Miten Business Managerin avulla voit tehostaa liiketoimintaasi Facebookissa? 

Some mark­ki­noin­ti \ Miten Busi­ness Mana­ge­rin avul­la voit tehos­taa lii­ke­toi­min­taa­si Facebookissa?

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­na tie­dät, että sosi­aa­li­nen media on teho­kas kei­no tavoit­taa uusia asiak­kai­ta ja kas­vat­taa brän­diä­si. Mut­ta kos­ka alus­to­ja ja vaih­toeh­to­ja on niin pal­jon, voi olla vai­kea tie­tää, mis­tä aloit­taa. Face­book on lois­ta­va vaih­toeh­to kai­ken­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le, ja sen Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lu voi aut­taa sinua saa­maan alus­tas­ta kai­ken irti.

Busi­ness Mana­ger on ilmai­nen työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit hal­li­ta Face­book-sivua, mai­nos­ti­le­jä ja sovel­luk­sia yhdes­sä pai­kas­sa. Sen avul­la voit näh­dä, miten eri sivusi ja mai­nos­ti­li­si toi­mi­vat, sekä saa­da tie­toa ylei­sös­tä­si. Se on myös hyvä tapa teh­dä yhteis­työ­tä mui­den ihmis­ten kans­sa, jot­ka aut­ta­vat Sivusi tai mai­nos­ti­li­si hallinnoinnissa.

Seu­raa­vas­sa on muu­ta­mia tapo­ja, joil­la voit käyt­tää Busi­ness Mana­ge­ria yri­tyk­se­si toi­min­nan tehos­ta­mi­seen Facebookissa:

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

1. Hanki tietoa yleisöstäsi

Yksi Busi­ness Mana­ge­rin par­hais­ta puo­lis­ta on se, että se antaa sinul­le tie­toa sii­tä, kuka ylei­sö­si on ja miten he ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa sivusi tai mai­nok­se­si kans­sa. Nämä tie­dot voi­vat olla todel­la arvok­kai­ta, kun suun­nit­te­let tule­vaa sisäl­töä tai kam­pan­joi­ta. Jos haluat tar­kas­tel­la tie­to­ja, siir­ry Busi­ness Mana­ge­rin Insights-välilehdelle.

2. Tee yhteistyötä muiden henkilöiden kanssa, jotka auttavat Sivusi tai mainostilisi hallinnoinnissa.

Jos sinul­la on usei­ta hen­ki­löi­tä, jot­ka aut­ta­vat sinua hal­lin­noi­maan Face­book-sivua tai mai­nos­ti­liä, Busi­ness Mana­ge­rin avul­la hei­dät on help­po lisä­tä yhteis­työ­kump­pa­neik­si. Näin kai­kil­la on pää­sy samoi­hin tie­toi­hin ja he voi­vat työs­ken­nel­lä yhdes­sä tehok­kaam­min. Voit lisä­tä jon­kun yhteis­työ­kump­pa­nik­si siir­ty­mäl­lä Busi­ness Mana­ge­rin “Ihmiset”-välilehdelle ja valit­se­mal­la “Lisää ihmisiä”.

3. Katso, miten eri sivut ja mainostilit toimivat

Busi­ness Mana­ge­rin avul­la näet yhdes­sä pai­kas­sa, miten kaik­ki Sivut- ja mai­nos­ti­lit toi­mi­vat. Tämä on hyö­dyl­lis­tä, jos sinul­la on usei­ta Sivu­ja eri tuot­teil­le tai pal­ve­luil­le tai jos käy­tät mai­nok­sia useil­le yri­tyk­sil­le. Voit tar­kas­tel­la suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rei­ta siir­ty­mäl­lä Busi­ness Mana­ge­rin “Sivut”- tai “Mai­nos­ti­lit”-väli­leh­del­le.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy