Mikä vaikuttaa Facebookin hintaan ja miten tähän kannattaa panostaa?  

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Mikä vai­kut­taa Face­boo­kin hin­taan ja miten tähän kan­nat­taa panostaa? 

Mikä vai­kut­taa Face­boo­kin hin­taan ja miten tähän kan­nat­taa panos­taa? Mai­non­nan aloit­ta­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, sil­lä mitä myö­hem­min aloi­tat mai­nos­ta­mi­sen Face­boo­kis­sa, sitä enem­män siel­lä kas­vaa kil­pai­lu ja näin ollen myös mai­non­nan hinta.

Face­boo­kis­sa tulos­ten saa­mi­sek­si ei kui­ten­kaan aina tar­vit­se vara­ta val­ta­vaa bud­jet­tia. Pys­tyt pie­nem­mäl­lä­kin rahal­li­sel­la panos­tuk­sel­la saa­maan oikein hyviä tulok­sia, kun­han mai­non­ta on hyvin suun­ni­tel­tu ja koh­den­nuk­set toteu­tet­tu tar­kas­ti ja jär­ke­väs­ti. Ker­rom­me täs­sä blo­gis­sa mihin bud­jet­ti oikein menee täs­sä kana­vas­sa ja mitä kan­nat­taa pitää mie­les­sä kun läh­tee panos­ta­maan Facebookiin. 

Miten kilpailtu kohdeyleisö on Facebookissa

Face­book-mai­non­nan hin­nan muo­dos­tuk­seen eli huu­to­kaup­paan vai­kut­ta­vat eri asiat. Tähän vai­kut­taa kuin­ka kil­pail­tu koh­dey­lei­sö on, mai­nok­sen laa­tu­kri­tee­rit, sekä se, kuin­ka pal­jon mai­nos­ta­ja on val­mis mak­sa­maan näyt­tö­ker­ras­ta. Näis­tä muo­dos­tuu lopul­li­nen hin­ta­tar­jous, joka mää­rit­tää huu­to­kau­pan voit­ta­jan. Huu­to­kau­pan jäl­keen KPI mit­ta­ri CPM ker­too tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­nan. Jos koh­dey­lei­sö on kovin kil­pail­tu huu­to­kau­pas­sa voi CPM hin­ta nous­ta korkealle.

Mai­non­nan tar­koi­tus ei ole pel­käs­tään täh­dä­tä vain näyt­tö­ker­toi­hin, joten CPM mit­ta­ri ei aina ker­ro mai­non­nan tehok­kuu­des­ta. CPM:n tar­kas­te­lu antaa kui­ten­kin yhden sel­keän luvun, jota voi­daan ver­ra­ta perin­tei­siin mai­nos­ka­na­viin, joten se on hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vis­sä. Tämä voi olla yksi mit­ta­ri mil­lä mää­ri­tät, että mai­non­ta on ollut kannattavaa.

Kil­pai­lus­sa koh­dey­lei­sös­sä yksi tär­keä hin­taa mää­rit­tä­vä asia on myös koh­den­ta­mi­nen. Toi­mia­la ja koh­dey­lei­sön koko. Osu­vuu­des­ta täy­tyy ja kan­nat­taa Face­boo­kis­sa mak­saa. Mitä osu­vam­paa niin sen kan­nat­te­vem­paa on mai­non­ta. Saat näin var­mas­ti rahoil­le­si vastinetta

Miten pitkään täytyy mainostaa ennen kuin tulee tuloksia?

Mai­nos­ta­jan yksi tär­keim­mis­tä ja haas­ta­vim­mis­ta teh­tä­vis­tä on miet­tiä, miten asiak­kaan saa kiin­ni asia­kas­suh­teen eri vai­heis­sa. Asiak­kaat tar­vit­se­vat oston tuek­si eri­lais­ta vakuut­te­lua ja tie­toa riip­puen sii­tä, kuin­ka tut­tu yri­tys tai tuo­te ennes­tään on, ja mis­sä vai­hees­sa osto­pol­kua asia­kas sil­lä het­kel­lä on. Sik­si jokai­sen mai­nos­ta­jan tuli­si poh­tia, miten voi vas­ta­ta asiak­kaan tar­pei­siin. Osto­po­lut voi­vat olla kes­ke­nään hyvin­kin eri­lai­sia ja eripituisia. 

Kun mie­ti­tään asiak­kaan osto­pol­kua kan­nat­taa miet­tiä mai­nos­muo­to tark­kaan. Hyvä sään­tö on, että jos aiot raken­taa tun­net­tuut­ta, kan­nat­taa panos­taa laa­jaan näky­vyy­teen isoil­la pin­noil­la. Jos taas ohjaat asia­kas­ta koh­ti ostoa, klik­ki­hin­tai­nen mai­non­ta tuo toden­nä­köi­ses­ti tuloksia.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Asiakkaasi harkinta-aika vaikuttaa hintaan

Asiak­kaan osto­pro­ses­si voi olla lyhyt, esi­mer­kik­si jon­kun vaat­teen tai kos­me­tii­kan tilaa­mi­nen verk­ko­kau­pas­ta. Täs­sä asia­kas ei käy­tä lii­kaa aikaa osto­pää­tök­sen­sä ja eikä tee tun­ti­kau­pal­la ver­tai­lua. Hän ostaa siel­tä, mis­tä on tur­val­lis­ta ostaa ja mikä sopii hänen tar­pei­siin­sa juu­ri täl­lä hetkellä.

Mikä­li asiak­kaan osto­pro­ses­si on pit­kä, jär­jes­tel­män tai tava­ran hin­ta on kal­lis ja se tulee käyt­töön useak­si vuo­dek­si, tar­vi­taan osta­mi­seen hie­man pidem­pi aika.  Asia­kas voi halu­ta avuk­seen eri­lai­sia sisäl­tö­jä aut­ta­maan ymmär­tä­mään tuo­tet­ta ja vähen­tä­mään mah­dol­li­sia vää­rin­kä­si­tyk­siä. Pidem­mis­sä osto­po­luis­sa eri­lai­set osta­jan oppaat ja opas­ta­vat blog­gauk­set ovat todel­la hyviä ja tuke­vat asiak­kaan osto­pää­tös­tä. Kun asiak­kaa­si täy­tyy kun­nol­la tutus­tut­taa tuot­tee­si täy­tyy tähän käyt­tää enem­män aikaa ja rahaa. 

Mainonnan hinta 

Face­book on hyvä kana­va asiak­kai­den tavoit­ta­mi­seen. Tääl­lä pys­tyy hyvin näke­mään mai­non­nan tulok­sia ja mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy sel­keäs­ti. Face­boo­kis­sa on hyvin yksin­ker­tai­nen las­kea mai­nok­se­si hin­ta ja voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

  • 100€ tavoit­taa 10 000 asiakasta
  • 1000€ tavoit­taa 100 000 asiakasta

Mai­non­ta ei Face­boo­kis­sa ole mah­dot­to­man kal­lis­ta ja tämä on hyvä sijoi­tus yri­tyk­se­si markkinoinnissa. 

Facebook-mainonta yrityksellesi

Face­book-mai­non­ta kan­nat­taa aina aloit­taa muu­ta­man vii­kon tes­ti­jak­sol­la, jot­ka toi­mi­vat sel­lai­sel­la bud­je­til­la, jon­ka voit vaik­ka hävi­tä. Muis­ta yhdis­tää mai­non­ta ana­ly­tiik­kaan ja kerää dataa mai­non­nan hank­ki­man lii­ken­teen käyt­täy­ty­mi­ses­tä verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Kokei­le usei­ta mai­nos­teks­ti­ver­sioi­ta ja kehi­tä mai­non­taa jat­ku­vas­ti. Tark­kai­le myös, että Face­book-mai­non­taan käyt­tä­mä­si rahat tule­vat takai­sin ja saat mai­non­nas­ta kai­ken tar­vit­ta­van irti. Jos uskot, että yri­tyk­se­si hyö­tyy enem­män, kun ulkois­tat Face­book-mai­non­nan teon ser­ti­fioi­duil­le digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le pidä mei­dät mie­les­sä. Me Kublal­la aina­kin pidäm­me huo­len, että saat rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Kiin­nos­tuit­ko? Ota mei­hin yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy