Google Shopping tehostaa myyntiä verkossa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google Shop­ping kirit­tää myyn­tiä­si hakukoneessa

Google Shop­ping on vih­doin jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja dynaa­mi­seen mainosmuotoon?

Mikä Google Shopping -mainos on?

Google Shop­ping -mai­nos on mah­ta­va oiko­pol­ku osta­van asiak­kaan tie­to­ko­neen näytölle.

Kas näin se toi­mii: Kun asia­kas hakee sopi­vil­la hakusa­noil­le Googles­ta ostet­ta­vaa, nos­taa Google Shop­ping -mai­nos yri­tyk­se­si tuot­teet kuvi­neen ja hin­toi­neen haku­tu­lok­siin. Käte­vää, eikö? Shop­ping-mai­nos­ta klik­kaa­mal­la hen­ki­lö pää­tyy suo­raan verk­ko­kaup­pa­si tuo­te­si­vul­le, jos­ta hänen on help­po vie­dä ostos loppuun.

Miksi Google Shopping, eikä vaikkapa vanhoja kunnon tekstipohjaisia SEM-mainoksia?

Google Shop­ping on roi­mas­ti visu­aa­li­sem­pi ele­ment­ti kuin van­hat SEM-mai­nok­set sini­si­ne teks­tei­neen. Eri­tyi­ses­ti kovas­ti kil­pail­lus­sa tava­ra­kau­pas­sa visu­aa­li­suu­del­la on väliä. Google Shop­ping muut­taa Googlen ikään kuin netin käyt­tä­jän super­ta­va­ra­ta­lok­si, jos­sa hän voi kat­soa ja selail­la eri­lai­sia tuot­tei­ta. Maa­il­mal­la Google Shop­ping on toi­mi­nut verk­ko­kau­poil­le pal­jon parem­min kuin van­hat teks­ti­poh­jai­set SEM-mainokset. 

Kat­so videol­ta, kun Kal­le ker­too lyhyes­ti, mis­tä Shop­ping-mai­non­nas­sa on kyse!

Kenelle Google Shopping -mainonta sopii?

Google Shop­ping -kam­pan­joi­ta voi käyt­tää verk­ko­kaup­pa­si ja kivi­jal­ka­kaup­pa­si tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta myös verk­ko­si­vus­to­si tai pai­kal­li­sen kaup­pa­si lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen. Google Shop­ping -mai­non­nan avul­la pys­tyt esit­te­le­mään etsi­mään osto­val­mii­ta lii­de­jä eli asiak­kai­ta, jot­ka ovat val­mii­ta ostamaan.

Shop­ping-mai­non­ta sovel­tuu vain fyy­sis­ten tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen. Näin ollen mai­nos­muo­toa ei voi käyt­tää pal­ve­lui­den mainostamiseen.

Google Shopping verkkokaupalle

 1. Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta verkkokaupassa.
 2. Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten sandaalit”.
 3. Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Shop­ping-mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hintoineen.
 4. Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta san­daa­lit voi ostaa.

Google Shopping kivijalkamyymälälle

 1. Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta kivijalkamyymälässä.
 2. Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten sandaalit”.
 3. Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Shop­ping-mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hintoineen.
 4. Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta hän näkee myy­mä­län sijain­nin ja muut yhteystiedot.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Missä Google Shopping -mainoksia näkyy?

Shop­ping-mai­nok­set tule­vat esiin

 • Googlen haku­ko­neen haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­la tai oikeal­la puolella
Google Shopping hakutuloksissa
 • Googlen kuva­haus­sa  
Google Shopping kuvahaun tuloksissa
 • You­Tu­bes­sa, Gmai­lis­sa ja Google Disco­ve­ris­sa
 • Shop­ping-väli­leh­del­lä Googlen haus­sa (tie­tyis­sä maissa)

Shop­ping -mai­nok­set ovat näyt­tä­väm­piä mai­nok­sia kuin taval­li­set Googlen teks­ti­mai­nok­set, kos­ka nii­hin yhdis­tyy tuo­te­tie­to­jen lisäk­si myös tuot­teen kuva. Otta­mal­la käyt­töön Shop­ping-mai­nok­set yri­tyk­se­si tuo­te­va­li­koi­ma saa rei­lus­ti lisää näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja tätä kaut­ta enem­män myyn­tiä ja liidejä.

Miksi Google Shopping?

Google Shop­ping on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa esi­tel­lä osto­val­miil­le ylei­söl­le tuotteitasi:

 • Tuo­te­mai­nos tulee esiin kun asia­kas etsii tuo­tet­ta Googles­sa eli on jo val­miik­si kiin­nos­tu­nut joko etsi­mään lisä­tie­toa ja usein jopa osta­maan tuotteen.
 • Mak­sat vain kli­keis­tä kuten Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa yleen­sä­kin. Mai­nos­näy­töt ovat siis ilmaisia.
 • Kos­ka Shop­ping-mai­nok­ses­sa näkyy heti tuot­teen kuva, hin­ta ja nimi, mai­nos­ta verk­ko­kaup­paan klik­kaa­vat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teen ostamisesta.
 • Kos­ka tuot­tei­ta voi ver­tail­la jo Googlen haku­tu­lok­ses­sa, väl­tät mak­sa­mas­ta tur­his­ta mainosklikeistä.
 • Shop­ping-mai­nos takaa entis­tä suu­rem­man näky­vyy­den, sil­lä käyt­tä­jän haus­sa voi näkyä useam­pi -mai­nos. Sen lisäk­si saman haun yhtey­des­sä voi näkyä myös hakusa­na­mai­nos, jos se on mää­ri­tel­ty samal­la hakusa­nal­le. Saat siis haun yhtey­des­sä isom­man näky­vyy­den ja huo­mio­ar­von käyt­tä­jän silmissä.

Mitä Google Shopping -mainontaan tarvitaan?

Google Shop­ping -mai­non­taa var­ten tarvitset

 • Tuo­te­syöt­teen (pro­duct feed) eli tie­tyn­lai­sen lis­tauk­sen kai­kis­ta myy­mis­tä­si tuot­teis­ta. Tämä tuo­te­syöt­teen poh­jal­ta mai­nok­set syn­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti. Tuo­te­syöt­teen tulee sisäl­tää tuot­teen tär­keim­mät tie­dot kuten tuo­te­ni­men, tuo­te­ku­van sekä hin­ta­tie­dot. Syöt­teen laa­duk­kuus vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti mai­non­nan tehok­kuu­teen, joten tuo­te­syöt­teen raken­ta­mi­nen kan­nat­taa jät­tää suo­siol­la ammattilaiselle!
 • Yri­tys­ti­lin Googlen Merc­hant Cen­te­ris­sä (kaup­pias­por­taa­li), jos­sa tuo­te­syö­te ote­taan käyttöön
 • Google Ads -mai­nos­ti­lin, johon kaup­pias­por­taa­li lin­ki­te­tään. Google Ads -mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen on ilmais­ta ja pys­tyt teke­mään siel­lä Shop­ping -mai­non­nan lisäk­si myös taval­lis­ta hakusa­na­mai­non­taa, display-mai­non­taa sekä You­Tu­be-mai­non­taa.
 • Google Shop­ping -mai­nos­kam­pan­jan, joka raken­ne­taan Google Ads-mainostilille.

Mikä on Google Shoppingin hinta?

Google Shop­ping on hin­noi­tel­tu samoin kuin perin­tei­nen hakusa­na­mai­non­ta, eli mak­sat vain klik­kauk­sis­ta. Google Shop­ping voi muo­dos­tua hie­man kal­liim­mak­si kuin perin­tei­sil­lä teks­ti­mai­nok­sil­la mai­nos­ta­mi­nen, mut­ta tämä joh­tuu sii­tä, että ylei­sö käyt­tää mai­nok­sia eri tavoin: Google Shop­ping -mai­nok­sia klik­kail­laan hie­man tiheäm­min kuin perin­tei­siä mai­nok­sia.

Kuten k aikes­sa digi­mark­ki­noin­nis­sa, pitää Google shop­ping -mai­nos­ten kus­tan­nuk­set­kin ana­ly­soi­da aina suh­tees­sa tulok­siin. Mikä­li Google Shop­ping -mai­nok­set ovat tuo­neet yri­tyk­sel­le­si val­ta­vas­ti lisää myyn­tiä, ovat ne hyvä investointi!

Lue lisää, miten hoi­de­taan digi­mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen.

Hienoa, haluan näkyvyyttä Google Shopping -mainoksilla!

Lois­ta­vaa! Ole mei­hin yhtey­des­sä, niin autam­me mie­lel­läm­me Google -mai­non­nas­sa “avai­met käteen” palveluna!

Ota yhteyt­tä!
Google Shopping
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi