Some mark­ki­noin­ti \ Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen. Mik­si se kannattaa?

Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen on pää­tös, jota monet yrit­tä­jät miet­ti­vät. Täs­sä blo­gis­sa käym­me läpi sen hyviä ja huo­no­ja puo­lia – ja mitä suden­kuop­pia kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti välttää. 

Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen – Ohjeet

Olet tilan­tees­sa, jos­sa etsit tie­toa sii­tä, kuin­ka voit pal­ka­ta Face­book-mai­nos­toi­mis­ton ja mikä on paras tapa ede­tä asias­sa. Ehkä olet äsket­täin aloit­ta­nut mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­nä tai olet yrit­tä­jä kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä, jon­ka työ­mää­rä kas­vaa jat­ku­vas­ti: nämä asiat on eri­tyi­sen tär­ke­ää huo­mioi­da ulkois­taes­sa­si Facebook-markkinointiasi. 

Pitäisikö minun palkata freelancer vai mainostoimisto?

Free­lance­rit ovat usein edul­li­sem­pi vaih­toeh­to yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat pal­ka­ta apua Face­book-mai­non­taan. Kui­ten­kin yhden hen­ki­lön luot­ta­mi­nen yri­tyk­se­si lii­dien luo­mi­seen voi olla ris­kial­tis­ta. Jos kysei­nen hen­ki­lö päät­tää siir­tyä toi­sel­le alal­le tai kemia hänen kans­saan ei toi­mi, sinul­la ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin etsiä toi­nen. Ja tämä tie­tys­ti joh­taa pit­kään oppi­mis­jak­soon, jos­sa uusi Free­lancer tes­taa ja oppii, mikä toi­mii alal­la­si ja juu­ri sinun yrityksellesi.

Suo­sit­te­li­sin­kin siis, että etsit toi­mis­ton, jol­la on koke­mus­ta alal­ta­si, jol­la on koko­nai­nen asian­tun­ti­ja­tii­mi – ei ole rea­lis­tis­ta, että yhdel­lä hen­ki­löl­lä on vii­mei­sin tie­tä­mys tek­ni­sen ana­ly­tii­kan ase­tuk­sis­ta ja yri­tyk­se­si par­hais­ta mai­nos­muo­dois­ta ja sii­tä, mitä mui­ta kana­via kan­nat­taa tes­ta­ta. Laa­duk­kail­la mai­nos­toi­mis­toil­la on asian­tun­ti­joi­ta mai­non­nan useil­ta eri osa-alueil­ta, joi­den yhteis­työs­tä muo­dos­tuu onnis­tu­nut mai­nos­ko­ko­nai­suus sinun yrityksellesi.

Community Verified icon

Onko Facebook-mainonnan ulkoistaminen kallista

Community Verified icon

Sen ei tar­vit­se olla. Meil­lä on erit­täin edul­li­nen hin­noit­te­lu­ra­ken­ne, joka ottaa huo­mioon asiak­kai­dem­me bud­je­tit. Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen asia on, että meil­lä on kiin­teä hin­noit­te­lu – et mak­sa yli­mää­räis­tä kuu­kausi­na, jol­loin mai­nos­bud­jet­ti­si kas­vaa (esim. sesonkiaikana).

Community Verified icon

Kuu­kausit­tai­nen mai­nos­bud­jet­ti­si voi todel­la­kin pie­nen­tyä, jos toi­mis­to löy­tää tapo­ja tehos­taa kam­pan­joi­mis­ta! Onkin siis kan­nat­ta­vaa pereh­tyä, mah­dol­li­seen yhteis­työ­kump­pa­niin riit­tä­vän hyvin, sil­lä kal­liim­man mai­nos­toi­mis­ton hin­ta-laa­tusuh­de voi olla parem­pi kuin hal­vem­man toi­mis­ton. Tämä ei kui­ten­kaan ole auto­maat­ti­ses­ti tot­ta, joten kump­pa­nia vali­tes­sa tulee olla tarkkana.

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Community Verified icon

Pitäisikö minulla jo olla Facebook-mainostili?

Community Verified icon

Sinul­la ei tar­vit­se olla Face­book-mai­nos­ti­liä val­mii­na ulkois­taes­sa­si Face­book-mai­non­ta­si. Me Kublal­la raken­nam­me usein kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­ka­lut Face­book-mai­non­taan, oli­pa kysees­sä sit­ten mai­nos­ti­li tai vaik­ka yri­tyk­sen Face­book-sivu. Olem­me myös tot­tu­neet aut­ta­maan asiak­kai­tam­me perus­ta­maan Busi­ness Mana­ge­rin, joka on hyö­dyl­li­nen kaik­kien eri työ­ka­lu­jen hal­lin­nas­sa saman katon alla. Autam­me asiak­kai­tam­me myös jokai­ses­sa vai­hees­sa, kuten resurs­sien ja käyt­tö­oi­keuk­sien jaka­mi­ses­sa mai­non­nan aloit­ta­mis­ta varten.

Mitä osaamista minulla pitäisi olla valmiiksi päästäkseni alkuun Facebook-mainonnan ulkoistamisessa?

Community Verified icon

Asiak­kai­dem­me ei tar­vit­se tun­tea Face­book-mai­non­nan yksi­tyis­koh­tia voi­dak­seen työs­ken­nel­lä kans­sam­me. Se on mei­dän teh­tä­väm­me! On kui­ten­kin hyö­dyl­lis­tä, että tun­net omat tuotteesi/palvelusi ja koh­dey­lei­sön. Yhdes­sä voim­me luo­da par­haan vies­ti­kär­jen ja hie­no­sää­tää koh­dis­tuk­sen kus­tan­nus­te­hok­kai­den kam­pan­joi­den luo­mi­sek­si. Tulok­sia ja dataa seu­raa­mal­la, pys­tym­me kehit­tä­mään toi­min­taa jat­ku­vas­ti yhteis­työn jat­kues­sa. Face­book-mai­non­nas­sa onkin hyvä ymmär­tää työn pit­kä­jän­tei­syys, sil­lä dataan poh­jau­tu­va kehi­tys tapah­tuu usei­den kuu­kausien aika­na. Tämä ei tar­koi­ta, että tulok­sia ei voi­si saa­da nopeas­ti, mut­ta par­haat tulok­set näh­dään vas­ta pidem­män opti­moin­nin jälkeen.

Community Verified icon

Millaista raportointia minun pitäisi odottaa?

Community Verified icon

Rapor­toin­ti on tär­keä osa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, ja upeat rapor­tit eivät ole vain kasa vai­kea­sel­koi­sia nume­roi­ta, vaan ne tar­joa­vat huo­mioi­ta sii­tä, mitä pitäi­si paran­taa ja mik­si. Esi­merk­ki­ra­por­tin pyy­tä­mi­nen ja sen sisäl­tä­mät huo­miot on lois­ta­va tapa tes­ta­ta vesiä mah­dol­li­sen kump­pa­nin kans­sa. Tär­kei­tä mitat­ta­via asioi­ta ovat muun muas­sa klik­ki­hin­nat ja klik­ki­pro­sen­tit, ja teh­dä sel­väk­si mikä näi­hin vai­kut­taa. Näin saa­daan parem­pi kuva esi­mer­kik­si koh­den­nus­ten ja vies­ti­kär­kien onnistumisesta.

Näil­lä vin­keil­lä saat pal­lon pyö­ri­mään ja löy­dät sopi­van toi­mis­ton digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tar­pei­sii­si! Mai­non­nan ulkois­ta­mi­sen ei tar­vit­se olla han­ka­laa. Jos olet asi­aa miet­ti­nyt, suo­sit­te­len otta­maan mei­hin yhteyt­tä, jot­ta voim­me sel­vit­tää oli­sim­me­ko me sopi­va kump­pa­ni juu­ri sinulle.

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainonnan ulkoistaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi