Hakusanamainonnan perusteet 

Kun haluat verk­ko­si­vus­tol­le­si lisää lii­ken­net­tä, on hakusa­na­mai­non­ta teho­kas tapa hou­ku­tel­la pai­kal­le poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Päh­ki­nän­kuo­res­sa hakusa­na­mai­non­nan tär­kein tavoi­te on siis tuo­da verk­ko­si­vus­tol­le enem­män kävi­jöi­tä, joi­den tie­de­tään ole­van tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta. On siis jo kor­kea aika ope­tel­la hakusa­na­mai­non­nan perusteet.

Mitä on hakusanamainonta?

Hakusa­na­mai­non­ta (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) on hyvin tär­keä osa yri­tyk­sen kuin yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­tia toi­mia­las­ta riippumatta.

Hakusa­na­mai­non­nan avul­la esi­mer­kik­si talon maa­lauk­sia tar­joa­va yri­tys saa nimen­sä esiin sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa Googlen haku­kent­tään haku­lausek­keen “talon maa­laus” (kts. kuva alla).

Hakukonemainonnan perusteet

Hakusanamainonnan perusteet ja yleiset termit

Käy­dään heti alkuun läpi yhdes­sä muu­ta­mia ylei­sim­piä ter­me­jä, joi­hin tör­määt hakusa­na­mai­non­nan yhtey­des­sä. Ilman ter­mien tun­te­mus­ta on vai­kea edes läh­teä tutus­tu­maan aiheeseen.

Google Ads

Ilmai­nen mai­nos­työ­ka­lu, jol­la hakusa­na­mai­non­ta tehdään.

Avain­sa­na, hakusa­na, hakulauseke

Ter­mi, jol­la poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii hakukoneesta.

Avain­sa­na­tut­ki­mus

Yri­tyk­sel­le tär­keim­mät hakusa­nat ja nii­den haku­vo­lyy­mit sel­vit­tä­vä tutkimus.

Laa­tu­pis­teet

Googlen anta­mat pis­teet, jot­ka ker­to­vat mai­nok­sen ja koh­de­si­vun yhteensopivuudesta.

Koh­de­si­vu, lan­ding page

Sivu, johon asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta klikattuaan.

PPC (Pay Per Click)

Hin­noit­te­lu­mal­li, jos­sa mak­sat ainoas­taan mai­nok­sen klik­kauk­sis­ta. Hakusa­na­mai­non­ta on PPC-mainontaa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi hakusanamainonta kannattaa?

Mie­ti, mitä teet, kun haluat ostaa jon­kin tuot­teen tai pal­ve­lun. Uskal­lam­me väit­tää, että suun­ta­si on välit­tö­mäs­ti Google. Google­tat tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy­viä pal­ve­lun­tar­joa­jia, koke­muk­sia sekä hin­to­ja – ja näin tekee yli 90 % muus­ta­kin väes­tös­tä. Tänä päi­vä­nä asia­kas googlet­taa ennen ostok­sen tekoa.

Jo se, että asiak­kaan osto­pol­ku saa alkun­sa haku­ko­nees­ta, on tar­peek­si pai­na­va syy hakusa­na­mai­non­nan aloittamiselle.

Mikä­li ver­ra­taan hakusa­na­mai­non­taa esi­mer­kik­si Ins­ta­gram-mai­non­taan, ei hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu, oikean­lais­ten avain­sa­no­jen ympä­ril­le raken­net­tu hakusa­na­mai­non­ta häi­rit­se poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta, sil­lä hän on Googles­sa etsi­mäs­sä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua kysei­sel­lä hakusa­nal­la. Ins­ta­gra­mis­sa taas ollaan kat­so­mas­sa ystä­vien, tut­tu­jen ja kiin­nos­ta­vien hen­ki­löi­den jul­kai­su­ja, jol­loin mai­nok­set voi­vat ärsyt­tää enemmän.

Hakusa­na­mai­non­ta kan­nat­taa, sil­lä se on oikein teh­ty­nä erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, hel­pos­ti mitat­ta­vaa ja tar­kas­ti koh­den­net­ta­vaa. Näi­den point­tien lisäk­si hakusa­na­mai­non­ta tuo tulok­sia huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min kuin orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­va hakukoneoptimointi.

Jotta hakusanamainonta onnistuu, tarvitset oikeat avainsanat

Jos haluat ymmär­tää hakusa­na­mai­non­nan perus­teet, on ymmär­ret­tä­vä mitä ovat avain­sa­nat. Hakusa­na­mai­non­ta raken­tuu avain­sa­no­jen eli ter­mien ympä­ril­le. Suo­sit­te­lem­me avain­sa­na­tut­ki­mus­ta (Keyword Research) ennen hakusa­na­mai­non­nan aloit­ta­mis­ta, jot­ta et käy­tä raho­ja­si tur­haan vää­riin avain­sa­noi­hin. Vää­rät avain­sa­nat eivät tuo koh­de­ryh­mään kuu­lu­via asiakkaita.

Avain­sa­no­jen rele­vant­tius on tär­ke­ää myös sik­si, että Google antaa mai­nok­sel­le­si laa­tu­pis­tei­tä sen mukaan, kuin­ka hyvin mai­nok­ses­sa käyt­tä­mä­si avain­sa­na vas­taa verk­ko­si­vus­ton tai las­keu­tu­mis­si­vun sisäl­töä. Avain­sa­na kan­nat­taa mai­ni­ta aina­kin otsi­kois­sa, väliot­si­kois­sa ja leipäteksteissä.

Hakusanamainonnan kohdentaminen

Olet­ko nyt löy­tä­nyt oikean avain­sa­nan? Mah­ta­vaa! Mikä­li yri­tyk­sel­le­si sopi­va avain­sa­na on vie­lä hakuses­sa, me autam­me löy­tä­mään sen oikean.

Hakusa­na­mai­non­ta pitää sisäl­lään usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, jois­ta mai­nit­ta­koon esimerkiksi:

 • suku­puo­li, ikä, sijain­ti, kieli
 • kiin­nos­tuk­sen kohteet
 • vii­kon­päi­vä ja kellonaika
 • käy­tet­ty lai­te (esi­mer­kik­si iPhone)
 • käyt­täy­ty­mi­nen (kuten aikai­sem­pi vie­rai­lu sivustolla)

Kun osaat, voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si vain niil­le, jot­ka käyt­tä­vät mobii­li­lai­tet­ta tai asu­vat 10 kilo­met­rin säteel­lä yrityksestäsi.

Hakusanamainonnan hinta

Kos­ka hakusa­na­mai­non­ta on suo­ras­taan nero­kas­ta, täy­tyy sen mak­saa mal­tai­ta – näin ei kui­ten­kaan ole, mikä­li hakusa­na­mai­non­nan tekee fiksusti.

Hakusa­na­mai­non­ta mak­saa ainoas­taan sil­loin, kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Et siis mak­sa sii­tä, että mai­nos­ta­si näy­te­tään. Klik­kauk­sen hin­ta muo­dos­tuu anta­mas­ta­si hin­ta­tar­jouk­ses­ta, avain­sa­nan suo­sios­ta eli kil­pai­lu­ti­lan­tees­ta sekä aikai­sem­min mai­nit­se­mis­tam­me laa­tu­pis­teis­tä.

Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­hin­ta on noin 0,10 – 2,00 €. Se voi olla myös vähem­män tai enem­män, jopa 5 €.

Mikään ei ole vää­rin teh­ty­nä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Kun otat avuk­se­si hakusa­na­mai­non­nan ammat­ti­lai­sen eli Kublan, voit olla var­ma sii­tä, ettet kos­kaan jou­du mak­sa­maan klik­kauk­sis­ta lii­kaa. Aloi­ta vaik­ka tilaa­mal­la mak­su­ton verk­ko­kon­sul­toin­ti, jos­sa käym­me läpi mitä teet ja mitä haluai­sit seu­raa­vak­si tapahtuvan.

Hakusanamainonta on riippuvainen ajasta sekä osaamisesta

Hakusa­na­mai­non­ta toi­mii, kun sii­hen jak­se­taan ja ehdi­tään syven­tyä. Mai­nok­sia ei voi jät­tää oman onnen­sa nojaan, eikä mai­non­nan tulok­sia kan­na­ta jät­tää analysoimatta.

Har­val­la yri­tyk­sel­lä on aikaa käy­tet­tä­väk­si sekä yri­tys­toi­min­nan päi­vit­täi­siin aska­rei­siin että kriit­ti­sen tär­keän hakusa­na­mai­non­nan oikeaop­pi­seen teke­mi­seen. Ajan lisäk­si hyvin ylei­nen kom­pas­tus­ki­vi on osaa­mi­nen, sil­lä lei­pu­ri­kou­lus­sa ei tosi­aan­kaan käy­dä läpi hakusa­na­mai­non­nan perusteita.

Hakusa­na­mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen tun­tuu ole­van monel­le yri­tyk­sel­le sopi­va rat­kai­su. Kun haluat saa­da lii­ke­toi­min­ta­si nousu­kii­toon joh­ta­via tulok­sia par­haa­seen mah­dol­li­seen hin­taan, kään­ny oitis puoleemme.

Ota yhteyt­tä!
Hakusanamainonnan perusteet
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy