Julkaise sisältöä jolla erotut Facebookissa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Jul­kai­se sisäl­töä jol­la ero­tut Facebookissa

Face­book-mark­ki­noin­tia suun­ni­tel­les­sa on hyvä miet­tiä jo val­miik­si min­kä­lais­ta sisäl­töä sin­ne aikoo jul­kais­ta ja miten sen toteut­taa. Jul­kai­se sisäl­töä jol­la ero­tut Face­boo­kis­sa kuu­los­taa aja­tuk­se­na yksin­ker­tai­sel­ta, mut­ta sen toteut­ta­mi­nen voi olla haas­ta­vam­paa. Vaik­ka Face­book onkin mer­kit­tä­vä mark­ki­noin­nin työ­ka­lu, on hyvä muis­taa sen ole­van ensi­si­jai­ses­ti kui­ten­kin sosi­aa­li­nen media. Yri­tyk­se­si ei kil­pai­le näky­vyy­des­tä Face­boo­kis­sa ainoas­taan tois­ten yri­tys­ten ja medioi­den mark­ki­noin­ti­tii­me­jä vas­taan, vaan myös käyt­tä­jien omien per­heen­jä­sen­ten ja läheis­ten kans­sa. Ymmär­tä­mäl­lä omaa koh­dey­lei­söään ja suun­nit­te­le­mal­la heil­le sopi­vaa ylei­söä, on yri­tyk­sen huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi erot­tua massasta.

Julkaise kiinnostavaa sisältöä

Mitä on kiin­nos­ta­va sisäl­tö? Lyhyes­ti sanot­tu­na se riip­puu täy­sin koh­dey­lei­sös­tä­si. Hyvän Face­book-stra­te­gian luo­dak­se­si sinun täy­tyy­kin tun­tea koh­dey­lei­sö­si riit­tä­vän hyvin. Oli kysees­sä sit­ten mak­set­tu mai­nos tai orgaa­ni­nen pos­taus, haluat sisäl­lön ole­van sel­lais­ta jon­ka luke­mi­seen tai kat­so­mi­seen poten­ti­aa­li­nen asia­kas on val­mis käyt­tä­mään aikaan­sa ja lopet­ta­maan selaa­mi­sen. Sisäl­lön ei aina tar­vit­se kos­kea yri­tys­tä­si suo­raan. Ymmär­tä­mäl­lä asiak­kait­te­si kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta voit tuot­taa heil­le sisäl­töä jos­ta he ovat kiin­nos­tu­nei­ta, vaik­ket suo­raan mai­nos­tai­si­kaan omaa brän­diä­si jul­kai­sus­sa. Tuot­ta­mal­la luki­jal­le kiin­nos­ta­vaa ja/tai hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, luot hei­hin vah­vem­paa sidet­tä ja ero­tut mas­sas­ta tuot­ta­mal­la arvoa muu­ten­kin kuin palveluillasi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ole monipuolinen

Kokei­le roh­keas­ti eri­lai­sia jul­kai­su­ja. Kuvat pomp­paa­vat hel­pom­min esil­le jul­kai­su­jen jou­kos­ta kuin teks­tit. Voit lin­ka­ta jul­kai­suusi artik­ke­lin jon­ka uskot kiin­nos­ta­van seu­raa­jia­si ja tuo­tat taas heil­le lisä­ar­voa jul­kai­sul­la­si. Kir­joit­ta­mal­la blo­gin voit aut­taa hei­tä mah­dol­li­ses­sa ongel­mas­sa ilman, että he jou­tu­vat jonot­ta­maan asia­kas­pal­ve­lus­sa tai saa­tat antaa heil­le koko­naan uusia ideoi­ta joi­ta he eivät ole aiem­min tajun­neet. Videot ovat moni­puo­li­nen ja teho­kas tapa saa­da huo­mio­ta. Lyhyet noin kah­den minuu­tin videot voi­vat olla samaan aikaan viih­dyt­tä­viä, infor­ma­tii­vi­sia ja ne on help­po kat­soa, kos­ka kat­so­ja ei jou­du sito­maan nii­hin pal­joa aikaa. Videois­sa on kui­ten­kin tär­keä huo­mioi­da, että sinun tulee kou­kut­taa kat­so­ja jo ensim­mäis­ten sekun­tien aika­na saa­dak­se­si hei­dät kat­so­maan sen loppuun.

Luo­des­sa­si moni­puo­lis­ta sisäl­töä on help­po innos­tua lii­kaa ja onkin tär­ke­ää muis­taa mitä haluat vies­tiä brän­dil­lä­si. Sisäl­tö saa olla niin ren­toa tai asial­lis­ta kuin itse haluat ja koet hyväk­si, mut­ta sinun täy­tyy huo­leh­tia aina sii­tä, että se sopii brän­dii­si. Vaik­ka jul­kai­su ei suo­raan liit­tyi­si brän­dii­si on sen vies­tin olta­va lin­jas­sa brän­di­si kanssa.

Julkaise säännöllisesti

Aika­tau­lut­ta­mal­la jul­kai­sut etu­kä­teen väl­tyt kat­koil­ta jul­kai­suis­sa­si, etkä löy­dä itseä­si tilan­teis­ta, jois­sa et kii­reil­tä­si ehdi pos­taa­maan Face­book­kiin. Käyt­tä­mäl­lä aika­tau­lut­ta­mi­seen työ­ka­lua kuten esi­mer­kik­si Mee­tEd­gar, pys­tyt aika­tau­lut­ta­maan jul­kai­susi kuu­kausien pää­hän ja sinun on help­po seu­ra­ta somekalenteriasi.

Kun luot itsel­le­si sel­keät aika­tau­lut jul­kai­se­mi­seen ja tuo­tat sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti, on sinul­la suu­rem­pi toden­nä­köi­syys pitää asiak­kaa­si kiin­nos­tu­nei­ta Face­book-sivus­ta­si jol­loin he myös suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä kiin­nit­tä­vät huo­mio­ta mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lei­hi­si. Jos jul­kai­su­tah­ti­si on epä­ta­sai­nen, on sinun han­ka­lam­pi pitää itse­si asiak­kaan mie­les­sä. Hyvä tapa toi­mia on suun­ni­tel­la ja aika­tau­lut­taa jul­kai­sut noin kuu­kausi etu­kä­teen, näin saat liik­ku­ma­va­raa mikä­li aika­tau­lusi muut­tu­vat ja ehdit tar­vit­taes­sa rea­goi­maan mikä­li jou­dut muut­ta­maan julkaisujasi.

Example of MeetEdgar scheduling tool
Esi­merk­ki Mee­tEd­ga­rin kalenterinäkymästä

Osallista seuraajasi

Maa­il­man paras­kaan mai­nos ei ole ihmis­ten mie­les­tä yhtä luo­tet­ta­va, kuin tutun ja luo­tet­ta­van ihmi­sen suo­sit­te­lu. Osal­lis­ta­mal­la ylei­söä­si saat aikaan dia­lo­gia niin itse­si ja asiak­kai­den välil­lä, kuin asiak­kai­den ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den välil­lä. Luon­nol­li­ses­ti et pys­ty tätä kes­kus­te­lua kont­rol­loi­maan samal­la taval­la kuin omaa brän­di­vies­tin­tää­si, eikä sinun kuu­luk­kaan. Sinun teh­tä­vä­si on tar­jo­ta tuo­te ja/tai pal­ve­lu joka täyt­tää koh­de­ryh­mä­si tar­peen niin hyvin, että he halua­vat puhua sii­tä. Jul­kai­se­mal­la sisäl­töä, joka roh­kai­see ihmi­siä osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun, voit saa­da kor­vaa­ma­ton­ta huo­mio­ta ja mai­non­taa jos­ta sinä et suo­raan mak­sa sent­tiä­kään. Täl­lais­ta sisäl­töä voi olla esi­mer­kik­si eri­lai­set kil­pai­lut ja arvonnat.

Viimeinen vaihe

Nyt jäl­jel­lä on enää jul­kai­su­jen vii­mei­nen vai­he, jul­kai­se sisäl­töä jol­la ero­tut Face­boo­kis­sa. Se ei edel­leen­kään tule ole­maan täy­sin yksin­ker­tais­ta, mut­ta nyt sinul­la pitäi­si olla hie­man parem­mat eväät tämän toteut­ta­mi­seen. Pysy­mäl­lä uskol­li­se­na brän­dil­le­si ja koh­de­ryh­mäl­le­si, ole­mal­la aktii­vi­nen ja kokei­le­mal­la roh­keas­ti on sinul­la hyvät eväät menes­tyä Face­boo­kis­sa. Jos Face­book-mark­ki­noin­nin maa­il­ma sii­tä huo­li­mat­ta tun­tuu edel­leen pelot­ta­val­ta, voit lukea mui­ta blo­ge­jam­me jois­sa ker­rom­me lisää Face­boo­kis­sa mark­ki­noin­nis­ta tai ottaa suo­raan mei­hin yhteyt­tä. Me Kublal­la autam­me mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Julkaise sisältöä jolla erotut FacebookissaJulkaise sisältöä jolla erotut Facebookissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy