Miksi uutiskirje ei saa ostamaan? Kubla laittaa jakoon viisi vinkkiä parempaan uutiskirjeeseen! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mik­si uutis­kir­je ei saa osta­maan? Kubla lait­taa jakoon vii­si vink­kiä parem­paan uutiskirjeeseen!

Ärsyt­tä­vin­tä on ava­ta ros­ka­pos­tien täyt­tä­mä säh­kö­pos­ti ja pois­tel­la lukui­sia tur­hal­ta tun­tu­via vies­te­jä. Ros­ka­pos­til­ta tun­tu­va uutis­kir­je ei vakuu­ta – et taa­tus­ti myös­kään halua, että yri­tyk­se­si uutis­kir­je näh­dään ros­ka­na. Oikein teh­ty­nä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on häm­mäs­tyt­tä­vän teho­kas­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia edel­leen – mikä tahan­sa uutis­kir­je ei kui­ten­kaan toi­mi, vaan sisäl­tö kan­nat­taa luo­da aja­tuk­sen kanssa.

Uutis­kir­je eli säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­vies­ti on joko pelk­kää teks­tiä sisäl­tä­vä vies­ti, tai sit­ten jouk­koon on upo­tet­tu aihee­seen liit­ty­vää gra­fiik­kaa. Kuvien kans­sa on syy­tä olla tark­ka­na, sil­lä huo­nos­ti opti­moi­dut kuvat eivät näy kun­nol­la kai­kis­sa lait­teis­sa ja avau­tu­vat toi­vot­to­man hitaas­ti. Ros­ka­pos­ti- ja mai­nos­pos­ti­suo­dat­ti­met vah­ti­vat myös hauk­ka­na kuvil­la varus­tet­tu­ja säh­kö­pos­te­ja – eikä tar­kan seu­lan ohi aina pää­se myös­kään val­mis­poh­jiin raken­ne­te­tut uutis­kir­jeet. Kuvil­la on kui­ten­kin myös paik­kan­sa. Visu­aa­li­ses­ti miel­lyt­tä­vä uutis­kir­je vauh­dit­taa luke­mis­ta ja kuten sanot­tu, kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Hyvä uutiskirje on kuin viesti ystävältä

Ihmi­set tun­te­vat nyky­ään olon­sa hel­pos­ti ainoas­taan mark­ki­noin­ti­ko­neis­to­jen peli­nap­pu­loik­si – vies­tiä tulee joka suun­nal­ta, eikä mikään tun­nu ole­van osoi­tet­tu oikeas­taan kenel­le­kään. Uutis­kir­je sujah­taa kui­ten­kin poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan hen­ki­lö­koh­tai­seen säh­kö­pos­tiin, joten hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tun­tu­va vies­tin sisäl­tö tuo arvoa säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nil­le. Pii­lo­ko­pioi­na sadal­le vas­taa­not­ta­jal­le lähe­tet­ty uutis­kir­je ei tun­nu hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta, eikä sel­lais­ta fii­lis­tä saa aikaan myös­kään kan­kea tar­jous­vies­ti. Hyvä uutis­kir­je on kuin vies­ti ystä­väl­tä. Se on odo­tet­tu vies­ti, jon­ka tilauk­sen lopet­ta­mis­ta ei edes har­kit­se. Eikö uutis­kir­je tuo­ta toi­vot­tua tulos­ta? Kubla lait­taa jakoon vii­si vink­kiä hyvään uutiskirjeeseen:

1. Hyvä uutiskirje ei myy, vaan opettaa

Yri­tyk­sil­lä on hir­veä hop­pu myy­dä. Tie­tys­ti, myy­mät­tä jät­tä­mi­nen on pelot­ta­va, tun­te­ma­ton aja­tus. Jos aja­tel­laan säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia kulut­ta­jan näkö­kul­mas­ta, lopet­taa hän taa­tus­ti tilauk­sen uutis­kir­jei­den sisäl­lön olles­sa hyö­dy­tön­tä – ajal­le halu­taan arvoa. Hyvä uutis­kir­je opet­taa ja vas­ta sit­ten myy. Kun poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta lähes­ty­tään hyö­dyl­li­sel­lä tie­dol­la, avaa hän toden­nä­köi­sem­min myös seu­raa­van uutis­kir­jeen haa­lies­saan lisää tätä tietoa.

Uutis­kir­je ei saa osta­maan, jos sen lähet­tä­jä tun­tuu kau­kai­sel­ta hah­mol­ta jos­sain kau­ka­na verk­ko­vii­da­kon syvyyk­sis­sä. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas ei tun­ne lähet­tä­jää, ei hän voi myös­kään luot­taa lähet­tä­jään. Ja jos asia­kas ei luo­ta lähet­tä­jään, ei hän toden­nä­köi­ses­ti uskal­la ostaa.

Luot­ta­mus­suh­teen voi raken­taa opet­ta­mal­la – kun jaat tie­toa­si ilmai­sek­si, vakuu­tat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan osaa­mi­ses­ta­si. Ker­ry­tä ensin luot­ta­mus­ta ja läh­de sit­ten vas­ta myy­mään. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan luot­taes­sa osaa­mi­see­si luot­taa hän myös sii­hen, että myy­mä­si tuo­te tai pal­ve­lu lunas­taa lupaukset.

2. Lähesty ihmisenä

Hyvä uutis­kir­je puhuu minul­ta-sinul­le -kiel­tä. Mie­ti, mil­lai­nen uutis­kir­je sai­si sinut jat­ka­maan tilaus­ta? Mil­lai­nen uutis­kir­je sai­si sinut lopet­ta­maan tilauk­sen? Kukaan ei halua späm­miä, tur­hal­ta tun­tu­via mai­nos­vies­te­jä tai ros­ka­pos­tia – et taa­tus­ti sinä­kään. Kulut­ta­jat halua­vat näh­dä yri­tyk­sen taka­na ihmi­sen. Poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le sinä olet yri­tyk­sen nimis­sä lähes­ty­vä ihminen.

Luot­ta­mus­ta herät­tä­vä uutis­kir­je sisäl­tää tie­tys­ti myös lähet­tä­jän alle­kir­joi­tuk­sen sekä yhteys­tie­dot. Ros­ka­pos­ti­suo­dat­ti­miin hel­pos­ti huk­ku­vat info/palaute@ -osoit­teet eivät vält­tä­mät­tä ole kan­nat­ta­via vaih­toeh­to­ja säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin teke­mi­seen. Jos nime­si on Noo­ra, tun­tuu parem­mal­ta saa­da uutis­kir­je osoit­tees­ta [email protected] sen sijaan, että uutis­kir­je tuli­si osoit­tees­ta [email protected].

3. Herätä mielenkiinto otsikolla

Se uutis­kir­je, jon­ka sinä lähe­tät, ei ole ainoa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan säh­kö­pos­tis­sa loju­va vies­ti. Kun säh­kö­pos­ti­vies­te­jä tulee kym­me­nit­täin tai sadoit­tain, mää­rit­tää otsik­ko sekä lähet­tä­jä oikeas­taan kai­ken. Hyvä otsik­ko saa mie­len­kiin­non herää­mään ja tutul­ta tun­tu­va, luo­tet­tu lähet­tä­jä taa­tus­ti avaa­maan viestin.

Otsik­koon kan­nat­taa käyt­tää hie­man aikaa ja vai­vaa. Hyvä otsi­koin­ti on yti­me­käs, kiin­nos­ta­va ja antaa vihiä vies­tin sisäl­lös­tä, mut­ta ei pal­jas­ta heti kaik­kea. Vii­si vink­kiä vat­san toi­min­taan on parem­pi otsik­ko kuin Nyt tar­jouk­ses­sa mai­to­hap­po­bak­tee­ri – kum­pi­kin uutis­kir­je voi kui­ten­kin sisäl­tää lin­kin myy­tä­vään tuotteeseen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

4. Muista mukaan CTA

Uutis­kir­je kai­paa keho­tuk­sen – CTA eli Call-to-Action kehot­taa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta teke­mään halut­tu asia. CTA-pai­nik­kei­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta vil­jel­lä säh­kö­pos­ti­vies­tiin pil­vin pimein, sil­lä jos vaih­toeh­to­ja on lii­kaa, ei poten­ti­aa­li­nen asia­kas luul­ta­vas­ti valit­se niis­tä mitään. Hyvä uutis­kir­je sisäl­tää vain yhden CTA-pai­nik­keen: ajat­te­le asia niin, että yksi uutis­kir­je on yhtä kuin yksi halut­tu teko.

CTA voi olla esimerkiksi:

 • aloi­ta heti
 • lue lisää
 • lataa sovel­lus
 • kyl­lä, haluan xxx
 • anna palau­tet­ta
 • ota yhteyt­tä
 • kokei­le ilmaiseksi

5. Käytä sähköpostimarkkinointiohjelmaa

Säh­kö­pos­tin avaa useim­mi­ten noin 20-30 % poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta. Uutis­kir­je, jon­ka otsik­ko van­git­see kat­seen ja jon­ka lähet­tä­jään luo­te­taan, voi saa­vut­taa yli puo­let parem­man avaus­pro­sen­tin. Näp­pä­rä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tioh­jel­ma rapor­toi sinul­le sii­tä, kuin­ka uutis­kir­je on pär­jän­nyt sekä antaa tilas­to­tie­toa par­hai­ten koh­de­ryh­mä­si kes­kuu­des­sa toi­mi­vis­ta jul­kai­sua­jan­koh­dis­ta. Hel­poin tapa luo­da uutis­kir­je ja hal­lin­noi­da säh­kö­pos­ti­lis­taa on ehdot­to­mas­ti sii­hen suun­ni­tel­tu työ­ka­lu – sel­lai­nen voi olla esi­mer­kik­si Acti­ve Cam­paign.

Muista! Vasta joka viides uutiskirje saa myydä

Vaik­ka mark­ki­noin­ti­maa­il­ma kek­sii jat­ku­vas­ti uusia tapo­ja teh­dä mark­ki­noin­tia, on säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti edel­leen toi­mi­vaa. Hyvä uutis­kir­je herät­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan mie­len­kiin­non jo heti ensi­kät­te­lys­sä sekä raken­taa asiak­kaan ja yri­tyk­sen välil­le luot­ta­mus­suh­teen. Tär­kein asia, jon­ka Kubla toi­voo sinun täs­tä oppaas­ta muis­ta­van on se, että myy­mi­sen ja tuput­ta­mi­sen sijaan paras lähes­ty­mis­ta­pa on opet­ta­mi­nen. Vas­ta joka vii­des tai kuu­des uutis­kir­je saa myydä!

Vin­kit eivät suin­kaan lop­pu­neet vii­teen – Kubla tie­tää loput­kin nik­sit, jot­ka jaam­me mie­lel­lään kans­sa­si. Ota yhteyttä!

Uutiskirje
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi