Some mark­ki­noin­ti \ Kublan Face­book ABC

Face­book. Nuo­ren Har­vard-opis­ke­li­jan idea, jos­ta on kas­va­nut äärim­mäi­sen arvo­kas työ­ka­lu digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pak­kiin. Oikein toteu­tet­tu­na Face­book-mai­non­ta voi nos­taa mark­ki­noin­ti­si uudel­le tasol­le, mut­ta mitä on oikein toteu­tet­tu Face­book-mai­non­ta ja mitä se vaa­tii? Täs­sä on Kublan Face­book ABC joka vas­taa näi­hin kysymyksiin.

Täs­sä blo­gis­sa annam­me suun­ta­vii­vat sii­hen, mitä Face­boo­kin kans­sa onnis­tu­mi­nen vaa­tii ja miten onnis­tu­mis­ta voi­daan mita­ta. Tulem­me puhu­maan ylei­sös­tä, onnis­tu­mi­sen mit­ta­reis­ta, bud­je­tis­ta sekä sisäl­lös­tä. Blo­gin avul­la saat parem­man ymmär­ryk­sen Face­book-mai­non­nan vaa­ti­muk­sis­ta ja voit parem­min suun­ni­tel­la sinul­le sopi­van toteutuksen.

Tunnista yleisösi

Jos mark­ki­noit tuo­tet­ta­si kai­kil­le, et yleen­sä mark­ki­noi sitä kenel­le­kään. Äärim­mäi­sen kli­sei­nen lause, mut­ta täy­sin paik­kan­sa pitä­vä. Onnis­tuak­se­si tehok­kaas­ti Face­book-mai­non­nas­sa tulee sinun ymmär­tää mikä on ylei­sö­si. Älä käy­tä samo­ja mai­nok­sia jokais­ta asia­kas­ta var­ten, vaan luo yksi­löl­li­siä kam­pan­joi­ta eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le. Vies­ti joka toi­mii tavoi­tel­les­sa­si uusia asiak­kai­ta jot­ka eivät vie­lä tun­ne brän­diä­si, ei vält­tä­mät­tä toi­mi samal­la taval­la asiak­kail­le, jot­ka ovat jo vie­rail­leet verk­ko­si­vuil­la­si osta­mat­ta mitään. Ymmär­tä­mäl­lä koh­de­ryh­mien erot, voit tehos­taa mark­ki­noin­tia­si ja paran­taa tuloksiasi. 

Onnistumisen mittarit

Ennen kuin puhum­me bud­je­tis­ta, on mei­dän kui­ten­kin ymmär­ret­tä­vä mitä onnis­tu­mi­nen tar­koit­taa. Lyhyes­ti kitey­tet­ty­nä se riip­puu täy­sin tavoit­teis­ta­si. Varas­ton tyh­jen­tä­mi­sek­si luo­dul­la alen­nus­kam­pan­jal­la on täy­sin eri tavoi­te, kuin brän­din tun­net­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen täh­tää­väl­lä kam­pan­jal­la, joten onnis­tu­mi­sen mit­ta­rit­kin ovat hyvin eri­lai­set. Kam­pan­jaa val­mis­tel­les­sa­si sinun tulee ymmär­tää, toi­mii­ko onnis­tu­mi­se­si mit­ta­ri­na Face­book-sivusi uudet tyk­kää­jät, mai­nok­sis­ta koti­si­vuil­le­si pää­ty­neet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, vai osto­pää­tök­seen pää­ty­neet asiak­kaat. Face­book Ads Mana­ge­rin avul­la voit mita­ta muun muas­sa sitä, pal­jon­ko mai­nok­se­si saa näyt­tö­ker­to­ja, kuin­ka suu­ri osa mai­nok­sen näh­neis­tä klik­kaa sitä tai vaik­ka­pa sitä kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä pää­tyy osta­maan tuot­tei­ta­si. Dataa on saa­ta­vil­la pal­jon, joten on tär­ke­ää ymmär­tää mikä data on kysees­sä ole­van kam­pan­jan kan­nal­ta relevanttia. 

Pyy­dä apua Kublalta!

Paljonko tarvitset rahaa

Onnis­tuak­se­si Face­book-mai­non­nas­sa täy­tyy sinun tie­tää kuin­ka pal­jon olet val­mis käyt­tä­mään rahaa sii­hen kuu­kausit­tain. Bud­je­tis­sa tulee myös huo­mioi­da tes­taa­mi­sen mah­dol­li­suus mai­nok­sil­le. Har­va onnis­tuu luo­maan täy­del­li­sen mai­nos­kam­pan­jan ensim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lään, ja sik­si on tär­ke­ää vara­ta bud­jet­tia sii­hen, että voit roh­keas­ti tes­ta­ta mikä toi­mii. Tee roh­keas­ti usei­ta ver­sioi­ta mai­nok­ses­ta löy­tääk­se­si par­haan mah­dol­li­sen vari­aa­tion jota voit läh­teä kehit­tä­mään entisestään. 

Seu­raa­mal­la mai­nok­sia­si ja nii­den saa­mia tulok­sia opit nopeas­ti tun­nis­ta­maan mit­kä mai­nok­set saa­vat aikaan parem­pia tulok­sia kuin muut, ja voit allo­koi­da bud­jet­tia­si sen mukai­ses­ti. Tätä teh­des­sä on kui­ten­kin tär­keä muis­taa, että asiak­kaan yri­tyk­sel­le­si tuot­ta­ma arvo ei ole aina sama. Vaik­ka koh­de­ryh­mä A vaa­ti­si enem­män rahaa yhtä kon­ver­sio­ta koh­den, saat­taa hei­dän kes­ki­mää­räi­sen oston­sa arvo olla enem­män kuin koh­de­ryh­mä B:n. Sik­si onkin tär­ke­ää ymmär­tää asiak­kait­te­si tuot­ta­ma arvo ennen kuin alat allo­koi­da bud­jet­tia eri koh­de­ryh­mien välillä.

Mitä julkaiset

Sisäl­lön mer­ki­tys­tä ei voi koros­taa lii­kaa Face­book-mai­non­nas­sa. Kiin­nit­tääk­se­si koh­dey­lei­sö­si huo­mion, on sisäl­lön olta­va laa­du­kas­ta ja rele­vant­tia. Mai­nok­sen otsi­kon on olta­va riit­tä­vän hyvä, että mai­nok­sen näki­jä halu­aa lukea loput­kin. Huo­mion kiin­nit­tä­vä ja kon­teks­tiin sopi­va kuva tai video aut­taa mai­nos­ta­si eroa­maan mas­sas­ta ja oikea Call to action saa ihmi­set klik­kaa­maan mai­nos­ta­si. Jäl­leen ker­ran sinun tulee ymmär­tää, mil­le koh­dey­lei­söl­le­si olet tätä mai­nos­ta näyt­tä­mäs­sä luo­dak­se­si par­haan yhdis­tel­män rele­vant­tia sisäl­töä ja miel­lyt­tä­vää visuaalisuutta. 

Eväät onnistumiseen

Nyt olet saa­nut pie­nen kat­sauk­sen onnis­tu­neen Kublan Face­book ABC:hen ja sinul­la on parem­mat edel­ly­tyk­set onnis­tua sii­nä. Nämä eivät ole ainoat tär­keät aspek­tit Face­book-mai­non­nas­sa, mut­ta näil­lä perus­pa­li­koil­la sinä saat parem­man kuvan koko­nai­suu­des­ta ja sii­tä mihin kaik­keen sinun on val­mis­tau­dut­ta­va suun­ni­tel­les­sa­si Face­boo­kiin siir­ty­mis­tä mark­ki­noin­nis­sa. Jos kui­ten­kin haluat luot­taa Face­book-mai­non­ta­si alan ammat­ti­lais­ten käsiin ja var­mis­taa, että raha­si saa­vat vas­ti­net­ta, kan­nat­taa sinun pitää Kubla mielessä.

Ota yhteyt­tä!
Kublan Facebook ABC
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy