H2H markkinointi - mitä se on ja miten saat sen avulla tuloksia? 

H2H mark­ki­noin­ti eli human-to-human mark­ki­noin­ti on pal­jon puhut­tu aihe tänä päi­vä­nä. Har­vois­ta läh­teis­tä löy­tyy yksin­ker­tais­ta seli­tys­tä sii­tä mis­tä täs­sä on kyse. Useil­la sivus­toil­la mai­ni­taan aihee­seen liit­tyen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti eli esi­mer­kik­si blog­gaa­jien teke­mä mark­ki­noin­ti, mut­ta H2H mark­ki­noin­ti ei ole vain yksit­täis­ten “blog­gaa­jien” tai tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den markkinointia. 

H2H mark­ki­noin­ti on toi­sen osa­puo­len huo­mioi­mis­ta ja mark­ki­noin­nin vies­tin yksin­ker­tai­se­na pitä­mis­tä. Ei siis vain tek­nis­ten omi­nai­suuk­sien esil­le nos­ta­mis­ta tai oman yri­tyk­sen heh­kut­ta­mis­ta vaan toi­se­na osa­puo­le­na on aina toi­nen ihmi­nen ja suun­nit­te­le vies­ti hän­tä kiin­nos­ta­val­la taval­la niin H2H mark­ki­noin­ti­si on onnistunutta.

H2H markkinointi ja B2B

Vies­ti­si tuli­si aina olla suun­ni­tel­tu toi­sel­le hen­ki­löl­le kuten human-to-human alku­pe­räi­ses­ti tar­koit­taa­kin. Oli­pa kyse sit­ten yri­tys­koh­de­ryh­mäs­tä, tai kulut­ta­jil­le suun­na­tus­ta vies­tis­tä niin vies­tin tuli­si aina olla suun­nat­tu juu­ri sil­le yksi­löl­le jon­ka pyrit vies­til­lä­si tavoittamaan. 

Tämä tar­koit­taa B2B-mai­non­nas­sa hyvin tark­kaa koh­dis­ta­mis­ta kos­ka tänä päi­vä­nä pys­tyt tavoit­ta­maan halua­ma­si hen­ki­lön jopa tit­te­lin, mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ron tai säh­kö­pos­tin perus­teel­la. Näin voit siis vali­ta koh­de­ryh­mä­si jopa yksi hen­ki­lö kerrallaan. 

Tie­dät siis B2B-mark­ki­noin­nis­sa tar­kas­ti kenel­le vies­ti­si menee ja yri­tyk­se­si teke­mä H2H mark­ki­noin­ti voi siis olla juu­ri­kin tämän yksit­täi­sen ihmi­sen puhut­te­le­mis­ta vaik­ka­kin näi­tä yksit­täi­siä tar­kas­ti valit­tu­ja ihmi­siä oli­si­kin jopa kym­me­niä tuhan­sia. Suun­nit­te­le vies­ti­si juu­ri hänel­le älä­kä luet­te­le vain yri­tyk­se­si tuot­teen omi­nai­suuk­sia tai pidä yri­ty­se­sit­te­lyä. Asia­kas­ta kiin­nos­taa vain hänen omat saa­man­sa hyödyt.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

H2H markkinointi ja B2C

H2H mark­ki­noin­ti on toteu­tu­nut mel­ko laa­jas­ti B2C-mark­ki­noin­nis­sa jo pidem­män­kin aikaa ja yri­tys­ten vies­tin­näs­tä on tänä päi­vä­nä muka­va huo­ma­ta kek­se­liäi­tä lop­pu­asia­kas­ta viih­dyt­tä­viä mai­nok­sia. H2H mark­ki­noin­ti tar­koit­taa­kin lop­pua­siak­kaan huo­mioi­mis­ta ja täs­sä onnis­tues­sa­si tulet var­mis­ta­maan asiak­kaan muis­ta­van sinun yri­tyk­se­si ja brän­di­si kun on aika ostaa sinun toi­mia­la­si palvelu. 

Kil­pai­lu kulut­ta­ja-asiak­kais­ta kove­nee jat­ku­vas­ti ja suu­rin­ta osaa yri­tyk­sis­tä kiin­nos­taa jol­lain tasol­la digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti. Tämän voi pää­tel­lä myös mark­ki­noin­ti­pa­nos­tuk­sen kas­vun myö­tä. 2019 B2C-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­set kas­voi­vat Suo­mes­sa yli 22% ja täs­tä­kin voi­daan pää­tel­lä kil­pai­lun kove­ne­van vuo­si vuo­del­ta. Enää ei pär­jää oman pal­ve­lun tai tuot­teen omi­nai­suuk­sien koros­ta­mi­sel­la mai­non­nas­sa vaan H2H mark­ki­noin­nin opit on tär­keä ottaa huo­mioon kai­kes­sa yri­tyk­se­si vies­tin­näs­sä ja miet­tiä mitä B2C-asiak­kaa­si halu­aa kuulla.

H2H markkinoinnin käytännön esimerkki

Domi­nos Pizza käy­köön esi­merk­ki­nä H2H mark­ki­noin­nis­ta jos­sa ei koros­tet­tu yri­tyk­sen tuot­tei­ta tai mui­ta­kaan etu­ja. Domi­nos Pizza ker­toi pit­san­sa olleen eri­tyi­sen huo­noa ennen hei­dän teke­mi­ään muu­tok­sia tuot­tee­seen­sa. Täs­tä toteu­tet­tiin kan­sain­vä­li­nen kam­pan­ja joka lopul­ta nos­ti yri­tyk­sen myyn­tiä 15% ja samal­la Pizza Hutin ohi maa­il­man suu­rim­mak­si pitseriaksi.

Miten H2H markkinointi kannattaa aloittaa?

H2H mark­ki­noin­ti on hyvä aloit­taa yri­tyk­sen sisäi­sel­lä työl­lä ja mah­dol­li­ses­ti myös mark­ki­na­tut­ki­muk­sel­la. Mark­ki­na­tut­ki­muk­ses­ta ei tar­vit­se teh­dä ras­kas­ta ja kal­lis­ta vaan tut­ki­muk­sen voit toteut­taa jopa sisäi­ses­ti mel­ko kevyen bud­je­tin somes­sa teh­tä­väl­lä kam­pan­jal­la. Voit suo­raan kysyä asiak­kail­ta­si palau­tet­ta pal­ve­lus­ta­si ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta­si mitä he haluai­si­vat kuul­la miet­ties­sään toi­mia­la­si pal­ve­lun ostamista. 

H2H mark­ki­noin­ti toteu­tuu par­haim­mil­laan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa asiak­kaan kans­sa ja täs­sä kaik­ki lop­pua­siak­kail­le teh­tä­vät kyse­lyt ja arvon­nat ovat oiva apu­vä­li­ne sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Voit toki myös ostaa tut­ki­muk­sia kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta mut­ta Kublan tii­min koke­muk­sen poh­jal­ta on hyvä pitää jat­ku­va vuo­ro­vai­ku­tus asiak­kai­den kans­sa myös sosi­aa­li­ses­sa mediassa. 

Emme tie­dä ainoa­ta­kaan tapaus­ta jos­sa jopa kevyes­ti suun­ni­tel­tu H2H mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja oli­si kään­ty­nyt yri­tys­tä vas­taan. Asiak­kaat voi­vat rea­goi­da joko posi­tii­vi­sel­la tai nega­tii­vi­sel­la taval­la vies­tei­hi­si mut­ta kaik­ki tämä palau­te on arvo­kas­ta ja se voi­daan kään­tää somes­sa yri­tyk­sen eduk­si kuun­te­le­mal­la ja otta­mal­la asia käsit­te­lyyn myös mui­den huo­maa­mal­la taval­la. Näin saat yri­tyk­se­si brän­diä koros­tet­tua myös sosi­aa­li­sen median kanavissa.

Haluat­ko kuul­la ehdo­tuk­sia sii­tä, miten tämä kan­nat­taa teh­dä juu­ri sinun yri­tyk­se­si tuot­teen tai pal­ve­lun osalta?

Ota yhteyt­tä!
H2H markkinointi toimii
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi