Omaa Face­book-mai­non­taa ulkois­taes­sa eteen voi nous­ta kysy­mys mitä oikein Face­book-mai­nos­toi­mis­to tekee? Mik­si pitäi­si edes ulkois­taa Face­book-mai­non­ta ja saa­ko heil­tä rahoil­le vastinetta. 

Mai­nos­toi­mis­ton käsi­te on muut­tu­nut vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na huo­mat­ta­vas­ti ja tänä päi­vä­nä on hyvin vai­ke­aa erot­taa mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, vies­tin­tä­toi­mis­to ja mai­nos­toi­mis­to toi­sis­taan. Kaik­ki tun­tu­vat tar­joa­van kes­ke­nään vas­taa­via pal­ve­lui­ta ja pal­ve­lui­ta sivus­toil­la riit­tää lii­ak­si­kin joten on vai­ke­aa tie­tää mis­sä kysei­nen “mai­nos­toi­mis­to” on par­haim­mil­laan. Ei hätää - täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa asi­aa ava­taan ja pää­set kär­ryil­le mitä Face­book-mai­nos­toi­mis­to tekee. Tähän ei ole yhtä aino­aa vas­taus­ta ja olem­me­kin halun­neet aut­taa yri­tyk­siä ymmär­tä­mään mitä Face­book-mai­nos­toi­mis­tos­sa tapah­tuu ja mis­tä heil­le oikein mak­se­taan. Lue siis lisää niin tie­dät mitä odot­taa Facebook-mainostoimistolta. 

Kuinka Facebook-mainostoimistot toimivat?

Kun teet yhteis­työ­tä Face­book-mai­nos­toi­mis­ton kans­sa, yri­tys pyr­kii oppi­maan kai­ken yri­tyk­ses­tä­si, koh­de­mark­ki­nois­ta­si ja tavoit­teis­ta­si. He teke­vät bench­mark­kaus­ta kil­pai­le­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja näin pää­se­vät sisäl­le, mit­kä asiat ovat tär­kei­tä alal­la­si ottaa huomioon.

Tai­ta­vat suun­nit­te­li­jat luo­vat ja hal­lit­se­vat tehok­kai­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta Face­boo­kil­le, kun taas tie­to­vas­taa­vat tar­kas­te­le­vat jat­ku­vas­ti mai­nos­te­si tehok­kuut­ta ja teke­vät tar­vit­ta­vat muutokset.

He selventävät myynti- ja kasvutavoitteitasi

Kun aloi­tat työs­ken­te­lyn mai­nos­toi­mis­ton kans­sa, tapaat toden­nä­köi­ses­ti tii­mi­si kes­kus­tel­lak­se­si ja sel­ven­tääk­se­si tavoit­tei­ta­si yri­tyk­sel­le­si. Tämä on äärim­mäi­sen valai­se­va pro­ses­si ja voi aut­taa sinua kes­kit­tä­mään pon­nis­te­lusi oike­aan paik­kaan. He sel­vit­tä­vät mit­kä ovat tavoit­tee­si ja teke­vät suun­ni­tel­man aut­teek­seen sinua saa­vut­ta­maan tämän Face­boo­kin kautta. 

He voivat tunnistaa kohdeyleisön

Useim­mat mai­nos­toi­mis­tot hio­vat koh­dey­lei­sö­si ja ohjaa­vat mai­nok­sia heille.Tämä on kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin perin­tei­set mai­non­ta­me­ne­tel­mät, kos­ka sinun ei tar­vit­se mak­saa laa­jas­ta näky­vyy­des­tä. Eli rahaa käy­te­tään näyt­tä­mään mai­nok­set juu­ri oikeil­le hen­ki­löil­le. Se aut­taa myös raken­ta­maan uskol­li­sen asia­kas­kun­nan ja lisää­mään tunnettuutta.

He suunnittelevat luovia kampanjoita

Haluat kes­kit­tää luo­vuu­te­si yri­tyk­see­si – et mai­nos­kam­pan­joi­hin. Mai­nos­toi­mis­to tekee kai­ken suun­nit­te­lun puo­les­ta­si. Tär­ke­ää myös hei­dän kans­sa yhteis­työs­sä on, että he kui­ten­kin tar­kas­ta­vat työn­sä kans­sa­si ennen sen jul­kai­se­mis­ta. Pys­tyt­te myös yhdes­sä suun­nit­te­le­maan, min­kä­lais­ta vies­ti­kul­maa haluat­te koh­dey­lei­söl­le tuo­da esiin. Pys­tyt­te myös hyvin suun­nit­te­le­maan yhdes­sä visu­aa­li­sen puolen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

He ohjaavat liidejä ja myyntiä

Face­book-mai­nos­toi­mis­tot voi­vat aut­taa sinua kes­kit­ty­mään tehok­kaim­piin mai­nok­siin, jot­ta et tuh­laa aikaa tai ener­gi­aa kiis­tat­to­miin kam­pan­joi­hin tai välin­pi­tä­mät­tö­miin ylei­söi­hin. Tämä aut­taa mak­si­moi­maan sijoi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sen­tin (ROI), kos­ka kes­ki­tyt vain lii­dei­hin, jot­ka tuot­ta­vat voit­toa. Näin saat teh­tyä mai­non­nas­ta­si mah­doll­sim­man kustannustehokasta.

Ne mukautuvat alustaan ​​ja oikeudellisiin muutoksiin

Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta voi olla han­ka­laa, kos­ka vir­tu­aa­li­nen mai­nos­maa­il­ma muut­tuu jat­ku­vas­ti. Mai­nos­toi­mis­toil­la on asian­tun­te­mus­ta hal­li­ta näi­tä muu­tok­sia ja sääs­tää aikaa­si. He pitä­vät siis huo­len, että kaik­ki pysyy ajan tasal­la ja tär­keim­mät päi­vi­tyk­set eivät mene ohi. He pitä­vät myös sinut tie­toi­se­na tule­vis­ta muu­tok­sis­ta. Näin myös mai­non­ta pysyy ajan­ta­sal­la ja eikä tule tur­hia kat­kok­sia mainontaan. 

He pitävät huolta raportoinnista

Rapor­toin­ti on tär­keä osa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, ja upeat rapor­tit eivät ole vain kasa vai­kea­sel­koi­sia nume­roi­ta, vaan ne tar­joa­vat huo­mioi­ta sii­tä, mitä pitäi­si paran­taa ja mik­si. Esi­merk­ki­ra­por­tin pyy­tä­mi­nen ja sen sisäl­tä­mät huo­miot on lois­ta­va tapa tes­ta­ta vesiä mah­dol­li­sen kump­pa­nin kans­sa. Tär­kei­tä mitat­ta­via asioi­ta ovat muun muas­sa klik­ki­hin­nat ja klik­ki­pro­sen­tit, ja teh­dä sel­väk­si mikä näi­hin vai­kut­taa. Näin saa­daan parem­pi kuva esi­mer­kik­si koh­den­nus­ten ja vies­ti­kär­kien onnistumisesta.

Nyt tiedät mitä odottaa Facebook-mainostoimistolta

Näil­lä vin­keil­lä pys­tyt miet­ti­mään mil­lai­sen Face­book-mai­nos­toi­mis­ton tar­vit­set ja löy­dät sopi­van toi­mis­ton Face­book-mai­non­nan tar­pei­sii­si! Par­hais­sa kuviois­sa mai­nos­toi­mis­ton kans­sa teke­mi­nen on suju­vaa yhteis­työ­tä mis­sä molem­mat saat­te pal­jon irti. Mai­non­nan ulkois­ta­mi­sen ei tar­vit­se siis olla han­ka­laa. Jos olet asi­aa miet­ti­nyt, suo­sit­te­len otta­maan mei­hin yhteyt­tä, jot­ta voim­me sel­vit­tää oli­sim­me­ko me sopi­va kump­pa­ni juu­ri sinulle.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy