Mistä löytäisin sen oikean (markkinointikanavan)

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mis­tä löy­täi­sin sen oikean (mark­ki­noin­ti­ka­na­van)

Suo­ma­lai­sen pk-yri­tyk­sen ei kan­na­ta mat­kia kana­va­va­lin­nois­sa suu­ria moni­kan­sal­li­sia yhtiöi­tä. Eikä tar­vit­se­kaan, sil­lä uudet digi­ka­na­vat ovat rea­lis­ti­nen valin­ta jo 500 € kk-budjetilla.

Yksi ylei­sim­mis­tä kysy­myk­sis­tä, joi­ta saan asiak­kail­tam­me, on mitä kana­via hei­dän kan­nat­tai­si käyt­tää tavoit­taak­seen omat asiakkaansa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa pyrin anta­maan suo­ra­vii­vai­sia vas­tauk­sia, joil­la kir­kas­tat ymmär­rys­tä kana­va­va­lin­nois­ta. (Vaik­ka yleen­sä täl­lai­sen kysy­myk­sen koh­da­tes­sa­ni vedän­kin syvään hen­keä, hymäh­dän miet­te­li­ääs­ti ja aloi­tan vas­tauk­se­ni: “no, se vähän riip­puu” ja läh­den kiusaa­maan asia­kas­ta kyse­le­mäl­lä hänen lii­ke­toi­min­nas­taan, mark­ki­noin­nin ja myyn­nin nyky­ti­las­ta sekä tie­ten­kin mil­lai­nen asia­kas­kun­ta heil­lä on.)

Missä asiakkaasi luuraavat

Oikean kana­van valin­nas­sa kan­nat­taa aina läh­teä liik­keel­le sii­tä, mis­sä omat asiak­kaa­si käyt­tä­vät aikaan­sa. Oikei­den sil­mä­pa­rien tavoit­ta­mi­nen rat­kai­see jo puo­let pelis­tä, lop­pu on pelk­kää sipis­te­lyä vies­tin trim­maa­mi­sen ja myyn­tiin ohjaa­mi­sen paris­sa. Ei hätää, jos et ole var­ma asiak­kait­te­si median­käy­tös­tä – har­va meis­tä stalk­kaa asiak­kai­den median­käyt­töä ja seu­raa min­ne asia­kas menee, kun tulee tar­ve etsiä tie­toa tai hen­gäh­tää het­kek­si vapaa-ajan kana­vien paris­sa. Juu­ri sii­nä me, koh­den­ta­mi­sen asian­tun­ti­jat a.k.a. digis­talk­ka­rit, astum­me mukaan kuvioon.

Isompi on nätimpi

Suu­ret kana­vat pese­vät useim­mi­ten pie­net eri­kois­me­diat, kun halu­taan var­mis­taa vies­tin peril­le­me­no. Läh­de siis poh­ti­maan mie­lui­ten Face­boo­kia tai Googlea, kuin Twit­te­riä, Bin­giä tai Pin­te­res­tiä. Google on oikea valin­ta, jos asiak­kaat jo osaa­vat etsiä yri­tyk­se­si tar­joa­maa palvelua/tuotetta ylei­ses­ti käy­te­tyl­lä haku­ter­mil­lä, esi­mer­kik­si “sii­vous­pal­ve­lut tur­ku” tai “kir­jan­pi­to hel­sin­ki”. Face­book puo­les­taan on oikea valin­ta, jos tie­dät kei­tä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat, mut­ta he eivät tie­dä sinua.

Entäs ne vanhat mediakanavat?

Aika moni edel­leen kuun­te­lee radio­ta, kat­soo tv:tä ja lukee sano­ma­leh­tiä. Nämä ovat tyy­pil­li­ses­ti suu­rem­man media­bud­je­tin kana­via, joi­hin muu­ta­man sata­sen media­bud­je­til­la ei kan­na­ta kos­kea. Hesa­rin etusi­vu mak­saa 20 000 €, ja sil­lä rahal­la pyö­ri­tät vuo­den ver­ran Google-kam­pan­join­tia media­bud­jet­tei­neen ja palvelumaksuineen.

Kas­vok­kain koh­taa­mi­sen pai­kat voi­vat olla rea­lis­ti­sem­pi valin­ta. Mes­sut, kau­pun­kien kes­kus­tat ja muut pai­kat koh­da­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta voi­vat olla erin­omai­nen valin­ta läh­teä tavoit­te­le­maan asiak­kai­ta, eten­kin jos haluat teh­dä myyn­tiä. Näi­hin­kin on mah­dol­lis­ta lisä­tä ennak­ko­mark­ki­noin­nin ele­ment­ti­nä digi­ka­na­va, jol­la tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si vaik­ka­pa ennen mes­su­ja ja kut­sut hei­dät käy­mään juu­ri sinun messuosastollasi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Räjäytä himmelit

Toi­nen vaa­ran­paik­ka media­va­lin­to­ja teh­täes­sä on omnic­han­nel-him­me­lin raken­ta­mi­nen, joka hei­jas­te­lee enem­män­kin kan­sain­vä­li­ses­sä mega­kon­fe­rens­sis­sa näh­tyä P&G:n brän­di­stra­te­gian jal­kau­tus­ta eikä pien­tä suo­ma­lais­ta yri­tys­tä, joka halu­aa tavoit­taa omat asiak­kaan­sa lähia­lu­eel­ta. Väl­tä siis him­me­lei­tä ja kar­si kana­vat mini­miin: yksin­ker­tai­nen on kau­nis­ta myös mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mas­sa. Yhdel­lä kana­val­la pää­see mai­nios­ti käyn­tiin ja useat asiak­kaam­me ovat pär­jän­neet samal­la media­va­lin­nal­la jo vuosikaudet.

Mistä tiedän löytäneeni oikean mediakanavan

Mei­dän osaa­mis­tam­me on tes­ta­ta eri­lai­sia vies­ti­ver­sioi­ta ja seu­ra­ta, mikä hei­lut­te­lee mit­ta­rei­ta par­hai­ten: tämä on usein kon­kreet­ti­sin merk­ki onnis­tu­nees­ta mai­non­nas­ta. Voit myös kysyä uusil­ta asiak­kail­ta eri kana­vis­ta, jois­sa he ovat näh­neet vies­tin­tää. Yllät­tä­vän usein asiak­kaat tun­tu­vat muis­ta­van mis­sä ovat tör­män­neet ensim­mäis­tä ker­taa yri­tyk­see­si ja päät­tä­neet tar­kem­man tutus­tu­mi­sen jäl­keen ottaa yhteyttä.

Räätälöinkö viestiä kanavien välillä

Olem­me huo­man­neet, että jot­kin kana­vat toi­mi­vat parem­min ensi­kon­tak­toin­tiin ja toi­set puo­les­taan osta­mis­ta tosis­saan poh­ti­vien tavoit­ta­mi­seen. Näis­sä tapauk­sis­sa vies­te­jä kan­nat­taa rää­tä­löi­dä. Myös käy­tet­tä­vis­sä ole­vat mai­nos­muo­dot vaih­te­le­vat kana­vit­tain, joten tämä vai­kut­taa myös viestisisältöihin.

Yri­tyk­sen nykyi­sil­lä mate­ri­aa­leil­la pääs­tään usein jo hyvin liik­keel­le ja autam­me mie­lel­läm­me uusien sisäl­tö­jen rakentamisessa.

Mitä minun kannattaisi tehdä seuraavaksi

Nopeim­min pää­set käyn­tiin otta­mal­la mei­hin yhteyt­tä. Autam­me oikean kana­van valin­nas­sa, vies­tien raken­ta­mi­ses­sa ja mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­ses­sä. Tavoit­teem­me on teh­dä mark­ki­noin­nis­ta pk-yri­tyk­sel­le riit­tä­vän simp­pe­liä mut­ta samaan aikaan tehokasta.

Lupaam­me olla kiusaa­mat­ta lii­kaa vai­keil­la kysymyksillä.

Ota yhteyt­tä!

oikea markkinointikanava
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy