Parhaat sosiaalisen median orgaaniset toimet 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Par­haat sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toimet

Min­ne iki­nä menet­kään tai pää­tä­si kään­nät­kään, osuu sil­mii­si puhe­lin­ta plä­rää­vä hen­ki­lö. Puhe­lin kät­kee sisäl­leen koko sosi­aa­li­sen median maa­il­man, jota nyky­ään ihmis­ten toi­sek­si pla­nee­tak­si­kin voi­si kut­sua. Olet taa­tus­ti kuul­lut sanot­ta­van “mene sin­ne, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat, eli sosi­aa­li­seen medi­aan” – tämä lause on kai­ku­nut jokai­sen yrit­tä­jän kor­viin. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa lymyi­le­vät siis poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si lisäk­si kaik­ki kil­pai­li­ja­si. On siis aika hoi­taa kun­toon sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toimet.

Kun kulut­ta­jien huo­mios­ta pitää kil­pail­la, käy­dään sitä kil­pai­lua tosis­saan. Yri­tyk­set panos­ta­vat suu­ren tukun sete­lei­tä ja val­ta­vas­ti resurs­se­ja pär­jä­täk­seen mark­ki­noil­la, mut­ta onnek­si myös vähem­mäl­lä on mah­dol­li­suus erot­tua jou­kos­ta. Sosi­aa­li­sen median maa­il­mas­sa sel­viy­tyy luo­vuu­del­la sekä koh­de­ryh­män tun­te­mi­sel­la sil­loin, kun muis­taa huo­mioi­da sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met osa­na somet­ta­mis­ta. Mak­set­tu mai­non­ta ei ole ainoa tie somesuosioon.

Kubla ker­too pian nel­jä vink­kiä parem­man orgaa­ni­sen näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­seen, jot­ta jokai­sel­la pää­omas­ta riip­pu­mat­ta on mah­dol­li­suus roka­ta tulok­se­kas somettaminen!

Älä jää maksettujen mainosten jalkoihin

Orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa siis sitä näky­vyyt­tä, jon­ka olet saa­nut ilmai­sek­si. Sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met aut­ta­vat kään­tä­mään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kat­seet sinuun.

Ote­taan esi­mer­kik­si Face­book, jon­ka yli 50 mil­joo­naa yri­tys­si­vua mai­nos­taa yri­tys­tään, tuo­tet­taan tai pal­ve­lu­aan jat­ku­val­la syö­töl­lä. Mai­nos­ta puk­kaa mai­nok­sen perään – kun edel­li­nen päät­tyy, lai­te­taan vii­meis­tään­kin sil­loin seu­raa­va pyö­ri­mään. Face­boo­kin algo­rit­mi tark­kai­lee käyt­tä­jiä ja näyt­tää heil­le sel­lais­ta sisäl­töä, joi­den kans­sa he ovat mie­lui­ten vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Vuo­ro­vai­ku­tus­ta voi olla esi­mer­kik­si mai­nok­ses­ta klik­kaa­mi­nen tai jul­kai­sus­ta tyk­kää­mi­nen. Orgaa­ni­set jul­kai­sut jää­vät hel­pos­ti mak­set­tu­jen mai­nos­ten jal­koi­hin, sil­lä kiin­nos­ta­va mai­nos saa oitis klik­kaa­maan. Kyn­nys jul­kai­sus­ta tyk­kää­mi­seen tai sii­hen kom­men­toi­mi­seen on suu­rem­pi, eikä mai­nok­ses­ta klik­kaa­mi­nen näy Face­book-kave­reil­le samal­la taval­la kuin tyk­käys tai kommentti.

Par­hai­ten sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met tuot­ta­vat tulos­ta yhdes­sä mak­se­tun mai­non­nan kans­sa. Näis­tä ei kan­na­ta vali­ta vain tois­ta, vaan sopi­vas­ti sisäl­lyt­tää somet­ta­mi­seen molempia.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Parhaat sosiaalisen median orgaaniset toimet – 4 vinkkiä

Kubla on sata­var­ma sii­tä, ettet halua jää­dä hei­koil­le jäil­le. Ilo­uu­ti­nen kui­ten­kin on se, ettet tar­vit­se tuhan­sien euro­jen mai­nos­bud­jet­tia tai kasa­päin resurs­se­ja. Pie­net­kin yri­tyk­set ja yksi­ny­rit­tä­jät pär­jää­vät somes­sa luo­vuu­del­laan sekä muu­ta­mil­la kikoil­la, jot­ka kas­vat­ta­vat kana­van orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Näis­tä kikois­ta Kubla ker­too sinul­le seu­raa­vak­si, lue par­haat sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met alta:

1. Tuota timanttista sisältöä

Vain seu­raa­jia­si kiin­nos­ta­va sisäl­tö boos­taa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Sisäl­lön on olta­va niin timant­tis­ta, että sii­tä tykä­tään, sii­hen kom­men­toi­daan ja sitä jae­taan kave­ril­le – kaik­ki nämä toi­met ker­to­vat esi­mer­kik­si Face­boo­kil­le ja Ins­ta­gra­mil­le sii­tä, että sisäl­lös­tä ollaan kiin­nos­tu­nei­ta. Kun sisäl­tö on Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min sil­mis­sä kiin­nos­ta­vaa, näyt­tää se sitä enem­män myös muille.

Hyvä sisäl­tö antaa seu­raa­jal­le ajat­te­le­mi­sen aihet­ta tai opet­taa jota­kin. Se osal­lis­taa kysy­mäl­lä mie­li­pi­det­tä tai koke­muk­sia. Tyk­käyk­set ja kom­men­tit ovat kuin ben­saa koneistoon!

2. Pidä tahtia yllä

Jul­kai­se aktii­vi­ses­ti vähin­tään 3-4 ker­taa vii­kos­sa. Jul­kai­su­tah­ti ei kui­ten­kaan ole kiveen hakat­tu nume­ro tai sään­tö, vaan tah­din mää­rit­tää koh­de­ryh­mä. Sään­nöl­li­nen jul­kai­su­tah­ti ei saa olla pois sisäl­lön laa­dus­ta. Mikä­li timant­tis­ta sisäl­töä on vai­kea tuot­taa aktii­vi­ses­ti, kar­si mie­luum­min aktii­vi­suu­des­ta tai par­haim­pa­na vaih­toeh­to­na: ota avuk­se­si sisällöntuottaja.

Sisäl­töä kan­nat­taa luo­da ennal­ta suun­ni­tel­lun sisäl­tö­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Sisäl­tö­stra­te­gia hel­pot­taa työ­taak­kaa huo­mioi­den yri­tyk­sen koh­de­ryh­mäl­le tär­keät juh­la- ja pyhä­päi­vät, jol­loin on ehdot­to­mas­ti pos­tat­ta­va. Ota esi­mer­kik­si yksi koko­nai­nen työ­päi­vä, jol­loin luot sisäl­töä val­miik­si vaik­ka­pa seu­raa­val­le kah­del­le vii­kol­le. Kun sisäl­töä on varas­tos­sa, ei sii­tä tar­vit­se stressata.

3. Kokeile kohdentaa julkaisuja

Tie­dät var­mas­ti, että voit koh­den­taa Face­book-jul­kai­susi tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le mak­se­tun mai­non­nan avul­la. Mut­ta tie­sit­kö, että se on täy­sin mah­dol­lis­ta myös ilman mam­mo­naa? Mikä­li yri­tyk­sen asiak­kaat voi­daan jakaa useam­paan eri koh­de­ryh­mään tai tuot­tei­ta on pal­jon eri­lai­sia, aut­taa jul­kai­su­jen koh­den­ta­mi­nen tavoit­ta­maan vain ne hen­ki­löt, joi­ta sisäl­tö toden­nä­köi­sim­min kiinnostaa.

Face­book-sivul­ta­si löy­tyy täh­ti-iko­ni, jon­ka takaa pal­jas­tuu lis­ta koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja. Mikä­li iko­nia ei näy, kokei­le akti­voi­da se käyt­töön ase­tuk­sis­ta (Ylei­set → Uutis­ten ylei­sö ja jul­kai­su­jen näky­vyys → Sal­li sivul­la uutis­ten ylei­sön­va­lit­sin ja jul­kai­sun näkyvyysasetukset).

Voit teh­dä muu­ta­man jul­kai­sun, jot­ka koh­den­nat esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len sekä sijain­nin perus­teel­la näky­mään tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le. Kat­so, kuin­ka jul­kai­su menes­tyy ja tee tar­vit­taes­sa muu­tok­sia kohdennukseen.

4. Ole esillä myös muiden kanavissa

Kun jätät yri­tyk­se­si nimel­lä kom­men­tin esi­mer­kik­si Ins­ta­gram-jul­kai­suun, saat­taa poten­ti­aa­li­nen asia­kas bon­ga­ta sen ja kli­ka­ta pro­fii­lii­si tut­ki­maan sisäl­töä­si. Kun sisäl­tö kiin­nos­taa, jää hän taa­tus­ti seu­raa­jak­si odot­ta­maan seu­raa­via­kin julkaisuja.

Toi­mi­va kik­ka voi olla myös toi­sen pro­fii­lin jaka­mi­nen esi­mer­kik­si omas­sa tari­nas­sa. Kun jaat pro­fii­lin käyt­täen hänen @-käyttäjänimeään, saat­taa käyt­tä­jä jakaa tari­na­si omas­sa tari­nas­saan, jol­loin nime­si pää­see esil­le myös hänen seu­raa­jien­sa keskuudessa.

Ota osaa haas­tei­siin, jätä tyk­käyk­siä ja kom­ment­te­ja sekä ole vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den käyt­tä­jien kans­sa myös yksi­tyis­vies­teil­lä esi­mer­kik­si rea­goi­mal­la hei­dän tari­noi­hin­sa. Käyt­tä­jä saat­taa pei­la­ta sinun aktii­vi­suut­ta­si hänen kana­vaan­sa koh­taan samal­la taval­la jät­täen kom­men­tin ensi ker­ral­la sinun jul­kai­suusi. Orgaa­ni­nen näky­vyys kas­vaa, kun olet aktii­vi­nen ja kiinnostava!

Sosiaalisen median orgaaniset toimet tekevät yrityksestäsi näkyvän

Sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met kan­nat­taa ope­tel­la osak­si päi­vit­täis­tä somet­ta­mis­ta. Vaik­ka mak­se­tul­la mai­non­nal­la on paik­kan­sa, Kubla suo­sit­te­lee orgaa­ni­sen näky­vyy­den boos­taa­mis­ta mak­se­tun mai­non­nan tuek­si. Nyt kun sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met on hal­lus­sa, lue jut­tu myös sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­mis­ta. Nämä kak­si toi­mi­vat täy­del­li­ses­sä sym­bioo­sis­sa kes­ke­nään tuo­den arvo­kas­ta lii­ken­net­tä kanaviisi!

Ota yhteyt­tä!
Sosiaalisen median orgaaniset toimet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy