Some mark­ki­noin­ti \ Kublan Lin­ke­dIn-mai­non­nan ABC

Lin­ke­dIn yhdis­te­tään työ­ka­lu­na mones­ti nime­no­maan rek­ry­toin­tiin mark­ki­noin­nin sijaan, mut­ta täs­sä Kublan Lin­ke­din-mai­non­nan ABC -blo­gis­sa tulem­me käy­mään läpi Lin­ke­dI­nin mah­dol­li­suu­ksia ja vaa­ti­muk­sia mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­na. Vaik­ka Lin­ke­dIn onkin lois­ta­va työ­ka­lu rek­ry­toin­nis­sa, ei se sul­je pois sen mah­dol­li­suu­ksia digi­mark­ki­noin­nin saral­la. Erin­omai­set koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det ja mui­hin sosi­aa­li­siin medioi­hin ver­rat­tu­na kes­ki­mää­räis­tä osto­voi­mai­sem­pi käyt­tä­jä­kun­ta tar­jo­aa hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det kuin esi­mer­kik­si Face­book. Jopa nel­jäl­lä vii­des­tä Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jäs­tä on jol­lain tasol­la pää­tän­tä­val­taa bis­nes­pää­tök­sis­tä. Lin­ke­dI­nin käyt­tä­mi­nen mark­ki­noin­tiin mak­saa kes­ki­mää­rin enem­män kuin Face­boo­kin, mut­ta se on mones­ti tehok­kaam­paa muun muas­sa tark­ko­jen koh­den­nus­ten ansiosta.

LinkedInin kohdennusmahdollisuudet

Lin­ke­dI­nin koh­den­nuk­sis­sa pys­tyt hyö­dyn­tä­mään esi­mer­kik­si demo­gra­fi­sia tie­to­ja, yri­tys­tie­to­ja kuten yri­tyk­sen kokoa ja toi­mia­laa, kou­lu­tus­ta ja tai­to­ja tai työ­ni­mi­ket­tä. Näi­den rajaus­ten avul­la sinun on mah­dol­lis­ta löy­tää sopi­vin mah­dol­li­nen koh­dey­lei­sö mai­non­ta­si sisäl­löl­le. Täs­sä saa­vu­te­taan sitä aiem­min mai­nit­tua tehok­kuut­ta. Löy­tä­mäl­lä juu­ri ne ihmi­set, joi­ta var­ten sinun tuot­tee­si tai pal­ve­lusi on teh­ty, saat mark­ki­noin­nis­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män irti. Voit lukea Lin­ke­dI­nin koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sis­ta lisää tääl­tä.

LinkedInin erilaiset mainosmuodot

Lin­ke­dIn tar­jo­aa nel­jä eri­lais­ta mai­nos­muo­toa: Spon­so­red Con­tent, Mes­sa­ge Ads, Dyna­mic Ads ja Text Ads. Eri mai­nos­muo­dot tar­joa­vat eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja etu­ja. Osa mai­nok­sis­ta on hen­ki­lö­koh­tai­sem­pia, ja toi­set ylei­sem­piä. Mai­nos­muo­don valin­taan vai­kut­taa myös mai­nok­se­si tavoi­te. Tavoit­te­let­ko verk­ko­si­vul­le­si kävi­jöi­tä, haluat­ko vain mah­dol­li­sim­man monen näke­vän mai­nok­se­si, vai haluat­ko saa­da yhtey­den­ot­to­ja? Tätä sinun tulee miet­tiä vali­tes­sa­si mai­nos­muo­don omal­le mai­nok­sel­le­si. Jos tämä tun­tuu vai­keal­ta, voit lukea asias­ta yksi­tyis­koh­tai­sem­min täältä.

Maksuton markkinointi LinkedInissä

Lin­ke­dI­nin mark­ki­noin­ti voi­daan jakaa ylei­ses­ti mak­sul­li­seen ja mak­sut­to­maan. Mak­sul­li­nen mark­ki­noin­ti on mones­ti tehok­kaam­paa, ja antaa sinul­le suu­rem­man val­lan sii­tä, kenel­le mai­nos­si­säl­töä­si näy­te­tään, mut­ta mak­sut­to­man sisäl­lön tuot­ta­mi­sen arvoa ei tule kui­ten­kaan aliarvioida. 

Perus­tet­tua­si Lin­ke­dI­niin yri­tys­si­vun ja suun­ni­tel­les­sa­si mark­ki­noin­tia, on sinun muis­tet­ta­va teh­dä pos­tauk­sia Lin­ke­dI­niin. Pos­taa­mal­la yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn-sivul­le koh­de­ryh­mä­si kan­nal­ta kiin­nos­ta­vaa ja rele­vant­tia sisäl­töä, on sinun mah­dol­lis­ta kas­vat­taa näky­vyyt­tä­si alus­tal­la. Sinun tulee­kin ymmär­tää ket­kä ovat koh­dey­lei­sö­si, jot­ta tie­dät mikä on hei­tä kiin­nos­ta­vaa ja puhut­te­le­vaa sisäl­töä.(Tähän link­ki blogiin”LinkedIn-markkinointiviestinnän suun­nit­te­lu”) Näin mak­si­moit pos­taus­ten sinul­le tuot­ta­man arvon. Pos­tauk­sia teh­des­sä on hyvä pyr­kiä tasai­suu­teen ja mah­dol­li­sim­man sään­nöl­li­seen jul­kai­su­tah­tiin. Näky­vyyt­tä hakies­sa on parem­pi jul­kais­ta lii­an usein kun lii­an har­voin. Pos­taus­ten ohes­sa sinun tulee pitää pro­fii­li­si ajan tasal­la. Tuo sel­keäs­ti esiin se mitä halua­vat mah­dol­lis­ten asiak­kai­den näke­vän ja tuo roh­keas­ti vah­vuu­te­si esil­le. Poh­di mitä haku­ja koh­de­ryh­mä­si käyt­tää etsies­sään kal­tais­ta­si pal­ve­lua ja huo­mioi tämä luo­des­sa­si yri­tys­si­vua­si. Var­mis­ta, että yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen link­ki löy­tyy profiilistasi.

Hyvä tapa edis­tää yri­tyk­sen näky­vyyt­tä on myös osal­lis­taa työn­te­ki­jöi­tä. Jos yri­tyk­sen työn­te­ki­jät saa­daan mukaan jaka­maan yri­tyk­sen sisäl­töä Lin­ke­dI­nis­sä, mah­dol­lis­taa se lisä­ar­von tuot­ta­mi­sen niin yri­tyk­sel­le, kuin työn­te­ki­jäl­le­kin. Voit lukea mak­sut­to­mas­ta mark­ki­noin­nis­ta ja näky­vyy­den saa­mi­ses­ta lisää yksi­tyis­koh­tai­sem­min tääl­tä.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-markkinoinnin kustannukset

Olen nyt muu­ta­man kap­pa­leen ver­ran ylis­tä­nyt Lin­ke­dI­nin mah­dol­li­suu­ksia, mut­ta mai­nit­sin sen myös mak­sa­van enem­män kuin esi­mer­kik­si Face­book-mai­non­ta. Mitä tämä sit­ten tar­koit­taa käy­tän­nös­sä ja miten sii­hen tuli­si suh­tau­tua? Kuten mai­nit­sin aiem­min, voi itse­ään mai­nos­taa Lin­ke­dI­nis­sä täy­sin ilmai­sek­si­kin pos­taa­mal­la aktii­vi­ses­ti rele­vant­tia sisäl­töä ja huo­leh­ti­mal­la pro­fii­lin laa­duk­kuu­des­ta, mut­ta nopeut­taak­se­si näky­vyy­den saan­tia, on sinun inves­toi­ta­va rahaa ja aikaa. Muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la on jo mah­dol­lis­ta saa­vut­taa kym­me­niä tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Tämän lisäk­si Lin­ke­dI­nin kaut­ta sivuil­le saa­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyy yri­tyk­se­si sivuil­la kes­ki­mää­rin pidem­pään kuin Face­boo­kin kaut­ta sivuil­le saa­tu asia­kas. Laa­tu siis on korkeampi.

Rahan lisäk­si sinun on luon­nol­li­ses­ti inves­toi­ta­va Lin­ke­dI­niin myös aikaa. Jot­ta saat luo­tua tehok­kaan ja opti­moi­dun Lin­ke­dIn-kam­pan­jan tyh­jäs­tä, tulee sinun olla val­mis käyt­tä­mään riit­tä­väs­ti aikaa sen suun­nit­te­luun, toteu­tuk­seen ja kehittämiseen.

Kubla LinkedIn-markkinoinnissa

Kuten olen toi­vot­ta­vas­ti saa­nut tuo­tua esil­le, on Lin­ke­dIn arvo­kas työ­ka­lu digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pa­kis­sa ja sil­lä on mah­dol­lis­ta saa­da arvok­kai­ta tulok­sia. Sen tar­joa­ma käyt­tä­jä­kun­ta ja koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det ovat omaa luok­kaan­sa ja mah­dol­li­suu­det edis­tää niin myyn­tiä kuin rek­ry­toin­tia ovat val­ta­vat. Sinul­la on nyt toi­vot­ta­vas­ti perus­ym­mär­rys sii­tä, miten voit itse lähes­tyä Lin­ke­dIn-mark­koi­noin­tia ja mui­den blo­giem­me yksi­tyis­koh­tai­sem­mil­la ohjeil­la saat entis­tä tar­kem­paa neu­voa. Jos kui­ten­kin haluai­sit mie­luum­min uskoa Lin­ke­dIn-mai­non­ta­si ammat­ti­lais­ten käsiin, joil­la on vuo­sien koke­mus Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nis­ta, niin autam­me mie­lel­läm­me. Kubla tar­jo­aa täl­lä saral­la ensi­luok­kais­ta osaa­mis­ta, pal­ve­lua ja rapor­toin­tia, eikä sinun tar­vit­se käyt­tää kym­me­niä tun­te­ja kam­pan­jan suun­nit­te­luun ja toteutukseen.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy