Google Shopping tehostaa myyntiä verkossa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google Shop­ping kirit­tää myyn­tiä­si hakukoneessa

Google Shop­ping on vih­doin jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja dynaa­mi­seen mainosmuotoon?

Mikä Google Shopping -mainos on?

Google Shop­ping -mai­nos on mah­ta­va oiko­pol­ku osta­van asiak­kaan tie­to­ko­neen näytölle.

Kas näin se toi­mii: Kun asia­kas hakee sopi­vil­la hakusa­noil­le Googles­ta ostet­ta­vaa, nos­taa Google Shop­ping -mai­nos yri­tyk­se­si tuot­teet kuvi­neen ja hin­toi­neen haku­tu­lok­siin. Käte­vää, eikö? Shop­ping-mai­nos­ta klik­kaa­mal­la hen­ki­lö pää­tyy suo­raan verk­ko­kaup­pa­si tuo­te­si­vul­le, jos­ta hänen on help­po vie­dä ostos loppuun.

Miksi Google Shopping, eikä vaikkapa vanhoja kunnon tekstipohjaisia SEM-mainoksia?

Google Shop­ping on roi­mas­ti visu­aa­li­sem­pi ele­ment­ti kuin van­hat SEM-mai­nok­set sini­si­ne teks­tei­neen. Eri­tyi­ses­ti kovas­ti kil­pail­lus­sa tava­ra­kau­pas­sa visu­aa­li­suu­del­la on väliä. Google Shop­ping muut­taa Googlen ikään kuin netin käyt­tä­jän super­ta­va­ra­ta­lok­si, jos­sa hän voi kat­soa ja selail­la eri­lai­sia tuot­tei­ta. Maa­il­mal­la Google Shop­ping on toi­mi­nut verk­ko­kau­poil­le pal­jon parem­min kuin van­hat teks­ti­poh­jai­set SEM-mainokset. 

Kat­so videol­ta, kun Kal­le ker­too lyhyes­ti, mis­tä Shop­ping-mai­non­nas­sa on kyse!

Kenelle Google Shopping -mainonta sopii?

Google Shop­ping -kam­pan­joi­ta voi käyt­tää verk­ko­kaup­pa­si ja kivi­jal­ka­kaup­pa­si tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta myös verk­ko­si­vus­to­si tai pai­kal­li­sen kaup­pa­si lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen. Google Shop­ping -mai­non­nan avul­la pys­tyt esit­te­le­mään etsi­mään osto­val­mii­ta lii­de­jä eli asiak­kai­ta, jot­ka ovat val­mii­ta ostamaan.

Shop­ping-mai­non­ta sovel­tuu vain fyy­sis­ten tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen. Näin ollen mai­nos­muo­toa ei voi käyt­tää pal­ve­lui­den mainostamiseen.

Google Shopping verkkokaupalle

 1. Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta verkkokaupassa.
 2. Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten sandaalit”.
 3. Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Shop­ping-mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hintoineen.
 4. Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta san­daa­lit voi ostaa.

Google Shopping kivijalkamyymälälle

 1. Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta kivijalkamyymälässä.
 2. Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten sandaalit”.
 3. Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Shop­ping-mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hintoineen.
 4. Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta hän näkee myy­mä­län sijain­nin ja muut yhteystiedot.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Missä Google Shopping -mainoksia näkyy?

Shop­ping-mai­nok­set tule­vat esiin

 • Googlen haku­ko­neen haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­la tai oikeal­la puolella
Google Shopping hakutuloksissa
 • Googlen kuva­haus­sa  
Google Shopping kuvahaun tuloksissa
 • You­Tu­bes­sa, Gmai­lis­sa ja Google Disco­ve­ris­sa
 • Shop­ping-väli­leh­del­lä Googlen haus­sa (tie­tyis­sä maissa)

Shop­ping -mai­nok­set ovat näyt­tä­väm­piä mai­nok­sia kuin taval­li­set Googlen teks­ti­mai­nok­set, kos­ka nii­hin yhdis­tyy tuo­te­tie­to­jen lisäk­si myös tuot­teen kuva. Otta­mal­la käyt­töön Shop­ping-mai­nok­set yri­tyk­se­si tuo­te­va­li­koi­ma saa rei­lus­ti lisää näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja tätä kaut­ta enem­män myyn­tiä ja liidejä.

Miksi Google Shopping?

Google Shop­ping on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa esi­tel­lä osto­val­miil­le ylei­söl­le tuotteitasi:

 • Tuo­te­mai­nos tulee esiin kun asia­kas etsii tuo­tet­ta Googles­sa eli on jo val­miik­si kiin­nos­tu­nut joko etsi­mään lisä­tie­toa ja usein jopa osta­maan tuotteen.
 • Mak­sat vain kli­keis­tä kuten Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa yleen­sä­kin. Mai­nos­näy­töt ovat siis ilmaisia.
 • Kos­ka Shop­ping-mai­nok­ses­sa näkyy heti tuot­teen kuva, hin­ta ja nimi, mai­nos­ta verk­ko­kaup­paan klik­kaa­vat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teen ostamisesta.
 • Kos­ka tuot­tei­ta voi ver­tail­la jo Googlen haku­tu­lok­ses­sa, väl­tät mak­sa­mas­ta tur­his­ta mainosklikeistä.
 • Shop­ping-mai­nos takaa entis­tä suu­rem­man näky­vyy­den, sil­lä käyt­tä­jän haus­sa voi näkyä useam­pi -mai­nos. Sen lisäk­si saman haun yhtey­des­sä voi näkyä myös hakusa­na­mai­nos, jos se on mää­ri­tel­ty samal­la hakusa­nal­le. Saat siis haun yhtey­des­sä isom­man näky­vyy­den ja huo­mio­ar­von käyt­tä­jän silmissä.

Mitä Google Shopping -mainontaan tarvitaan?

Google Shop­ping -mai­non­taa var­ten tarvitset

 • Tuo­te­syöt­teen (pro­duct feed) eli tie­tyn­lai­sen lis­tauk­sen kai­kis­ta myy­mis­tä­si tuot­teis­ta. Tämä tuo­te­syöt­teen poh­jal­ta mai­nok­set syn­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti. Tuo­te­syöt­teen tulee sisäl­tää tuot­teen tär­keim­mät tie­dot kuten tuo­te­ni­men, tuo­te­ku­van sekä hin­ta­tie­dot. Syöt­teen laa­duk­kuus vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti mai­non­nan tehok­kuu­teen, joten tuo­te­syöt­teen raken­ta­mi­nen kan­nat­taa jät­tää suo­siol­la ammattilaiselle!
 • Yri­tys­ti­lin Googlen Merc­hant Cen­te­ris­sä (kaup­pias­por­taa­li), jos­sa tuo­te­syö­te ote­taan käyttöön
 • Google Ads -mai­nos­ti­lin, johon kaup­pias­por­taa­li lin­ki­te­tään. Google Ads -mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen on ilmais­ta ja pys­tyt teke­mään siel­lä Shop­ping -mai­non­nan lisäk­si myös taval­lis­ta hakusa­na­mai­non­taa, display-mai­non­taa sekä You­Tu­be-mai­non­taa.
 • Google Shop­ping -mai­nos­kam­pan­jan, joka raken­ne­taan Google Ads-mainostilille.

Mikä on Google Shoppingin hinta?

Google Shop­ping on hin­noi­tel­tu samoin kuin perin­tei­nen hakusa­na­mai­non­ta, eli mak­sat vain klik­kauk­sis­ta. Google Shop­ping voi muo­dos­tua hie­man kal­liim­mak­si kuin perin­tei­sil­lä teks­ti­mai­nok­sil­la mai­nos­ta­mi­nen, mut­ta tämä joh­tuu sii­tä, että ylei­sö käyt­tää mai­nok­sia eri tavoin: Google Shop­ping -mai­nok­sia klik­kail­laan hie­man tiheäm­min kuin perin­tei­siä mai­nok­sia.

Kuten k aikes­sa digi­mark­ki­noin­nis­sa, pitää Google shop­ping -mai­nos­ten kus­tan­nuk­set­kin ana­ly­soi­da aina suh­tees­sa tulok­siin. Mikä­li Google Shop­ping -mai­nok­set ovat tuo­neet yri­tyk­sel­le­si val­ta­vas­ti lisää myyn­tiä, ovat ne hyvä investointi!

Lue lisää, miten hoi­de­taan digi­mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen.

Hienoa, haluan näkyvyyttä Google Shopping -mainoksilla!

Lois­ta­vaa! Ole mei­hin yhtey­des­sä, niin autam­me mie­lel­läm­me Google -mai­non­nas­sa “avai­met käteen” palveluna!

Ota yhteyt­tä!
Google Shopping
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy