Miksi ja miten kannattaa aloittaa YouTube-mainonta? 

YouTube videopalvelu

Ennen kuin alam­me poh­tia mitä kaik­kea You­Tu­be-mai­non­ta pitää sisäl­lään ker­ra­taan lyhyes­ti mis­tä pal­ve­lus­ta on kyse? You­Tu­be on inter­ne­tin suo­si­tuin suo­ra­tois­to­vi­deo­pal­ve­lu. Suo­mes­sa You­Tu­be on toi­sek­si suo­si­tuin verk­ko­si­vus­to heti Googlen jäl­keen. You­Tu­been lada­taan joka minuut­ti hui­keat 100 tun­tia videosisältöä.

Miksi YouTube-mainontaa Suomessa?

You­Tu­ben videot tavoit­ta­vat jo puo­let suo­ma­lai­sis­ta vii­koit­tain. Puhu­taan siis erit­täin laa­jas­ta pei­tos­ta. Videoi­ta myös kat­so­vat kai­ke­ni­käi­set joten mark­ki­noi­jan sil­mis­sä kysees­sä on hyvin­kin poten­ti­aa­li­nen kanava.

You­Tu­be-mark­ki­noin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, tar­kas­ti koh­den­net­ta­vis­sa ja tuloksellista.

 • Kus­tan­nus­te­ho­kas­ta: mak­sat vain sil­loin kun You­Tu­be-mai­nok­sii­si osoi­te­taan kiin­nos­tus­ta. Mai­nos­vi­deo­ta esim. kat­so­taan yli 30 sekun­tia tai sitä kli­ka­taan. Hyvin toteu­tet­tu­na You­Tu­be-mai­non­nan hin­ta voi pai­nua hyvin­kin alas. Lisäk­si videot jää­vät You­Tu­been kat­sot­ta­vik­si vie­lä mak­se­tun You­Tu­be-mai­non­nan jälkeenkin.
 • Tar­kas­ti koh­den­net­ta­vis­sa: You­Tu­bes­sa on val­ta­va mää­rä sisäl­töä mikä tekee sii­tä samal­la hyvin laa­jas­ti tavoit­ta­van kana­van. Kos­ka sisäl­töä on pal­jon (ja sitä tulee koko ajan lisää) on tär­ke­ää tie­dos­taa, että You­Tu­be-mai­non­nas­sa on mah­dol­lis­ta ja jär­ke­vää koh­den­taa oma mai­nos­vi­deo eri kri­tee­rein. Oikea koh­den­nus mah­dol­lis­taa tulok­sel­li­sen You­Tu­be-mai­non­nan teke­mi­sen erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

  Koh­den­taa voit muun muas­sa maan­tie­teel­li­sil­lä kri­tee­reil­lä, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukaan, avain­sa­noil­la ja demo­gra­fi­sil­la kri­tee­reil­lä (ikä, suku­puo­li ja perhetilanne).
 • Tulok­sel­lis­ta: tavoi­tat yri­tyk­sel­le­si mer­ki­tyk­sel­li­sen ylei­sön ja saat laa­jaa näky­vyyt­tä brän­dil­le­si. Saat kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le­si ja yhtey­den­ot­to­ja. Voit tukea osto­pää­tök­siä tai ohja­ta asiak­kai­ta­si suo­raan ostok­sil­le. Voit pro­mo­ta uusia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Kai­ken tämän voit saa­vut­taa erit­täin edul­li­sel­la näyttöhinnalla.

Eikä sii­nä vie­lä kaik­ki! Voit opti­moi­da eli muo­ka­ta kam­pan­joi­ta­si par­hai­den tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si. Voit tes­ta­ta eri­lai­sia sisäl­tö­jä eri­lai­sil­la koh­de­ryh­mil­lä. Pys­tyt rea­goi­maan tulok­siin nopeas­ti ja teke­mään pää­tök­siä dataan pohjautuen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Milloin on oikea aika aloittaa YouTube-mainonta?

You­Tu­bes­sa mai­nos­ta­vien pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­mei­sen kah­den vuo­den aika­na (läh­de: youtube.com). Suu­ri osa yri­tyk­sis­tä ei kui­ten­kaan vie­lä hyö­dyn­nä You­Tu­be-mai­non­nan poten­ti­aa­lia. Kyn­nys aloit­ta­mi­seen kan­nat­taa­kin pitää mata­la­na. Saa­tat muu­ten huo­maa­mat­ta­si ohit­taa yri­tyk­sel­le­si juu­ri nyt hyvin toi­mi­van kanavan.

Siispä miten aloittaa YouTube-mainonta?

Kai­kil­ta yri­tyk­sil­tä ei löy­dy val­mii­ta mai­nos­vi­deoi­ta. Yksi vaih­toeh­to on perus­taa yri­tyk­sel­le­si oma You­Tu­be-kana­va, tämä ei mak­sa mitään. Kana­val­le voit luo­da pidem­pää video­si­säl­töä, esi­mer­kik­si esit­te­ly­vi­deoi­ta tar­joa­mis­ta­si pal­ve­luis­ta tai ohje­vi­deoi­ta tuot­teis­ta­si. Nämä sisäl­löt sekä sitout­ta­vat ole­mas­sa ole­via asiak­kai­ta­si että hou­kut­te­le­vat uusia asiak­kai­ta tutus­tu­maan tar­jon­taa­si. Kana­val­le­si taas voit ohja­ta kävi­jöi­tä mak­se­tun You­Tu­be-mai­non­nan avul­la, lyhyem­mil­lä mainosvideoilla.

Tänä päi­vä­nä videoi­den tuot­ta­mi­nen ei jää kiin­ni oikean­lai­sen lait­teis­ton puut­tu­mi­ses­ta. Jokai­sel­ta löy­tyy taka­tas­kus­ta laa­du­kas kuvaus­lai­te: älypuhelin.

Voit siis kuva­ta itse videoi­ta. Ker­ro omin sanoin tar­joa­mis­ta­si tuot­teis­ta ja/tai pal­ve­luis­ta. Kuka­pa muu kuin sinä tai yri­tyk­se­si edus­ta­ja oli­si niis­tä uskot­ta­vam­pi ker­to­maan? Muis­ta muu­ta­ma asia video­ta kuvatessa:

 1. Mai­nit­se yri­tyk­se­si tai palvelusi/tuotteesi nimi heti videon alus­sa sil­lä kaik­ki eivät kat­so video­ta lop­puun saakka.
 2. Muis­ta toi­min­ta­ke­ho­tus eli mitä haluat asiak­kai­de­si teke­vän video­ta kat­sot­tu­aan? Ken­ties otta­van yhteyt­tä, siir­ty­vän suo­raan verk­ko­kaup­paa­si tai kat­so­van lisää videoi­ta YouTube-kanavallasi.
 3. Vaik­ka aluk­si voi jän­nit­tää niin ren­tou­du ja nau­ti videon teke­mi­ses­tä. Kukaan ei ole sep­pä syntyessään!

YouTube-mainoskampanjan rakentaminen

Löy­tyy­kö sinul­ta jo val­mii­ta mai­nos­vi­deoi­ta tai onko suun­ni­tel­mis­sa teh­dä nii­tä? Voit myös lada­ta yri­tyk­se­si You­Tu­be-tilil­le mai­nos­vi­deoi­ta ja läh­teä teke­mään You­Tu­be-mark­ki­noin­tia. Tämä onnis­tuu Google Ads -tilin kaut­ta (ent. Google Adwords) mis­sä voit raken­taa You­Tu­be-mai­nos­kam­pan­joi­ta. Jos yri­tyk­sel­tä­si ei Google Ads -tiliä vie­lä löy­dy niin on se nopea perustaa.

Jos taas aikaa ei rii­tä kai­kel­le teke­mi­sel­le niin ole roh­keas­ti yhtey­des­sä Kublan asian­tun­ti­joi­hin. Mie­ti­tään yhdes­sä teil­le par­hai­ten sopi­va ratkaisu!

Ota yhteyt­tä!
youtube-tyyny
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi