Digimarkkinointi yhteistyön aloitus Kublan kanssa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Digi­mark­ki­noin­ti yhteis­työn aloi­tus Kublan kanssa

Digi­mark­ki­noin­ti yhteis­työn aloi­tus uuden kump­pa­nin kans­sa on aina iso jut­tu. On tär­ke­ää, että tavoit­tee­si mää­ri­tel­lään ja yri­tyk­se­si suun­ni­tel­mat käy­dään yhdes­sä läpi. Kublas­sa me alus­sa asti pidäm­me huol­ta, että meil­lä on sama suun­ta mitä koh­den läh­dem­me yhdes­sä työs­ken­te­le­mään. Käym­me yhteis­työn aloi­tuk­ses­sa läpi mitä haluat rapor­teis­ta­si irti ja toi­vee­si mitä haluat yhteis­työl­lä saa­vut­taa. Pidäm­me myös huol­ta että sinä asiak­kaa­na saat kysyt­tyä sinua vai­vaat asiat ja otam­me huo­mioon mitä haluat tietää. 

Kick off meeting 

Yhteis­työn alus­sa pide­tään Kick off mee­ting ja täs­sä käy­dään läpi kaik­ki tär­keät tavoit­teet. Tämän tapaa­mi­sen tar­koi­tus on kar­toit­taa mitä oikein haluat yhteis­työl­tä mut­ta tähän ei tar­vit­se lii­kaa val­mis­tau­tua. Tulet tapaa­mi­seen ker­to­maan tavoit­tee­si, mis­sä olet­te nyt digi­mark­ki­noin­nin saral­la ja näin voim­me aloit­taa suun­nit­te­lun yhdes­sä. Sel­vi­täm­me myös, että haluat­ko apua uusien lan­see­rauk­sien mai­non­nas­sa vai haluat­ko mai­nos­taa van­ho­ja tuot­tei­ta uusil­le asiakkaille. 

Var­mis­tam­me täs­sä tapaa­mi­ses­sa onko teil­lä ana­ly­tii­kan tiliä tai mai­nos­ti­liä. Näi­hin pyy­däm­me oikeuk­sia, että pää­sem­me näi­tä hyö­dyn­tä­mään tai sit­ten teem­me sinul­le tilit, jot­ka jää­vät sinun hal­tuusi vaik­ka yhteis­työ jos­kus loppuisikin.

Starttilomake

Kick off tapaa­mi­ses­sa pyy­däm­me täyt­tä­mään Start­ti­lo­mak­keen. Start­ti­lo­mak­kees­sa täy­täm­me yri­tyk­se­si perus­tie­dot ja kir­jaam­me nämä asiat ylös: 

 • Yri­tyk­se­si media tie­dot, eli mitä olet­te aikai­sem­min teh­neet ja mitä kana­via olet­te käyttäneet. 
 • Kana­vat jot­ka on tar­koi­tus ottaa nyt käyttöön. 
 • Yri­tyk­se­si kilpailijat.
 • Aloi­tus markkinatilanne. 
 • Mikä on kohderyhmäsi.
 • Myyn­ti­valt­ti­si, eli tuot­tee­si ja palvelusi. 

Start­ti­lo­ma­ke on tär­keä, sil­lä näin kaik­ki on kir­joi­tet­tu ylös ja pys­tym­me aina palaa­maan sii­hen jos jokin on epäselvää.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mainoskampanjoiden starttaus

Start­ti­ta­paa­mi­sen jäl­keen aloi­tam­me digi­mark­ki­noin­ti­si ja mai­nos­kam­pan­ja­si. Ensim­mäi­sis­sä mai­nok­sis­sa pidäm­me huo­len, että pää­set aktii­vi­ses­ti osal­li­sek­si ja tie­dät mitä teem­me. Näi­hin ensim­mäi­siin mai­nok­siin toi­vom­me siis kom­ment­te­ja sinul­ta, että tie­däm­me läh­te­vän oike­aan suuntaan. 

Työkalut asiakasyhteyksissä 

Pidäm­me huo­len mai­nos­kam­pan­joi­den alkaes­sa, että asia­kas­yh­teyk­sis­sä on sel­keät säve­let. Meil­lä on eri­lai­sia työ­ka­lu­ja, joil­la pidäm­me yhteyk­siä yllä. Näil­lä kai­kil­la on eri tar­koi­tuk­sia mut­ta näin var­mis­tam­me, että pysyt kai­kis­sa mai­non­nan vai­heis­sa muka­na ja jos tun­net, että haluat teh­dä muu­tok­sia niin sinun on help­po antaa palau­tet­ta. Näin pys­tym­me pitä­mään kiin­ni että, voit itse­kin halu­tes­sa­si olla muka­na. Käy­täm­me kol­mea eri työ­ka­lua yhtey­den­pi­dos­sa Trel­loa, Google Dri­vea ja sähköpostia. 

Trel­lo on käy­tös­sä sinun mai­nok­sia­si ja erik­seen sovit­tu­na myös sosi­aa­li­sen median pos­tauk­sia­si var­ten. Tän­ne jaam­me mai­no­seh­do­tuk­sia, joi­ta pys­tyt itse tar­kas­te­le­maan ja halu­tes­sa­si antaa muok­kauseh­do­tuk­sia. Trel­lo on help­po ja hyö­dyl­li­nen kana­va ja tätä käyt­täen pys­tyt siis oman aika­tau­lusi mukaan tar­kis­ta­maan, että kaik­ki menee juu­ri niin kuin haluat. 

Google dri­ve on tar­koi­tet­tu, että pys­tyt lataa­maan omaa mate­ri­aa­lia­si Kublan tii­min käy­tet­tä­väk­si, jot­ta voim­me hyö­dyn­tää sitä mai­non­taan. Tätä kaut­ta on help­po jakaa esi­mer­kik­si kuvia. Google dri­ven avul­la voit jakaa ker­ral­la enem­män, joten mei­dän ei tar­vit­se koko ajan olla kysy­mäs­sä uut­ta materiaalia. 

Säh­kö­pos­ti on tar­koi­tet­tu sinun, asiak­kaan ja yhteys­hen­ki­lö­si väli­sek­si kom­mu­ni­kaa­tio kana­vak­si. Tääl­lä pys­tyt esit­tä­mään rau­has­sa sinua askar­rut­ta­vat kysy­myk­set ja pitä­mään huol­ta, että olet ajan tasal­la asioista.

Nämä kaik­ki työ­ka­lut on tar­koi­tet­tu teke­mään yhteis­työs­tä ja tie­don kul­ke­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man help­poa ja selkeää. 

Parasta mahdollista digimarkkinointia

Meil­lä Kublal­la pide­tään siis huo­li, että heti alus­ta asti on tavoit­teet ja suun­ta sel­vä­nä. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me sinul­le tavoit­teel­lis­ta ja mitat­ta­vaa digi­mark­ki­noin­tia. Menem­me täy­sin asiak­kaan toi­vei­den mukaan ja pyrim­me luo­maan paras­ta mah­dol­lis­ta digi­mark­ki­noin­tia juu­ri sinulle. 

Mei­dän tavoi­te on olla hyvä kump­pa­ni ja haluam­me vil­pit­tö­mäs­ti aut­taa yri­tys­tä­si kas­va­maan ja vie­dä lii­ke­toi­min­taa­si eteen­päin. Haluam­me saa­da sinus­ta pit­kä­ai­kai­sen asiak­kaan ja pyrim­me aina pal­ve­le­maan sinua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Meil­lä digi­mark­ki­noin­ti yhteis­työn aloi­tus on help­poa ja teho­kas­ta. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä ja anna mei­dän Kublas­sa aut­taa sinua digi­mark­ki­noin­nin kasvattamisessa!

Ota yhteyt­tä!
Digimarkkinointi yhteistyön aloitus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy