LinkedIn-markkinoinnilla boostia yrityksen näkyvyyteen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nil­la boos­tia yri­tyk­sen näkyvyyteen

Lin­ke­dIn tai tut­ta­val­li­sem­min Link­ka­ri on maa­il­man suu­rin amma­til­li­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen kes­kit­ty­nyt sosi­aa­li­sen median alus­ta. Lin­ke­dIn on eri­tyi­sen hyvä kana­va mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta, sil­lä alus­tal­la on hui­kea poten­ti­aa­li ver­kos­toi­tua sekä tavoit­taa oikeat koh­de­ryh­mät. Yrit­tä­jil­le Lin­ke­dIn on siis var­sin hyö­dyl­li­nen työ­ka­lu, mikä­li sitä osaa käyt­tää oikein. 

LinkedIn-markkinoinnin kaksi väylää

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään sekä mak­sul­lis­ta mai­non­taa että omal­la sisäl­lön­tuo­tan­nol­la ansait­tua näky­vyyt­tä. Mak­sul­li­nen mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa tar­kas­ti halu­tul­le ylei­söl­le ja näin voi­daan saa­vut­taa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä jopa sato­jen tuhan­sien ihmis­ten näky­vyys yri­tys­ten mai­nok­sil­le. Voit käy­dä luke­mas­sa par­haat vink­kim­me mak­sul­li­seen Lin­ke­dIn-mai­non­taan aihet­ta käsit­te­le­väs­tä blo­gis­ta. Omal­la sisäl­lön­tuo­tan­nol­la ansait­tu näky­vyys eli orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa taas sitä, että yri­tys on aktii­vi­nen omal­la Lin­ke­dIn-sivul­laan ja näin saa­vut­taa näky­vyyt­tä yri­tys­tä seu­raa­vien tai asias­ta kiin­nos­tu­nei­den Lin­ke­dIn-käyt­tä­jien keskuudessa.

Kuka käyttää LinkedInia?

Link­ka­rin käyt­tä­jä­kun­ta kas­vaa jat­ku­vas­ti ja Lin­ke­dI­nil­lä on käyt­tä­jiä Suo­mes­sa­kin jo yli mil­joo­na. Suu­rin osa käyt­tä­jä­kun­nas­ta on jol­lain taval­la asia­kas­työs­sä muka­na ja sel­keäs­ti suu­rin osa LinkedIn:ssä toi­mi­vis­ta yri­tyk­sis­tä myy pal­ve­lui­taan muil­le yri­tyk­sil­le. Poik­keuk­sia­kin toki löy­tyy – esi­mer­kik­si B2B-myy­jäl­le Lin­ke­dIn ei ole niin tar­peel­li­nen, mikä­li hänel­lä on muu­ten­kin tar­peek­si lii­de­jä ja myyn­nil­li­siä akti­vi­teet­te­ja, joil­la hän pää­see myyn­ti­ta­voit­tee­seen­sa. Vas­taa­vas­ti myy­jän, jol­ta riit­tä­viä lii­de­jä tai myyn­nil­li­siä akti­vi­teet­te­ja ei vie­lä löy­dy, kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti ran­tau­tua Link­ka­riin kas­vat­ta­maan omaa seu­raa­ja­kun­taa. Seu­raa­ja­kun­nan kas­vun myö­tä alus­tal­le tuo­tet­tu sisäl­tö saa luon­nol­li­ses­ti myös lisää näky­vyyt­tä, mikä voi joh­taa lii­dei­hin ja hyviin yhteistyökuvioihin.

Onko yritykselläsi jo yrityssivu LinkedInissa? Jos ei niin luo se!

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin voi jakaa kah­teen osaan: yri­tyk­sen brän­di­mie­li­ku­van raken­ta­mi­seen ja lisäk­si työn­te­ki­jöi­den oman hen­ki­lö­koh­tai­sen ver­kos­ton kokoa­mi­seen. Näis­tä kum­pi­kin ylei­sem­min ajaa lopul­ta yri­tyk­sen etua ja raken­taa brän­di­mie­li­ku­vaa. Yri­tys voi jul­kais­ta Link­ka­riin pos­tauk­sia vain, mikä­li on ensin perus­ta­nut yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivun, mikä itses­sään on mel­ko yksin­ker­tai­nen tehtävä.

Muista tehdä postauksia yrityksesi LinkedIn-sivulle

Jot­ta yri­tys­si­vu voi­si saa­vut­taa toi­vot­tua näky­vyyt­tä Link­ka­ris­sa, vaa­tii tämä hie­man alku­kar­toi­tus­ta sekä suun­ni­tel­mal­li­suut­ta. Ensi­töik­seen yri­tyk­sen tulee mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mä, joka alus­tal­la halu­taan tavoit­taa. Kun koh­de­ryh­mä on tar­peek­si tark­kaan rajat­tu on hel­pom­pi läh­teä miet­ti­mään min­kä­lai­nen sisäl­tö hei­tä voi­si puhu­tel­la. On hyvä pitää mie­les­sä Link­ka­rin sisäl­lön­tuo­tan­non moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det  – sisäl­töä voi tuot­taa mm. teks­ti­nä, kuvi­na, videoi­na tai artik­ke­lei­na. Yksi ylei­nen kom­pas­tus­ki­vi ansait­tua näky­vyyt­tä tavoit­te­le­vil­la yri­tyk­sil­lä on sisäl­lön tuo­ton epä­sään­nöl­li­syys. On toki tapaus­koh­tais­ta, kuin­ka pal­jon yri­tyk­sel­lä on halua tai tar­vet­ta kana­voi­da resurs­se­ja Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin. Ylei­nen sään­tö sisäl­lön tuo­tos­sa on kui­ten­kin, että mie­lum­min lii­kaa kuin lii­an vähän.

Laadukkaita liidejä LinkedIn-markkinoinnilla

Laa­du­kas lii­di tar­koit­taa yri­tyk­sil­le eri asioi­ta, mut­ta eten­kin B2B-yri­tyk­set ovat usein yksi­mie­li­siä sii­tä, että laa­du­kas lii­di on joku joh­to­por­taan hen­ki­lö. Hei­tä alus­tal­ta löy­tyy rop­pa­kau­pal­la ja Link­ka­rin avul­la myös hei­dän tavoit­ta­mi­sen­sa hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Kun koh­de­ryh­mää on lähes­tyt­ty esi­mer­kik­si puhut­te­le­van sisäl­lön kaut­ta, saat­taa asia­kas­eh­do­kas kiin­nos­tua sel­vit­tä­mään lisää tie­toa yri­tyk­ses­tä. Ennen kaik­kea verk­ko­si­vu­jen tuli­si olla ajan tasal­la sekä hou­kut­te­le­van näköi­set. Par­haim­mil­laan asia­kas­eh­do­kas innos­tuu jo kai­va­maan yri­tyk­sen yhteys­tie­to­ja – yhteys­tie­to­jen onkin tär­ke­ää olla sel­keäs­ti esil­lä, jot­ta mah­dol­li­nen lii­di voi kon­tak­toi­da mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Link­ka­rin avul­la yri­tys saa pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa lii­deis­tään, ja nii­den laa­duk­kuut­ta onkin suo­si­tel­ta­vaa seu­ra­ta. Sisäl­lön tuo­tan­toa voi­daan myös opti­moi­da tar­peen vaa­ties­sa. Halu­tes­saan voi asen­taa sivus­tol­leen myös Lin­ke­dIn-pik­se­lin, jon­ka avul­la pys­tyy näke­mään mm. mitä kaut­ta lii­dit tule­vat. Mikä­li pää­tyy teke­mään mak­set­tua mai­non­taa, on Lin­ke­dIn-pik­se­li oiva työ­ka­lu mai­non­nan kohdentamiseen.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Osallista työntekijöitäsi LinkedInissä

Työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys on ter­mi, joka vilah­taa työ­mark­ki­noil­la ali­tui­ses­ti, mut­ta mitä se oikeas­taan tar­koit­taa? Työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys on yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta tapah­tu­vaa brän­diin vai­kut­ta­mis­ta ja asian­tun­ti­ja­ku­van nos­ta­mis­ta. Oikein teh­ty­nä se tuo lisä­ar­voa sekä työn­te­ki­jöil­le että yri­tyk­sil­le. Lin­ke­dIn on var­sin luon­te­va alus­ta teh­dä tätä, sil­lä kysees­sä on amma­til­li­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen sekä ura­pol­kui­hin kes­kit­ty­nyt sosi­aa­li­nen media. Link­ka­ris­sa työn­te­ki­jä pää­see raken­ta­maan hen­ki­löbrän­di­ään vah­vis­taen samal­la yri­tyk­sen­sä jalan­si­jaa asian­tun­ti­joi­na sekä tuo­den näky­vyyt­tä yrityksille.

Jaa yrityksesi sisältöjä yrityksesi Linkedin-sivulle

Kun panos­taa sisäl­tö­jen teke­mi­seen, ne kan­nat­taa jakaa kai­kis­sa kana­vis­sa mukaan lukien LinkedIn:ssä. Lin­ke­dIn on omi­aan mitä amma­til­li­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen tulee, min­kä vuok­si täl­lä alus­tal­la on pal­jon poten­ti­aa­lia tavoit­taa laa­duk­kai­ta lii­de­jä. Pos­tauk­sia teh­des­sä kan­nat­taa pyr­kiä aset­ta­maan itsen­sä asiak­kaan ase­maan – jak­sai­sin­ko itse kat­soa tämän videon tai lukea lin­ka­tun artik­ke­lin? Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti ei ole hakuam­mun­taa. Hyvin toteu­tet­tu­na se on suun­ni­tel­mal­lis­ta, sään­nöl­lis­tä ja sisäl­löt sopi­vat sau­mat­to­mas­ti brändiin. 

Toi­vot­ta­vas­ti nämä vin­kit aut­ta­vat sinua pää­se­mään alkuun Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin paris­sa. Asian­tun­ti­jam­me Kublal­la aut­ta­vat sinua enem­män kuin mie­lel­lään digi­mark­ki­noin­tiin liit­ty­vis­sä kysymyksissä!

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn markkinoinnilla boostia yrityksen näkyvyyteen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy