tä!
Yrityksen markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi