Digimarkkinoinnin suunnittelu 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Digi­mark­ki­noin­nin suunnittelu

Kun kaik­ki on ver­kos­sa, ei yri­tyk­sel­lä toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta ole varaa aja­tel­la digi­mark­ki­noin­tia kiva­na lisä­nä, vaan suo­ras­taan pakol­li­se­na pila­ri­na, joka pitää raken­nel­man kasas­sa. Syven­nym­me seu­raa­vak­si sii­hen, mik­si digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu kan­nat­taa ja miten se teh­dään askel askeleelta.

Mitä digimarkkinointi on?

Digi­mark­ki­noin­ti on nimen­sä mukai­ses­ti mark­ki­noin­tia digi­taa­li­ses­ti. Kyse ei ole perin­tei­sis­tä leh­ti­mai­nok­sis­ta, vaan digi­mark­ki­noin­nil­la voi­daan tar­koit­taa esi­mer­kik­si Face­book-mai­nos­ta, yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­ja, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia tai hakukonemainontaa.

Tänä päi­vä­nä digi­mark­ki­noin­ti on ääret­tö­män teho­kas ja tär­keä tapa puhu­tel­la poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, sil­lä heis­tä suu­rin osa viet­tää aikaan­sa ver­kos­sa sen sijaan, että luki­si­vat leh­tis­tä aamu­pa­la­pöy­däs­sä. Digi­taa­li­set alus­tat hou­kut­te­le­vat pai­kal­le niin nuo­ria, kes­ki-ikäi­siä kuin van­hem­paa­kin kan­saa, mikä tekee digi­mark­ki­noin­nis­ta tehok­kaan mark­ki­noin­ti­väy­län lähes­tul­koon yri­tyk­sel­le kuin yritykselle.

Miksi digimarkkinointi kannattaa?

 • Digi­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta koh­den­taa hyvin­kin tar­kas­ti muun muas­sa hen­ki­lön iän, suku­puo­len, asuin­pai­kan ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukaan. Perin­tei­nen mai­nos saat­taa näkyä täy­sin vää­räl­le koh­de­ryh­mäl­le sii­tä syys­tä, että et voi vali­ta sitä.
 • Digi­taa­li­set alus­tat hel­pot­ta­vat kom­mu­ni­koin­tia asiak­kai­den kans­sa, mikä ede­saut­taa toi­vo­tun­lai­sen brän­di­mie­li­ku­van rakentamista.
 • Digi­mark­ki­noin­ti on oikein teh­ty­nä erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa mai­nos­taa, mikä tekee sii­tä fik­sun mark­ki­noin­ti­ta­van pie­nen­kin bud­je­tin omaavalle.
 • Digi­mark­ki­noin­nin avul­la voit kas­vat­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta, paran­taa asian­tun­ti­ja­ku­vaa ja lisä­tä myyn­tiä sekä saa­da enem­män kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le tai -kauppaan.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digimarkkinoinnin suunnittelu vaihe vaiheelta

Jot­ta teke­mi­nen voi tuo­da tulok­sia, täy­tyy sopi­vat aske­leet ensin löy­tää suun­nit­te­le­mal­la. Digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu saat­taa tun­tua tur­hal­ta ja työ­lääl­tä, mut­ta onnis­tu­nut digi­mark­ki­noin­ti vaa­tii tuek­seen suunnitelman.

Käy­dään nyt yhdes­sä läpi digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu vai­he vai­heel­ta, jot­ta sen työs­tä­mi­nen oli­si sinul­le hel­pom­paa. Tar­vit­taes­sa voim­me laa­tia tehok­kaan mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man puo­les­ta­si, ja voit itse kes­kit­tyä muka­vam­piin asioihin.

Digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu saa alkun­sa sii­tä, että alla ole­viin kysy­myk­siin poh­di­taan vastaukset.

 • Kenel­le? → Koh­de­ryh­mä
 • Mis­sä? → Kanavat
 • Miten? → Lähes­ty­mis­ta­pa
 • Kuka? → Resur­soin­ti
 • Mil­loin? → Aikataulutus

Digi­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­man tulee sisäl­tää aina­kin seuraavat:

 • Mai­nos­ka­na­vat → Google, Ins­ta­gram, Face­book vai TikTok?
 • Sisäl­löt ja tavoit­teet → mitä jul­kais­taan, mikä on jul­kai­sun tavoite?
 • Mit­ta­rit → kuin­ka mai­non­nan tulok­sia mitataan?
 • Bud­jet­ti → mikä on kuhun­kin kana­vaan käy­tet­tä­vä summa?

1. Määritä tavoite, sillä ilman tavoitetta ei ole tehokasta digimarkkinointia.

Mie­ti ensin, mihin asi­aan haluat vai­kut­taa teke­mäl­lä digi­mark­ki­noin­tia? Voi olla, että toi­vot ken­ties verk­ko­kaup­paa­si enem­män kävi­jöi­tä, tai tah­dot kas­vat­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den keskuudessa.

Mää­ri­tä sel­keä tavoi­te, joka tukee yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan kas­vua – se voi olla esi­mer­kik­si lii­ke­vaih­don kas­vu X % tai kaik­kien kurs­sien paik­ko­jen täyt­ty­mi­nen mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Ase­ta tavoi­te, johon sinul­la on mah­dol­li­suus päästä.

Ilman tavoi­tet­ta digi­mark­ki­noin­ti on hel­pos­ti epä­joh­don­mu­kais­ta, mikä puo­les­taan kulut­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia huo­mat­ta­vas­ti rons­kim­min kuin suun­ni­tel­tu digi­mark­ki­noin­ti, jota täl­löin voi­daan oikein teh­ty­nä kut­sua kustannustehokkaaksi.

2. Tiedätkö asiakkaasi tarpeet? Tunnista ne, jotta voit kohdentaa oikeanlaisen mainosviestin.

Asiak­kaan tun­te­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää digi­mark­ki­noin­tia teh­des­sä. Kun tie­dät, mil­lai­nen hen­ki­lö poten­ti­aa­li­nen asia­kas on, mis­sä kana­vis­sa hän viet­tää aikaan­sa ja mil­lai­sis­ta asiois­ta hän pitää tai ei pidä, pys­tyt tun­nis­ta­maan asiak­kaan tar­peet sekä vas­taa­maan nii­hin oikeal­la taval­la, oikeas­sa pai­kas­sa ja oike­aan aikaan.

Mie­ti siis,

 • mis­sä kana­vis­sa asiak­kaa­si on?
 • onko hän pai­kal­la aamu­päi­väs­tä vai illalla?
 • kuin­ka hän itse toi­mii esi­mer­kik­si somessa?
 • etsii­kö hän rat­kai­sua johon­kin ongelmaan?
 • onko hänel­lä ole­mas­sa ole­va ostotarve?

Asiak­kaan osto­pol­ku koos­tuu nel­jäs­tä vai­hees­ta, joi­den aika­na sinun täy­tyy tavoit­taa, vakuut­taa, kon­ver­toi­da ja sitout­taa. Suun­nit­te­le­mal­la ja poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tun­te­mal­la osaat koh­den­taa oikean­lai­sen mai­nos­vies­tin juu­ri oike­aan het­keen – esi­mer­kik­si kun haluat tavoit­taa, kokei­le hakusa­na­mai­non­taa, ja kun asia­kas on eden­nyt osto­pol­kua pit­kin vii­mei­seen vai­hee­seen, voit sitout­taa teke­mäl­lä teho­kas­ta uudelleenmarkkinointia.

3. Valitse ainoastaan relevantit mittarit, joiden pohjalta teet päätöksiä.

Rele­vant­tien mit­ta­rei­den valit­se­mi­nen on tär­keä vai­he, sil­lä lop­pu­jen lopuk­si teet pal­jon pää­tök­siä mai­non­nan tulos­ten perus­teel­la. On ikä­vää, mikä­li mit­taat vää­riä asioi­ta, joi­den poh­jal­ta teke­mä­si toi­met aiheut­ta­vat­kin päin­vas­tai­sen lopputuloksen.

Älä mit­taa kaik­kea, vaan valit­se sinul­le rele­van­tit mit­ta­rit. Tär­kei­tä mit­ta­rei­ta digi­mark­ki­noin­nin maa­il­mas­sa ovat KPI, ROI, NPS ja CLV.

Het­ki­nen… tämä­hän oli nyt täy­sin ammat­ti­sa­nas­toa, joten pure­taan lyhen­teet ymmär­ret­tä­vään muotoon:

 • KPI (Key Per­for­mance Indica­tors) → KPI-mit­ta­rit voi­vat mita­ta esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan kes­kios­tok­sen kasvua.
 • ROI (Return On Invest­ment) → ROI mit­taa sijoi­te­tun pää­oman tuot­toa, eli kuin­ka talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa mai­non­ta on.
 • NPS (Net Pro­mo­ter Sco­re) → NPS perus­tuu asiak­kaan koke­muk­seen, eli sil­lä mita­taan esi­mer­kik­si sitä, kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti asia­kas suo­sit­te­li­si yritystä.
 • CLV (Cus­to­mer Life­ti­me Value) → CLV ker­too sinul­le asiak­kuu­den niin sano­tus­ta arvos­ta, eli esi­mer­kik­si kuin­ka pal­jon asia­kas tuot­taa vuo­des­sa ja mikä on tuot­toar­vio seu­raa­val­le vuodelle.

Ote­taan tähän väliin hel­pom­pi käy­tän­nön esi­merk­ki. Esi­mer­kik­si Face­book-mai­nok­sen mit­ta­rik­si voit vali­koi­da sivu­kä­vi­jät tai sivuil­la vie­te­tyn ajan, mikä­li ohjaat asiak­kaan mai­nok­ses­ta vaik­ka­pa verkkosivuille.

Vink­ki: Muis­ta asen­taa verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan seu­ran­ta­koo­di sekä esi­mer­kik­si Face­book-mai­non­taa teh­des­sä­si Face­book-pik­se­li. Seu­ran­ta­koo­de­ja kut­su­taan nimel­lä tagi. Pys­tyt asen­ta­maan tage­ja työ­ka­lul­la nimel­tä Google Tag Manager.

4. Pohdi, kenen työaika ja osaaminen riittää digimarkkinoinnin kustannustehokkaaseen tekemiseen.

Digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös tämän vai­heen. Sinun kan­nat­taa mää­rit­tää sel­keäs­ti ne vas­tuu­hen­ki­löt, jot­ka huo­leh­ti­vat muun muas­sa sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­ta sekä mai­non­nan toteut­ta­mi­ses­ta ja ana­ly­soin­nis­ta. Digi­mark­ki­noin­ti on kui­ten­kin jon­kun työn­te­ki­jän tehok­kaas­ta työ­ajas­ta pois, joten ulkois­ta­mi­nen saat­taa olla fik­suin veto, mikä­li yri­tyk­ses­tä ei löy­dy digi­mark­ki­noin­nin ammattilaista.

Mie­ti, onko yri­tyk­sel­lä varaa teh­dä itse ja sitoa resurs­sit digi­mark­ki­noin­tiin, vai onko jär­ke­väm­pää antaa työn­te­ki­jöi­den lois­taa omis­sa työ­teh­tä­vis­sään, jol­loin digi­mark­ki­noin­nin voi­si jät­tää koko­naan alan ammat­ti­lai­sen harteille.

Digimarkkinoinnin suunnittelu vie sinut kohti menestystä

Suun­nit­te­le, suun­nit­te­le ja vie­lä ker­ran suun­nit­te­le. Digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu on tär­keä osa onnis­tu­nut­ta digi­mark­ki­noin­tia. Mikä­li et täy­sin tie­dä, mitä teet ja miten teet, on han­ka­la saa­da hyö­dyn­net­tyä digi­mark­ki­noin­nin poten­ti­aa­lia koko­nai­suu­des­saan. Hakuam­mun­ta laih­dut­taa lom­pak­koa­si mitä toden­nä­köi­sem­min var­sin nope­aa tahtia!

Me autam­me sinut alkuun digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa ilmai­sek­si – varaa mak­su­ton 15 minuu­tin etä­ta­paa­mi­nen jo tänään!

Ota yhteyt­tä!
Digimarkkinoinnin suunnittelu
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy