Mistä löytäisin sen oikean (markkinointikanavan)

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mis­tä löy­täi­sin sen oikean (mark­ki­noin­ti­ka­na­van)

Suo­ma­lai­sen pk-yri­tyk­sen ei kan­na­ta mat­kia kana­va­va­lin­nois­sa suu­ria moni­kan­sal­li­sia yhtiöi­tä. Eikä tar­vit­se­kaan, sil­lä uudet digi­ka­na­vat ovat rea­lis­ti­nen valin­ta jo 500 € kk-budjetilla.

Yksi ylei­sim­mis­tä kysy­myk­sis­tä, joi­ta saan asiak­kail­tam­me, on mitä kana­via hei­dän kan­nat­tai­si käyt­tää tavoit­taak­seen omat asiakkaansa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa pyrin anta­maan suo­ra­vii­vai­sia vas­tauk­sia, joil­la kir­kas­tat ymmär­rys­tä kana­va­va­lin­nois­ta. (Vaik­ka yleen­sä täl­lai­sen kysy­myk­sen koh­da­tes­sa­ni vedän­kin syvään hen­keä, hymäh­dän miet­te­li­ääs­ti ja aloi­tan vas­tauk­se­ni: “no, se vähän riip­puu” ja läh­den kiusaa­maan asia­kas­ta kyse­le­mäl­lä hänen lii­ke­toi­min­nas­taan, mark­ki­noin­nin ja myyn­nin nyky­ti­las­ta sekä tie­ten­kin mil­lai­nen asia­kas­kun­ta heil­lä on.)

Missä asiakkaasi luuraavat

Oikean kana­van valin­nas­sa kan­nat­taa aina läh­teä liik­keel­le sii­tä, mis­sä omat asiak­kaa­si käyt­tä­vät aikaan­sa. Oikei­den sil­mä­pa­rien tavoit­ta­mi­nen rat­kai­see jo puo­let pelis­tä, lop­pu on pelk­kää sipis­te­lyä vies­tin trim­maa­mi­sen ja myyn­tiin ohjaa­mi­sen paris­sa. Ei hätää, jos et ole var­ma asiak­kait­te­si median­käy­tös­tä – har­va meis­tä stalk­kaa asiak­kai­den median­käyt­töä ja seu­raa min­ne asia­kas menee, kun tulee tar­ve etsiä tie­toa tai hen­gäh­tää het­kek­si vapaa-ajan kana­vien paris­sa. Juu­ri sii­nä me, koh­den­ta­mi­sen asian­tun­ti­jat a.k.a. digis­talk­ka­rit, astum­me mukaan kuvioon.

Isompi on nätimpi

Suu­ret kana­vat pese­vät useim­mi­ten pie­net eri­kois­me­diat, kun halu­taan var­mis­taa vies­tin peril­le­me­no. Läh­de siis poh­ti­maan mie­lui­ten Face­boo­kia tai Googlea, kuin Twit­te­riä, Bin­giä tai Pin­te­res­tiä. Google on oikea valin­ta, jos asiak­kaat jo osaa­vat etsiä yri­tyk­se­si tar­joa­maa palvelua/tuotetta ylei­ses­ti käy­te­tyl­lä haku­ter­mil­lä, esi­mer­kik­si “sii­vous­pal­ve­lut tur­ku” tai “kir­jan­pi­to hel­sin­ki”. Face­book puo­les­taan on oikea valin­ta, jos tie­dät kei­tä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat, mut­ta he eivät tie­dä sinua.

Entäs ne vanhat mediakanavat?

Aika moni edel­leen kuun­te­lee radio­ta, kat­soo tv:tä ja lukee sano­ma­leh­tiä. Nämä ovat tyy­pil­li­ses­ti suu­rem­man media­bud­je­tin kana­via, joi­hin muu­ta­man sata­sen media­bud­je­til­la ei kan­na­ta kos­kea. Hesa­rin etusi­vu mak­saa 20 000 €, ja sil­lä rahal­la pyö­ri­tät vuo­den ver­ran Google-kam­pan­join­tia media­bud­jet­tei­neen ja palvelumaksuineen.

Kas­vok­kain koh­taa­mi­sen pai­kat voi­vat olla rea­lis­ti­sem­pi valin­ta. Mes­sut, kau­pun­kien kes­kus­tat ja muut pai­kat koh­da­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta voi­vat olla erin­omai­nen valin­ta läh­teä tavoit­te­le­maan asiak­kai­ta, eten­kin jos haluat teh­dä myyn­tiä. Näi­hin­kin on mah­dol­lis­ta lisä­tä ennak­ko­mark­ki­noin­nin ele­ment­ti­nä digi­ka­na­va, jol­la tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si vaik­ka­pa ennen mes­su­ja ja kut­sut hei­dät käy­mään juu­ri sinun messuosastollasi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Räjäytä himmelit

Toi­nen vaa­ran­paik­ka media­va­lin­to­ja teh­täes­sä on omnic­han­nel-him­me­lin raken­ta­mi­nen, joka hei­jas­te­lee enem­män­kin kan­sain­vä­li­ses­sä mega­kon­fe­rens­sis­sa näh­tyä P&G:n brän­di­stra­te­gian jal­kau­tus­ta eikä pien­tä suo­ma­lais­ta yri­tys­tä, joka halu­aa tavoit­taa omat asiak­kaan­sa lähia­lu­eel­ta. Väl­tä siis him­me­lei­tä ja kar­si kana­vat mini­miin: yksin­ker­tai­nen on kau­nis­ta myös mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mas­sa. Yhdel­lä kana­val­la pää­see mai­nios­ti käyn­tiin ja useat asiak­kaam­me ovat pär­jän­neet samal­la media­va­lin­nal­la jo vuosikaudet.

Mistä tiedän löytäneeni oikean mediakanavan

Mei­dän osaa­mis­tam­me on tes­ta­ta eri­lai­sia vies­ti­ver­sioi­ta ja seu­ra­ta, mikä hei­lut­te­lee mit­ta­rei­ta par­hai­ten: tämä on usein kon­kreet­ti­sin merk­ki onnis­tu­nees­ta mai­non­nas­ta. Voit myös kysyä uusil­ta asiak­kail­ta eri kana­vis­ta, jois­sa he ovat näh­neet vies­tin­tää. Yllät­tä­vän usein asiak­kaat tun­tu­vat muis­ta­van mis­sä ovat tör­män­neet ensim­mäis­tä ker­taa yri­tyk­see­si ja päät­tä­neet tar­kem­man tutus­tu­mi­sen jäl­keen ottaa yhteyttä.

Räätälöinkö viestiä kanavien välillä

Olem­me huo­man­neet, että jot­kin kana­vat toi­mi­vat parem­min ensi­kon­tak­toin­tiin ja toi­set puo­les­taan osta­mis­ta tosis­saan poh­ti­vien tavoit­ta­mi­seen. Näis­sä tapauk­sis­sa vies­te­jä kan­nat­taa rää­tä­löi­dä. Myös käy­tet­tä­vis­sä ole­vat mai­nos­muo­dot vaih­te­le­vat kana­vit­tain, joten tämä vai­kut­taa myös viestisisältöihin.

Yri­tyk­sen nykyi­sil­lä mate­ri­aa­leil­la pääs­tään usein jo hyvin liik­keel­le ja autam­me mie­lel­läm­me uusien sisäl­tö­jen rakentamisessa.

Mitä minun kannattaisi tehdä seuraavaksi

Nopeim­min pää­set käyn­tiin otta­mal­la mei­hin yhteyt­tä. Autam­me oikean kana­van valin­nas­sa, vies­tien raken­ta­mi­ses­sa ja mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­ses­sä. Tavoit­teem­me on teh­dä mark­ki­noin­nis­ta pk-yri­tyk­sel­le riit­tä­vän simp­pe­liä mut­ta samaan aikaan tehokasta.

Lupaam­me olla kiusaa­mat­ta lii­kaa vai­keil­la kysymyksillä.

Ota yhteyt­tä!

oikea markkinointikanava
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy