Julkaise sisältöä jolla erotut Facebookissa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Jul­kai­se sisäl­töä jol­la ero­tut Facebookissa

Face­book-mark­ki­noin­tia suun­ni­tel­les­sa on hyvä miet­tiä jo val­miik­si min­kä­lais­ta sisäl­töä sin­ne aikoo jul­kais­ta ja miten sen toteut­taa. Jul­kai­se sisäl­töä jol­la ero­tut Face­boo­kis­sa kuu­los­taa aja­tuk­se­na yksin­ker­tai­sel­ta, mut­ta sen toteut­ta­mi­nen voi olla haas­ta­vam­paa. Vaik­ka Face­book onkin mer­kit­tä­vä mark­ki­noin­nin työ­ka­lu, on hyvä muis­taa sen ole­van ensi­si­jai­ses­ti kui­ten­kin sosi­aa­li­nen media. Yri­tyk­se­si ei kil­pai­le näky­vyy­des­tä Face­boo­kis­sa ainoas­taan tois­ten yri­tys­ten ja medioi­den mark­ki­noin­ti­tii­me­jä vas­taan, vaan myös käyt­tä­jien omien per­heen­jä­sen­ten ja läheis­ten kans­sa. Ymmär­tä­mäl­lä omaa koh­dey­lei­söään ja suun­nit­te­le­mal­la heil­le sopi­vaa ylei­söä, on yri­tyk­sen huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi erot­tua massasta.

Julkaise kiinnostavaa sisältöä

Mitä on kiin­nos­ta­va sisäl­tö? Lyhyes­ti sanot­tu­na se riip­puu täy­sin koh­dey­lei­sös­tä­si. Hyvän Face­book-stra­te­gian luo­dak­se­si sinun täy­tyy­kin tun­tea koh­dey­lei­sö­si riit­tä­vän hyvin. Oli kysees­sä sit­ten mak­set­tu mai­nos tai orgaa­ni­nen pos­taus, haluat sisäl­lön ole­van sel­lais­ta jon­ka luke­mi­seen tai kat­so­mi­seen poten­ti­aa­li­nen asia­kas on val­mis käyt­tä­mään aikaan­sa ja lopet­ta­maan selaa­mi­sen. Sisäl­lön ei aina tar­vit­se kos­kea yri­tys­tä­si suo­raan. Ymmär­tä­mäl­lä asiak­kait­te­si kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta voit tuot­taa heil­le sisäl­töä jos­ta he ovat kiin­nos­tu­nei­ta, vaik­ket suo­raan mai­nos­tai­si­kaan omaa brän­diä­si jul­kai­sus­sa. Tuot­ta­mal­la luki­jal­le kiin­nos­ta­vaa ja/tai hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, luot hei­hin vah­vem­paa sidet­tä ja ero­tut mas­sas­ta tuot­ta­mal­la arvoa muu­ten­kin kuin palveluillasi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ole monipuolinen

Kokei­le roh­keas­ti eri­lai­sia jul­kai­su­ja. Kuvat pomp­paa­vat hel­pom­min esil­le jul­kai­su­jen jou­kos­ta kuin teks­tit. Voit lin­ka­ta jul­kai­suusi artik­ke­lin jon­ka uskot kiin­nos­ta­van seu­raa­jia­si ja tuo­tat taas heil­le lisä­ar­voa jul­kai­sul­la­si. Kir­joit­ta­mal­la blo­gin voit aut­taa hei­tä mah­dol­li­ses­sa ongel­mas­sa ilman, että he jou­tu­vat jonot­ta­maan asia­kas­pal­ve­lus­sa tai saa­tat antaa heil­le koko­naan uusia ideoi­ta joi­ta he eivät ole aiem­min tajun­neet. Videot ovat moni­puo­li­nen ja teho­kas tapa saa­da huo­mio­ta. Lyhyet noin kah­den minuu­tin videot voi­vat olla samaan aikaan viih­dyt­tä­viä, infor­ma­tii­vi­sia ja ne on help­po kat­soa, kos­ka kat­so­ja ei jou­du sito­maan nii­hin pal­joa aikaa. Videois­sa on kui­ten­kin tär­keä huo­mioi­da, että sinun tulee kou­kut­taa kat­so­ja jo ensim­mäis­ten sekun­tien aika­na saa­dak­se­si hei­dät kat­so­maan sen loppuun.

Luo­des­sa­si moni­puo­lis­ta sisäl­töä on help­po innos­tua lii­kaa ja onkin tär­ke­ää muis­taa mitä haluat vies­tiä brän­dil­lä­si. Sisäl­tö saa olla niin ren­toa tai asial­lis­ta kuin itse haluat ja koet hyväk­si, mut­ta sinun täy­tyy huo­leh­tia aina sii­tä, että se sopii brän­dii­si. Vaik­ka jul­kai­su ei suo­raan liit­tyi­si brän­dii­si on sen vies­tin olta­va lin­jas­sa brän­di­si kanssa.

Julkaise säännöllisesti

Aika­tau­lut­ta­mal­la jul­kai­sut etu­kä­teen väl­tyt kat­koil­ta jul­kai­suis­sa­si, etkä löy­dä itseä­si tilan­teis­ta, jois­sa et kii­reil­tä­si ehdi pos­taa­maan Face­book­kiin. Käyt­tä­mäl­lä aika­tau­lut­ta­mi­seen työ­ka­lua kuten esi­mer­kik­si Mee­tEd­gar, pys­tyt aika­tau­lut­ta­maan jul­kai­susi kuu­kausien pää­hän ja sinun on help­po seu­ra­ta somekalenteriasi.

Kun luot itsel­le­si sel­keät aika­tau­lut jul­kai­se­mi­seen ja tuo­tat sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti, on sinul­la suu­rem­pi toden­nä­köi­syys pitää asiak­kaa­si kiin­nos­tu­nei­ta Face­book-sivus­ta­si jol­loin he myös suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä kiin­nit­tä­vät huo­mio­ta mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lei­hi­si. Jos jul­kai­su­tah­ti­si on epä­ta­sai­nen, on sinun han­ka­lam­pi pitää itse­si asiak­kaan mie­les­sä. Hyvä tapa toi­mia on suun­ni­tel­la ja aika­tau­lut­taa jul­kai­sut noin kuu­kausi etu­kä­teen, näin saat liik­ku­ma­va­raa mikä­li aika­tau­lusi muut­tu­vat ja ehdit tar­vit­taes­sa rea­goi­maan mikä­li jou­dut muut­ta­maan julkaisujasi.

Example of MeetEdgar scheduling tool
Esi­merk­ki Mee­tEd­ga­rin kalenterinäkymästä

Osallista seuraajasi

Maa­il­man paras­kaan mai­nos ei ole ihmis­ten mie­les­tä yhtä luo­tet­ta­va, kuin tutun ja luo­tet­ta­van ihmi­sen suo­sit­te­lu. Osal­lis­ta­mal­la ylei­söä­si saat aikaan dia­lo­gia niin itse­si ja asiak­kai­den välil­lä, kuin asiak­kai­den ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den välil­lä. Luon­nol­li­ses­ti et pys­ty tätä kes­kus­te­lua kont­rol­loi­maan samal­la taval­la kuin omaa brän­di­vies­tin­tää­si, eikä sinun kuu­luk­kaan. Sinun teh­tä­vä­si on tar­jo­ta tuo­te ja/tai pal­ve­lu joka täyt­tää koh­de­ryh­mä­si tar­peen niin hyvin, että he halua­vat puhua sii­tä. Jul­kai­se­mal­la sisäl­töä, joka roh­kai­see ihmi­siä osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun, voit saa­da kor­vaa­ma­ton­ta huo­mio­ta ja mai­non­taa jos­ta sinä et suo­raan mak­sa sent­tiä­kään. Täl­lais­ta sisäl­töä voi olla esi­mer­kik­si eri­lai­set kil­pai­lut ja arvonnat.

Viimeinen vaihe

Nyt jäl­jel­lä on enää jul­kai­su­jen vii­mei­nen vai­he, jul­kai­se sisäl­töä jol­la ero­tut Face­boo­kis­sa. Se ei edel­leen­kään tule ole­maan täy­sin yksin­ker­tais­ta, mut­ta nyt sinul­la pitäi­si olla hie­man parem­mat eväät tämän toteut­ta­mi­seen. Pysy­mäl­lä uskol­li­se­na brän­dil­le­si ja koh­de­ryh­mäl­le­si, ole­mal­la aktii­vi­nen ja kokei­le­mal­la roh­keas­ti on sinul­la hyvät eväät menes­tyä Face­boo­kis­sa. Jos Face­book-mark­ki­noin­nin maa­il­ma sii­tä huo­li­mat­ta tun­tuu edel­leen pelot­ta­val­ta, voit lukea mui­ta blo­ge­jam­me jois­sa ker­rom­me lisää Face­boo­kis­sa mark­ki­noin­nis­ta tai ottaa suo­raan mei­hin yhteyt­tä. Me Kublal­la autam­me mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Julkaise sisältöä jolla erotut Facebookissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi