Hakusanamainonnan perusteet 

Kun haluat verk­ko­si­vus­tol­le­si lisää lii­ken­net­tä, on hakusa­na­mai­non­ta teho­kas tapa hou­ku­tel­la pai­kal­le poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Päh­ki­nän­kuo­res­sa hakusa­na­mai­non­nan tär­kein tavoi­te on siis tuo­da verk­ko­si­vus­tol­le enem­män kävi­jöi­tä, joi­den tie­de­tään ole­van tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta. On siis jo kor­kea aika ope­tel­la hakusa­na­mai­non­nan perusteet.

Mitä on hakusanamainonta?

Hakusa­na­mai­non­ta (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) on hyvin tär­keä osa yri­tyk­sen kuin yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­tia toi­mia­las­ta riippumatta.

Hakusa­na­mai­non­nan avul­la esi­mer­kik­si talon maa­lauk­sia tar­joa­va yri­tys saa nimen­sä esiin sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa Googlen haku­kent­tään haku­lausek­keen “talon maa­laus” (kts. kuva alla).

Hakukonemainonnan perusteet

Hakusanamainonnan perusteet ja yleiset termit

Käy­dään heti alkuun läpi yhdes­sä muu­ta­mia ylei­sim­piä ter­me­jä, joi­hin tör­määt hakusa­na­mai­non­nan yhtey­des­sä. Ilman ter­mien tun­te­mus­ta on vai­kea edes läh­teä tutus­tu­maan aiheeseen.

Google Ads

Ilmai­nen mai­nos­työ­ka­lu, jol­la hakusa­na­mai­non­ta tehdään.

Avain­sa­na, hakusa­na, hakulauseke

Ter­mi, jol­la poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii hakukoneesta.

Avain­sa­na­tut­ki­mus

Yri­tyk­sel­le tär­keim­mät hakusa­nat ja nii­den haku­vo­lyy­mit sel­vit­tä­vä tutkimus.

Laa­tu­pis­teet

Googlen anta­mat pis­teet, jot­ka ker­to­vat mai­nok­sen ja koh­de­si­vun yhteensopivuudesta.

Koh­de­si­vu, lan­ding page

Sivu, johon asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta klikattuaan.

PPC (Pay Per Click)

Hin­noit­te­lu­mal­li, jos­sa mak­sat ainoas­taan mai­nok­sen klik­kauk­sis­ta. Hakusa­na­mai­non­ta on PPC-mainontaa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi hakusanamainonta kannattaa?

Mie­ti, mitä teet, kun haluat ostaa jon­kin tuot­teen tai pal­ve­lun. Uskal­lam­me väit­tää, että suun­ta­si on välit­tö­mäs­ti Google. Google­tat tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy­viä pal­ve­lun­tar­joa­jia, koke­muk­sia sekä hin­to­ja – ja näin tekee yli 90 % muus­ta­kin väes­tös­tä. Tänä päi­vä­nä asia­kas googlet­taa ennen ostok­sen tekoa.

Jo se, että asiak­kaan osto­pol­ku saa alkun­sa haku­ko­nees­ta, on tar­peek­si pai­na­va syy hakusa­na­mai­non­nan aloittamiselle.

Mikä­li ver­ra­taan hakusa­na­mai­non­taa esi­mer­kik­si Ins­ta­gram-mai­non­taan, ei hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu, oikean­lais­ten avain­sa­no­jen ympä­ril­le raken­net­tu hakusa­na­mai­non­ta häi­rit­se poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta, sil­lä hän on Googles­sa etsi­mäs­sä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua kysei­sel­lä hakusa­nal­la. Ins­ta­gra­mis­sa taas ollaan kat­so­mas­sa ystä­vien, tut­tu­jen ja kiin­nos­ta­vien hen­ki­löi­den jul­kai­su­ja, jol­loin mai­nok­set voi­vat ärsyt­tää enemmän.

Hakusa­na­mai­non­ta kan­nat­taa, sil­lä se on oikein teh­ty­nä erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, hel­pos­ti mitat­ta­vaa ja tar­kas­ti koh­den­net­ta­vaa. Näi­den point­tien lisäk­si hakusa­na­mai­non­ta tuo tulok­sia huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min kuin orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­va hakukoneoptimointi.

Jotta hakusanamainonta onnistuu, tarvitset oikeat avainsanat

Jos haluat ymmär­tää hakusa­na­mai­non­nan perus­teet, on ymmär­ret­tä­vä mitä ovat avain­sa­nat. Hakusa­na­mai­non­ta raken­tuu avain­sa­no­jen eli ter­mien ympä­ril­le. Suo­sit­te­lem­me avain­sa­na­tut­ki­mus­ta (Keyword Research) ennen hakusa­na­mai­non­nan aloit­ta­mis­ta, jot­ta et käy­tä raho­ja­si tur­haan vää­riin avain­sa­noi­hin. Vää­rät avain­sa­nat eivät tuo koh­de­ryh­mään kuu­lu­via asiakkaita.

Avain­sa­no­jen rele­vant­tius on tär­ke­ää myös sik­si, että Google antaa mai­nok­sel­le­si laa­tu­pis­tei­tä sen mukaan, kuin­ka hyvin mai­nok­ses­sa käyt­tä­mä­si avain­sa­na vas­taa verk­ko­si­vus­ton tai las­keu­tu­mis­si­vun sisäl­töä. Avain­sa­na kan­nat­taa mai­ni­ta aina­kin otsi­kois­sa, väliot­si­kois­sa ja leipäteksteissä.

Hakusanamainonnan kohdentaminen

Olet­ko nyt löy­tä­nyt oikean avain­sa­nan? Mah­ta­vaa! Mikä­li yri­tyk­sel­le­si sopi­va avain­sa­na on vie­lä hakuses­sa, me autam­me löy­tä­mään sen oikean.

Hakusa­na­mai­non­ta pitää sisäl­lään usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, jois­ta mai­nit­ta­koon esimerkiksi:

 • suku­puo­li, ikä, sijain­ti, kieli
 • kiin­nos­tuk­sen kohteet
 • vii­kon­päi­vä ja kellonaika
 • käy­tet­ty lai­te (esi­mer­kik­si iPhone)
 • käyt­täy­ty­mi­nen (kuten aikai­sem­pi vie­rai­lu sivustolla)

Kun osaat, voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si vain niil­le, jot­ka käyt­tä­vät mobii­li­lai­tet­ta tai asu­vat 10 kilo­met­rin säteel­lä yrityksestäsi.

Hakusanamainonnan hinta

Kos­ka hakusa­na­mai­non­ta on suo­ras­taan nero­kas­ta, täy­tyy sen mak­saa mal­tai­ta – näin ei kui­ten­kaan ole, mikä­li hakusa­na­mai­non­nan tekee fiksusti.

Hakusa­na­mai­non­ta mak­saa ainoas­taan sil­loin, kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Et siis mak­sa sii­tä, että mai­nos­ta­si näy­te­tään. Klik­kauk­sen hin­ta muo­dos­tuu anta­mas­ta­si hin­ta­tar­jouk­ses­ta, avain­sa­nan suo­sios­ta eli kil­pai­lu­ti­lan­tees­ta sekä aikai­sem­min mai­nit­se­mis­tam­me laa­tu­pis­teis­tä.

Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­hin­ta on noin 0,10 – 2,00 €. Se voi olla myös vähem­män tai enem­män, jopa 5 €.

Mikään ei ole vää­rin teh­ty­nä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Kun otat avuk­se­si hakusa­na­mai­non­nan ammat­ti­lai­sen eli Kublan, voit olla var­ma sii­tä, ettet kos­kaan jou­du mak­sa­maan klik­kauk­sis­ta lii­kaa. Aloi­ta vaik­ka tilaa­mal­la mak­su­ton verk­ko­kon­sul­toin­ti, jos­sa käym­me läpi mitä teet ja mitä haluai­sit seu­raa­vak­si tapahtuvan.

Hakusanamainonta on riippuvainen ajasta sekä osaamisesta

Hakusa­na­mai­non­ta toi­mii, kun sii­hen jak­se­taan ja ehdi­tään syven­tyä. Mai­nok­sia ei voi jät­tää oman onnen­sa nojaan, eikä mai­non­nan tulok­sia kan­na­ta jät­tää analysoimatta.

Har­val­la yri­tyk­sel­lä on aikaa käy­tet­tä­väk­si sekä yri­tys­toi­min­nan päi­vit­täi­siin aska­rei­siin että kriit­ti­sen tär­keän hakusa­na­mai­non­nan oikeaop­pi­seen teke­mi­seen. Ajan lisäk­si hyvin ylei­nen kom­pas­tus­ki­vi on osaa­mi­nen, sil­lä lei­pu­ri­kou­lus­sa ei tosi­aan­kaan käy­dä läpi hakusa­na­mai­non­nan perusteita.

Hakusa­na­mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen tun­tuu ole­van monel­le yri­tyk­sel­le sopi­va rat­kai­su. Kun haluat saa­da lii­ke­toi­min­ta­si nousu­kii­toon joh­ta­via tulok­sia par­haa­seen mah­dol­li­seen hin­taan, kään­ny oitis puoleemme.

Ota yhteyt­tä!
Hakusanamainonnan perusteet
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy