Some mark­ki­noin­ti \ Kublan Lin­ke­dIn-mai­non­nan ABC

Lin­ke­dIn yhdis­te­tään työ­ka­lu­na mones­ti nime­no­maan rek­ry­toin­tiin mark­ki­noin­nin sijaan, mut­ta täs­sä Kublan Lin­ke­din-mai­non­nan ABC -blo­gis­sa tulem­me käy­mään läpi Lin­ke­dI­nin mah­dol­li­suu­ksia ja vaa­ti­muk­sia mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­na. Vaik­ka Lin­ke­dIn onkin lois­ta­va työ­ka­lu rek­ry­toin­nis­sa, ei se sul­je pois sen mah­dol­li­suu­ksia digi­mark­ki­noin­nin saral­la. Erin­omai­set koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det ja mui­hin sosi­aa­li­siin medioi­hin ver­rat­tu­na kes­ki­mää­räis­tä osto­voi­mai­sem­pi käyt­tä­jä­kun­ta tar­jo­aa hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det kuin esi­mer­kik­si Face­book. Jopa nel­jäl­lä vii­des­tä Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jäs­tä on jol­lain tasol­la pää­tän­tä­val­taa bis­nes­pää­tök­sis­tä. Lin­ke­dI­nin käyt­tä­mi­nen mark­ki­noin­tiin mak­saa kes­ki­mää­rin enem­män kuin Face­boo­kin, mut­ta se on mones­ti tehok­kaam­paa muun muas­sa tark­ko­jen koh­den­nus­ten ansiosta.

LinkedInin kohdennusmahdollisuudet

Lin­ke­dI­nin koh­den­nuk­sis­sa pys­tyt hyö­dyn­tä­mään esi­mer­kik­si demo­gra­fi­sia tie­to­ja, yri­tys­tie­to­ja kuten yri­tyk­sen kokoa ja toi­mia­laa, kou­lu­tus­ta ja tai­to­ja tai työ­ni­mi­ket­tä. Näi­den rajaus­ten avul­la sinun on mah­dol­lis­ta löy­tää sopi­vin mah­dol­li­nen koh­dey­lei­sö mai­non­ta­si sisäl­löl­le. Täs­sä saa­vu­te­taan sitä aiem­min mai­nit­tua tehok­kuut­ta. Löy­tä­mäl­lä juu­ri ne ihmi­set, joi­ta var­ten sinun tuot­tee­si tai pal­ve­lusi on teh­ty, saat mark­ki­noin­nis­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män irti. Voit lukea Lin­ke­dI­nin koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sis­ta lisää tääl­tä.

LinkedInin erilaiset mainosmuodot

Lin­ke­dIn tar­jo­aa nel­jä eri­lais­ta mai­nos­muo­toa: Spon­so­red Con­tent, Mes­sa­ge Ads, Dyna­mic Ads ja Text Ads. Eri mai­nos­muo­dot tar­joa­vat eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja etu­ja. Osa mai­nok­sis­ta on hen­ki­lö­koh­tai­sem­pia, ja toi­set ylei­sem­piä. Mai­nos­muo­don valin­taan vai­kut­taa myös mai­nok­se­si tavoi­te. Tavoit­te­let­ko verk­ko­si­vul­le­si kävi­jöi­tä, haluat­ko vain mah­dol­li­sim­man monen näke­vän mai­nok­se­si, vai haluat­ko saa­da yhtey­den­ot­to­ja? Tätä sinun tulee miet­tiä vali­tes­sa­si mai­nos­muo­don omal­le mai­nok­sel­le­si. Jos tämä tun­tuu vai­keal­ta, voit lukea asias­ta yksi­tyis­koh­tai­sem­min täältä.

Maksuton markkinointi LinkedInissä

Lin­ke­dI­nin mark­ki­noin­ti voi­daan jakaa ylei­ses­ti mak­sul­li­seen ja mak­sut­to­maan. Mak­sul­li­nen mark­ki­noin­ti on mones­ti tehok­kaam­paa, ja antaa sinul­le suu­rem­man val­lan sii­tä, kenel­le mai­nos­si­säl­töä­si näy­te­tään, mut­ta mak­sut­to­man sisäl­lön tuot­ta­mi­sen arvoa ei tule kui­ten­kaan aliarvioida. 

Perus­tet­tua­si Lin­ke­dI­niin yri­tys­si­vun ja suun­ni­tel­les­sa­si mark­ki­noin­tia, on sinun muis­tet­ta­va teh­dä pos­tauk­sia Lin­ke­dI­niin. Pos­taa­mal­la yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn-sivul­le koh­de­ryh­mä­si kan­nal­ta kiin­nos­ta­vaa ja rele­vant­tia sisäl­töä, on sinun mah­dol­lis­ta kas­vat­taa näky­vyyt­tä­si alus­tal­la. Sinun tulee­kin ymmär­tää ket­kä ovat koh­dey­lei­sö­si, jot­ta tie­dät mikä on hei­tä kiin­nos­ta­vaa ja puhut­te­le­vaa sisäl­töä.(Tähän link­ki blogiin”LinkedIn-markkinointiviestinnän suun­nit­te­lu”) Näin mak­si­moit pos­taus­ten sinul­le tuot­ta­man arvon. Pos­tauk­sia teh­des­sä on hyvä pyr­kiä tasai­suu­teen ja mah­dol­li­sim­man sään­nöl­li­seen jul­kai­su­tah­tiin. Näky­vyyt­tä hakies­sa on parem­pi jul­kais­ta lii­an usein kun lii­an har­voin. Pos­taus­ten ohes­sa sinun tulee pitää pro­fii­li­si ajan tasal­la. Tuo sel­keäs­ti esiin se mitä halua­vat mah­dol­lis­ten asiak­kai­den näke­vän ja tuo roh­keas­ti vah­vuu­te­si esil­le. Poh­di mitä haku­ja koh­de­ryh­mä­si käyt­tää etsies­sään kal­tais­ta­si pal­ve­lua ja huo­mioi tämä luo­des­sa­si yri­tys­si­vua­si. Var­mis­ta, että yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen link­ki löy­tyy profiilistasi.

Hyvä tapa edis­tää yri­tyk­sen näky­vyyt­tä on myös osal­lis­taa työn­te­ki­jöi­tä. Jos yri­tyk­sen työn­te­ki­jät saa­daan mukaan jaka­maan yri­tyk­sen sisäl­töä Lin­ke­dI­nis­sä, mah­dol­lis­taa se lisä­ar­von tuot­ta­mi­sen niin yri­tyk­sel­le, kuin työn­te­ki­jäl­le­kin. Voit lukea mak­sut­to­mas­ta mark­ki­noin­nis­ta ja näky­vyy­den saa­mi­ses­ta lisää yksi­tyis­koh­tai­sem­min tääl­tä.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-markkinoinnin kustannukset

Olen nyt muu­ta­man kap­pa­leen ver­ran ylis­tä­nyt Lin­ke­dI­nin mah­dol­li­suu­ksia, mut­ta mai­nit­sin sen myös mak­sa­van enem­män kuin esi­mer­kik­si Face­book-mai­non­ta. Mitä tämä sit­ten tar­koit­taa käy­tän­nös­sä ja miten sii­hen tuli­si suh­tau­tua? Kuten mai­nit­sin aiem­min, voi itse­ään mai­nos­taa Lin­ke­dI­nis­sä täy­sin ilmai­sek­si­kin pos­taa­mal­la aktii­vi­ses­ti rele­vant­tia sisäl­töä ja huo­leh­ti­mal­la pro­fii­lin laa­duk­kuu­des­ta, mut­ta nopeut­taak­se­si näky­vyy­den saan­tia, on sinun inves­toi­ta­va rahaa ja aikaa. Muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la on jo mah­dol­lis­ta saa­vut­taa kym­me­niä tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Tämän lisäk­si Lin­ke­dI­nin kaut­ta sivuil­le saa­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyy yri­tyk­se­si sivuil­la kes­ki­mää­rin pidem­pään kuin Face­boo­kin kaut­ta sivuil­le saa­tu asia­kas. Laa­tu siis on korkeampi.

Rahan lisäk­si sinun on luon­nol­li­ses­ti inves­toi­ta­va Lin­ke­dI­niin myös aikaa. Jot­ta saat luo­tua tehok­kaan ja opti­moi­dun Lin­ke­dIn-kam­pan­jan tyh­jäs­tä, tulee sinun olla val­mis käyt­tä­mään riit­tä­väs­ti aikaa sen suun­nit­te­luun, toteu­tuk­seen ja kehittämiseen.

Kubla LinkedIn-markkinoinnissa

Kuten olen toi­vot­ta­vas­ti saa­nut tuo­tua esil­le, on Lin­ke­dIn arvo­kas työ­ka­lu digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pa­kis­sa ja sil­lä on mah­dol­lis­ta saa­da arvok­kai­ta tulok­sia. Sen tar­joa­ma käyt­tä­jä­kun­ta ja koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det ovat omaa luok­kaan­sa ja mah­dol­li­suu­det edis­tää niin myyn­tiä kuin rek­ry­toin­tia ovat val­ta­vat. Sinul­la on nyt toi­vot­ta­vas­ti perus­ym­mär­rys sii­tä, miten voit itse lähes­tyä Lin­ke­dIn-mark­koi­noin­tia ja mui­den blo­giem­me yksi­tyis­koh­tai­sem­mil­la ohjeil­la saat entis­tä tar­kem­paa neu­voa. Jos kui­ten­kin haluai­sit mie­luum­min uskoa Lin­ke­dIn-mai­non­ta­si ammat­ti­lais­ten käsiin, joil­la on vuo­sien koke­mus Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nis­ta, niin autam­me mie­lel­läm­me. Kubla tar­jo­aa täl­lä saral­la ensi­luok­kais­ta osaa­mis­ta, pal­ve­lua ja rapor­toin­tia, eikä sinun tar­vit­se käyt­tää kym­me­niä tun­te­ja kam­pan­jan suun­nit­te­luun ja toteutukseen.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi