Basisti

Puhutteleva sisältö some-mainonnassa

Teem­me mai­non­taa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, joten luon­nol­li­ses­ti­kin meil­tä kysy­tään usein mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat siel­lä par­hai­ten.

Tähän vai­kut­taa mon­ta eri teki­jää – ja poik­keuk­sia­kin toki on – mut­ta alla ovat tii­vis­te­tys­ti tyy­pil­li­sim­mät piir­teet, jot­ka vai­kut­ta­vat rok­kaa­ko vai­ko flop­paa­ko teh­ty some-mark­ki­noin­ti.

1. Muista kohderyhmä!

Puhut­te­le koh­dey­lei­söä hei­tä kiin­nos­ta­vil­la vies­teil­lä. Kipu­pis­teet ovat vies­tin­nän par­haat vipu­pis­teet; mitä akuu­tim­paa ongel­maa tuot­tee­si tai pal­ve­lusi lupaa rat­koa, sitä parem­min koko myyn­ti­put­ki toi­mii. Saat mai­nok­ses­ta klik­kauk­sia sivuil­le­si, eteen­päin tilaus­vai­hee­seen ja myy­jä­si pää­see klousaa­maan kau­pan nopeas­ti kotiin.

2. Huomioi mediaympäristö

Mai­nos­ta­ja ei toi­mi tyh­jiös­sä, vaan poten­ti­aa­li­sen osta­jan huo­mios­ta kisaa­vat niin kis­sa­vi­deot, kave­rien kuu­lu­mi­set kuin muut­kin mai­nos­ta­jat. Erot­tu­mi­nen on myös erot­tu­mis­ta vies­tin tasol­la; ympä­ri­pyö­reät lupauk­set laa­duk­kaas­ta toi­mi­jas­ta pit­käl­lä koke­muk­sel­la saa­vat toden­nä­köi­sem­min aikaan hau­kot­te­lu­ja kuin innok­kai­ta klik­kauk­sia tilaus­lo­mak­keel­le.

3. Tunne itsesi

Mit­kä ovat yri­tyk­se­si vah­vuu­det? Tar­joat­ko jotain uniik­kia, mitä kil­pai­li­ja­si eivät osaa teh­dä? Vai onko jotain, mitä kil­pai­li­jat eivät ymmär­rä ker­toa? Mitä kon­kreet­ti­sem­paa, sen uskot­ta­vam­paa. Olem­me tes­tan­neet laa­jas­ti esi­mer­kik­si lupauk­sia nopeis­ta toi­mi­tus­ajois­ta ja tark­ka päi­vien ilmoit­ta­mi­nen toi­mii aina parem­min kuin genee­ri­nen ”nopeat toi­mi­tusa­jat” -vies­ti. Min­kä näis­tä vies­ti­kul­mis­ta valit­set­kaan, muis­ta aina koh­ta 1, eli koh­de­ryh­mä: vies­tin on kiin­nos­tet­ta­va asiak­kai­ta­si.

Niin, entä­pä itse mai­nok­set? Gary Vay­nerc­huck on sano­nut, että ”crea­ti­ve is the variable of success”. Eli vapaas­ti suo­men­net­tu­na sisäl­tö erot­taa menes­ty­jän ja epä­on­nis­tu­jan. Sisäl­löt kui­ten­kin poh­jau­tu­vat ensi­si­jai­ses­ti edel­lä mai­nit­tui­hin vai­kut­ta­viin teki­jöi­hin – ilman koh­de­ryh­män tun­te­mis­ta, kil­pai­lu­ti­lan­teen ymmär­tä­mis­tä ja omien vah­vuuk­sien kir­kas­ta­mis­ta rok­kaa­van mai­nos­si­säl­lön­kään teke­mi­nen ei onnis­tu.

Tark­ka yhdis­tel­mä kuvia, sisäl­tö­teks­te­jä & koh­dey­lei­söä rat­ke­aa sys­te­maat­ti­sen A/B tes­tauk­sen myö­tä. Räis­ki­mäl­lä syn­tyy näyt­tä­vää tai­det­ta mut­ta tasai­sen teke­mi­sen kaut­ta luo­daan bis­nes­tä.

Haluat­ko kuul­la lisää, kuin­ka tuom­me yri­tyk­sil­le lii­de­jä sosi­aa­li­ses­ta medias­ta? Voit ottaa yhteyt­tä toi­mi­tus­joh­ta­jaam­me Kal­le San­ta­lah­teen ja pyy­tää hän­tä ker­to­maan, miten voi­sim­me par­hai­ten aut­taa.

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje