Suoramarkkinointi on tehokasta ja tästä kertoo muun muassa loistava ROI

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Suo­ra­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta ja täs­tä ker­too muun muas­sa lois­ta­va ROI

Mai­non­ta voi saa­da ihmi­set ajat­te­le­maan len­kil­le läh­töä, kun taas suo­ra­mark­ki­noin­ti saa ihmi­set läh­te­mään len­kil­le. Taval­li­nen mai­non­ta raken­taa mie­li­ku­vaa, suo­ra­mark­ki­noin­ti kan­nus­taa suo­raan toi­min­taan. Molem­pia tar­vi­taan, jot­ta kulut­ta­ja tekee ostopäätöksen.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti voi siis olla esi­mer­kik­si esit­tei­den lähet­tä­mis­tä, kir­jei­tä, kupon­ke­ja – mitä käsin kos­ke­tel­ta­vam­pi ja todel­li­sem­pi vies­ti, usein myös sitä puhut­te­le­vam­pi. Taval­li­nen mai­non­ta huk­kuu huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­min mui­den digi­taa­lis­ten jul­kai­su­jen jouk­koon, kun taas suo­ra­mark­ki­noin­ti pitää pin­tan­sa paremmin. 

Mitä suoramarkkinointi tarkoittaa käytännössä?

Bing! Tuli­ko puhe­li­mee­si vies­ti vaa­te­liik­keen alen­nus­myyn­neis­tä? Tai­si tul­la. Sinul­le suo­raan lähe­tet­ty mai­nos­vies­ti on suo­ra­mark­ki­noin­tia. Suo­ra­mark­ki­noin­ti voi siis olla esi­mer­kik­si puhe­li­mit­se, pos­tit­se tai säh­kö­pos­tit­se tapah­tu­vaa, hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tun­tu­vaa mark­ki­noin­tia. Suo­ra­mark­ki­noin­ti on suo­raa mark­ki­noin­tia, joka lähe­te­tään suo­raan poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le – perin­tei­nen mai­non­ta osuu poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­miin esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Suo­ra­mark­ki­noin­ti tar­koit­taa käy­tän­nös­sä muun muassa:

 • inte­rak­tii­vis­ta TV-mainosta
 • säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia
 • pos­ti­myyn­ti­ku­vas­toa
 • mark­ki­noin­ti­teks­ti­vies­tiä
 • puhe­lin­myyn­tiä

Suoramarkkinointi kannattaa, mutta miksi? Lue neljä syytä!

Vaik­ka digi­ta­li­saa­tio onkin jo pit­käl­lä maa­il­man­val­tauk­ses­sa, on pai­net­tu suo­ra­mark­ki­noin­ti edel­leen voi­ma­kas tapa vie­dä vies­ti peril­le. Kal­lis­ta­kaan se ei ole, sil­lä suo­ra­mark­ki­noin­nin lii­din hin­ta on suu­rin piir­tein samaa luok­kaa kuin digi­mark­ki­noin­nin klik­kauk­sen hin­ta. Suo­ra­mark­ki­noin­ti on teho­kas tapa tavoit­taa eten­kin sel­lai­set uudet ja jo ole­mas­sa ole­vat asiak­kaat, jot­ka etsi­vät sitä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, joka sinul­ta löy­tyy. Suo­ra­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa, mut­ta mik­si? Kubla on lis­tan­nut alle nel­jä syy­tä, jot­ka kan­nat­taa lukais­ta läpi.

1. Suoramarkkinointi tavoittaa uusia asiakkaita

Kou­ral­li­nen lisää asiak­kai­ta, kii­tos! Takuu­var­mas­ti jokai­nen tah­too kas­vat­taa asia­kas­kun­taan­sa – suo­ra­mark­ki­noin­ti aut­taa sii­nä. Suo­ra­mark­ki­noin­ti onkin teho­kas tapa teh­dä myös pie­nen yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Suo­ra­mark­ki­noin­ti tavoit­taa sel­lai­set koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat asiak­kaat, joi­hin mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ei samal­la taval­la osu.

Tämän lisäk­si suo­ra­mark­ki­noin­ti voi tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat hyvin­kin nopeas­ti: luo säh­kö­pos­tit­se lähe­tet­tä­vä mark­ki­noin­ti­vies­ti nyt, lähe­tä ja tadaa – vies­ti on men­nyt sin­ne min­ne pitää­kin, eli suo­raan poten­ti­aa­li­sel­le asiakkaalle.

2. Suoramarkkinointi tuntuu henkilökohtaiselta

Suo­ra­mark­ki­noin­tia on help­po per­so­noi­da. Hen­ki­lö­koh­tai­nen vies­ti puhut­te­lee aina parem­min kuin ympä­ri­pyö­reä, vähän kai­kil­le koh­den­net­tu mark­ki­noin­ti­vies­ti. Mark­ki­noin­ti­vies­ti voi­daan per­so­noi­da datan perus­teel­la: data ker­too iän ja mui­den perus­tie­to­jen lisäk­si sen, kuin­ka poten­ti­aa­li­nen asia­kas käyt­täy­tyy saa­man­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin paris­sa. Lukee­ko hän sitä, klik­kaa­ko hän pai­nik­kei­ta vai jät­tää­kö hän koko­naan vies­tin avaa­mat­ta? Kun näi­hin kysy­myk­siin saa­daan sel­koa, voi­daan mark­ki­noin­ti­vies­ti per­so­noi­da sel­lai­sek­si, että var­mas­ti osuu ja uppoaa!

3. Suoramarkkinointi on tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa

Uus­asia­kas­han­kin­nan lisäk­si yri­tyk­sen on tär­ke­ää yllä­pi­tää jo ole­mas­sa ole­via asia­kas­suh­tei­ta. Suo­ra­mark­ki­noin­ti on tapa kom­mu­ni­koi­da asiak­kai­den kans­sa kiin­nos­ta­vin tar­jouk­sin sekä tuo­da esiin myös heil­le uusia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta yri­tyk­sen valikoimasta.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti voi olla asiak­kaal­le myös kii­tos – jo ole­mas­sa ole­vil­le asiak­kail­le voi­daan esi­mer­kik­si lähet­tää vain heil­le osoi­tet­tu alen­nus­koo­di tai lahja.

4. Suoramarkkinoinnin tuloksia on helppo mitata

Suo­ra­mark­ki­noin­ti on muka­va tapa teh­dä mark­ki­noin­tia myös mark­ki­noi­jan näkö­kul­mas­ta: tulok­sia on help­po seu­ra­ta ja ana­ly­soi­da. Tulos­ten mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta seu­raa­vas­ta kam­pan­jas­ta voi­daan teh­dä entis­tä­kin tehok­kaam­pi! Kubla näkee asian niin, että aina on täh­dät­tä­vä aikai­sem­paa parem­piin tulok­siin, vai mitä? Ana­ly­soin­ti on myös tie asiak­kai­den tuntemiseen.

Suoramarkkinoinnin tuottavuus vakuuttaa

ROI eli Return on Invest­ment puhuu suo­ra­mark­ki­noin­nin puo­les­ta: pää­oman tuot­toas­te on noin 130 % suu­rem­pi ver­rat­tu­na muun mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tuot­toon. ROI tar­koit­taa lyhy­käi­syy­des­sään mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta. Voi­daan siis täy­sin rehel­li­ses­ti sanoa, että oikein teh­ty­nä suo­ra­mark­ki­noin­ti toi­mii. Toki kuten kaik­ki mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet, vaa­tii myös suo­ra­mark­ki­noin­ti suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja sitä, että tie­tää mitä tekee.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti on häm­mäs­tyt­tä­vän teho­kas­ta osit­tain sen takia, että kysees­sä on hyvin vuo­ro­vai­kut­tei­nen tapa teh­dä mark­ki­noin­tia. Se on help­po koh­dis­taa niin, että oikeat asiak­kaat koh­taa­vat sopi­vat tuot­teet ja pal­ve­lut. Kun oikea vies­ti menee oikeal­le asiak­kaal­le, on suo­ra­mark­ki­noin­ti myös kustannustehokasta.

Suoramarkkinointi vaatii luovuutta ja ymmärrystä numeroista

Suo­ra­mark­ki­noin­ti ihas­tut­taa mitat­ta­vuu­del­laan. Suo­ra­mark­ki­noin­tia teke­väl­le mai­nos­ta­jal­le kak­si par­hain­ta omi­nai­suut­ta ovat luo­vuus yhdis­tet­ty­nä las­ku­tai­toon. Mai­nos­ta­jan on tär­ke­ää ymmär­tää saa­maan­sa infor­maa­tio­ta kam­pan­jan tehos­ta, jot­ta suo­ra­mark­ki­noin­ti voi tuot­taa toi­vot­tua tulos­ta tule­vai­suu­des­sa­kin, kun­han muis­taa suo­ra­mark­ki­noin­nin sään­nöt. Tar­vit­set­ko apua mark­ki­noin­nin tehos­ta­mi­seen? Kubla tuo taloon taa­tus­ti tulok­sia – ota yhteyttä!

Suoramarkkinointi toimii
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy