Google Shopping ominaisuus - näin hyödynnät sitä 

Hoi, verk­ko­kaup­pias tai pai­kal­li­nen yrit­tä­jä, Google Shop­ping omi­nai­suus on tär­keä työ­ka­lu juu­ri sinul­le! Olet saat­ta­nut kuul­la huhua kysei­ses­tä omi­nai­suu­des­ta, mut­ta mikä se oikeas­taan on, kenel­le sii­tä on hyö­tyä ja miten se toimii?

Maa­il­man suu­rin haku­ko­ne Google hou­kut­te­lee pai­kal­le mil­joo­nia suo­ma­lai­sia päi­vit­täin etsi­mään tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta – yksi etsii uut­ta pöly­ni­mu­ria, toi­nen iha­nia huo­ne­ka­lu­ja sekä kol­mas tar­vik­kei­ta pie­nel­le koi­ran­pen­nul­le. Googlen haku­ko­ne on lois­ta­va tapa tavoit­taa eten­kin ne osta­vat asiak­kaat, joil­la osto­ha­lu tai -tar­ve jo on olemassa.

Mikä on Google Shopping?

Google Shop­ping on Google-mai­non­nan kam­pan­ja­tyyp­pi. Tämän tyyp­pi­set mai­nok­set kiin­nit­tä­vät poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion toden­nä­köi­sem­min kuin teks­ti­mai­nos, sil­lä hyvä kuva ja terä­vä otsik­ko herät­tä­vät mielenkiinnon.

Oikein teh­ty­nä Google Shop­ping -mainokset

 • kas­vat­ta­vat myyntiä,
 • kon­ver­toi­vat parem­min ja
 • tuo­vat enem­män liidejä.

Näin se toi­mii: Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee Googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “kuu­lok­keet”, näkyy hänel­le heti ensim­mäi­se­nä haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä tuot­tei­den kuvat, hin­nat ja myy­jät. Hän voi kli­ka­ta “Ostokset”-välilehdelle ja suo­dat­taa haku­tu­lok­sia esi­mer­kik­si hin­nan, kun­non, toi­mi­tuk­sen, arvos­te­lun tai myy­jän perusteella.

Näin hyödynnät Google Shopping ominaisuutta
Mak­sul­li­nen Google Shop­ping -mai­non­ta hakutulossivulla
Google Shopping ominaisuus
Mak­sul­li­nen Google Shop­ping -mai­non­ta “Ostokset”-välilehdellä
Ilmai­nen Google Shop­ping -mai­non­ta “Ostokset”-välilehdellä

Kenelle Google Shopping ominaisuus sopii?

Google Shop­ping on lähes vält­tä­mä­tön työ­ka­lu verk­ko­kaup­pi­aal­le, mut­ta tekee teh­tä­vän­sä myös pai­kal­li­sen yri­tyk­sen myyn­nin ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa. Google Shop­ping -mai­non­ta edel­lyt­tää tuo­te­luet­te­loa, jon­ka tuot­teet näky­vät osa­na lis­tauk­sia eri mainospaikoilla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin Google Shopping toimii käytännössä

Google Shop­ping saat­taa alkuun tun­tua haas­ta­val­ta, mut­ta tar­vit­taes­sa autam­me sinut alkuun. Google luo sinul­le mai­nok­sen puo­les­ta­si nii­den tie­to­jen perus­teel­la, jot­ka se löy­tää Google Merc­hant Cen­te­ris­tä eli Kaup­pias­kes­kuk­ses­ta. Mai­nok­ses­sa näkyy tar­vit­ta­vat tuo­te­tie­dot, kuten tuot­teen nimi, hin­ta ja myyjä.

 Kun teet mak­sul­lis­ta Google Shop­ping -mai­non­taa, tar­vit­set kol­me asiaa:

Voit saa­da mai­nok­se­si näky­mään muun muas­sa haku­tu­los­si­vul­la, “Ostokset”-välilehdellä, Gmai­lis­sa sekä You­Tu­bes­sa. Hin­noit­te­lu on klik­ki­pe­rus­teis­ta (CPC, Cost Per Click) eli mak­sat ainoas­taan klik­kauk­sis­ta. Yhden klik­kauk­sen hin­ta on kes­ki­mää­rin 0,29 €.

Kun teet ilmais­ta Google Shop­ping -mai­non­taa, tar­vit­set kak­si asiaa:

 • Google-tilin ja
 • Google Merc­hant Cen­ter -työ­ka­lun.

Saat mai­nok­se­si näky­mään ainoas­taan “Ostokset”-välilehdellä mak­sul­lis­ten Shop­ping-mai­nos­ten ala­puo­lel­la. Mai­nok­sen näyt­tö­ker­rat tai klik­kauk­set eivät mak­sa sinul­le mitään.

Google Merchant Center eli Kauppiaskeskus
Google Merc­hant Cen­ter eli Kauppiaskeskus

Kolme vinkkiä Google Shopping -mainokseen

Jot­ta tuot­tee­si pää­see par­ras­va­loi­hin Google Shop­pin­gis­sa, täy­tyy sinun osa­ta opti­moi­da tuot­teet oikein jo verk­ko­kau­pas­sa. Ker­rom­me seu­raa­vak­si kol­me neu­voa, jot­ka kan­nat­taa lait­taa kor­van taa!

1. Huomioi Googlen vaatimukset

Mikä­li olet verk­ko­kaup­pias, täy­tyy verk­ko­kau­pan olla kun­nos­sa. Tuo­te­ku­vat ja -teks­tit ovat täs­sä mai­nos­muo­dos­sa rat­kai­se­vas­sa roolissa.

Kun lataat verk­ko­kaup­paa­si tuo­te­ku­van, jon­ka haluat Google Shop­ping -mai­nok­seen, kiin­ni­tä huo­mio­ta kuvan laa­tuun ja kuva­ko­koon. Tuo­te­ku­van koon tuli­si olla vähin­tään 100 x 100 pikseliä.

Tuo­te­ku­van täy­tyy olla yksin­ker­tai­nen kuva yhdes­tä tuot­tees­ta ilman logoa tai mui­ta koris­tei­ta. Taus­tan väri ei voi olla esi­mer­kik­si räi­keän pink­ki, vaan taus­tan tulee olla neut­raa­lin vaa­lean sävyi­nen tai harmaa.

2. Pyri erottumaan kilpailijoiden tuotteista

Hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty, sil­lä myös yllä mai­ni­tut Googlen vaa­ti­muk­set täy­tyy huo­mioi­da. Kun eri kaup­piai­den tuot­teet ovat vie­rek­käin, on jou­kos­ta erot­tu­mi­nen tär­ke­ää niil­lä kei­noil­la, mitä on käytettävissä.

Kokei­le erot­tua muis­ta vaik­ka­pa val­ko­taus­tai­sen tuo­te­ku­van sijaan esi­mer­kik­si har­maan taus­tan omaa­val­la kuvalla.

3. Lisää mahdollisimman tarkat tuotetiedot

Kun tuot­tees­ta on saa­ta­vil­la hyvin tar­peel­lis­ta tie­toa, on Googlel­la enem­män mah­dol­li­suu­ksia tuo­da tuot­tee­si esil­le haku­jen yhteydessä.

Mikä­li poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii esi­mer­kik­si punai­sia lenk­ka­rei­ta, ei sinun punai­sia lenk­ka­rei­ta­si tuo­da esil­le, mikä­li väriä ei ole mai­nit­tu tuotetiedoissa.

Haluatko ilmaista näkyvyyttä tuotteillesi? Google Shopping -mainonta alkuun ammattilaisen johdolla

Voit läh­teä lii­ken­tee­seen teke­mäl­lä ilmais­ta Google Shop­ping -mai­non­taa, ja sen jäl­keen tar­vit­taes­sa tutus­tua myös mak­sul­li­seen vaih­toeh­toon. Mikä­li aika tai osaa­mi­nen ei rii­tä, mut­ta verk­ko­kaup­pi­aa­na tie­dät, että tar­vit­set kai­ken mah­dol­li­sen näky­vyy­den Googles­sa, kään­ny puo­leem­me. Me autam­me sinut mie­lel­läm­me alkuun Google Shop­ping -mai­non­nan maailmassa.

Varaa mak­su­ton etätapaaminen

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy