Mikä on Google Ads mainonnan hinta? 

Hie­no verk­ko­si­vu on, asiak­kai­ta ei. Koit­taa jäl­leen yksi päi­vä mui­den jou­kos­sa, kun verk­ko­si­vuil­le ei kukaan eksy vahin­gos­sa­kaan. Vahin­ko­jen varaan ei verk­ko­si­vu­lii­ken­net­tä voi jät­tää, vaan jotain on teh­tä­vä – mut­ta mitä? Mai­non­ta Google Ads -main­osa­lus­tal­la on joko lois­ta­va sijoi­tus­koh­de tai ikku­na, jos­ta hei­tät sete­lit tai­vaan tuu­liin. Tie­dät­kö, mikä on Google Ads mai­non­nan hin­ta? Kubla tie­tää ja pitää huo­len sii­tä, että Google Ads on yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­va paik­ka teh­dä mai­non­taa. Ole siis roh­keas­ti yhtey­des­sä ammat­ti­lai­seen, mikä­li tah­dot menestyä. 

Sinul­la on kak­si tie­tä haku­tu­los­si­vun kär­keen. Voit lunas­taa paik­ka­si mak­set­tu­jen mai­nos­ten lisäk­si orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­mal­la. Orgaa­ni­nen näky­vyys on ilmais­ta näky­vyyt­tä, jon­ka saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii pit­kä­jän­teis­tä haku­ko­neop­ti­moin­tia. Mak­set­tua Google Ads -mai­non­taa voi­daan­kin sanoa kal­li­sar­vois­ta aikaa sääs­tä­väk­si ohi­tus­kais­tak­si. Jokai­nen tun­ti haku­tu­los­ten toi­sel­la tai kol­man­nel­la sivul­la on lähes­tul­koon poik­keuk­set­ta huk­kaan hei­tet­ty, sil­lä poten­ti­aa­li­nen asia­kas käy läpi pää­sään­töi­ses­ti ainoas­taan sen ensim­mäi­sen sivun googlet­taes­saan. Täh­tää siis haku­tu­los­si­vun ensim­mäi­sel­le sivul­le ja pyri pitä­mään paik­ka­si siel­lä tehok­kaan Google Ads -mai­non­nan avulla. 

Suo­ma­lai­set hake­vat tie­toa, tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta Googles­ta noin 30 mil­joo­nan haun edes­tä joka päi­vä. Kyl­lä, kuu­lit oikein. Oli kyse sit­ten maa­nan­tais­ta tai per­jan­tais­ta, vetää Google suo­ma­lai­sia puo­leen­sa kuin mag­neet­ti. Voit olla var­ma, että mai­nos­taes­sa­si oikein haku­ko­ne­kin­gin mai­nos­pai­koil­la tulet näh­dyk­si! Google Ads -mai­non­nan hin­ta saat­taa kui­ten­kin mie­ti­tyt­tää, jon­ka vuok­si Kubla avaa asi­aa seu­raa­vak­si. Jat­ka luke­mis­ta, mikä­li haluat käyt­tää raha­si fiksusti. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads mainonnan hinta ei ole yhden tekijän summa

Mitä se sit­ten mak­saa? Hyvä kysy­mys. Google-mai­non­ta mak­saa juu­ri sen ver­ran, kun olet sii­hen val­mis käyt­tä­mään rahaa. Google Ads mai­non­nan hin­ta ei ole yhden teki­jän sum­ma, vaan lopul­li­seen hin­ta­lap­puun vai­kut­taa muun muas­sa kil­pai­lu­ti­lan­ne sekä mai­nok­sen laa­tu­pis­tey­tys. Usko pois, tähän kysy­myk­seen ei ole yhtä vas­taus­ta. Hyväl­lä mai­nok­sel­la mai­nos­ta­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­paa ja tuot­ta­vam­paa kuin huo­non mai­nok­sen kans­sa tou­hua­mi­nen. Mitä siis iki­nä teet­kään, tee se hyvin. Tar­vit­taes­sa Kubla aut­taa sinua menes­ty­mään Googles­sa! Lue alta kol­me yleis­tä seik­kaa, jot­ka vai­kut­ta­vat sii­hen, mikä Google Ads -mai­non­nan hin­ta tulee yri­tyk­sel­le­si olemaan. 

1. Kilpailu

Maa­il­man­laa­jui­ses­ti Googlen kaut­ta teh­dään haku­ja 160 mil­jar­dia yhden ainoan kuu­kau­den aika­na. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että Google Ads -mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy osit­tain myös kil­pai­lun mukaan. Kaik­ki ovat Googles­sa – niin asiak­kaat kuin kil­pai­li­jat­kin, mikä tekee kil­pai­lus­ta raa­dol­lis­ta. Esi­mer­kik­si kil­pail­tu hakusa­na voi kus­tan­taa tuplas­ti enem­män kuin sel­lai­sen hakusa­nan käyt­tö, jol­la ei kil­pai­lua ole yhtä lail­la. Klik­ki­hin­nat (Cost Per Click) vaih­te­le­vat noin kym­me­nes­tä sen­tis­tä euroon. 

2. Tarjoukset

Mitä enem­män mak­sat, sitä parem­min näyt. Klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta­tar­jouk­se­si tie­tyl­le hakusa­nal­le voi olla esi­mer­kik­si 0,30 €. Kysei­nen sum­ma veloi­te­taan sinul­ta ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Hin­ta­tar­jouk­se­si on ollut kor­kein, jol­loin näyt haku­tu­los­si­vul­la ensim­mäi­se­nä. Toi­sek­si kor­kein tar­jous esi­mer­kik­si 0,27 € sijoit­tuu ala­puo­lel­le­si. Google pie­nen­tää mai­nok­se­si klik­ki­hin­taa niin, että se säi­lyt­tää paik­kan­sa edul­li­sem­min – uudek­si klik­ki­hin­nak­se­si tulee 0,28 €. Ymmär­rät­kö, mis­tä on kyse? Google Ads mai­non­nan hin­ta perus­tuu osit­tain huutokauppaan.

3. Laatupisteytys

Nyt saa­tat ihme­tel­lä, kuin­ka et aloit­ta­van yrit­tä­jän pie­nel­lä bud­je­til­la pää­se ollen­kaan Google Ads -mai­non­nan makuun. Höp­sis­tä! Kun mai­non­nan tekee oikein, voi Googlen avul­la saa­da tulok­sia pik­ku­rui­sel­la­kin bud­je­til­la. Rehel­li­sen rahan lisäk­si mai­nok­sen näky­vyy­teen vai­kut­taa Googlen laa­tu­pis­tey­tys. Mitä parem­mat pis­teet saat, sitä parem­min näyt. Hyvät pis­teet aset­tu­vat astei­kol­le 6-10. Hyvien laa­tu­pis­tei­den jah­taa­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä ne voi­vat par­haim­mil­laan puo­lit­taa mai­non­nan kulut. Huo­not pis­teet sen sijaan putoa­vat välil­le 1-4 nos­taen mai­non­nas­ta aiheu­tu­nei­ta kulu­ja jopa sadoil­la pro­sen­teil­la. Taa­tus­ti huo­nom­man pis­tey­tyk­sen saat esi­mer­kik­si sel­lai­sil­la mai­nok­ses­sa esiin­ty­vil­lä lin­keil­lä, jot­ka ohjaa­vat mai­nok­sen klik­kaa­jan epä­re­le­van­til­le sivustolle. 

Näillä virheillä Google Ads mainonnan hinta nousee

Mai­nos ei auto­maat­ti­ses­ti tuo­ta. Google Ads -mai­non­nan hin­ta voi kivu­ta yllät­tä­vän­kin kor­keal­le, mikä­li tar­vit­ta­vaa tie­tä­mys­tä ei ole. Tuu­ri­pe­liä ei kan­na­ta pela­ta, sil­lä sii­nä har­voin pää­see kovin hyvil­le sijoi­tuk­sil­le. Google-mai­non­ta on kui­ten­kin par­haim­mil­laan ääret­tö­män tehokasta!

Yleisiä mainostajan virheitä ovat muun muassa: 

 • hakusa­na­mai­non­taan on läh­det­ty ilman suun­nit­te­lua
 • mai­non­nas­sa ei käy­te­tä nega­tii­vi­sia avain­sa­no­ja, jot­ka estä­vät rahan­käyt­töä tur­hiin klik­kauk­siin → mai­non­ta on kal­liim­paa, eivät­kä tulok­set ole toivottuja.
 • las­keu­tu­mis­si­vu on huo­no → mak­sat mai­nos­ta kli­kan­neis­ta poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, jot­ka eivät kui­ten­kaan tee esi­mer­kik­si ostos­ta epä­sel­vän tai hitaas­ti latau­tu­van las­keu­tu­mis­si­vun vuoksi. 
 • mai­nos­ryh­mien avain­sa­nat ovat lii­an eri­lai­sia → voit vahin­gos­sa hei­ken­tää näin klik­kaus­pro­sent­tia ja mai­nok­se­si näkyvyyttä. 
 • yksit­täi­nen mai­nos on huo­nos­ti suun­ni­tel­tu → Google antaa hei­kot laa­tu­pis­teet, jol­loin kulut voi­vat kas­vaa moninkertaisiksi. 

Kubla puhuu kustannustehokasta kieltä

Mikään mai­non­ta ei ole auto­maat­ti­ses­ti myös­kään kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Kus­tan­nus­te­ho­kas mai­nos syn­tyy tie­don ja tai­don yhdis­tel­mäs­tä käy­tet­tä­vis­sä ole­vaan bud­jet­tiin. Google Ads -mai­non­nan hin­ta muo­dos­tuu useas­ta eri teki­jäs­tä, jol­loin myös pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la on mah­dol­li­suus pärjätä.

Mikä­li kai­paat lii­ken­net­tä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan, kan­nat­taa Google-mai­non­taa var­ten vara­ta pie­ni sii­vu sete­lei­tä. Kun mai­nos on hyvä, ei rahal­li­sen panok­sen tar­vit­se lii­del­lä tuhan­sis­sa. Toi­saal­ta mikä­li mai­nos on huo­no, ei edes tuhan­nen euron sete­li­nip­pu rii­tä toi­vo­tun tulok­sen saa­vut­ta­mi­seen. Ole siis tark­ka­na, että Google-mai­non­taan käyt­tä­mä­si eurot tule­vat takai­sin – Kubla pitää huo­len sii­tä, että rahat tule­vat tuplan sijaan tripla­na. Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Google Ads mainonnan hinta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi