Google Shopping ominaisuus - näin hyödynnät sitä 

Hoi, verk­ko­kaup­pias tai pai­kal­li­nen yrit­tä­jä, Google Shop­ping omi­nai­suus on tär­keä työ­ka­lu juu­ri sinul­le! Olet saat­ta­nut kuul­la huhua kysei­ses­tä omi­nai­suu­des­ta, mut­ta mikä se oikeas­taan on, kenel­le sii­tä on hyö­tyä ja miten se toimii?

Maa­il­man suu­rin haku­ko­ne Google hou­kut­te­lee pai­kal­le mil­joo­nia suo­ma­lai­sia päi­vit­täin etsi­mään tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta – yksi etsii uut­ta pöly­ni­mu­ria, toi­nen iha­nia huo­ne­ka­lu­ja sekä kol­mas tar­vik­kei­ta pie­nel­le koi­ran­pen­nul­le. Googlen haku­ko­ne on lois­ta­va tapa tavoit­taa eten­kin ne osta­vat asiak­kaat, joil­la osto­ha­lu tai -tar­ve jo on olemassa.

Mikä on Google Shopping?

Google Shop­ping on Google-mai­non­nan kam­pan­ja­tyyp­pi. Tämän tyyp­pi­set mai­nok­set kiin­nit­tä­vät poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion toden­nä­köi­sem­min kuin teks­ti­mai­nos, sil­lä hyvä kuva ja terä­vä otsik­ko herät­tä­vät mielenkiinnon.

Oikein teh­ty­nä Google Shop­ping -mainokset

 • kas­vat­ta­vat myyntiä,
 • kon­ver­toi­vat parem­min ja
 • tuo­vat enem­män liidejä.

Näin se toi­mii: Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee Googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “kuu­lok­keet”, näkyy hänel­le heti ensim­mäi­se­nä haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä tuot­tei­den kuvat, hin­nat ja myy­jät. Hän voi kli­ka­ta “Ostokset”-välilehdelle ja suo­dat­taa haku­tu­lok­sia esi­mer­kik­si hin­nan, kun­non, toi­mi­tuk­sen, arvos­te­lun tai myy­jän perusteella.

Näin hyödynnät Google Shopping ominaisuutta
Mak­sul­li­nen Google Shop­ping -mai­non­ta hakutulossivulla
Google Shopping ominaisuus
Mak­sul­li­nen Google Shop­ping -mai­non­ta “Ostokset”-välilehdellä
Ilmai­nen Google Shop­ping -mai­non­ta “Ostokset”-välilehdellä

Kenelle Google Shopping ominaisuus sopii?

Google Shop­ping on lähes vält­tä­mä­tön työ­ka­lu verk­ko­kaup­pi­aal­le, mut­ta tekee teh­tä­vän­sä myös pai­kal­li­sen yri­tyk­sen myyn­nin ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa. Google Shop­ping -mai­non­ta edel­lyt­tää tuo­te­luet­te­loa, jon­ka tuot­teet näky­vät osa­na lis­tauk­sia eri mainospaikoilla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin Google Shopping toimii käytännössä

Google Shop­ping saat­taa alkuun tun­tua haas­ta­val­ta, mut­ta tar­vit­taes­sa autam­me sinut alkuun. Google luo sinul­le mai­nok­sen puo­les­ta­si nii­den tie­to­jen perus­teel­la, jot­ka se löy­tää Google Merc­hant Cen­te­ris­tä eli Kaup­pias­kes­kuk­ses­ta. Mai­nok­ses­sa näkyy tar­vit­ta­vat tuo­te­tie­dot, kuten tuot­teen nimi, hin­ta ja myyjä.

 Kun teet mak­sul­lis­ta Google Shop­ping -mai­non­taa, tar­vit­set kol­me asiaa:

Voit saa­da mai­nok­se­si näky­mään muun muas­sa haku­tu­los­si­vul­la, “Ostokset”-välilehdellä, Gmai­lis­sa sekä You­Tu­bes­sa. Hin­noit­te­lu on klik­ki­pe­rus­teis­ta (CPC, Cost Per Click) eli mak­sat ainoas­taan klik­kauk­sis­ta. Yhden klik­kauk­sen hin­ta on kes­ki­mää­rin 0,29 €.

Kun teet ilmais­ta Google Shop­ping -mai­non­taa, tar­vit­set kak­si asiaa:

 • Google-tilin ja
 • Google Merc­hant Cen­ter -työ­ka­lun.

Saat mai­nok­se­si näky­mään ainoas­taan “Ostokset”-välilehdellä mak­sul­lis­ten Shop­ping-mai­nos­ten ala­puo­lel­la. Mai­nok­sen näyt­tö­ker­rat tai klik­kauk­set eivät mak­sa sinul­le mitään.

Google Merchant Center eli Kauppiaskeskus
Google Merc­hant Cen­ter eli Kauppiaskeskus

Kolme vinkkiä Google Shopping -mainokseen

Jot­ta tuot­tee­si pää­see par­ras­va­loi­hin Google Shop­pin­gis­sa, täy­tyy sinun osa­ta opti­moi­da tuot­teet oikein jo verk­ko­kau­pas­sa. Ker­rom­me seu­raa­vak­si kol­me neu­voa, jot­ka kan­nat­taa lait­taa kor­van taa!

1. Huomioi Googlen vaatimukset

Mikä­li olet verk­ko­kaup­pias, täy­tyy verk­ko­kau­pan olla kun­nos­sa. Tuo­te­ku­vat ja -teks­tit ovat täs­sä mai­nos­muo­dos­sa rat­kai­se­vas­sa roolissa.

Kun lataat verk­ko­kaup­paa­si tuo­te­ku­van, jon­ka haluat Google Shop­ping -mai­nok­seen, kiin­ni­tä huo­mio­ta kuvan laa­tuun ja kuva­ko­koon. Tuo­te­ku­van koon tuli­si olla vähin­tään 100 x 100 pikseliä.

Tuo­te­ku­van täy­tyy olla yksin­ker­tai­nen kuva yhdes­tä tuot­tees­ta ilman logoa tai mui­ta koris­tei­ta. Taus­tan väri ei voi olla esi­mer­kik­si räi­keän pink­ki, vaan taus­tan tulee olla neut­raa­lin vaa­lean sävyi­nen tai harmaa.

2. Pyri erottumaan kilpailijoiden tuotteista

Hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty, sil­lä myös yllä mai­ni­tut Googlen vaa­ti­muk­set täy­tyy huo­mioi­da. Kun eri kaup­piai­den tuot­teet ovat vie­rek­käin, on jou­kos­ta erot­tu­mi­nen tär­ke­ää niil­lä kei­noil­la, mitä on käytettävissä.

Kokei­le erot­tua muis­ta vaik­ka­pa val­ko­taus­tai­sen tuo­te­ku­van sijaan esi­mer­kik­si har­maan taus­tan omaa­val­la kuvalla.

3. Lisää mahdollisimman tarkat tuotetiedot

Kun tuot­tees­ta on saa­ta­vil­la hyvin tar­peel­lis­ta tie­toa, on Googlel­la enem­män mah­dol­li­suu­ksia tuo­da tuot­tee­si esil­le haku­jen yhteydessä.

Mikä­li poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii esi­mer­kik­si punai­sia lenk­ka­rei­ta, ei sinun punai­sia lenk­ka­rei­ta­si tuo­da esil­le, mikä­li väriä ei ole mai­nit­tu tuotetiedoissa.

Haluatko ilmaista näkyvyyttä tuotteillesi? Google Shopping -mainonta alkuun ammattilaisen johdolla

Voit läh­teä lii­ken­tee­seen teke­mäl­lä ilmais­ta Google Shop­ping -mai­non­taa, ja sen jäl­keen tar­vit­taes­sa tutus­tua myös mak­sul­li­seen vaih­toeh­toon. Mikä­li aika tai osaa­mi­nen ei rii­tä, mut­ta verk­ko­kaup­pi­aa­na tie­dät, että tar­vit­set kai­ken mah­dol­li­sen näky­vyy­den Googles­sa, kään­ny puo­leem­me. Me autam­me sinut mie­lel­läm­me alkuun Google Shop­ping -mai­non­nan maailmassa.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi