Some mark­ki­noin­ti \ Kublan Face­book ABC

Face­book. Nuo­ren Har­vard-opis­ke­li­jan idea, jos­ta on kas­va­nut äärim­mäi­sen arvo­kas työ­ka­lu digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pak­kiin. Oikein toteu­tet­tu­na Face­book-mai­non­ta voi nos­taa mark­ki­noin­ti­si uudel­le tasol­le, mut­ta mitä on oikein toteu­tet­tu Face­book-mai­non­ta ja mitä se vaa­tii? Täs­sä on Kublan Face­book ABC joka vas­taa näi­hin kysymyksiin.

Täs­sä blo­gis­sa annam­me suun­ta­vii­vat sii­hen, mitä Face­boo­kin kans­sa onnis­tu­mi­nen vaa­tii ja miten onnis­tu­mis­ta voi­daan mita­ta. Tulem­me puhu­maan ylei­sös­tä, onnis­tu­mi­sen mit­ta­reis­ta, bud­je­tis­ta sekä sisäl­lös­tä. Blo­gin avul­la saat parem­man ymmär­ryk­sen Face­book-mai­non­nan vaa­ti­muk­sis­ta ja voit parem­min suun­ni­tel­la sinul­le sopi­van toteutuksen.

Tunnista yleisösi

Jos mark­ki­noit tuo­tet­ta­si kai­kil­le, et yleen­sä mark­ki­noi sitä kenel­le­kään. Äärim­mäi­sen kli­sei­nen lause, mut­ta täy­sin paik­kan­sa pitä­vä. Onnis­tuak­se­si tehok­kaas­ti Face­book-mai­non­nas­sa tulee sinun ymmär­tää mikä on ylei­sö­si. Älä käy­tä samo­ja mai­nok­sia jokais­ta asia­kas­ta var­ten, vaan luo yksi­löl­li­siä kam­pan­joi­ta eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le. Vies­ti joka toi­mii tavoi­tel­les­sa­si uusia asiak­kai­ta jot­ka eivät vie­lä tun­ne brän­diä­si, ei vält­tä­mät­tä toi­mi samal­la taval­la asiak­kail­le, jot­ka ovat jo vie­rail­leet verk­ko­si­vuil­la­si osta­mat­ta mitään. Ymmär­tä­mäl­lä koh­de­ryh­mien erot, voit tehos­taa mark­ki­noin­tia­si ja paran­taa tuloksiasi. 

Facebook ads manager targeting options

Onnistumisen mittarit

Ennen kuin puhum­me bud­je­tis­ta, on mei­dän kui­ten­kin ymmär­ret­tä­vä mitä onnis­tu­mi­nen tar­koit­taa. Lyhyes­ti kitey­tet­ty­nä se riip­puu täy­sin tavoit­teis­ta­si. Varas­ton tyh­jen­tä­mi­sek­si luo­dul­la alen­nus­kam­pan­jal­la on täy­sin eri tavoi­te, kuin brän­din tun­net­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen täh­tää­väl­lä kam­pan­jal­la, joten onnis­tu­mi­sen mit­ta­rit­kin ovat hyvin eri­lai­set. Kam­pan­jaa val­mis­tel­les­sa­si sinun tulee ymmär­tää, toi­mii­ko onnis­tu­mi­se­si mit­ta­ri­na Face­book-sivusi uudet tyk­kää­jät, mai­nok­sis­ta koti­si­vuil­le­si pää­ty­neet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, vai osto­pää­tök­seen pää­ty­neet asiak­kaat. Face­book Ads Mana­ge­rin avul­la voit mita­ta muun muas­sa sitä, pal­jon­ko mai­nok­se­si saa näyt­tö­ker­to­ja, kuin­ka suu­ri osa mai­nok­sen näh­neis­tä klik­kaa sitä tai vaik­ka­pa sitä kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä pää­tyy osta­maan tuot­tei­ta­si. Dataa on saa­ta­vil­la pal­jon, joten on tär­ke­ää ymmär­tää mikä data on kysees­sä ole­van kam­pan­jan kan­nal­ta relevanttia. 

Pyy­dä apua Kublalta!

Paljonko tarvitset rahaa

Onnis­tuak­se­si Face­book-mai­non­nas­sa täy­tyy sinun tie­tää kuin­ka pal­jon olet val­mis käyt­tä­mään rahaa sii­hen kuu­kausit­tain. Bud­je­tis­sa tulee myös huo­mioi­da tes­taa­mi­sen mah­dol­li­suus mai­nok­sil­le. Har­va onnis­tuu luo­maan täy­del­li­sen mai­nos­kam­pan­jan ensim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lään, ja sik­si on tär­ke­ää vara­ta bud­jet­tia sii­hen, että voit roh­keas­ti tes­ta­ta mikä toi­mii. Tee roh­keas­ti usei­ta ver­sioi­ta mai­nok­ses­ta löy­tääk­se­si par­haan mah­dol­li­sen vari­aa­tion jota voit läh­teä kehit­tä­mään entisestään. 

Seu­raa­mal­la mai­nok­sia­si ja nii­den saa­mia tulok­sia opit nopeas­ti tun­nis­ta­maan mit­kä mai­nok­set saa­vat aikaan parem­pia tulok­sia kuin muut, ja voit allo­koi­da bud­jet­tia­si sen mukai­ses­ti. Tätä teh­des­sä on kui­ten­kin tär­keä muis­taa, että asiak­kaan yri­tyk­sel­le­si tuot­ta­ma arvo ei ole aina sama. Vaik­ka koh­de­ryh­mä A vaa­ti­si enem­män rahaa yhtä kon­ver­sio­ta koh­den, saat­taa hei­dän kes­ki­mää­räi­sen oston­sa arvo olla enem­män kuin koh­de­ryh­mä B:n. Sik­si onkin tär­ke­ää ymmär­tää asiak­kait­te­si tuot­ta­ma arvo ennen kuin alat allo­koi­da bud­jet­tia eri koh­de­ryh­mien välillä.

Mitä julkaiset

Sisäl­lön mer­ki­tys­tä ei voi koros­taa lii­kaa Face­book-mai­non­nas­sa. Kiin­nit­tääk­se­si koh­dey­lei­sö­si huo­mion, on sisäl­lön olta­va laa­du­kas­ta ja rele­vant­tia. Mai­nok­sen otsi­kon on olta­va riit­tä­vän hyvä, että mai­nok­sen näki­jä halu­aa lukea loput­kin. Huo­mion kiin­nit­tä­vä ja kon­teks­tiin sopi­va kuva tai video aut­taa mai­nos­ta­si eroa­maan mas­sas­ta ja oikea Call to action saa ihmi­set klik­kaa­maan mai­nos­ta­si. Jäl­leen ker­ran sinun tulee ymmär­tää, mil­le koh­dey­lei­söl­le­si olet tätä mai­nos­ta näyt­tä­mäs­sä luo­dak­se­si par­haan yhdis­tel­män rele­vant­tia sisäl­töä ja miel­lyt­tä­vää visuaalisuutta. 

Eväät onnistumiseen

Nyt olet saa­nut pie­nen kat­sauk­sen onnis­tu­neen Kublan Face­book ABC:hen ja sinul­la on parem­mat edel­ly­tyk­set onnis­tua sii­nä. Nämä eivät ole ainoat tär­keät aspek­tit Face­book-mai­non­nas­sa, mut­ta näil­lä perus­pa­li­koil­la sinä saat parem­man kuvan koko­nai­suu­des­ta ja sii­tä mihin kaik­keen sinun on val­mis­tau­dut­ta­va suun­ni­tel­les­sa­si Face­boo­kiin siir­ty­mis­tä mark­ki­noin­nis­sa. Jos kui­ten­kin haluat luot­taa Face­book-mai­non­ta­si alan ammat­ti­lais­ten käsiin ja var­mis­taa, että raha­si saa­vat vas­ti­net­ta, kan­nat­taa sinun pitää Kubla mielessä.

Ota yhteyt­tä!
Kublan Facebook ABC
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi