Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Sosi­aa­li­sen median markkinointisuunnitelma

Some sitä, some tätä – näin se vaan on, sosi­aa­li­nen media on tänä päi­vä­nä vält­tä­mä­tön osa lähes­tul­koon jokai­sen yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Somes­sa pyö­ri­vät niin nuo­ret kuin kes­ki-ikäi­set per­hee­näi­dit ja -isät­kin etsien rat­kai­su­ja, ins­pi­raa­tio­ta sekä tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Kubla ker­too sinul­le seu­raa­vak­si, mik­si yri­tyk­sel­lä­si pitää olla sosi­aa­li­sen median markkinointisuunnitelma.

Sosi­aa­li­seen medi­aan tul­vii sisäl­töä joka sekun­ti. Jou­kos­ta erot­tu­mi­nen vaa­tii kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä, per­soo­naa sekä pää­sään­töi­ses­ti aina myös mak­set­tua mai­non­taa. Jot­ta mai­non­taan bud­je­toi­dut mas­sit tuo­vat muka­naan par­haan mah­dol­li­sen tulok­sen, on sosi­aa­li­sen median varal­le kan­nat­ta­vaa laa­tia mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma. “Oho… jou­luse­son­ki­na oli­si paras aika mai­nos­taa iha­naa var­ta­lon­hoi­to­set­tiä, mut­ta bud­jet­ti tai­taa olla jo käy­tet­ty” – mikä­li suun­ni­tel­maa ei ole, saa­tat huo­maa­mat­ta­si käyt­tää rahat vää­riin asioi­hin vää­rään aikaan. Huo­lel­li­ses­ti teh­ty sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma sääs­tää yrit­tä­jäl­le kal­li­sar­vois­ta aikaa ja rahaa. 

Huo­no­laa­tui­nen mai­non­ta on teho­ton­ta, teki­pä sitä mil­lä tahan­sa sum­mal­la tai mis­sä tahan­sa kana­vas­sa. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma aut­taa teke­mään mai­non­nas­ta kai­kin puo­lin tehok­kaam­paa, parem­paa ja tuot­ta­vam­paa. Kuka­pa sanoi­si ei kus­tan­nus­te­hok­kaam­mal­le myynnille?

Miksi ja kenen kannattaa tehdä sosiaalisen median markkinointisuunnitelma?

Mikä­li mai­nos­tat Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa, You­Tu­bes­sa tai mis­sä tahan­sa sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa, on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mal­le paik­kan­sa. Kysees­sä on siis tär­keä suun­ni­tel­ma lähes jokai­sel­le yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma on hyö­dyl­li­nen niin pai­kal­li­sel­le kah­vi­lal­le, kes­ki­ko­koi­sel­le kun­to­sa­li­ket­jul­le kuin suu­rem­mal­le mai­nos­toi­mis­tol­le­kin. Suun­ni­tel­mal­li­suus on tär­ke­ää pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le, joi­den brän­di ei ole mark­ki­noil­la vie­lä yhtä tun­net­tu. Suu­rem­mat yri­tyk­set hyö­ty­vät suun­ni­tel­mas­ta, joka pitää brän­din sano­man yhtenäisenä. 

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma on kuin lii­ken­ne­po­lii­si. Sii­nä mis­sä lii­ken­ne­po­lii­si käs­kee mis­tä, kuka ja mil­loin, ker­too mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma mikä mai­nos näkyy mis­sä, kenel­le ja mil­loin. Suun­ni­tel­ma on tie­ten­kin aina suun­taa näyt­tä­vä ohje­nuo­ra, joka elää tilan­teen mukaan. 

Saa­tat miet­tiä, mik­si mai­non­ta somes­sa ei tuo­ta tulos­ta? Vas­taus voi yksin­ker­tai­sim­mil­laan olla suun­ni­tel­mal­li­suu­den puu­te, joka näkyy sisäl­lön laa­dus­sa. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma aut­taa miet­ti­mään kam­pan­joi­ta ja sisäl­tö­jä etu­kä­teen, jot­ta lop­pu­tu­los on paras mah­dol­li­nen. Kun suun­nit­te­let huo­lel­li­ses­ti, on puo­let työs­tä jo tehty. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Tee sosiaalisen median markkinointisuunnitelma näin

Suun­ni­tel­mas­sa on tär­ke­ää huo­mioi­da asiak­kai­den osto­pro­ses­sin eri vai­heet. Toi­mi­va sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään aina­kin sisäl­tö­vai­heen, ennak­ko­mark­ki­noin­nin, kausi- eli seson­ki­mark­ki­noin­nin sekä jäl­ki­mark­ki­noin­nin. Myös vuo­si­kel­lon laa­ti­mi­ses­ta sekä mit­ta­rei­den mää­rit­tä­mi­ses­tä on hyö­tyä. Suun­ni­tel­mal­li­suus on vält­tä­mä­tön osa sosi­aa­li­sen median mai­non­taa, mikä­li sen halu­taan saa­van aikaan tulos­ta. Kubla ker­too sinul­le seu­raa­vak­si tär­keim­piä vai­hei­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man luo­mi­seen – ota niis­tä mal­lia, niin teke­mi­nen helpottuu. 

1. Laadi vuosikello

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lok­si kut­su­taan suun­ni­tel­maa, johon on täy­den­net­ty tule­van kalen­te­ri­vuo­den tär­keät juh­la­py­hät ja tapah­tu­mat sen mukaan, mit­kä ovat yri­tyk­sel­le mer­ki­tyk­sel­li­siä. Esi­mer­kik­si koi­ra­hoi­to­lal­le kan­sain­vä­li­nen eläin­ten päi­vä voi olla oleel­li­nen osa mark­ki­noin­tia, kun taas keit­tiö­ka­lus­tei­den myy­jäl­le se ei mitä toden­nä­köi­sem­min sitä ole. Aloi­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man teke­mi­nen vuo­si­kel­lon täy­den­tä­mi­ses­tä, jos­sa suun­nit­te­let tule­van vuo­den tempauksia.

2. Määritä mittarit

Kun mai­non­taa teh­dään, on tulok­sia ensiar­voi­sen tär­ke­ää mita­ta ja ana­ly­soi­da. Mää­ri­tä sel­lai­set mit­ta­rit, jot­ka ovat sinun yri­tys­toi­min­ta­si kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä. Mai­non­nan tulok­sia voi­daan ana­ly­soi­da ja mit­ta­rei­ta päi­vit­tää tulos­ten poh­jal­ta, jon­ka jäl­keen sel­key­ty­vät myös tule­vai­suut­ta aja­tel­len tär­keät toi­men­pi­teet. Mikä se mit­ta­ri sit­ten on? Mit­ta­ri voi olla esi­mer­kik­si mai­nok­sen CPC (Cost Per Click), joka ker­too mai­nok­sen toi­mi­vuu­des­ta sen perus­teel­la, kuin­ka moni mai­nos­ta on kli­kan­nut. Näis­tä klik­kauk­sis­ta muo­dos­tuu klik­ki­hin­ta, jota voi­daan käyt­tää tulos­ten analysointiin.

3. Suunnittele sisältö

Äärim­mäi­sen tär­keä vai­he on sisäl­lön suun­nit­te­le­mi­nen ja luo­mi­nen. Mikä­li sisäl­lön­tuo­tan­to on han­ka­laa, kan­nat­taa se mie­luum­min ulkois­taa kuin jät­tää teke­mät­tä. Tär­kein­tä on miet­tiä heti alkuun se, kenel­le puhu­taan. Kun tie­dät, kuka tuot­teen tai pal­ve­lun mitä toden­nä­köi­sem­min ostaa, on iske­vän mai­nos­vies­tin laa­ti­mi­nen iisim­pää. Tämän jäl­keen voit miet­tiä kana­vat, jois­ta poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan par­hai­ten tavoit­taa. Pun­ta­roi myös se, haluat­ko ottaa tavoit­teek­si esi­mer­kik­si kau­pan syn­ty­mi­sen tai vaik­ka­pa soit­to­pyyn­nön jät­tä­mi­sen. Kun vies­tin ja kana­vien osal­ta säve­let ovat sel­vät, on aika lait­taa hihat hei­lu­maan – mie­ti kui­ten­kin etu­kä­teen, kenen vas­tuul­la mikä­kin teh­tä­vä on.

4. Huolehdi ennakkomarkkinoinnista

Ennak­ko­mark­ki­noin­nin idea­na on pääs­tä koh­de­ryh­män aja­tuk­siin jo ennen seson­kia. Tämä vai­he pitää sisäl­lään siis mai­non­nan, joka täh­tää tie­tyn­lai­sen mie­li­ku­van raken­ta­mi­seen, tun­net­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen sekä kiin­nos­tuk­sen herät­tä­mi­seen. Ennak­ko­mark­ki­noin­nil­la on vai­ku­tus poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den mie­li­pi­tei­siin sekä var­si­nai­sen kausi­mark­ki­noin­nin mai­nos­ten klik­kaus­pro­sent­tei­hin. Kysees­sä on siis tär­keä osa suun­ni­tel­mal­lis­ta toi­min­taa, jota ei kan­na­ta skipata. 

5. Panosta kausimarkkinointiin

Kausi­mark­ki­noin­ti on aikaa, jol­loin osta­jat ovat aktii­vi­sim­mil­laan. Suun­ni­tel­man ensim­mäi­sen vai­heen eli sisäl­tö­vai­heen huo­li­ma­ton suun­nit­te­lu kos­tau­tuu vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa, sil­lä mai­non­nan tar­kan koh­den­nuk­sen tär­keys koros­tuu kausi­mark­ki­noin­nin aika­na. Mikä­li sisäl­tö­jen suun­nit­te­le­mi­seen ja luo­mi­seen on käy­tet­ty hitusen vai­vaa, on koh­de­ryh­mä sel­vil­lä ja näin laa­duk­kaat mai­nok­set saa­daan koh­den­net­tua oikeal­le poru­kal­le oike­aan aikaan. Pro vink­ki: mukau­ta bud­jet­tia­si myyn­ti­se­son­kien huip­pu- ja las­ku­kausien mukaan. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa kuu­kausi­bud­jet­ti voi olla jopa kym­men­ker­tai­nen huip­puse­son­gin aika­na hil­jai­sim­piin aikoi­hin verrattuna.

6. Älä unohda jälkimarkkinointia

Hei, älä unoh­da minua!”, huu­dah­taa jäl­ki­mark­ki­noin­ti. Vaik­ka kat­seet saat­ta­vat jo suun­na­ta seu­raa­vaan seson­kiin, on jäl­ki­mark­ki­noin­nil­le paik­kan­sa. Sen teh­tä­vä­nä on saa­da asiak­kaat sitou­tu­maan yri­tyk­seen – eli esi­mer­kik­si seu­raa­maan toi­min­taa Ins­ta­gra­mis­sa tai liit­ty­mään uutis­kir­jeen tilaa­jak­si. Tämä on tär­keä vai­he sen vuok­si, että näin asiak­kaat saa­daan parem­min pidet­tyä asiak­kai­na myös jat­kos­sa. Tavoit­te­let kui­ten­kin ker­taos­tok­sen sijaan pidem­pää asiak­kuut­ta, eikö vain? Hyvä esi­merk­ki jäl­ki­mark­ki­noin­nis­ta on Face­book-mai­nos, joka kysyy mie­li­pi­det­tä oste­tus­ta tuot­tees­ta sil­tä asiak­kaal­ta, joka tuot­teen on osta­nut. Jäl­ki­mark­ki­noin­tia on myös uutis­kir­jeen tilan­neel­le asiak­kaal­le lähe­tet­ty alen­nus­koo­di, joka oikeut­taa alen­nuk­seen seu­raa­vas­ta ostoksesta. 

Tarvitsetko apua? Ei hätää, Kubla on täällä sinua varten!

Kai­paat­ko jee­siä sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man väsää­mi­seen? Hei, meil­lä­kin on sel­lai­nen! Kubla tie­tää, kuin­ka toi­mi­va sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma laa­di­taan näp­pä­räs­ti niin, että aikaa jää muul­le­kin. Kun tie­tää mitä tekee, ei suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen ole kaik­kia työ­tun­te­ja syö­vä pro­jek­ti. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma kan­nat­taa ottaa työn alle ASAP, mikä­li sel­lai­nen vie­lä uupuu. Olem­me kui­ten­kin var­mo­ja sii­tä, että haluat hyö­dyn­tää sosi­aa­li­sen median mah­dol­li­suu­det yri­tys­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­ses­sa. Val­taa some kans­sam­me, ja opi teke­mään mai­non­taa, jos­ta on hyötyä! 

Ota yhteyt­tä!
Facebook termit haltuun!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi