Instagram orgaaniset keinot - Rakenna näkyvyytesi 

Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa anne­taan ohjei­ta sii­hen miten Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not aut­ta­vat sinua saa­maan lisää näky­vyyt­tä. Käym­me läpi useam­man eri­lai­sen stra­te­gian miten raken­taa näky­vyyt­tä sinul­le tär­keis­sä kohderyhmissä.

Tämä kir­joi­tus ei siis sovi ehkä ihan aloit­te­le­vil­le Ins­ta­gram käyt­tä­jil­le sil­lä nämä esi­tel­lyt Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not vaa­ti­vat vähin­tään perus­ta­son Ins­ta­gra­min käyt­tö­tai­to­ja. Pitää osa­ta teh­dä pos­tauk­sia, kom­men­toi­da, hakea ja pal­jon muu­ta­kin vie­lä näi­den lisäksi.

Instagram orgaaniset keinot - rakentamisen perusteet

Läh­de­tään liik­keel­le perus­teis­ta eli miten raken­ne­taan hyvä poh­ja Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not lähes­ty­mis­ta­val­le näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­sek­si. Ensim­mäi­se­nä pro­fii­lin nimi ja käyt­tä­jä­ni­mi pitää opti­moi­da niin, että ne ker­to­vat mah­dol­li­sim­man hyvin mitä tar­joat seu­raa­jil­le­si. Huo­maat­han, että nimi ja käyt­tä­jä­ni­mi ovat kak­si eri asi­aa. Esi­mer­kik­si meil­lä tilin nimi on täl­lä het­kel­lä “Kubla - Digi­mark­ki­noin­tia!” ja käyt­tä­jä­ni­mi on kublaoy.

Osu­vien nimien lisäk­si myös kuva on oleel­li­nen näky­vyy­se­le­ment­ti pro­fii­lis­sa­si. Jot­ta kuva­si tukee Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not on sen olta­va hou­kut­te­le­va ja hyvä­laa­tui­nen. Jos brän­di­si on tun­net­tu voit hyvin käyt­tää myös logoa­si, mut­ta jos olet vie­lä tun­te­ma­ton suu­ruus voi kuva­koh­taan­kin miet­tiä jotain kuvaa­vaa ja kiin­nos­ta­vaa. Siis sel­lais­ta, joka saa ihmi­set klik­kaa­maan profiiliisi.

Muis­ta myös kir­joit­taa hyvä ja napak­ka esit­te­ly pro­fii­lii­si, jot­ta tule­vat vie­rai­li­jat muut­tu­vat mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti seu­raa­jik­si. Esit­te­lys­sä on hyvä ker­toa aina­kin mitä lisä­ar­voa hen­ki­löt saa­vat seu­raa­mal­la sinua tai ole­mal­la sinuun yhteydessä.

Instagram orgaaniset keinot - sisällön tuotto

Pro­fii­lis­sa­si on hyvä olla mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä, jot­ta Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not tuo­vat sin­ne lii­ken­net­tä. Sisäl­tö pitää olla muka­vaa kat­sot­ta­vaaa ja sen pitää antaa jotain seu­raa­jal­le­si, ei siis pelk­kää myyn­tiflye­ria toi­sen perään. Myös teks­tei­hin kan­nat­taa panos­taa, ei siis pel­käs­tään hie­no­ja kuvia vaan kiin­nos­ta­via teks­te­jä sii­nä rinnalla.

Kun teet sisäl­töä on hyvä miet­tiä sitä koh­de­ryh­män mukaan, tee sisäl­töä heil­le kenen toi­vot vie­rai­le­van pro­fii­lis­sa­si. Jos et vie­lä tie­dä kei­tä pro­fii­lis­sa­si käy on ensim­mäi­nen aske­lee­si ava­ta pro­fii­li­si tilas­tot ja kat­soa kei­tä seu­raa­ja­si ovat. Mikä­li sinul­la on lii­ken­net­tä myös verk­ko­si­vuil­le voit ottaa Google Ana­ly­tic­sin avuk­si ja kat­soa ket­kä klik­kaa­vat sivul­le­si. Huo­maa myös, että vaih­ta­mal­la tili­si yri­tys­ti­lik­si saat käyt­töö­si lisää seu­ran­ta mah­dol­li­suu­ksia Ins­ta­gra­min sisäl­lä. Samoin jos sinul­la on verk­ko­kaup­pa kyt­ket­ty­nä Ins­ta­gra­miin saat siel­tä tie­toa sii­tä keil­le sinun kan­nat­taa teh­dä sisältöä.

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Instagram orgaaniset keinot - #hashtagit, sijainnit ja tagit

Kuten var­mas­ti tie­dät voi Ins­ta­gra­mis­sa lisä­tä hash­ta­ge­ja, sijain­te­ja sekä taga­ta mui­ta tile­jä. Lisää­mäl­lä hash­ta­ge­ja näyt hauis­sa, kun ihmi­set hake­vat kysei­siä asioi­ta. Kan­nat­taa siis lait­taa sel­lai­sia hash­ta­ge­ja, jot­ka kuvaa­vat hyvin sisäl­töä­si. On ole­mas­sa usei­ta eri mie­li­pi­tei­tä sii­tä kuin­ka pal­jon kan­nat­taa lait­taa hash­ta­ge­ja sisäl­töi­hin, vain kokei­le­mal­la löy­dät vas­tauk­sen sii­hen mikä sinul­le toi­mii parhaiten.

Sijain­tien perus­teel­la voi myös hakea, joten se kuu­luu mukaan Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not luet­te­loon. Samoin tagit voi­vat lisä­tä lii­ken­net­tä, toden­nä­köi­ses­ti aina­kin tagat­ty hen­ki­lö innos­tuu kat­so­maan mitä hänes­tä puhutaan.

Instagram orgaaniset keinot - aktiivisuus Instagramissa

Jos ajat­te­lit saa­va­si pal­jon näky­vyyt­tä pel­käs­tään teke­mäl­lä laa­duk­kai­ta ja hyviä sisäl­tö­jä on sinul­la pit­kä mat­ka edes­sä. Tänä päi­vä­nä Ins­ta­gram on täyn­nä laa­du­kas­ta ja hyvää sisäl­töä sik­si orgaa­ni­set kei­not on otet­ta­va käyt­töön syväl­li­sem­min kuin vain sisäl­lön tuo­ton osalta.

Seu­raa siis pro­fii­le­ja, jot­ka toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­ta­vat myös sinun poten­ti­aa­li­sia seu­raa­jia. Tyk­kää ja kom­men­toi aktii­vi­ses­ti sisäl­töä, joka toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­taa myös sinun seu­raa­jia­si. Kun luot raken­ta­vaa kes­kus­te­lua ja tuot esiin hyviä aja­tuk­sia niin ihmi­set huo­maa­vat pro­fii­li­si ja tule­vat käy­mään ute­liai­suut­taan myös sinun profiilissasi.

Kuten aikai­sem­min jo vink­ka­sim­me, kun pro­fii­li­si on nimet­ty hyvin ja kuva on vetä­vä niin näis­tä vie­rai­li­jois­ta tulee useam­min seu­raa­jia. Hyvä vink­ki Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not on myös sel­lai­nen, että kun saat uuden seu­raa­jan niin käy seu­raa­mas­sa takai­sin ja tyk­kää ja kom­men­toi jotain hänen pos­tauk­sis­taan tai vaik­ka useam­paa­kin jos ne ovat mie­len­kiin­toi­sia. Kun käyt tyk­kää­mäs­sä ja eten­kin kom­men­toi­mas­sa uuden seu­raa­ja­si pro­fii­lis­sa hän toden­nä­köi­ses­ti vas­taa kom­ment­tii­si ja näin Ins­ta­gra­min algo­rit­mi lait­taa sinun seu­raa­vat pos­tauk­set toden­nä­köi­sem­min hänen näh­tä­vil­leen. Muis­ta täs­sä kui­ten­kin aitous, älä tyk­kää vain tykä­täk­se­si vaan etsi siel­tä sel­lai­sia sisäl­tö­jä jois­ta tyk­käät aidos­ta ja sinul­la on jotain sanot­ta­vaa niihin.

Instagram orgaaniset keinot - kohderyhmäsi seuraamien tilien hyödyntäminen

Yksi kei­no löy­tää sinun koh­de­ryh­mää­si on käyt­tää haku­toi­min­toa ja hakea sinun kans­sa­si saman­lais­ta sisäl­töä tuot­ta­via tile­jä, esi­mer­kik­si sinun kil­pai­li­joi­ta­si. Kun löy­dät näi­tä suo­sit­tu­ja pos­tauk­sia voit kom­men­toi­da siel­lä ja luo­da kes­kus­te­lua, näin saat näky­vyyt­tä oikeas­sa kohderyhmässä.

Samoin voit seu­ra­ta koh­de­ryh­mä­si pro­fii­le­ja. Seu­raa hei­tä ja kom­men­toi hei­dän pos­tauk­siin niin he var­mas­ti­kin vas­taa­vat sinul­le ja tule­vat ehkä myös sinun seu­raa­jik­si. Muis­ta täs­sä­kin kui­ten­kin hyvän maun rajat, kun­nioi­ta mui­ta käyt­tä­jiä vaik­ka he oli­si­vat­kin sinun kilpailijoitasi.

Yhteenveto

Yllä on esi­tel­ty useam­pi tapa sii­hen miten Ins­ta­gram orgaa­ni­set kei­not toi­mi­vat. Kan­nat­taa kokeil­la näi­tä ja mik­sei myös­kin luo­da omia meto­de­ja, kokei­le­mal­la se yleen­sä par­hai­ten sel­vi­ää mikä toimii.

Lyhyes­ti tiivistettynä:

 • ole mie­len­kiin­toi­nen
 • tuo­ta lisäarvoa
 • ole aktii­vi­nen, luo lii­ken­net­tä profiiliisi
 • vas­taa kom­ment­tei­hin, ole vuorovaikutuksessa
 • kokei­le roh­keas­ti sekä sisäl­tö­jä että metodeja
 • ole raken­ta­va ja ystävällinen

Tämä vii­mei­nen pal­luk­ka ansait­see vie­lä pie­nen ext­ra huo­mion, nyky­ään on pal­jon net­ti­kiusaa­mis­ta ja muu­ten­kin mones­ti epä­asial­lis­ta käy­tös­tä niin älä sinä sor­ru sii­hen. Pyri luo­maan seu­raa­jil­le­si ja muil­le­kin hyvää fii­lis­tä pahan mie­len sijaan 🙂

Kubla­lai­set ovat innok­kai­ta mark­ki­noin­nin spar­raa­jia, joten meil­tä voi kysel­lä vink­ke­jä Ins­ta­gra­miin tai mark­ki­noin­tiin yleen­sä­kin liit­tyen ja vaa­ti­vam­mis­sa tapauk­sis­sa tuo­tam­me mie­lel­läm­me myös mai­non­ta­pal­ve­lui­ta, lai­tat­han mei­dät siis seu­ran­taan @kublaoy 🙂

Instagram orgaaniset keinot
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi