Miten Kublan asiakasyhteistyö näkyy arjessa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten Kublan asia­kas­yh­teis­työ näkyy arjessa

Hyvä yhteis­työ on pit­kä­kes­tois­ta ja kan­nat­ta­vaa molem­mil­le osa­puo­lil­le ja sii­hen pääs­tään avoi­muu­del­la, rei­luu­del­la. Kublas­sa pidäm­me kiin­ni, että asia­kas­yh­teis­työ on mie­le­käs­tä ja asia­kas saa meil­tä hyvin tukea digi­mark­ki­noin­nin saral­le. Kublal­le on tär­ke­ää, että asia­kas­suh­teet ovat pit­kiä ja asiak­kaas­ta pide­tään huol­ta. Meil­lä on ollut etuoi­keus työs­ken­nel­lä yhdes­sä monien eri­lais­ten yri­tys­ten kans­sa ja näi­den yhteis­töi­den poh­jal­ta kehit­tää asia­kas­yh­teis­työ­täm­me. Pyrim­me aina teke­mään digi­mark­ki­noin­tia, siten että asiak­kaam­me saa­vat suu­rim­man avun yhteis­työs­tä kanssamme. 

Yhteis­työ ja asiak­kai­dem­me tar­pei­den ymmär­tä­mi­nen ovat tär­kei­tä asioi­ta toi­min­nas­sam­me. Yhteis­työn aika­na pidäm­me huol­ta, että asia­kas saa tasai­sin välia­join tie­toa, miten mai­non­ta on men­nyt ja pidäm­me huo­len, että sinä asiak­kaa­na olet tyy­ty­väi­nen. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le tär­keä asia. Kublas­sa pai­no­tam­me tiet­ty­jä asioi­ta asia­kas­yh­teis­työs­sä, että saam­me pidet­tyä yhteis­työn tehok­kaa­na ja antoisana. 

Asiakasyhteistyössä pidetään huolta kommunikaatiosta

Pai­no­tam­me yhteis­työs­sä, että Kubla on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja asia­kas tie­tää aina kehen olla yhtey­des­sä. Tämän takia Kublal­la on täy­si­päi­väi­nen hen­ki­lö joka var­mis­taa, että kaik­ki on men­nyt toi­vo­tus­ti ja asia­kas on tyy­ty­väi­nen. Kun tie­tää kehen olla yhtey­des­sä pie­nen­tää se kyn­nys­tä ottaa yhteyt­tä ja näin ollen saa­daan hyvä yhtey­den­pi­to heti alus­ta käyn­tiin. Pidäm­me tätä hyvin tär­keä­nä teh­tä­vä­nä, ja näin var­mis­tam­me asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den. Yhteys­hen­ki­lö pitää tasai­ses­ti yhteyt­tä asiak­kaa­seen ja näin pys­tym­me mini­moi­maan vää­ri­nym­mär­ryk­set ja teem­me tehok­kaam­min töi­tä yri­tyk­se­si menes­tyk­sen eteen. Pidäm­me myös huol­ta, että saat aina puhut­tua meil­le ja sik­si on tär­ke­ää, että kom­mu­ni­kaa­tio toimii. 

Tiimityöskentely kaiken A ja O 

Kublas­sa ymmär­räm­me tii­min voi­man hyvin. Tämän takia luot­to­hen­ki­lön taka­na sei­soo aina Kublan huip­pu asian­tun­ti­ja­tii­mi, joka vas­taa mai­non­nan teke­mi­ses­tä ja pyö­rin­näs­tä. Luot­to­hen­ki­lö pitää huol­ta yhtey­den­ku­lus­ta asiak­kaan ja tii­min kans­sa. Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me sit­ten taas pitää huo­len ana­lyy­tii­kan puo­les­ta ja huo­leh­tii, että kaik­ki tär­keä tie­to tulee asiak­kaal­le. Näi­den tie­to­jen perus­teel­la pys­tym­me aina paran­ta­maan mai­non­taa ja tuo­maan par­haat tulok­set yri­tyk­sel­le­si. Tii­mim­me luo myös mai­non­taa yri­tyk­sel­le­si ja pitää huo­len, että se on par­hai­ten opti­moi­tu asia­kas­kun­nal­le­si ja koh­de­ryh­mä­si on tar­kas­ti mää­ri­tel­ty. Kublan kans­sa yhteis­työ­hön voi aina luot­taa, sil­lä tii­mi pitää aina yhtä ja näin teem­me par­hai­ta tuloksia. 

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Lisäarvoa palveluihimme

Kublan tär­kei­siin rutii­nei­hin asia­kas­yh­teis­työs­sä kuu­luu rapor­toin­ti ja kuu­kausit­tai­set rapor­tin pur­ka­mis tapaa­mi­set. Saat kuu­kau­ti­sen raport­ti­si säh­kö­pos­tii­si. Nämä ana­lyyt­ti­set tie­dot  saat aina omaan käyt­töö­si ja pys­tyt nii­den perus­teel­la kat­so­maan digi­mark­ki­noin­nin onnis­tu­mis­ta. Asiak­kaan aika­tau­lu­jen mukaan sovi­taan tämän jäl­keen rapor­tin pur­ku. Yhdek­sän asia­kas­ta kym­me­nes­tä kokee rapor­toin­tia ja tämän pur­ka­mis­ta­paa­mi­sia hyö­dyl­li­sek­si. Tapaa­mi­sis­sa pää­set myös tapaa­maan yhteys­hen­ki­lö­si ja jut­te­le­maan kun­nol­la digi­mark­ki­noin­ti­si toi­min­nas­ta. Asiak­kaat ovat olleet ylei­ses­ti ottaen tyy­ty­väi­siä rapor­tin pur­ku­ta­paa­mi­sen, sil­lä saa­vat sii­tä mei­dän pal­ve­lui­hin lisäarvoa .

Kehitetään yhdessä 

Kublan oma asian­tun­ti­ja tii­mi miet­tii sään­nöl­li­ses­ti kehi­ty­seh­do­tuk­sia asiak­kaal­le. Rapor­toin­nin purus­sa käy­dään nämä asiak­kaan kans­sa läpi.  Pys­tyt näis­sä tapaa­mi­sis­sa anta­maan meil­le myös kehi­ty­si­deoi­ta, mis­sä voim­me paran­taa ja mis­sä olem­me onnis­tu­neet. Lois­ta­va asia­kas­yh­teis­työ eivät tapah­du itses­tään, vaan tämä vaa­tii työs­tä­mis­tä ja tähän paneu­tu­mis­ta. Sama­ten laa­du­kas digi­mark­ki­noin­ti ei tapah­du yhdes­sä yös­sä vaan vaa­tii pal­jon työ­tä ja rau­tais­ta asian­tun­ti­juut­ta. Suun­nit­te­lem­me, toteu­tam­me, tes­taam­me ja yllä­pi­däm­me kum­paa­kin, asia­kas­yh­teis­työ­tä ja digi­mark­ki­noin­tia, tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kai­dem­me kans­sa. Haluam­me, että sinul­la on luot­ta­vai­nen ja hyvä olo mei­dän kans­sa yhteistyöstä.

Kublassa aina innolla kohti uusia haasteita

Kublas­sa pidäm­me huol­ta, että yhteis­työ on sys­te­maat­tis­ta ja pidäm­me kiin­ni tavoit­teis­ta. Otam­me uudet haas­teet vas­taan innos­tu­nees­ti ja voi­ton­tah­dol­la. Kublas­sa kes­kit­tym­me  yri­tyk­se­si kas­vuun. Teem­me sen var­mis­ta­mal­la, että jokai­nen digi­mark­ki­noin­nin osa-alue tukee tois­taan tehok­kaas­ti. Tavoit­te­let­ko parem­paa bis­nes­tä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa? Ota yhteyt­tä niin ker­rom­me miten voim­me aut­taa sinua digi­mark­ki­noin­nin kehittämisessä!

Ota yhteyt­tä!
Sisäinen markkinointi henkilöstölle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi