LinkedIn-markkinoinnilla boostia yrityksen näkyvyyteen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nil­la boos­tia yri­tyk­sen näkyvyyteen

Lin­ke­dIn tai tut­ta­val­li­sem­min Link­ka­ri on maa­il­man suu­rin amma­til­li­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen kes­kit­ty­nyt sosi­aa­li­sen median alus­ta. Lin­ke­dIn on eri­tyi­sen hyvä kana­va mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta, sil­lä alus­tal­la on hui­kea poten­ti­aa­li ver­kos­toi­tua sekä tavoit­taa oikeat koh­de­ryh­mät. Yrit­tä­jil­le Lin­ke­dIn on siis var­sin hyö­dyl­li­nen työ­ka­lu, mikä­li sitä osaa käyt­tää oikein. 

LinkedIn-markkinoinnin kaksi väylää

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään sekä mak­sul­lis­ta mai­non­taa että omal­la sisäl­lön­tuo­tan­nol­la ansait­tua näky­vyyt­tä. Mak­sul­li­nen mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa tar­kas­ti halu­tul­le ylei­söl­le ja näin voi­daan saa­vut­taa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä jopa sato­jen tuhan­sien ihmis­ten näky­vyys yri­tys­ten mai­nok­sil­le. Voit käy­dä luke­mas­sa par­haat vink­kim­me mak­sul­li­seen Lin­ke­dIn-mai­non­taan aihet­ta käsit­te­le­väs­tä blo­gis­ta. Omal­la sisäl­lön­tuo­tan­nol­la ansait­tu näky­vyys eli orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa taas sitä, että yri­tys on aktii­vi­nen omal­la Lin­ke­dIn-sivul­laan ja näin saa­vut­taa näky­vyyt­tä yri­tys­tä seu­raa­vien tai asias­ta kiin­nos­tu­nei­den Lin­ke­dIn-käyt­tä­jien keskuudessa.

Kuka käyttää LinkedInia?

Link­ka­rin käyt­tä­jä­kun­ta kas­vaa jat­ku­vas­ti ja Lin­ke­dI­nil­lä on käyt­tä­jiä Suo­mes­sa­kin jo yli mil­joo­na. Suu­rin osa käyt­tä­jä­kun­nas­ta on jol­lain taval­la asia­kas­työs­sä muka­na ja sel­keäs­ti suu­rin osa LinkedIn:ssä toi­mi­vis­ta yri­tyk­sis­tä myy pal­ve­lui­taan muil­le yri­tyk­sil­le. Poik­keuk­sia­kin toki löy­tyy – esi­mer­kik­si B2B-myy­jäl­le Lin­ke­dIn ei ole niin tar­peel­li­nen, mikä­li hänel­lä on muu­ten­kin tar­peek­si lii­de­jä ja myyn­nil­li­siä akti­vi­teet­te­ja, joil­la hän pää­see myyn­ti­ta­voit­tee­seen­sa. Vas­taa­vas­ti myy­jän, jol­ta riit­tä­viä lii­de­jä tai myyn­nil­li­siä akti­vi­teet­te­ja ei vie­lä löy­dy, kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti ran­tau­tua Link­ka­riin kas­vat­ta­maan omaa seu­raa­ja­kun­taa. Seu­raa­ja­kun­nan kas­vun myö­tä alus­tal­le tuo­tet­tu sisäl­tö saa luon­nol­li­ses­ti myös lisää näky­vyyt­tä, mikä voi joh­taa lii­dei­hin ja hyviin yhteistyökuvioihin.

Onko yritykselläsi jo yrityssivu LinkedInissa? Jos ei niin luo se!

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin voi jakaa kah­teen osaan: yri­tyk­sen brän­di­mie­li­ku­van raken­ta­mi­seen ja lisäk­si työn­te­ki­jöi­den oman hen­ki­lö­koh­tai­sen ver­kos­ton kokoa­mi­seen. Näis­tä kum­pi­kin ylei­sem­min ajaa lopul­ta yri­tyk­sen etua ja raken­taa brän­di­mie­li­ku­vaa. Yri­tys voi jul­kais­ta Link­ka­riin pos­tauk­sia vain, mikä­li on ensin perus­ta­nut yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivun, mikä itses­sään on mel­ko yksin­ker­tai­nen tehtävä.

Muista tehdä postauksia yrityksesi LinkedIn-sivulle

Jot­ta yri­tys­si­vu voi­si saa­vut­taa toi­vot­tua näky­vyyt­tä Link­ka­ris­sa, vaa­tii tämä hie­man alku­kar­toi­tus­ta sekä suun­ni­tel­mal­li­suut­ta. Ensi­töik­seen yri­tyk­sen tulee mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mä, joka alus­tal­la halu­taan tavoit­taa. Kun koh­de­ryh­mä on tar­peek­si tark­kaan rajat­tu on hel­pom­pi läh­teä miet­ti­mään min­kä­lai­nen sisäl­tö hei­tä voi­si puhu­tel­la. On hyvä pitää mie­les­sä Link­ka­rin sisäl­lön­tuo­tan­non moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det  – sisäl­töä voi tuot­taa mm. teks­ti­nä, kuvi­na, videoi­na tai artik­ke­lei­na. Yksi ylei­nen kom­pas­tus­ki­vi ansait­tua näky­vyyt­tä tavoit­te­le­vil­la yri­tyk­sil­lä on sisäl­lön tuo­ton epä­sään­nöl­li­syys. On toki tapaus­koh­tais­ta, kuin­ka pal­jon yri­tyk­sel­lä on halua tai tar­vet­ta kana­voi­da resurs­se­ja Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin. Ylei­nen sään­tö sisäl­lön tuo­tos­sa on kui­ten­kin, että mie­lum­min lii­kaa kuin lii­an vähän.

Laadukkaita liidejä LinkedIn-markkinoinnilla

Laa­du­kas lii­di tar­koit­taa yri­tyk­sil­le eri asioi­ta, mut­ta eten­kin B2B-yri­tyk­set ovat usein yksi­mie­li­siä sii­tä, että laa­du­kas lii­di on joku joh­to­por­taan hen­ki­lö. Hei­tä alus­tal­ta löy­tyy rop­pa­kau­pal­la ja Link­ka­rin avul­la myös hei­dän tavoit­ta­mi­sen­sa hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Kun koh­de­ryh­mää on lähes­tyt­ty esi­mer­kik­si puhut­te­le­van sisäl­lön kaut­ta, saat­taa asia­kas­eh­do­kas kiin­nos­tua sel­vit­tä­mään lisää tie­toa yri­tyk­ses­tä. Ennen kaik­kea verk­ko­si­vu­jen tuli­si olla ajan tasal­la sekä hou­kut­te­le­van näköi­set. Par­haim­mil­laan asia­kas­eh­do­kas innos­tuu jo kai­va­maan yri­tyk­sen yhteys­tie­to­ja – yhteys­tie­to­jen onkin tär­ke­ää olla sel­keäs­ti esil­lä, jot­ta mah­dol­li­nen lii­di voi kon­tak­toi­da mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Link­ka­rin avul­la yri­tys saa pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa lii­deis­tään, ja nii­den laa­duk­kuut­ta onkin suo­si­tel­ta­vaa seu­ra­ta. Sisäl­lön tuo­tan­toa voi­daan myös opti­moi­da tar­peen vaa­ties­sa. Halu­tes­saan voi asen­taa sivus­tol­leen myös Lin­ke­dIn-pik­se­lin, jon­ka avul­la pys­tyy näke­mään mm. mitä kaut­ta lii­dit tule­vat. Mikä­li pää­tyy teke­mään mak­set­tua mai­non­taa, on Lin­ke­dIn-pik­se­li oiva työ­ka­lu mai­non­nan kohdentamiseen.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Osallista työntekijöitäsi LinkedInissä

Työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys on ter­mi, joka vilah­taa työ­mark­ki­noil­la ali­tui­ses­ti, mut­ta mitä se oikeas­taan tar­koit­taa? Työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys on yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta tapah­tu­vaa brän­diin vai­kut­ta­mis­ta ja asian­tun­ti­ja­ku­van nos­ta­mis­ta. Oikein teh­ty­nä se tuo lisä­ar­voa sekä työn­te­ki­jöil­le että yri­tyk­sil­le. Lin­ke­dIn on var­sin luon­te­va alus­ta teh­dä tätä, sil­lä kysees­sä on amma­til­li­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen sekä ura­pol­kui­hin kes­kit­ty­nyt sosi­aa­li­nen media. Link­ka­ris­sa työn­te­ki­jä pää­see raken­ta­maan hen­ki­löbrän­di­ään vah­vis­taen samal­la yri­tyk­sen­sä jalan­si­jaa asian­tun­ti­joi­na sekä tuo­den näky­vyyt­tä yrityksille.

Jaa yrityksesi sisältöjä yrityksesi Linkedin-sivulle

Kun panos­taa sisäl­tö­jen teke­mi­seen, ne kan­nat­taa jakaa kai­kis­sa kana­vis­sa mukaan lukien LinkedIn:ssä. Lin­ke­dIn on omi­aan mitä amma­til­li­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen tulee, min­kä vuok­si täl­lä alus­tal­la on pal­jon poten­ti­aa­lia tavoit­taa laa­duk­kai­ta lii­de­jä. Pos­tauk­sia teh­des­sä kan­nat­taa pyr­kiä aset­ta­maan itsen­sä asiak­kaan ase­maan – jak­sai­sin­ko itse kat­soa tämän videon tai lukea lin­ka­tun artik­ke­lin? Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti ei ole hakuam­mun­taa. Hyvin toteu­tet­tu­na se on suun­ni­tel­mal­lis­ta, sään­nöl­lis­tä ja sisäl­löt sopi­vat sau­mat­to­mas­ti brändiin. 

Toi­vot­ta­vas­ti nämä vin­kit aut­ta­vat sinua pää­se­mään alkuun Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin paris­sa. Asian­tun­ti­jam­me Kublal­la aut­ta­vat sinua enem­män kuin mie­lel­lään digi­mark­ki­noin­tiin liit­ty­vis­sä kysymyksissä!

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn markkinoinnilla boostia yrityksen näkyvyyteen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi