Some mark­ki­noin­ti \ Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen. Mik­si se kannattaa?

Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen on pää­tös, jota monet yrit­tä­jät miet­ti­vät. Täs­sä blo­gis­sa käym­me läpi sen hyviä ja huo­no­ja puo­lia – ja mitä suden­kuop­pia kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti välttää. 

Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen – Ohjeet

Olet tilan­tees­sa, jos­sa etsit tie­toa sii­tä, kuin­ka voit pal­ka­ta Face­book-mai­nos­toi­mis­ton ja mikä on paras tapa ede­tä asias­sa. Ehkä olet äsket­täin aloit­ta­nut mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­nä tai olet yrit­tä­jä kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä, jon­ka työ­mää­rä kas­vaa jat­ku­vas­ti: nämä asiat on eri­tyi­sen tär­ke­ää huo­mioi­da ulkois­taes­sa­si Facebook-markkinointiasi. 

Pitäisikö minun palkata freelancer vai mainostoimisto?

Free­lance­rit ovat usein edul­li­sem­pi vaih­toeh­to yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat pal­ka­ta apua Face­book-mai­non­taan. Kui­ten­kin yhden hen­ki­lön luot­ta­mi­nen yri­tyk­se­si lii­dien luo­mi­seen voi olla ris­kial­tis­ta. Jos kysei­nen hen­ki­lö päät­tää siir­tyä toi­sel­le alal­le tai kemia hänen kans­saan ei toi­mi, sinul­la ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin etsiä toi­nen. Ja tämä tie­tys­ti joh­taa pit­kään oppi­mis­jak­soon, jos­sa uusi Free­lancer tes­taa ja oppii, mikä toi­mii alal­la­si ja juu­ri sinun yrityksellesi.

Suo­sit­te­li­sin­kin siis, että etsit toi­mis­ton, jol­la on koke­mus­ta alal­ta­si, jol­la on koko­nai­nen asian­tun­ti­ja­tii­mi – ei ole rea­lis­tis­ta, että yhdel­lä hen­ki­löl­lä on vii­mei­sin tie­tä­mys tek­ni­sen ana­ly­tii­kan ase­tuk­sis­ta ja yri­tyk­se­si par­hais­ta mai­nos­muo­dois­ta ja sii­tä, mitä mui­ta kana­via kan­nat­taa tes­ta­ta. Laa­duk­kail­la mai­nos­toi­mis­toil­la on asian­tun­ti­joi­ta mai­non­nan useil­ta eri osa-alueil­ta, joi­den yhteis­työs­tä muo­dos­tuu onnis­tu­nut mai­nos­ko­ko­nai­suus sinun yrityksellesi.

Community Verified icon

Onko Facebook-mainonnan ulkoistaminen kallista

Community Verified icon

Sen ei tar­vit­se olla. Meil­lä on erit­täin edul­li­nen hin­noit­te­lu­ra­ken­ne, joka ottaa huo­mioon asiak­kai­dem­me bud­je­tit. Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen asia on, että meil­lä on kiin­teä hin­noit­te­lu – et mak­sa yli­mää­räis­tä kuu­kausi­na, jol­loin mai­nos­bud­jet­ti­si kas­vaa (esim. sesonkiaikana).

Community Verified icon

Kuu­kausit­tai­nen mai­nos­bud­jet­ti­si voi todel­la­kin pie­nen­tyä, jos toi­mis­to löy­tää tapo­ja tehos­taa kam­pan­joi­mis­ta! Onkin siis kan­nat­ta­vaa pereh­tyä, mah­dol­li­seen yhteis­työ­kump­pa­niin riit­tä­vän hyvin, sil­lä kal­liim­man mai­nos­toi­mis­ton hin­ta-laa­tusuh­de voi olla parem­pi kuin hal­vem­man toi­mis­ton. Tämä ei kui­ten­kaan ole auto­maat­ti­ses­ti tot­ta, joten kump­pa­nia vali­tes­sa tulee olla tarkkana.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Community Verified icon

Pitäisikö minulla jo olla Facebook-mainostili?

Community Verified icon

Sinul­la ei tar­vit­se olla Face­book-mai­nos­ti­liä val­mii­na ulkois­taes­sa­si Face­book-mai­non­ta­si. Me Kublal­la raken­nam­me usein kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­ka­lut Face­book-mai­non­taan, oli­pa kysees­sä sit­ten mai­nos­ti­li tai vaik­ka yri­tyk­sen Face­book-sivu. Olem­me myös tot­tu­neet aut­ta­maan asiak­kai­tam­me perus­ta­maan Busi­ness Mana­ge­rin, joka on hyö­dyl­li­nen kaik­kien eri työ­ka­lu­jen hal­lin­nas­sa saman katon alla. Autam­me asiak­kai­tam­me myös jokai­ses­sa vai­hees­sa, kuten resurs­sien ja käyt­tö­oi­keuk­sien jaka­mi­ses­sa mai­non­nan aloit­ta­mis­ta varten.

Mitä osaamista minulla pitäisi olla valmiiksi päästäkseni alkuun Facebook-mainonnan ulkoistamisessa?

Community Verified icon

Asiak­kai­dem­me ei tar­vit­se tun­tea Face­book-mai­non­nan yksi­tyis­koh­tia voi­dak­seen työs­ken­nel­lä kans­sam­me. Se on mei­dän teh­tä­väm­me! On kui­ten­kin hyö­dyl­lis­tä, että tun­net omat tuotteesi/palvelusi ja koh­dey­lei­sön. Yhdes­sä voim­me luo­da par­haan vies­ti­kär­jen ja hie­no­sää­tää koh­dis­tuk­sen kus­tan­nus­te­hok­kai­den kam­pan­joi­den luo­mi­sek­si. Tulok­sia ja dataa seu­raa­mal­la, pys­tym­me kehit­tä­mään toi­min­taa jat­ku­vas­ti yhteis­työn jat­kues­sa. Face­book-mai­non­nas­sa onkin hyvä ymmär­tää työn pit­kä­jän­tei­syys, sil­lä dataan poh­jau­tu­va kehi­tys tapah­tuu usei­den kuu­kausien aika­na. Tämä ei tar­koi­ta, että tulok­sia ei voi­si saa­da nopeas­ti, mut­ta par­haat tulok­set näh­dään vas­ta pidem­män opti­moin­nin jälkeen.

Community Verified icon

Millaista raportointia minun pitäisi odottaa?

Community Verified icon

Rapor­toin­ti on tär­keä osa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, ja upeat rapor­tit eivät ole vain kasa vai­kea­sel­koi­sia nume­roi­ta, vaan ne tar­joa­vat huo­mioi­ta sii­tä, mitä pitäi­si paran­taa ja mik­si. Esi­merk­ki­ra­por­tin pyy­tä­mi­nen ja sen sisäl­tä­mät huo­miot on lois­ta­va tapa tes­ta­ta vesiä mah­dol­li­sen kump­pa­nin kans­sa. Tär­kei­tä mitat­ta­via asioi­ta ovat muun muas­sa klik­ki­hin­nat ja klik­ki­pro­sen­tit, ja teh­dä sel­väk­si mikä näi­hin vai­kut­taa. Näin saa­daan parem­pi kuva esi­mer­kik­si koh­den­nus­ten ja vies­ti­kär­kien onnistumisesta.

Näil­lä vin­keil­lä saat pal­lon pyö­ri­mään ja löy­dät sopi­van toi­mis­ton digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tar­pei­sii­si! Mai­non­nan ulkois­ta­mi­sen ei tar­vit­se olla han­ka­laa. Jos olet asi­aa miet­ti­nyt, suo­sit­te­len otta­maan mei­hin yhteyt­tä, jot­ta voim­me sel­vit­tää oli­sim­me­ko me sopi­va kump­pa­ni juu­ri sinulle.

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainonnan ulkoistaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy