Google Shopping tehostaa myyntiä verkossa

Google Shop­ping on vih­doin jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja dynaa­mi­seen mai­nos­muo­toon?

Mistä oikein on kyse?

Google Shop­ping -mai­nos esit­te­lee tuo­te­va­li­koi­maa­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa taval­la, jota ei Suo­mes­sa ole ennen näh­ty. Mai­nok­set toi­mi­vat Googlen haku­ko­nees­sa nor­maa­lin hakusa­na­mai­non­nan tapaan, mut­ta kuvan ja tuo­te­tie­to­jen kera. Shop­ping-mai­nos­ta klik­kaa­mal­la hen­ki­lö pää­tyy suo­raan verk­ko­kaup­pa­si tuo­te­si­vul­le, jos­ta on help­po vie­dä ostos lop­puun.

Shop­ping -kam­pan­joi­ta voi käyt­tää verk­ko­kaup­pa­si ja kivi­jal­ka­kaup­pa­si tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta myös verk­ko­si­vus­to­si tai pai­kal­li­sen kaup­pa­si lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen. Google Shop­ping -mai­non­nan avul­la pys­tyt esit­te­le­mään etsi­mään osto­val­mii­ta lii­de­jä.

Shop­ping-mai­non­ta sovel­tuu vain fyy­sis­ten tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen. Näin ollen mai­nos­muo­toa ei voi käyt­tää pal­ve­lui­den mai­nos­ta­mi­seen.

Kat­so videol­ta kun Kal­le ker­too lyhyes­ti, mis­tä Shop­ping-mai­non­nas­sa on kyse!

Kenelle Google Shopping -mainonta sopii?

Shop­ping-mai­non­ta toi­mii eri­tyi­sen hyvin verk­ko­kau­poil­le. Ei kui­ten­kaan tule unoh­taa, että myös kivi­jal­ka­myy­mä­lät voi­vat hyö­tyä täs­tä mai­nos­muo­dos­ta. Täs­sä esi­mer­kit molem­mis­ta tilan­teis­ta:

Esimerkki A: Verkkokauppa

 1. Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta verk­ko­kau­pas­sa.
 2. Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten san­daa­lit”.
 3. Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Shop­ping-mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hin­toi­neen.
 4. Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta san­daa­lit voi ostaa.

Esimerkki B: Kivijalkamyymälä

 1. Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta kivi­jal­ka­myy­mä­läs­sä.
 2. Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten san­daa­lit”.
 3. Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Shop­ping-mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hin­toi­neen.
 4. Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta hän näkee myy­mä­län sijain­nin ja muut yhteys­tie­dot.

Haluat­ko mai­nos­taa tuot­tei­ta­si Googlen haku­ko­nees­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-teke­mi­ses­tä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Missä Google Shopping -mainoksia näkyy?

Shop­pin -mai­nok­set ovat näyt­tä­väm­piä mai­nok­sia kuin taval­li­set Googlen teks­ti­mai­nok­set, kos­ka nii­hin yhdis­tyy tuo­te­tie­to­jen lisäk­si myös tuot­teen kuva. Otta­mal­la käyt­töön Shop­ping-mai­nok­set yri­tyk­se­si tuo­te­va­li­koi­ma saa rei­lus­ti lisää näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja tätä kaut­ta enem­män myyn­tiä ja lii­de­jä.

Shop­ping-mai­nok­set tule­vat esiin

 • Googlen haku­ko­neen haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­la tai oikeal­la puo­lel­la
google-shopping-hakutuloksissa
Google Shop­ping -mai­nos Googlen haku­ko­neen tulok­sis­sa
 • Googlen kuva­haus­sa  
google-shopping-kuvahaku
Google Shop­ping -mai­nos Googlen kuva­haun tulok­sis­sa
 • You­Tu­bes­sa, Gmai­lis­sa ja Google Disco­ve­ris­sa
 • Shop­ping-väli­leh­del­lä Googlen haus­sa (tie­tyis­sä mais­sa)

Shopping -mainonnan hyödyt mainostajalle

Google Shop­ping on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa esi­tel­lä osto­val­miil­le ylei­söl­le tuot­tei­ta­si:

 • Tuo­te­mai­nos tulee esiin kun asia­kas etsii tuo­tet­ta Googles­sa eli on jo val­miik­si kiin­nos­tu­nut joko etsi­mään lisä­tie­toa ja usein jopa osta­maan tuot­teen.
 • Mak­sat vain kli­keis­tä kuten Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa yleen­sä­kin. Mai­nos­näy­töt ovat siis ilmai­sia.
 • Kos­ka Shop­ping-mai­nok­ses­sa näkyy heti tuot­teen kuva, hin­ta ja nimi, mai­nos­ta verk­ko­kaup­paan klik­kaa­vat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teen osta­mi­ses­ta.
 • Kos­ka tuot­tei­ta voi ver­tail­la jo Googlen haku­tu­lok­ses­sa, väl­tät mak­sa­mas­ta tur­his­ta mai­noskli­keis­tä.
 • Shop­ping-mai­nos takaa entis­tä suu­rem­man näky­vyy­den, sil­lä käyt­tä­jän haus­sa voi näkyä useam­pi -mai­nos. Sen lisäk­si saman haun yhtey­des­sä voi näkyä myös hakusa­na­mai­nos, jos se on mää­ri­tel­ty samal­la hakusa­nal­le. Saat siis haun yhtey­des­sä isom­man näky­vyy­den ja huo­mio­ar­von käyt­tä­jän sil­mis­sä.

Mitä Google Shopping -mainontaan tarvitaan?

Google Shop­ping -mai­non­taa var­ten tar­vit­set

 • Tuo­te­syöt­teen (pro­duct feed) eli tie­tyn­lai­sen lis­tauk­sen kai­kis­ta myy­mis­tä­si tuot­teis­ta. Tämä tuo­te­syöt­teen poh­jal­ta mai­nok­set syn­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti. Tuo­te­syöt­teen tulee sisäl­tää tuot­teen tär­keim­mät tie­dot kuten tuo­te­ni­men, tuo­te­ku­van sekä hin­ta­tie­dot. Syöt­teen laa­duk­kuus vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti mai­non­nan tehok­kuu­teen, joten tuo­te­syöt­teen raken­ta­mi­nen kan­nat­taa jät­tää suo­siol­la ammat­ti­lai­sel­le!
 • Yri­tys­ti­lin Googlen Merc­hant Cen­te­ris­sä (kaup­pias­por­taa­li), jos­sa tuo­te­syö­te ote­taan käyt­töön
 • Google Ads -mai­nos­ti­lin, johon kaup­pias­por­taa­li lin­ki­te­tään. Google Ads -mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen on ilmais­ta ja pys­tyt teke­mään siel­lä Shop­ping -mai­non­nan lisäk­si myös taval­lis­ta hakusa­na­mai­non­taa, display-mai­non­taa sekä You­Tu­be-mai­non­taa.
 • Google Shop­ping -mai­nos­kam­pan­jan, joka raken­ne­taan Google Ads-mai­nos­ti­lil­le.

Mistä saan apua?

Kos­ka Shop­ping-mai­non­ta vaa­tii asi­aan pereh­ty­mis­tä, suun­nit­te­lua ja opti­moin­tia, nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä ammat­ti­lai­seen. Meil­lä Kublal­la autam­me mie­lel­läm­me Google -mai­non­nas­sa “avai­met käteen” pal­ve­lu­na!

Maria Virtanen

Maria Virtanen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje