Omaa Face­book-mai­non­taa ulkois­taes­sa eteen voi nous­ta kysy­mys mitä oikein Face­book-mai­nos­toi­mis­to tekee? Mik­si pitäi­si edes ulkois­taa Face­book-mai­non­ta ja saa­ko heil­tä rahoil­le vastinetta. 

Mai­nos­toi­mis­ton käsi­te on muut­tu­nut vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na huo­mat­ta­vas­ti ja tänä päi­vä­nä on hyvin vai­ke­aa erot­taa mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, vies­tin­tä­toi­mis­to ja mai­nos­toi­mis­to toi­sis­taan. Kaik­ki tun­tu­vat tar­joa­van kes­ke­nään vas­taa­via pal­ve­lui­ta ja pal­ve­lui­ta sivus­toil­la riit­tää lii­ak­si­kin joten on vai­ke­aa tie­tää mis­sä kysei­nen “mai­nos­toi­mis­to” on par­haim­mil­laan. Ei hätää - täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa asi­aa ava­taan ja pää­set kär­ryil­le mitä Face­book-mai­nos­toi­mis­to tekee. Tähän ei ole yhtä aino­aa vas­taus­ta ja olem­me­kin halun­neet aut­taa yri­tyk­siä ymmär­tä­mään mitä Face­book-mai­nos­toi­mis­tos­sa tapah­tuu ja mis­tä heil­le oikein mak­se­taan. Lue siis lisää niin tie­dät mitä odot­taa Facebook-mainostoimistolta. 

Kuinka Facebook-mainostoimistot toimivat?

Kun teet yhteis­työ­tä Face­book-mai­nos­toi­mis­ton kans­sa, yri­tys pyr­kii oppi­maan kai­ken yri­tyk­ses­tä­si, koh­de­mark­ki­nois­ta­si ja tavoit­teis­ta­si. He teke­vät bench­mark­kaus­ta kil­pai­le­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja näin pää­se­vät sisäl­le, mit­kä asiat ovat tär­kei­tä alal­la­si ottaa huomioon.

Tai­ta­vat suun­nit­te­li­jat luo­vat ja hal­lit­se­vat tehok­kai­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta Face­boo­kil­le, kun taas tie­to­vas­taa­vat tar­kas­te­le­vat jat­ku­vas­ti mai­nos­te­si tehok­kuut­ta ja teke­vät tar­vit­ta­vat muutokset.

He selventävät myynti- ja kasvutavoitteitasi

Kun aloi­tat työs­ken­te­lyn mai­nos­toi­mis­ton kans­sa, tapaat toden­nä­köi­ses­ti tii­mi­si kes­kus­tel­lak­se­si ja sel­ven­tääk­se­si tavoit­tei­ta­si yri­tyk­sel­le­si. Tämä on äärim­mäi­sen valai­se­va pro­ses­si ja voi aut­taa sinua kes­kit­tä­mään pon­nis­te­lusi oike­aan paik­kaan. He sel­vit­tä­vät mit­kä ovat tavoit­tee­si ja teke­vät suun­ni­tel­man aut­teek­seen sinua saa­vut­ta­maan tämän Face­boo­kin kautta. 

He voivat tunnistaa kohdeyleisön

Useim­mat mai­nos­toi­mis­tot hio­vat koh­dey­lei­sö­si ja ohjaa­vat mai­nok­sia heille.Tämä on kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin perin­tei­set mai­non­ta­me­ne­tel­mät, kos­ka sinun ei tar­vit­se mak­saa laa­jas­ta näky­vyy­des­tä. Eli rahaa käy­te­tään näyt­tä­mään mai­nok­set juu­ri oikeil­le hen­ki­löil­le. Se aut­taa myös raken­ta­maan uskol­li­sen asia­kas­kun­nan ja lisää­mään tunnettuutta.

He suunnittelevat luovia kampanjoita

Haluat kes­kit­tää luo­vuu­te­si yri­tyk­see­si – et mai­nos­kam­pan­joi­hin. Mai­nos­toi­mis­to tekee kai­ken suun­nit­te­lun puo­les­ta­si. Tär­ke­ää myös hei­dän kans­sa yhteis­työs­sä on, että he kui­ten­kin tar­kas­ta­vat työn­sä kans­sa­si ennen sen jul­kai­se­mis­ta. Pys­tyt­te myös yhdes­sä suun­nit­te­le­maan, min­kä­lais­ta vies­ti­kul­maa haluat­te koh­dey­lei­söl­le tuo­da esiin. Pys­tyt­te myös hyvin suun­nit­te­le­maan yhdes­sä visu­aa­li­sen puolen.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

He ohjaavat liidejä ja myyntiä

Face­book-mai­nos­toi­mis­tot voi­vat aut­taa sinua kes­kit­ty­mään tehok­kaim­piin mai­nok­siin, jot­ta et tuh­laa aikaa tai ener­gi­aa kiis­tat­to­miin kam­pan­joi­hin tai välin­pi­tä­mät­tö­miin ylei­söi­hin. Tämä aut­taa mak­si­moi­maan sijoi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sen­tin (ROI), kos­ka kes­ki­tyt vain lii­dei­hin, jot­ka tuot­ta­vat voit­toa. Näin saat teh­tyä mai­non­nas­ta­si mah­doll­sim­man kustannustehokasta.

Ne mukautuvat alustaan ​​ja oikeudellisiin muutoksiin

Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta voi olla han­ka­laa, kos­ka vir­tu­aa­li­nen mai­nos­maa­il­ma muut­tuu jat­ku­vas­ti. Mai­nos­toi­mis­toil­la on asian­tun­te­mus­ta hal­li­ta näi­tä muu­tok­sia ja sääs­tää aikaa­si. He pitä­vät siis huo­len, että kaik­ki pysyy ajan tasal­la ja tär­keim­mät päi­vi­tyk­set eivät mene ohi. He pitä­vät myös sinut tie­toi­se­na tule­vis­ta muu­tok­sis­ta. Näin myös mai­non­ta pysyy ajan­ta­sal­la ja eikä tule tur­hia kat­kok­sia mainontaan. 

He pitävät huolta raportoinnista

Rapor­toin­ti on tär­keä osa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, ja upeat rapor­tit eivät ole vain kasa vai­kea­sel­koi­sia nume­roi­ta, vaan ne tar­joa­vat huo­mioi­ta sii­tä, mitä pitäi­si paran­taa ja mik­si. Esi­merk­ki­ra­por­tin pyy­tä­mi­nen ja sen sisäl­tä­mät huo­miot on lois­ta­va tapa tes­ta­ta vesiä mah­dol­li­sen kump­pa­nin kans­sa. Tär­kei­tä mitat­ta­via asioi­ta ovat muun muas­sa klik­ki­hin­nat ja klik­ki­pro­sen­tit, ja teh­dä sel­väk­si mikä näi­hin vai­kut­taa. Näin saa­daan parem­pi kuva esi­mer­kik­si koh­den­nus­ten ja vies­ti­kär­kien onnistumisesta.

Nyt tiedät mitä odottaa Facebook-mainostoimistolta

Näil­lä vin­keil­lä pys­tyt miet­ti­mään mil­lai­sen Face­book-mai­nos­toi­mis­ton tar­vit­set ja löy­dät sopi­van toi­mis­ton Face­book-mai­non­nan tar­pei­sii­si! Par­hais­sa kuviois­sa mai­nos­toi­mis­ton kans­sa teke­mi­nen on suju­vaa yhteis­työ­tä mis­sä molem­mat saat­te pal­jon irti. Mai­non­nan ulkois­ta­mi­sen ei tar­vit­se siis olla han­ka­laa. Jos olet asi­aa miet­ti­nyt, suo­sit­te­len otta­maan mei­hin yhteyt­tä, jot­ta voim­me sel­vit­tää oli­sim­me­ko me sopi­va kump­pa­ni juu­ri sinulle.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi