Miten Business Managerin avulla voit tehostaa liiketoimintaasi Facebookissa? 

Some mark­ki­noin­ti \ Miten Busi­ness Mana­ge­rin avul­la voit tehos­taa lii­ke­toi­min­taa­si Facebookissa?

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­na tie­dät, että sosi­aa­li­nen media on teho­kas kei­no tavoit­taa uusia asiak­kai­ta ja kas­vat­taa brän­diä­si. Mut­ta kos­ka alus­to­ja ja vaih­toeh­to­ja on niin pal­jon, voi olla vai­kea tie­tää, mis­tä aloit­taa. Face­book on lois­ta­va vaih­toeh­to kai­ken­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le, ja sen Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lu voi aut­taa sinua saa­maan alus­tas­ta kai­ken irti.

Busi­ness Mana­ger on ilmai­nen työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit hal­li­ta Face­book-sivua, mai­nos­ti­le­jä ja sovel­luk­sia yhdes­sä pai­kas­sa. Sen avul­la voit näh­dä, miten eri sivusi ja mai­nos­ti­li­si toi­mi­vat, sekä saa­da tie­toa ylei­sös­tä­si. Se on myös hyvä tapa teh­dä yhteis­työ­tä mui­den ihmis­ten kans­sa, jot­ka aut­ta­vat Sivusi tai mai­nos­ti­li­si hallinnoinnissa.

Seu­raa­vas­sa on muu­ta­mia tapo­ja, joil­la voit käyt­tää Busi­ness Mana­ge­ria yri­tyk­se­si toi­min­nan tehos­ta­mi­seen Facebookissa:

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

1. Hanki tietoa yleisöstäsi

Yksi Busi­ness Mana­ge­rin par­hais­ta puo­lis­ta on se, että se antaa sinul­le tie­toa sii­tä, kuka ylei­sö­si on ja miten he ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa sivusi tai mai­nok­se­si kans­sa. Nämä tie­dot voi­vat olla todel­la arvok­kai­ta, kun suun­nit­te­let tule­vaa sisäl­töä tai kam­pan­joi­ta. Jos haluat tar­kas­tel­la tie­to­ja, siir­ry Busi­ness Mana­ge­rin Insights-välilehdelle.

2. Tee yhteistyötä muiden henkilöiden kanssa, jotka auttavat Sivusi tai mainostilisi hallinnoinnissa.

Jos sinul­la on usei­ta hen­ki­löi­tä, jot­ka aut­ta­vat sinua hal­lin­noi­maan Face­book-sivua tai mai­nos­ti­liä, Busi­ness Mana­ge­rin avul­la hei­dät on help­po lisä­tä yhteis­työ­kump­pa­neik­si. Näin kai­kil­la on pää­sy samoi­hin tie­toi­hin ja he voi­vat työs­ken­nel­lä yhdes­sä tehok­kaam­min. Voit lisä­tä jon­kun yhteis­työ­kump­pa­nik­si siir­ty­mäl­lä Busi­ness Mana­ge­rin “Ihmiset”-välilehdelle ja valit­se­mal­la “Lisää ihmisiä”.

3. Katso, miten eri sivut ja mainostilit toimivat

Busi­ness Mana­ge­rin avul­la näet yhdes­sä pai­kas­sa, miten kaik­ki Sivut- ja mai­nos­ti­lit toi­mi­vat. Tämä on hyö­dyl­lis­tä, jos sinul­la on usei­ta Sivu­ja eri tuot­teil­le tai pal­ve­luil­le tai jos käy­tät mai­nok­sia useil­le yri­tyk­sil­le. Voit tar­kas­tel­la suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rei­ta siir­ty­mäl­lä Busi­ness Mana­ge­rin “Sivut”- tai “Mai­nos­ti­lit”-väli­leh­del­le.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi