Facebook mainonnan mittaaminen 

Kun ostat vaik­ka­pa kah­vin­keit­ti­men, tie­tys­ti kokei­let miten se toi­mii. Mik­si ostai­sit mai­non­taa, mut­ta et kos­kaan mit­tai­si mai­nos­ten toi­mi­vuut­ta? Face­book mai­non­nan mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta pys­tyt teke­mään kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mainontaa.

Älä enää elä tie­dot­to­muu­des­sa sen suh­teen, toi­mii­ko Face­book-mai­non­ta­si hyvin vai ei. Voit teh­dä fik­su­ja rat­kai­su­ja ainoas­taan sil­loin, kun mit­taat ja ana­ly­soit mai­non­nan tulok­sia jat­ku­vas­ti. Näin sinul­la on mah­dol­li­suus opti­moi­da mai­nok­sia toi­mi­maan tehok­kaam­min, mikä puo­les­taan sääs­tää sinut tehot­to­mil­ta menoeriltä.

Tästä syystä mainoskampanjan tavoitteella on merkitystä

Face­book mai­non­nan mit­taa­mi­nen onnis­tuu, kun mai­non­nal­la on tavoi­te ja mit­ta­rit. Ennen mit­ta­rei­den mää­rit­tä­mis­tä on mie­tit­tä­vä mai­nos­kam­pan­jan tavoite.

Poh­di, haluat­ko saa­da mai­nok­sel­la­si esi­mer­kik­si lisää lii­de­jä, brän­di­tun­net­tuut­ta, videon näyt­tö­ker­to­ja, yhtey­den­ot­to­ja vies­tit­se, verk­ko­kaup­paos­tok­sia tai vaik­ka­pa tyk­käyk­siä? Tämän jäl­keen voit aloit­taa mai­nos­kam­pan­jan luo­mi­sen Face­boo­kin mak­sut­to­mas­sa mai­nos­ten­hal­lin­ta­työ­ka­lus­sa eli Face­book Busi­ness Mana­ge­ris­sa, ja vali­ta kam­pan­jal­le sinul­le sopi­van tavoit­teen (kts. kuva alla).

Tavoit­teen valit­se­mi­nen kan­nat­taa teh­dä huo­lel­la aja­tuk­sen kans­sa, sil­lä Face­book näyt­tää mai­nos­ta­si koh­de­ryh­män kes­kuu­des­sa ainoas­taan sel­lai­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka mitä toden­nä­köi­sim­min teke­vät tavoit­teen mukai­sen toi­min­non – jos esi­mer­kik­si valit­set tavoit­teek­si sitou­tu­mi­nen, näkee mai­nok­sen ne käyt­tä­jät, jot­ka aikai­sem­pien toi­min­to­jen perus­teel­la voi­si­vat sitou­tua sinun mainokseesi.

Facebook mainonnan mittaaminen

→ Kun tavoit­te­let näky­vyyt­tä, kan­nat­taa mai­nos­kam­pan­jan tavoit­teek­si vali­ta esi­mer­kik­si sitou­tu­mi­nen tai kat­ta­vuus. Näi­den tavoit­tei­den pää­mää­rä ei ole tuo­da verk­ko­si­vus­tol­le­si lisää lii­ken­net­tä, vaan saa­da hen­ki­lö sitou­tu­maan eli jät­tä­mään vaik­ka­pa tyk­käys tai kommentti.

→ Kun tavoit­te­let myyn­tiä, kan­nat­taa mai­nos­kam­pan­jan tavoit­teek­si vali­ta esi­mer­kik­si lii­ken­ne tai kon­ver­siot. Näin pys­tyt ohjaa­maan poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta asioi­maan verk­ko­si­vus­tol­la­si. Muis­ta, että hyvä­kään Face­book-mai­nos vaik­ka­pa lii­ken­ne-tavoit­teel­la ei tuo kaup­paa, jos verk­ko­si­vus­to ei toi­mi tai siel­tä puut­tu­vat toimintakehotteet.

Facebook mainonnan mittaaminen mittareilla

Kun mai­nos­kam­pan­jan tavoi­te on sel­keä, pys­tyt seu­raa­maan tavoit­tee­seen pää­syä tut­ki­mal­la mit­ta­rei­ta. Eten­kin verk­ko­kaup­pi­aan on suh­teel­li­sen help­po seu­ra­ta Face­book-mai­non­nan tulok­sia, kos­ka myyn­ti tapah­tuu ver­kos­sa. Mit­kä ovat ne ylei­sim­mät mit­ta­rit, joi­ta Face­boo­kis­sa voi seurata?

Klikkausprosentti

Klik­kaus­pro­sent­ti (CTR, Click-Through Rate) ker­too sinul­le sen, kuin­ka suu­ri pro­sent­tio­suus mai­nok­sen näh­neis­tä on kli­kan­nut mai­nos­ta­si. Tämä on yksi tär­keim­mis­tä mit­ta­reis­ta Face­book-mai­non­nan tehok­kuu­den seu­raa­mi­seen, sil­lä sen avul­la saat tie­tää, onko mai­nok­se­si kiin­nos­ta­va ja näkyy­kö se oikeal­le kohderyhmälle.

Klikkihinta

Klik­ki­hin­ta (CPC, Cost Per Click) tar­koit­taa yhden klik­kauk­sen kus­tan­nus­ta. Face­book-mai­non­nas­sa mak­sat klik­kauk­sis­ta näyt­tö­ker­to­jen sijaan – kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si, mak­sat sii­tä pie­nen sum­man. Kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­hin­ta Suo­mes­sa on noin 0,50 €.

Näyttökerrat

Näyt­tö­ker­rat (Impres­sions) nimen­sä mukai­ses­ti las­ke­vat mai­nok­sen näyt­tö­ker­to­ja. Yhdek­si näyt­tö­ker­rak­si las­ke­taan se, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee näy­töl­lään mai­nok­sen ja vie­rit­tää alas­päin TAI vie­rit­tää alas­päin ja vie­lä takai­sin ylös samaan mainokseen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tuhannen näyttökerran hinta

Tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­ta (CPM, Cost Per Mil­le) on luku, joka ker­too sinul­le mai­nok­sen hin­nan tuhat­ta näyt­tö­ker­taa koh­den. Jos olet esi­mer­kik­si käyt­tä­nyt 50 euroa ja saa­nut 10 000 näyt­tö­ker­taa, mai­nok­sen CPM on 5 euroa.

Tavoittavuus

Tavoit­ta­vuus (Reach) ker­too nii­den pää­te­lait­tei­den tai käyt­tä­jien luku­mää­rän, jot­ka mai­nos on tavoit­ta­nut. Tavoit­ta­vuus-mit­ta­ri ero­aa näyt­tö­ker­rat-mit­ta­ris­ta siten, että näyt­tö­ker­rat-mit­ta­ri las­kee näyt­tö­ker­toi­hin myös sen, jos sama käyt­tä­jä näkee mai­nok­sen useam­man kerran.

Merkittävyys

Mer­kit­tä­vyys (Rele­vancy) on hyvin yksin­ker­tai­nen mit­ta­ri, joka toi­mii kuten Google Adsin laa­tu­pis­tey­tys. Face­book ana­ly­soi, kuin­ka hyvin valit­se­ma­si koh­de­ryh­mä sitou­tuu mai­nok­see­si ja pis­teyt­tää mai­nok­sen mer­kit­tä­vyy­den astei­kol­la 1-10. Jos mer­kit­tä­vyys­lu­ku on pie­ni, mai­nok­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat, kun taas suu­rem­pi luku takaa mai­nok­sel­le parem­paa menestystä.

Yleisyys

Ylei­syys (Frequency) ker­too sinul­le mai­nok­sen vas­taan­ot­to­jen mää­räs­tä. Esi­mer­kik­si ylei­syys­lu­ku 4 tar­koit­taa sitä, että yksi käyt­tä­jä näkee mai­nok­se­si nel­jä ker­taa. Lii­an usein tois­tu­va mai­nos saat­taa herät­tää koh­de­ryh­mäs­sä nega­tii­vi­sia tun­tei­ta, jon­ka vuok­si ylei­syys­lu­vun olles­sa yli 10, kan­nat­taa koh­de­ryh­mää laa­jen­taa tai se vaih­taa kokonaan.

Mistä mittareista on PK-yritykselle hyötyä?

Mai­non­nan perus­tun­nus­lu­ku­ja ovat näyt­tö­ker­rat, klik­kaus­ten mää­rä ja hin­ta (CPC), klik­kaus­pro­sent­ti (CTR) sekä tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­ta (CPM). Näi­tä mit­ta­rei­ta kan­nat­taa niin pie­nen, kes­ki­suu­ren kuin jät­ti­mäi­sen­kin yri­tyk­sen seu­ra­ta Face­book-mai­non­taa tehdessään.

Mihin­kään mit­ta­riin ei kui­ten­kaan voi yksi­no­maan luot­taa – esi­mer­kik­si vaik­ka mai­nok­sen klik­ki­hin­ta ja klik­kaus­pro­sent­ti sai­si­vat sinut hyp­pi­mään rie­mus­ta, mut­ta todel­li­suu­des­sa jokai­nen mai­nok­sen klik­kaa­ja teki­si verk­ko­si­vus­tol­la­si välit­tö­mäs­ti U-kään­nök­sen, ei aihet­ta juh­laan oli­si. Face­book-mai­non­nan mit­ta­rei­den lisäk­si suo­sit­te­lem­me siis aina pitä­mään sil­mäl­lä myös verk­ko­si­vua­na­ly­tii­kas­ta saa­ta­via tunnuslukuja.

Face­boo­kin mai­nos­ten­hal­lin­ta­työ­ka­lus­ta löy­ty­vien mit­ta­rei­den lisäk­si on hyö­dyl­lis­tä seu­ra­ta muun muas­sa osto­ja, ostos­kär­ryyn lisää­mi­siä, osto­jen kon­ver­sio­ar­vo­ja sekä sivus­ton oston mai­nos­tuot­toa (ROAS). Pää­set näi­hin tie­toi­hin käsik­si, kun olet asen­ta­nut verk­ko­si­vus­tol­le­si Facebook-pikselin.

Miten mainonnan tehosta voi olla varma, jos sen ulkoistaa?

Vaik­ka päät­täi­sit­kin jät­tää Face­book-mai­non­nan ammat­ti­lai­sen har­teil­le, kan­nat­taa aina olla kar­tal­la mai­non­nan tehos­ta seu­raa­mal­la tulok­sia myös itse. Teki­jöi­tä on moneen junaan, eikä kai­kil­ta itse­ään ammat­ti­lai­si­na pitä­vil­tä vält­tä­mät­tä löy­dy tar­peek­si osaamista.

Voit esi­mer­kik­si käy­dä tut­ki­mas­sa mai­nos­ra­port­tia, joka löy­tyy mai­nos­ten­hal­lin­ta­työ­ka­lus­ta eli Face­book Busi­ness Mana­ge­ris­ta. Mai­non­nan perus­tun­nus­lu­ku­ja tut­ki­mal­la saat myös käsi­tyk­sen sii­tä, kuin­ka teho­kas­ta mai­non­ta on. Jos esi­mer­kik­si mai­nok­se­si klik­kaus­pro­sent­ti on rei­lus­ti alle 1 %, kan­nat­taa mai­non­taa teke­väl­tä kysäis­tä seli­tys­tä. Hyvin toi­mi­van Face­book-mai­nok­sen klik­kaus­pro­sent­ti on pää­sään­töi­ses­ti yli 1 %.

Facebook mainonnan mittaaminen on edellytys onnistumiselle

Face­book mai­non­nan mit­taa­mi­nen on kriit­ti­sen tär­ke­ää. Et voi kos­kaan saa­da Face­book-mai­non­nas­ta mak­si­maa­lis­ta hyö­tyä, jos et ase­ta tavoit­tei­ta, mää­ri­tä mit­ta­rei­ta, ana­ly­soi ja opti­moi. Teho­kas Face­book-mai­non­ta vaa­tii jat­ku­vaa huo­mio­ta, eikä sii­hen kii­rei­sel­lä yrit­tä­jäl­lä vält­tä­mät­tä ole aikaa. Ajan tai osaa­mi­sen puu­te ei kui­ten­kaan saa olla syy ole­mat­to­mal­le Face­book-mai­non­nal­le tai huo­nos­ti toi­mi­val­le sel­lai­sel­le, vaan täl­löin Face­book-mai­non­ta kan­nat­taa suo­siol­la ulkois­taa.

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonnan mittaaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy