Kohdennusmahdollisuudet Facebookissa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det Facebookissa

Face­book-mark­ki­noin­ti on par­haim­mil­laan erit­täin teho­kas­ta, ja tämä on teho­kas­ta  juu­ri tar­kan koh­den­nuk­sen takia. Face­boo­kil­la on val­ta­vas­ti tie­toa käyt­tä­jis­tään ja yri­tyk­se­si kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä digi­mark­ki­noin­nis­sa­si. Kun tun­net tuot­tee­si ja pal­ve­lusi koh­de­ryh­män ennes­tään, voit vali­koi­da hei­dät Face­book-käyt­tä­jien jou­kos­ta erit­täin tar­kas­ti ja koh­den­taa mai­non­taa hyvin juu­ri täl­le ryh­mäl­le. Face­book-mark­ki­noin­ti on myös todel­la hyvä alus­ta uuden tuo­teen mai­nos­ta­mi­sel­le ja poten­ti­aa­li­sen koh­de­ryh­män löy­tä­mi­seen. Entä­pä koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det Facebookissa?

Koh­den­nuk­sen vaih­toeh­to­ja on todel­la pal­jon Face­boo­kis­sa ja sik­si tämä on todel­la hyvä main­osa­lus­ta yri­tyk­sel­le­si. Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi kuin­ka voit koh­dis­taa Face­boo­kis­sa ja kuin­ka koh­den­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä toimii.

Sijainti

Face­boo­kis­sa pys­tyt koh­den­ta­maan mai­non­ta­si kau­pun­kei­hin, yhtei­söi­hin ja mai­hin, jois­sa haluat har­joit­taa lii­ke­toi­min­taa­si. Näin saat koh­dey­lei­sö­si juu­ri siel­tä mis­tä haluat ja mis­sä tuot­tee­si on. Mai­nos­ta siis vain siel­lä mis­sä asiak­kaa­si ovat. On tur­haa tuh­la­ta bud­jet­tia nii­hin hen­ki­löi­hin, jot­ka eivät voi tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si ostaa.

Demografiset tiedot

Voi myös koh­den­ta­maan ihan vain koh­de­ryh­mä iän, suku­puo­len, kou­lu­tuk­sen, työ­ni­mik­keen ja mui­den omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Pys­tyt siten seu­raa­maan, mil­lai­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tavoi­tat mai­nok­sil­la­si. Täs­tä saat hyviä kehi­tys­a­ja­tuk­sia miten kan­nat­taa mai­non­taa läh­teä työs­tä­mään ja parantelemaan. 

Kiinnostuksen kohteet

Face­boo­kis­sa pys­tyt lisää­mään oman koh­dey­lei­sö­si kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja har­ras­tuk­set, ja näin var­mis­taa, että mai­nok­se­si tavoit­taa oikean ylei­sön. Kiin­nos­tuk­sen koh­teet voi­vat olla mitä tahan­sa, kun­han ne kiin­nos­ta­vat oikea­ta koh­de­ryh­mää tai sito­vat pal­ve­lusi tai tuot­tee­si sii­hen. Näin saat teh­tyä koh­den­ne­tuis­ta mai­nok­sis­ta­si osuvan.

Käyttäytyminen

Koh­den­na mai­nok­se­si kulut­ta­ja­käyt­täy­ty­mi­sen, kuten aiem­pien ostos­ten tai käyt­tä­män­sä lait­teen perus­teel­la. Näin saat mai­non­taa­si näky­mään kun koh­de­ryh­mä­si kat­soo vas­taa­via tuot­tei­ta, jotain joka liit­tyy sinun tuot­tei­siin tai yri­tyk­see­si.  Näin saat yri­tys­ke­si näky­viin juu­ri oike­aan aikaan. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteydet

Pys­tyt myös sisäl­lyt­tä­mään koh­den­nuk­sii­si ja koh­de­ryh­mää­si käyt­tä­jät, jot­ka ovat olleet yhtey­des­sä Face­book-sivuusi tai tapah­tu­maa­si. Näin pys­tyt hyvin uudel­leen­mark­ki­noi­maan yri­tys­tä­si. Halu­tes­sa­si voit myös sul­kea tut­tu­ja ryh­miä pois, jos sinul­la on idea­na etsiä uusia kohderyhmiä. 

Mukautetut kohderyhmät

Koh­den­nus aut­taa sinua näyt­tä­mään mai­nok­se­si ihmi­sil­le, jot­ka ovat sinul­le tärkeitä.

Pys­tyt käyt­tä­mään yhteys­tie­to­luet­te­los­ta löy­ty­viä tie­to­ja ja olla yhtey­des­sä asiak­kai­sii­si ja yhteys­hen­ki­löi­hin Face­boo­kin kaut­ta asiak­kuu­den­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään tai säh­kö­pos­ti­lis­tal­le kerää­mie­si tie­to­jen avul­la. Voit teh­dä myös koh­den­nuk­sen sivus­ton vie­rai­li­jois­ta, eli voit asen­taa Face­book-pik­se­lin, joka luo auto­maat­ti­ses­ti mukau­te­tun koh­de­ryh­män niis­tä käyt­tä­jis­tä, jot­ka vie­rai­le­vat verk­ko­si­vus­tol­la­si tai suo­rit­ta­vat siel­lä tiet­ty­jä toi­min­to­ja. Pik­se­lin avul­la voit näyt­tää koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia niis­tä tuot­teis­ta, joi­ta he ovat aiem­min kat­so­neet verkkosivustollasi.

Samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät

Koh­den­taes­sa­si saman­kal­tai­suuk­siin perus­tu­viin koh­de­ryh­miin pys­tyt tavoit­ta­maan uusia kävi­jöi­tä, jot­ka muis­tut­ta­vat nykyi­siä asiak­kai­ta­si. Saman­kal­tai­suu­teen perus­tu­vat koh­de­ryh­mät ovat nopea ja teho­kas tapa tavoit­taa kävi­jöi­tä, jot­ka toden­nä­köi­ses­ti rea­goi­vat ja pitä­vät mai­nok­sis­ta­si. Sinun tar­vit­see vain luo­da läh­de­koh­de­ryh­mä tun­te­mis­ta­si hen­ki­löis­tä. Mai­nok­se­si tavoit­ta­vat sen jäl­keen ihmi­siä, joil­la on saman­kal­tai­sia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ja omi­nai­suuk­sia. Näin saat yri­tys­tä­si laa­jem­min näky­viin ja uudet asiak­kaat löy­tä­vät sinut helposti. 

Kohdenna oikein niin näet tuloksia!

Laa­du­kas Face­book-mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen vie aikaa, eikä koh­den­ta­mi­seen ei ole ole­mas­sa yhtä oike­aa tapaa. Mai­nok­sen toi­mi­vuu­teen vai­kut­taa koh­den­nus­ten lisäk­si myös mai­nok­sen sisäl­tö, Face­boo­kin algo­rit­mi ja ajan­koh­ta. Tämän vuok­si mai­non­nas­sa tär­kein­tä on tes­taa­mi­nen  ja niis­tä oppi­mi­nen. Eli tes­taa mai­nok­sia jat­ku­vas­ti ja tut­ki tulok­sia ana­ly­tii­kan kaut­ta. Vain tes­taa­mal­la ja mai­non­taa opti­moi­mal­la voi­daan saa­da par­hai­ta mah­dol­li­sia tulok­sia aikai­sek­si. Face­book mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä, että koh­den­taa oikein, sil­lä tämä rat­kai­see, miten mai­nos toi­mii ja tuot­taa­ko mai­non­ta tuloksia. 

Jos et tun­ne, että Face­book mai­non­ta ja sen koh­den­ta­mi­nen oli­si täy­sin hal­lin­nas­sa niin me Kublal­la olem­me val­mii­ta aut­ta­maan sinua täs­sä. Ota siis roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Kohdennusmahdollisuudet Facebookissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy