Mainostoimisto vai markkinointitoimisto – kumman yrityksen kannattaa valita? 

Onko yri­tyk­se­si val­mis otta­maan seu­raa­van aske­leen mark­ki­noin­nis­saan, mut­ta et ole var­ma, kum­man kump­pa­nin, mai­nos­toi­mis­ton vai mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton, valit­si­sit? Tämä artik­ke­li tar­jo­aa sel­keän ver­tai­lun ja arvok­kai­ta näkö­kul­mia, jot­ka aut­ta­vat sinua navi­goi­maan täs­sä valin­nas­sa ja löy­tä­mään par­haan ratkaisun.

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­päät­tä­jät koh­taa­vat usein haas­teen ymmär­tää, mil­loin vali­ta mai­nos­toi­mis­to ja mil­loin mark­ki­noin­ti­toi­mis­to yhteis­työ­kump­pa­nik­si. Kum­man­kin toi­mis­ton pal­ve­lut ja eri­kois­tu­mi­set voi­vat olla pääl­lek­käi­siä, mut­ta nii­den ydin­a­lu­eet ja lähes­ty­mis­ta­vat eroa­vat toi­sis­taan. Täs­sä ver­tai­lus­sa tar­kas­te­lem­me kum­paa­kin toi­mis­to­tyyp­piä aut­taak­sem­me mark­ki­noin­ti­päät­tä­jiä teke­mään tie­toon perus­tu­van päätöksen.

Mainostoimiston palvelut: luovuus ja brändin rakentaminen

Mai­nos­toi­mis­tot kes­kit­ty­vät luo­vaan suun­nit­te­luun ja vies­tin­tään. Nii­den pää­ta­voit­tee­na on luo­da visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­via mai­nos­kam­pan­joi­ta, jot­ka herät­tä­vät huo­mio­ta ja jää­vät mie­leen. Mai­nos­toi­mis­tot työs­ken­te­le­vät usein mai­non­nan eri kana­vis­sa, kuten prin­tis­sä, radios­sa, tele­vi­sios­sa ja digi­taa­li­ses­sa medias­sa. Nii­den vah­vuus on kyky tuot­taa inno­va­tii­vi­sia ja luo­via rat­kai­su­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat yri­tyk­sen brän­di-iden­ti­teet­tiä ja vies­ti­vät tehok­kaas­ti kohderyhmälle.

Markkinointitoimiston tarjoamat: strategia ja kokonaisvaltainen lähestyminen

Toi­saal­ta, mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot tar­joa­vat laa­jem­man vali­koi­man pal­ve­lui­ta, jot­ka kat­ta­vat mark­ki­noin­nin stra­te­gian suun­nit­te­lun, mark­ki­na­tut­ki­muk­sen, digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin, SEO:n (haku­ko­ne­op­ti­moin­ti), sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ja sosi­aa­li­sen median hal­lin­nan. Nämä toi­mis­tot kes­kit­ty­vät enem­män koko­nais­val­tai­seen lähes­ty­mis­ta­paan, joka ei rajoi­tu pel­käs­tään mai­non­taan, vaan sisäl­tää laa­jan kir­jon mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­sen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot aut­ta­vat yri­tyk­siä ymmär­tä­mään mark­ki­noi­den dyna­miik­kaa, koh­de­ryh­män käyt­täy­ty­mis­tä ja kil­pai­li­joi­den toi­min­taa, tar­jo­ten näin perus­teel­li­sen ana­lyy­sin ja stra­te­gian yri­tyk­sen kas­vun tukemiseksi.

Yrityksen tavoitteet: määrittele tarpeesi ja tavoitteesi

Valin­ta mai­nos­toi­mis­ton ja mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton välil­lä riip­puu suu­res­ti yri­tyk­sen eri­tyi­sis­tä tar­peis­ta ja tavoit­teis­ta. Jos kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on luo­da sil­miä hive­le­vä mai­nos­kam­pan­ja tai vah­vis­taa brän­di-iden­ti­teet­tiä luo­vien rat­kai­su­jen kaut­ta, mai­nos­toi­mis­to saat­taa olla sopi­vin valin­ta. Toi­saal­ta, jos yri­tys etsii koko­nais­val­tais­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa, joka sisäl­tää mark­ki­na­tut­ki­mus­ta, digi­taa­li­sen läs­nä­olon kehit­tä­mis­tä ja pit­kän aika­vä­lin kas­vusuun­ni­tel­maa, mark­ki­noin­ti­toi­mis­to voi tar­jo­ta tar­vit­ta­vat palvelut.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vertailu: mainostoimisto vs. markkinointitoimisto

Tär­kein ero mai­nos­toi­mis­ton ja mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton välil­lä on nii­den lähes­ty­mis­ta­vas­sa ja pal­ve­lui­den laa­juu­des­sa. Mai­nos­toi­mis­tot kes­kit­ty­vät enem­män luo­vaan tuo­tan­toon ja mai­non­nan toteu­tuk­seen, kun taas mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot tar­joa­vat laa­jem­man näke­myk­sen, joka sisäl­tää stra­te­gi­sen suun­nit­te­lun ja moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin toteu­tuk­sen. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa yhteis­työn onnis­tu­mi­nen perus­tuu sel­ke­ään vies­tin­tään, yhteis­ten tavoit­tei­den mää­rit­te­lyyn ja kump­pa­nin valin­taan, joka ymmär­tää yri­tyk­sen tar­peet ja toi­mia­lan haasteet.

Valintaprosessi: kuinka valita oikea kumppani yrityksellesi

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­päät­tä­jien tuli­si arvioi­da huo­lel­li­ses­ti sekä sisäi­siä tar­pei­taan että poten­ti­aa­lis­ten kump­pa­nien tar­joa­mia pal­ve­lui­ta. On tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, mit­kä ovat yri­tyk­sen kes­kei­set tavoit­teet ja miten eri­lai­set toi­mis­tot voi­vat aut­taa näi­den tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Lisäk­si päät­tä­jien tuli­si har­ki­ta kump­pa­nin aiem­paa koke­mus­ta, asia­kas­pa­laut­tei­ta, port­fo­lio­ta ja kykyä ymmär­tää yri­tyk­sen ainut­laa­tuis­ta mark­ki­noin­tiym­pä­ris­töä. Valit­se­mal­la oikean kump­pa­nin yri­tys voi var­mis­taa, että sen mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet ovat tehok­kai­ta, tavoit­teel­li­sia ja tuot­ta­vat toi­vo­tun tuloksen.

Kubla on digitaalinen markkinointitoimisto

Poh­dit ehkä, onko Kubla mark­ki­noin­ti­toi­mis­to vai mai­nos­toi­mis­to. No, otsik­ko var­maan jo antoi­kin tähän vas­tauk­sen: olem­me digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­nut mark­ki­noin­ti­toi­mis­to. Saat kaut­tam­me toteu­tuk­sia kam­pan­jois­ta eri kana­vis­sa, kun taas mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­ni­si huo­leh­tii visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä ja kam­pan­jan ydinviestistä.

Me hoi­dam­me toi­sin sanoen vies­tin jal­kau­tuk­sen eri kana­viin ja autam­me löy­tä­mään oikean koh­de­ryh­män, joka tar­vit­see tuot­ta­maas­ti pal­ve­lua tai tuo­tet­ta. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää – sinul­la ei tar­vit­se olla val­mis­ta kon­sep­tia mie­les­sä, autam­me mie­lel­läm­me hah­mot­ta­maan mitä sinun kan­nat­tai­si tehdä.

Ota yhteyt­tä!
Mainostoimisto vai markkinointitoimisto?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi