Parhaat sosiaalisen median orgaaniset toimet 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Par­haat sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toimet

Min­ne iki­nä menet­kään tai pää­tä­si kään­nät­kään, osuu sil­mii­si puhe­lin­ta plä­rää­vä hen­ki­lö. Puhe­lin kät­kee sisäl­leen koko sosi­aa­li­sen median maa­il­man, jota nyky­ään ihmis­ten toi­sek­si pla­nee­tak­si­kin voi­si kut­sua. Olet taa­tus­ti kuul­lut sanot­ta­van “mene sin­ne, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat, eli sosi­aa­li­seen medi­aan” – tämä lause on kai­ku­nut jokai­sen yrit­tä­jän kor­viin. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa lymyi­le­vät siis poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si lisäk­si kaik­ki kil­pai­li­ja­si. On siis aika hoi­taa kun­toon sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toimet.

Kun kulut­ta­jien huo­mios­ta pitää kil­pail­la, käy­dään sitä kil­pai­lua tosis­saan. Yri­tyk­set panos­ta­vat suu­ren tukun sete­lei­tä ja val­ta­vas­ti resurs­se­ja pär­jä­täk­seen mark­ki­noil­la, mut­ta onnek­si myös vähem­mäl­lä on mah­dol­li­suus erot­tua jou­kos­ta. Sosi­aa­li­sen median maa­il­mas­sa sel­viy­tyy luo­vuu­del­la sekä koh­de­ryh­män tun­te­mi­sel­la sil­loin, kun muis­taa huo­mioi­da sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met osa­na somet­ta­mis­ta. Mak­set­tu mai­non­ta ei ole ainoa tie somesuosioon.

Kubla ker­too pian nel­jä vink­kiä parem­man orgaa­ni­sen näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­seen, jot­ta jokai­sel­la pää­omas­ta riip­pu­mat­ta on mah­dol­li­suus roka­ta tulok­se­kas somettaminen!

Älä jää maksettujen mainosten jalkoihin

Orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa siis sitä näky­vyyt­tä, jon­ka olet saa­nut ilmai­sek­si. Sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met aut­ta­vat kään­tä­mään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kat­seet sinuun.

Ote­taan esi­mer­kik­si Face­book, jon­ka yli 50 mil­joo­naa yri­tys­si­vua mai­nos­taa yri­tys­tään, tuo­tet­taan tai pal­ve­lu­aan jat­ku­val­la syö­töl­lä. Mai­nos­ta puk­kaa mai­nok­sen perään – kun edel­li­nen päät­tyy, lai­te­taan vii­meis­tään­kin sil­loin seu­raa­va pyö­ri­mään. Face­boo­kin algo­rit­mi tark­kai­lee käyt­tä­jiä ja näyt­tää heil­le sel­lais­ta sisäl­töä, joi­den kans­sa he ovat mie­lui­ten vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Vuo­ro­vai­ku­tus­ta voi olla esi­mer­kik­si mai­nok­ses­ta klik­kaa­mi­nen tai jul­kai­sus­ta tyk­kää­mi­nen. Orgaa­ni­set jul­kai­sut jää­vät hel­pos­ti mak­set­tu­jen mai­nos­ten jal­koi­hin, sil­lä kiin­nos­ta­va mai­nos saa oitis klik­kaa­maan. Kyn­nys jul­kai­sus­ta tyk­kää­mi­seen tai sii­hen kom­men­toi­mi­seen on suu­rem­pi, eikä mai­nok­ses­ta klik­kaa­mi­nen näy Face­book-kave­reil­le samal­la taval­la kuin tyk­käys tai kommentti.

Par­hai­ten sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met tuot­ta­vat tulos­ta yhdes­sä mak­se­tun mai­non­nan kans­sa. Näis­tä ei kan­na­ta vali­ta vain tois­ta, vaan sopi­vas­ti sisäl­lyt­tää somet­ta­mi­seen molempia.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Parhaat sosiaalisen median orgaaniset toimet – 4 vinkkiä

Kubla on sata­var­ma sii­tä, ettet halua jää­dä hei­koil­le jäil­le. Ilo­uu­ti­nen kui­ten­kin on se, ettet tar­vit­se tuhan­sien euro­jen mai­nos­bud­jet­tia tai kasa­päin resurs­se­ja. Pie­net­kin yri­tyk­set ja yksi­ny­rit­tä­jät pär­jää­vät somes­sa luo­vuu­del­laan sekä muu­ta­mil­la kikoil­la, jot­ka kas­vat­ta­vat kana­van orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Näis­tä kikois­ta Kubla ker­too sinul­le seu­raa­vak­si, lue par­haat sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met alta:

1. Tuota timanttista sisältöä

Vain seu­raa­jia­si kiin­nos­ta­va sisäl­tö boos­taa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Sisäl­lön on olta­va niin timant­tis­ta, että sii­tä tykä­tään, sii­hen kom­men­toi­daan ja sitä jae­taan kave­ril­le – kaik­ki nämä toi­met ker­to­vat esi­mer­kik­si Face­boo­kil­le ja Ins­ta­gra­mil­le sii­tä, että sisäl­lös­tä ollaan kiin­nos­tu­nei­ta. Kun sisäl­tö on Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min sil­mis­sä kiin­nos­ta­vaa, näyt­tää se sitä enem­män myös muille.

Hyvä sisäl­tö antaa seu­raa­jal­le ajat­te­le­mi­sen aihet­ta tai opet­taa jota­kin. Se osal­lis­taa kysy­mäl­lä mie­li­pi­det­tä tai koke­muk­sia. Tyk­käyk­set ja kom­men­tit ovat kuin ben­saa koneistoon!

2. Pidä tahtia yllä

Jul­kai­se aktii­vi­ses­ti vähin­tään 3-4 ker­taa vii­kos­sa. Jul­kai­su­tah­ti ei kui­ten­kaan ole kiveen hakat­tu nume­ro tai sään­tö, vaan tah­din mää­rit­tää koh­de­ryh­mä. Sään­nöl­li­nen jul­kai­su­tah­ti ei saa olla pois sisäl­lön laa­dus­ta. Mikä­li timant­tis­ta sisäl­töä on vai­kea tuot­taa aktii­vi­ses­ti, kar­si mie­luum­min aktii­vi­suu­des­ta tai par­haim­pa­na vaih­toeh­to­na: ota avuk­se­si sisällöntuottaja.

Sisäl­töä kan­nat­taa luo­da ennal­ta suun­ni­tel­lun sisäl­tö­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Sisäl­tö­stra­te­gia hel­pot­taa työ­taak­kaa huo­mioi­den yri­tyk­sen koh­de­ryh­mäl­le tär­keät juh­la- ja pyhä­päi­vät, jol­loin on ehdot­to­mas­ti pos­tat­ta­va. Ota esi­mer­kik­si yksi koko­nai­nen työ­päi­vä, jol­loin luot sisäl­töä val­miik­si vaik­ka­pa seu­raa­val­le kah­del­le vii­kol­le. Kun sisäl­töä on varas­tos­sa, ei sii­tä tar­vit­se stressata.

3. Kokeile kohdentaa julkaisuja

Tie­dät var­mas­ti, että voit koh­den­taa Face­book-jul­kai­susi tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le mak­se­tun mai­non­nan avul­la. Mut­ta tie­sit­kö, että se on täy­sin mah­dol­lis­ta myös ilman mam­mo­naa? Mikä­li yri­tyk­sen asiak­kaat voi­daan jakaa useam­paan eri koh­de­ryh­mään tai tuot­tei­ta on pal­jon eri­lai­sia, aut­taa jul­kai­su­jen koh­den­ta­mi­nen tavoit­ta­maan vain ne hen­ki­löt, joi­ta sisäl­tö toden­nä­köi­sim­min kiinnostaa.

Face­book-sivul­ta­si löy­tyy täh­ti-iko­ni, jon­ka takaa pal­jas­tuu lis­ta koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja. Mikä­li iko­nia ei näy, kokei­le akti­voi­da se käyt­töön ase­tuk­sis­ta (Ylei­set → Uutis­ten ylei­sö ja jul­kai­su­jen näky­vyys → Sal­li sivul­la uutis­ten ylei­sön­va­lit­sin ja jul­kai­sun näkyvyysasetukset).

Voit teh­dä muu­ta­man jul­kai­sun, jot­ka koh­den­nat esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len sekä sijain­nin perus­teel­la näky­mään tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le. Kat­so, kuin­ka jul­kai­su menes­tyy ja tee tar­vit­taes­sa muu­tok­sia kohdennukseen.

4. Ole esillä myös muiden kanavissa

Kun jätät yri­tyk­se­si nimel­lä kom­men­tin esi­mer­kik­si Ins­ta­gram-jul­kai­suun, saat­taa poten­ti­aa­li­nen asia­kas bon­ga­ta sen ja kli­ka­ta pro­fii­lii­si tut­ki­maan sisäl­töä­si. Kun sisäl­tö kiin­nos­taa, jää hän taa­tus­ti seu­raa­jak­si odot­ta­maan seu­raa­via­kin julkaisuja.

Toi­mi­va kik­ka voi olla myös toi­sen pro­fii­lin jaka­mi­nen esi­mer­kik­si omas­sa tari­nas­sa. Kun jaat pro­fii­lin käyt­täen hänen @-käyttäjänimeään, saat­taa käyt­tä­jä jakaa tari­na­si omas­sa tari­nas­saan, jol­loin nime­si pää­see esil­le myös hänen seu­raa­jien­sa keskuudessa.

Ota osaa haas­tei­siin, jätä tyk­käyk­siä ja kom­ment­te­ja sekä ole vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den käyt­tä­jien kans­sa myös yksi­tyis­vies­teil­lä esi­mer­kik­si rea­goi­mal­la hei­dän tari­noi­hin­sa. Käyt­tä­jä saat­taa pei­la­ta sinun aktii­vi­suut­ta­si hänen kana­vaan­sa koh­taan samal­la taval­la jät­täen kom­men­tin ensi ker­ral­la sinun jul­kai­suusi. Orgaa­ni­nen näky­vyys kas­vaa, kun olet aktii­vi­nen ja kiinnostava!

Sosiaalisen median orgaaniset toimet tekevät yrityksestäsi näkyvän

Sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met kan­nat­taa ope­tel­la osak­si päi­vit­täis­tä somet­ta­mis­ta. Vaik­ka mak­se­tul­la mai­non­nal­la on paik­kan­sa, Kubla suo­sit­te­lee orgaa­ni­sen näky­vyy­den boos­taa­mis­ta mak­se­tun mai­non­nan tuek­si. Nyt kun sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toi­met on hal­lus­sa, lue jut­tu myös sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­mis­ta. Nämä kak­si toi­mi­vat täy­del­li­ses­sä sym­bioo­sis­sa kes­ke­nään tuo­den arvo­kas­ta lii­ken­net­tä kanaviisi!

Ota yhteyt­tä!
Sosiaalisen median orgaaniset toimet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi