Tuotteen elinkaari osana tehokasta markkinointia 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Tuot­teen elin­kaa­ri osa­na teho­kas­ta markkinointia

Nyky­ajan kulut­ta­ja on tark­ka kuin hauk­ka – suu­rin osa halu­aa ja vaa­tii saa­da tie­tää mil­lai­nen on tuot­teen elin­kaa­ri. Arvot näyt­te­le­vät suur­ta roo­lia osto­käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Kun yri­tyk­sen tuo­tan­to­pro­ses­si on läpi­nä­ky­vä, on sil­lä käy­tös­sään kul­taa­kin arvok­kaam­pi kil­pai­lue­tu. Monet yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät teho­kas­ta tuot­teen elin­kaa­ri mark­ki­noin­ti toi­men­pi­tei­tä, pitäi­si­kö sinunkin?

Tiedätkö, mikä on tuotteen elinkaari?

Vaik­ka tuo­te ei elä, on sil­lä elin­kaa­ri. Elin­kaa­ri saa alkun­sa raa­ka-ainei­den han­kin­nas­ta ja päät­tyy johon­kin tai jat­kaa elä­mään­sä kier­rä­tyk­sen avul­la. Elin­kaa­ri kuvaa siis sitä mat­kaa, jon­ka tuo­te käy alus­ta lop­puun – ja tämän mat­kan halu­taan ole­van mah­dol­li­sim­man ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen, sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vä sekä kustannustehokas.

Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutukset

Tuot­teen ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen vai­kut­taa moni asia: esi­mer­kik­si lähel­lä tuo­tet­tu muo­vi­kip­po voi olla ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi kuin kau­kaa Suo­meen kul­je­tet­tu bam­bu­kul­ho. Kun mie­tit tuot­teen elin­kaar­ta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä, on huo­mioi­ta­va myös kuin­ka tuo­te on val­mis­tet­tu, mis­sä se on val­mis­tet­tu, miten se on val­mis­tet­tu sekä mil­lä ja miten tuo­te on tän­ne tuo­tu ja miten se hävi­te­tään. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tuo­te kuor­mit­taa­kin ympä­ris­töä mah­dol­li­sim­man vähän elin­kaa­ren­sa aikana.

Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­den lisäk­si kes­ki­ty­tään tuot­teen elin­kaa­ren talou­del­li­siin ja sosi­aa­li­siin vai­ku­tuk­siin. Nämä kaik­ki kol­me vai­ku­tus­ta sitou­tu­vat toi­siin­sa tiukasti. 

Spar­raa asian­tun­ti­jam­me kans­sa ilmaiseksi

Tuotteen elinkaari ja sosiaaliset vaikutukset

Kun tar­kas­tel­laan tuot­teen elin­kaa­ren sosi­aa­li­sia vai­ku­tuk­sia, kat­so­taan muun muas­sa sitä, kuin­ka tuot­teen elin­kaa­ri kun­nioit­taa ihmi­soi­keuk­sia. Asiak­kaat arvos­ta­vat läpi­nä­ky­vyyt­tä ja ihmi­soi­keu­det ovat­kin olleet pal­jon kes­kus­te­lun aihee­na, kun on pun­nit­tu mis­tä yri­tyk­ses­tä tuo­te kan­nat­taa ostaa. Tuot­teen elin­kaa­ri voi vai­kut­taa tuo­tan­to­ket­jun eri sidos­ryh­miin sekä posi­tii­vi­ses­ti että negatiivisesti.

Tuotteen elinkaari ja taloudelliset vaikutukset

Kun taas mie­ti­tään tuot­teen elin­kaar­ta talou­del­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta, kes­ki­ty­tään kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen. Kus­tan­nus­te­hok­kuus ei kui­ten­kaan sul­je pois sitä vaih­toeh­toa, että tuo­te esi­mer­kik­si val­mis­te­taan kierrätysmateriaaleista.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tuotteen elinkaari osana markkinoita – 4 vaihetta

Tuot­teen elin­kaa­ri tar­koit­taa siis tuot­teen eli­niän kaik­kia vai­hei­ta. Nämä vai­heet kan­nat­taa huo­mioi­da kai­kes­sa yri­tyk­sen toi­min­nas­sa tuo­te­suun­nit­te­lus­ta mark­ki­noin­tiin. Kun elin­kaar­ta ana­ly­soi­daan, antaa se koko yri­tyk­sen toi­min­nan kan­nal­ta tär­ke­ää tie­toa sii­tä, mis­sä ollaan jo onnis­tut­tu sekä mitä asioi­ta tuli­si vie­lä paran­taa. Kun nämä tie­de­tään, pys­ty­tään pitä­mään tuo­te­stra­te­gia tasa­pai­nos­sa ja koh­dis­ta­maan resurs­sit sin­ne, mis­sä nii­tä eni­ten tar­vi­taan. Yri­tyk­sel­lä on käy­tös­sään vah­va kil­pai­lue­tu mikä­li tuot­teen elin­kaa­ria­jat­te­lu on hallinnassa.

Kun aja­tel­laan mark­ki­noin­tia, jakau­tuu tuot­teen elin­kaa­ri nel­jään eri vaiheeseen:

1. Esittelyvaihe

Mark­ki­nat voi­vat olla vie­lä pie­net, jol­loin esit­te­ly­vai­he usein vie suu­rim­man loh­kon yri­tyk­sen kas­sas­ta. Alkuun pää­se­mi­nen eli tuot­teen kehi­tys, tes­taus ja mark­ki­noin­ti kulut­ta­vat pal­jon varo­ja, mut­ta ovat tie­ten­kin vält­tä­mät­tö­miä koko toi­min­nal­le ja tule­vai­suu­den kas­vua ajatellen.

2. Kasvuvaihe

Kas­vu­vai­he on odo­tet­tu vai­he: myyn­ti nousee ja sitä kaut­ta kas­va­vat myös voi­tot. Kas­vu­vai­he mah­dol­lis­taa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aan inves­toi­mi­sen sekä tuot­teen mak­si­maa­li­sen esil­le tuomisen.

3. Kypsyysvaihe

Tuo­te on vakiin­nut­ta­nut ase­man­sa mark­ki­noil­la. Yri­tys pyr­kii pitä­mään saa­vut­ta­man­sa ase­man ja kyl­lä, kil­pai­lu on usein kyp­syys­vai­hees­sa kovim­mil­laan. Voi olla tar­peen kehit­tää tuo­tet­ta tai tuo­tan­to­pro­ses­sia entis­tä­kin parem­mak­si, jol­loin yri­tyk­sel­le syn­tyy kilpailuetu.

4. Laskuvaihe

Tuot­teen mark­ki­nat voi­vat alkaa kutis­tua esi­mer­kik­si kyl­läs­ty­mi­sen vuok­si. Täl­löin tilan­net­ta voi hel­pot­taa tuot­teen hin­nan las­ke­mi­nen tai edul­li­sem­pien tuo­tan­to­ta­po­jen etsiminen.

Kun nämä vai­heet on tun­nis­tet­tu, voi­daan teh­dä teho­kas­ta mark­ki­noin­tia tuot­teen elinkaarella.

Pyy­dä apua Kublalta!

Tehokasta markkinointia tuotteen elinkaarella, miksi?

Kun tuot­teen elin­kaa­ri mark­ki­noin­ti on läpi­nä­ky­vää ja kes­tä­vää, on sen hyö­dyn­tä­mi­sel­lä mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­siin – tah­dot taa­tus­ti itse­kin tukea sel­lais­ta yri­tys­tä, joka ei pol­je alas ihmi­soi­keuk­sia tai tuhoa kau­nis­ta luon­toa. Et myös­kään kulut­ta­ja­na vält­tä­mät­tä osaa vali­ta arvo­je­si mukais­ta yri­tys­tä, mikä­li yri­tys ei ymmär­rä hyö­dyn­tää tuot­teen elin­kaar­ta markkinoinnissa.

Mikä­li elin­kaa­ri ei ole läpi­nä­ky­vä tai mark­ki­noin­tia kes­tä­vä, on yri­tyk­sen jär­ke­vää teh­dä sii­tä sel­lai­nen. Nyky­ajan kulut­ta­ja kiin­nit­tää entis­tä enem­män huo­mio­ta mikä on yri­tyk­sen arvo­lu­paus ja sii­hen, mil­lai­nen tuot­teen elin­kaa­ri on.

Kir­joi­tuk­sen otsi­koin­tiin vas­ta­ten, kyl­lä, myös sinun tuli­si hyö­dyn­tää tuot­tee­si elin­kaar­ta markkinoinnissa.

Ota yhteyt­tä!

Tuotteen elinkaari markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Markkinointimix
 • Mark­ki­noin­ti­mix uudistuu
 • Mark­ki­noin­ti­mix tuo monel­le mie­leen sen ensim­mäi­set mal­lit, kuten niin sano­tun 4p-mal­lin. Tämän 4p-mal­lin rin­nal­le on… Jat­ka lukemista
 • Markkinointitutkimus
 • Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus - sääs­tä aikaa ja rahaa
 • Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus sel­vit­tää yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia useam­mas­ta eri kul­mas­ta. Sii­nä voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kik­si miten hyvin mark­ki­noin­ti toi­mii,… Jat­ka lukemista
 • segmentointi
 • Seg­men­toin­ti aut­taa saa­maan mark­ki­noin­nis­sa parem­pia tuloksia
 • Seg­men­toin­ti on tär­keä työ­vai­he digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Ilman tar­kas­ti mää­ri­tel­tyä asia­kas­seg­ment­tiä on vai­kea panos­taa tulok­sel­li­sim­piin koh­de­ryh­miin… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Täysi tyytyväisyystakuu

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy