Markkinointimix uudistuu vastaamaan tämän päivän haasteita 

Mark­ki­noin­ti­mix tuo monel­le mie­leen sen ensim­mäi­set mal­lit, kuten niin sano­tun 4p-mal­lin. Tämän 4p-mal­lin rin­nal­le on tul­lut mui­ta­kin mark­ki­noin­ti­mixin mal­le­ja jois­ta ehkä suo­si­tuim­pia ovat 7p ja 4c. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa tul­laan käsit­te­le­mään näi­tä kol­mea mal­lia pin­ta­puo­li­ses­ti, jot­ta saat­te niis­tä aina­kin alus­ta­van ymmär­ryk­sen. Lisäk­si teil­le kaik­kein innok­kaim­mil­le mark­ki­noin­ti­mixaa­jil­le lis­taam­me vie­lä muu­ta­man hie­man tuo­reem­man mal­lin kir­joi­tuk­sen loppupuolella.

Kos­ka nämä kaik­ki ovat kui­ten­kin mie­les­tä­ni ainoas­taan eri ver­sioi­ta mark­ki­noin­ti­mixis­tä, yhtei­nen ter­mi jota tulen käyt­tä­mään teks­tis­sä on juu­ri­kin mark­ki­noin­ti­mix. Uskon sen ole­van huo­mat­ta­vas­ti sel­keäm­pää teil­le lukijoille.

Markkinointimixin perusta 4p

Eli läh­de­tään­pä sit­ten pureu­tu­maan hie­man tähän perus­mal­liin. 4p-mal­li juon­taa juu­ren­sa 1960-luvul­le jol­loin muu­an Jero­me McCart­hy sen jul­kai­si. Myö­hem­min monet muut­kin mark­ki­noin­nin merk­ki­hen­ki­löt ovat tuo­neet sitä tutuk­si ja jul­kais­seet omia ver­sioi­taan siitä.

Nel­jä peetä

 • Pro­duct eli tuote
 • Price eli hinta
 • Place eli paikka
 • Pro­mo­tion eli markkinointiviestintä

Näi­den nel­jän ele­men­tin kes­kus­tas­sa on koh­de­mark­ki­na ja kaik­ki toi­men­pi­teet pitäi­si­kin pei­la­ta aina juu­ri tähän koh­de­mark­ki­naan. Tuot­teen tulee olla sel­lai­nen, joka menes­tyy koh­de­mark­ki­nas­sa. Tuot­teen hin­nan pitää olla lin­jas­sa koh­de­mark­ki­nan mak­su­ky­kyyn. Pai­kan teh­tä­vä on var­mis­taa tuot­teen help­po saa­ta­vuus koh­de­ryh­mäl­le. Vii­mei­se­nä, mut­ta ei suin­kaan vähäi­sim­pä­nä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän pitää pur­ra koh­de­ryh­mään kuin hai uima­riin 70-luvun kulttielokuvissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Markkinointimixin laajennettu versio 7p

Toi­nen tun­net­tu mal­li mark­ki­noin­ti­mixis­tä on 7p, jos­sa yllä mai­ni­tun nel­jän rin­nal­le on tuo­tu vie­lä kol­me pee­tä lisää. Nämä kol­me ext­ra pee­tä ovat seuraavat:

 • People eli ihmiset
 • Proces­ses eli prosessit
 • Phy­sical evi­dence fyy­si­nen todiste

Nämä kol­me ext­ra pee­tä tuo­vat luon­nol­li­ses­ti jokai­nen oman lisä­ar­von­sa mark­ki­noin­ti­mixiin. Ihmi­set-koh­ta kat­taa sekä asiak­kaan roo­lis­sa että yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa ole­vat ihmi­set ja sen miten he voi­vat omal­ta osal­taan vah­vis­taa mark­ki­noin­tia. Esi­mer­kik­si uskol­li­set kan­ta-asiak­kaat jot­ka suo­sit­te­le­vat tuo­tet­ta tai yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa ole­vien eri­tyi­sen tai­ta­vien ammat­ti­lais­ten tuot­ta­ma lisäarvo.

Pro­ses­si-koh­dal­la tar­koi­te­taan yri­tyk­sen pro­ses­se­ja, jot­ka liit­ty­vät tuot­teen tai pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­seen asiak­kaal­le aivan alus­ta lop­puun asti. Tämä on oleel­lis­ta huo­mioi­da myös mark­ki­noin­nin kan­nal­ta, miten se vai­kut­taa markkinointiin.

Fyy­si­nen todis­te puo­les­taan käsit­te­lee luo­tet­ta­vuut­ta ja eten­kin pal­ve­lui­den osal­ta oli­si tär­ke­ää olla fyy­si­nen todis­te sii­tä, että pal­ve­lu on tuo­tet­tu. Tie­ten­kin myös yri­tyk­sen muut fyy­si­set todis­teet pal­ve­lun tuot­ta­mi­ses­ta esi­mer­kik­si toi­mi­ti­lat yms. ovat oleel­li­sia täs­sä kohtaa. 

4c, asiakaslähtöinen markkinointimix 

4c-mal­li on Robert F. Laut­her­bor­nin vuon­na 1990 jul­kai­se­ma mark­ki­noin­ti­mix ver­sio. Täs­sä mal­lis­sa pyri­tään lähes­ty­mään mark­ki­noin­ti­mixiä asiak­kaan näkökulmasta.

 • Con­su­mer eli kuluttaja
 • Cost eli kustannus
 • Con­ve­nience eli help­pous tai käte­vyys, jot­ta saa­daan 4c:stä teh­tyä 4k suomeksi 😉
 • Com­mu­nica­tion eli kommunikointi

Kulut­ta­jal­la vii­ta­taan kulut­ta­jan tar­pei­siin ja halui­hin, sii­hen miten ne pitäi­si olla kes­kiös­sä mark­ki­noin­ti­mixiä mie­tit­täes­sä. Kus­tan­nus puo­les­taan kat­taa hin­nan lisäk­si esi­mer­kik­si kulut­ta­jan käyt­tä­män ajan tuot­teen han­kin­taan sekä mui­ta rahal­li­sia ja ei rahal­li­sia kus­tan­nuk­sia. Käte­vyys, jot­ta pysy­tään nel­jäs­sä koos­sa, tar­koit­taa sitä miten koh­de­mark­ki­nan kulut­ta­jat ovat tot­tu­neet teke­mään han­kin­tan­sa, se voi hyvin olla esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pas­ta. Kom­mu­ni­koin­nil­la puo­les­taan vii­ta­taan aidon kes­kus­te­lu­yh­tey­den raken­ta­mi­seen kulut­ta­jan kans­sa eli ei tuo­te­ta enää yksi­puo­lis­ta mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää vaan kuun­nel­laan myös kulut­ta­jaa. Tämän suun­tai­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta esi­merk­ki voi­si olla H2H-mark­ki­noin­ti.

Markkinointimixin muita versioita

Teks­tin alus­sa lupa­sin ker­toa vie­lä muu­ta­man ext­ra vin­kin niil­le kaik­kein kovim­mil­le mark­ki­noin­ti­mixaa­jil­le, joten hei­te­tään tähän vie­lä 4p-mal­lin laa­jen­nuk­set 5p ja 9p. 5p kat­taa yllä ole­vat 4 pee­tä sekä sii­hen ote­taan mukaan myös people eli ihmi­set, joka on osa myös 7p mal­lia. 9p-mal­li on hie­man muu­tet­tu ja laa­jen­net­tu 7p-mal­li eli 9p:hen kuuluu:

 • Plan­ning and research eli suun­nit­te­lu ja tutkimus
 • Pro­duct eli tuote
 • People eli ihmiset
 • Price eli hinta
 • Pro­mo­tion eli markkinointiviestintä
 • Place eli paikka
 • Part­ners eli yhteistyökumppanit
 • Pre­sen­ta­tion eli esi­tys tai tarina
 • Pas­sion eli intohimo

Sit­ten vie­lä 7c-mal­li eli laa­jen­net­tu 4c-mal­li, johon kuu­luu nel­jän ceen lisäk­si caring, co-ordi­na­ted ja confirmation.

Markkinointimix yhteenveto

Mark­ki­noin­ti­mixe­jä on pal­jon eri­lai­sia ja niis­tä on monia mie­li­pi­tei­tä. Omas­ta mie­les­tä­ni kui­ten­kin aina­kin aloit­te­le­van mark­ki­noi­jan kan­nat­taa ensin hah­mot­taa nämä yksin­ker­tai­set mal­lit ja sen jäl­keen kun ne ovat hal­lus­sa niin sit­ten vas­ta alkaa miet­ti­mään tuo­ko jokin näis­tä laa­jem­mis­ta mal­leis­ta vie­lä kai­vat­tua lisä­ar­voa. Ja kuten aina me Kublal­la olem­me innok­kai­ta mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sia, joten mei­dän puo­leen voi kään­tyä, kun kai­paa asian­tun­ti­jan apua 🙂

Mark­ki­noin­ti­mixin hyvä puo­li on se, että sil­loin kun kaik­ki tun­tuu mene­vän päin pee­tä niin asiat alkaa ole­maan itse asias­sa aika jiirissä 😉

Ota yhteyt­tä!
Markkinointimix
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Kohderyhmätutkimus digimarkkinointia varten
 • Mitä koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus tar­koit­taa ja pitää­kö sel­lai­nen tehdä?
 • No niin, on aika ryh­tyä tut­ki­jak­si ja läh­teä tut­ki­mus­mat­kal­le koh­de­ryh­män pään sisään! Koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus tar­koit­taa kyse­ly­tut­ki­mus­ta,… Jat­ka lukemista
 • Markkinointibudjetti digitaalisessa markkinoinnissa
 • Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti
 • Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa yri­tys­ten asia­kas­han­kin­nas­sa. Asiak­kaat teke­vät jat­ku­vas­ti osto­pää­tök­siä ver­kos­sa ja oikein mää­ri­tel­lyl­lä… Jat­ka lukemista
 • Digimarkkinointi - mistä siitä on kyse?
 • Digi­mark­ki­noin­ti - mitä se on?
 • Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Täysi tyytyväisyystakuu

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy