Facebook mainonnan ulkoistaminen - ABC

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Face­book mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen – ABC

Olet­ko tul­lut lop­pu­tu­lok­seen, ettei Face­book kana­va­na ole sinul­le se oikea? Mie­ti­pä uudes­taan. Toki näin voi olla­kin, mut­ta huo­no menes­tys Face­boo­kis­sa saat­taa juon­taa juu­ren­sa myös esi­mer­kik­si mai­non­nan vää­rän­lai­ses­ta koh­den­ta­mi­ses­ta. Me haluam­me ker­toa sinul­le kai­ken aihees­ta Face­book mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen, jot­ta sinun ei tar­vit­se enää päh­käil­lä, kan­nat­taa­ko Face­book-mai­non­taa vie­lä kokeil­la vai ei.

Tee itse ja säästä vs. ulkoista ammattilaiselle

Var­mas­ti jokai­nen yrit­tä­jä poh­tii jos­sain vai­hees­sa sitä, riit­tä­vät­kö omat resurs­sit mai­non­nan tehok­kaa­seen teke­mi­seen, vai oli­si­ko sit­ten­kin fik­sum­paa ulkois­taa asiantuntijalle.

Teke­mäl­lä mai­non­taa itse et vält­tä­mät­tä täy­sin tie­dä, onko mai­non­ta kan­nat­ta­vaa. Voi olla, että sääs­tät kuluis­sa nyt, mut­ta pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä mene­tät rahaa mai­nok­siin, jot­ka eivät todel­li­suu­des­sa toi­mi koh­de­ryh­mä­si kes­kuu­des­sa. Mikä­li Face­book-mai­non­taa tekee tie­tä­mät­tään tai tie­toi­ses­ti vähän sin­ne päin, ei tulok­sia ole odo­tet­ta­vis­sa. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jou­dut vie­lä myö­hem­min kään­ty­mään ammat­ti­lai­sen puo­leen, jol­loin jo teh­ty­jen vir­hei­den kor­jaa­mi­nen tulee toden­nä­köi­ses­ti kal­liim­mak­si kuin se, että mai­non­ta oli­si ulkois­tet­tu heti alussa.

Ulkois­ta­mal­la voit olla var­ma sii­tä, että saat mai­non­nal­le­si par­haim­man mah­dol­li­sen tehon. Tie­ten­kin sinul­le jää myös enem­män aikaa yri­tyk­se­si ydin­lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen sekä omiin har­ras­tuk­siin tai per­heen kans­sa yhdessäoloon.

Mitä Facebook-mainonnan tekeminen itse vaatii?

Tuot­ta­va Face­book-mai­non­ta vaa­tii perin­poh­jais­ta suun­nit­te­lua, aikaa, osaa­mis­ta, tes­taa­mis­ta, ana­ly­soin­tia sekä luo­vaa näke­mys­tä. Sii­nä sivus­sa ei mil­lään ehdi teh­dä asia­kas­pal­ve­lua, varas­toin­tia, pos­ti­tuk­sia tai mitään muu­ta­kaan yrit­tä­jän arkeen kuuluvaa.

Kuten kai­ken mai­non­nan, myös Face­book-mai­non­nan tulee olla osa isom­paa, har­kit­tua koko­nai­suut­ta. Face­book-mai­non­ta ei ole ainoas­taan kivo­jen mai­nos­ten teke­mis­tä, vaan sii­hen kuu­luu lisäk­si sopi­van ylei­sön pros­pek­toi­mi­nen sekä koh­de­ryh­män sitout­ta­mi­nen ja läm­mit­te­le­mi­nen koh­ti halut­tua toi­men­pi­det­tä kuten ostoa tai yhtey­den­ot­toa. Kysy­mys kuu­luu­kin, löy­tyy­kö sinul­ta aikaa tähän kaik­keen? Jos aikaa on yli­mää­räis­tä, onko osaamista?

Itse tekeminen ei aina ole edullisin vaihtoehto

Puhu­taan­pa sit­ten hie­man rahas­ta. Sopi­vien toi­min­ta­ta­po­jen löy­tä­mi­nen on usein hyvin hidas­ta sekä kal­lis­ta, sil­lä jou­dut käyt­tä­mään media­bud­jet­tia­si rei­lus­ti löy­tääk­se­si ne kei­not, jot­ka toi­mi­vat. Sinun täy­tyy muis­taa, ettei aika­si ole arvo­ton­ta – mik­si käyt­täi­sit vii­kos­ta usei­ta tun­te­ja mai­non­nan teke­mi­seen, kun samal­la rahal­la saat apua ammattilaiselta?

Aika on rahaa. Jokai­nen päi­vä, jon­ka kulu­tat opet­te­le­mal­la Face­book-mai­non­taa iltai­sin mui­den men­nes­sä nuk­ku­maan, on pois mak­sa­vien asiak­kai­den mää­räs­tä. Face­book-mai­non­nan asian­tun­ti­ja ehtii teke­mään tulos­ta jo sii­nä ajas­sa, kun itse vie­lä opet­te­let käyt­tä­mään mainostenhallintatyökalua.

Face­book-mai­non­ta ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta kat­taa usein kai­ken eli mai­non­nan suun­nit­te­lun, koh­de­ryh­mien luo­mi­sen, kam­pan­joi­den raken­ta­mi­sen, mai­nos­ten teke­mi­sen ja nii­den opti­moin­nin, tulos­ten seu­ran­nan sekä rapor­toin­nin. Face­book-mai­non­ta on mah­dol­lis­ta saa­da alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, joten ulkois­ta­mi­nen on par­haim­mil­laan talou­del­li­ses­ti hyvin fiksua.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin tunnistat aikasi arvoisen Facebook-mainonnan kumppanin

Face­book-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen on lois­ta­va vaih­toeh­to sil­loin, kun omaa koke­mus­ta mai­non­nas­ta Face­boo­kis­sa ei ole tar­peek­si. Mai­non­nan teki­jöi­tä on kui­ten­kin joka läh­töön, joten hyvän ammat­ti­lai­sen tun­nis­ta­mi­nen voi olla haas­taa. Miten löy­dät aika­si arvoi­sen kumppanin?

1. Onko kumppanilla näytettävää tarinan tueksi?

Kun surf­fai­let Googles­sa etsien sopi­vaa Face­book-kump­pa­nia, kat­so läpi refe­rens­sit. Vaik­ka lupauk­set oli­si­vat mitä tahan­sa, ker­to­vat refe­rens­sit totuu­den. Ota roh­keas­ti puhe­lin kou­raan ja pirau­ta suo­raan toi­mis­tol­le, sil­lä puhe­li­mes­sa osa erot­tuu eduk­seen myös ensivaikutelmalla.

2. Kuka mainontaa tulisi tekemään?

Kuka ottai­si yri­tyk­se­si Face­book-mark­ki­noin­nin vas­tuul­leen: se tyyp­pi, joka istuu tun­nis­ta toi­seen pala­ve­ris­sa, vai ken­ties har­joit­te­li­ja? Kan­nat­taa ottaa sel­vää teki­jöis­tä jo heti alus­sa. Hyvää mark­ki­noin­ti­toi­mis­toa edus­ta­vat ammat­ti­lai­set.

3. Motivoiko kumppania raha vai yrityksesi menestys?

Face­book-mai­non­nan kump­pa­nin on olta­va aidos­ti kiin­nos­tu­nut yri­tyk­ses­tä­si, sil­lä teho­kas mai­non­ta vaa­tii ymmär­rys­tä sekä asia­kas­kun­nas­ta että yri­tyk­sen toi­min­nas­ta. Vali­tet­ta­vas­ti on myös nii­tä, jot­ka euron kuvat sil­mis­sä teke­vät mai­non­taa puoliteholla.

4. Miten ja milloin tuloksista raportoidaan?

Kyl­lä tämä mai­non­ta toi­mii todel­la hyvin” ei saa kos­kaan asiak­kaa­na riit­tää sinul­le. Tulok­sis­ta on rapor­toi­ta­va ja mie­lel­lään riit­tä­vän usein. Ota sel­vää, saat­ko tär­ke­ää tie­toa mai­non­nan tehos­ta tasai­sin välia­join jo heti alus­ta alkaen, vai ole­te­taan­ko sinun pysy­vän tyy­ty­väi­se­nä rapor­til­la, jota voit tar­kas­tel­la vas­ta vuo­den kuluttua.

Jos Facebook mainonnan ulkoistaminen on valintasi, käänny puoleemme!

Face­book-mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin kan­nat­ta­vaa. Yri­tyk­sen omis­ta resurs­seis­ta joh­tuen mai­non­nan teho saat­taa kui­ten­kin olla heik­ko, jol­loin Face­book mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen on ehdot­to­mas­ti fik­suin veto. Mikä­li kai­paat ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä tai jee­siä, me Kublal­la olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan. Meil­le tär­kein­tä on se, että sinun yri­tyk­se­si menes­tyy, ja mai­non­taan käy­tet­ty raha palaa monin­ker­tai­se­na takai­sin. Haluat­ko kuul­la lisää? Ota yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonnan ulkoistaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy