Kohdennusmahdollisuudet Youtubessa 

Käy­tät­kö yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin suo­si­tuin­ta videon­ja­ko­si­vus­toa, You­Tu­bea? You­Tu­ben avul­la yri­tyk­se­si voi tavoit­taa koh­dey­lei­sön hel­pos­ti käyt­tä­mäl­lä eri­lai­sia ​​mai­nos­muo­to­ja ja koh­dis­tus vaih­toeh­to­ja. Koh­dis­taes­sa­si video­kam­pan­ja­si You­Tu­been voit näyt­tää mai­nok­sia­si ihmi­sil­le juu­ri siel­lä mis­sä he ovat ja juu­ri oike­aan aikaan. On kui­ten­kin tär­keä hyö­dyn­tää koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det You­tu­bes­sa ja käyt­tää nii­tä oikein.

You­Tu­bes­sa pys­tyt käyt­tä­mään usei­ta eri koh­dis­tus­ta­po­ja, kuten demo­gra­fi­set ryh­mät, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, sijoit­te­lut ja uudel­leen­mark­ki­noin­ti­luet­te­lot. Näi­den koh­dis­tus­ta­po­jen avul­la pys­tyt tavoit­ta­maan tie­tyn, tar­koin raja­tun ylei­sön. Pys­tyt myös otta­maan huo­mioon, kei­tä käyt­tä­jät ovat, mis­tä he ovat kiin­nos­tu­nei­ta ja mil­lais­ta sisäl­töä he kat­so­vat, näil­lä tie­doil­la saat mai­nok­se­si näky­mään oikeil­le hen­ki­löil­le. Seu­raa­vak­si käym­me läpi koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det You­tu­bes­sa hie­man yksityiskohtaisemmin.

Demografinen kohdennus

Demo­gra­fi­ses­sa koh­den­nuk­ses­sa pys­tyt päät­tä­mään tavoit­te­le­ma­si ylei­sön iän, suku­puo­len tai vaik­ka per­he­ti­lan­teen. Yri­tyk­se­si pys­tyy tavoit­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tehok­kaam­min ja mai­nok­set näky­vät aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le juu­ri oikeal­la alu­eel­la. Demo­gra­fi­set tie­dot pys­tyy myös raken­ta­maan yksi­tyis­koh­tai­sem­min näin voit tavoit­taa käyt­tä­jiä, joil­la on yhtei­siä, ylei­siä piir­tei­tä. Tähän voit­taa esi­mer­kik­si kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat tai nai­mi­sis­sa olevat.

Uudelleenmarkkinointi

Pys­tyt koh­dis­ta­maan uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la. Pys­tyt otta­maan huo­mioon videoi­hin, verk­ko­si­vus­toi­hin ja sovel­luk­siin perus­tu­vaa uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Tavoi­ta kat­so­jia sen perus­teel­la, miten he ovat rea­goi­neet videoi­hi­si ja näy­tä mai­nok­sia ihmi­sil­le, jot­ka ovat käy­neet sivus­tol­la­si tai mobii­li­so­vel­luk­ses­sa­si.  Nämä ovat nii­tä asiak­kai­ta, jot­ka ovat jo  kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teis­ta­si tai palveluistasi. 

Samankaltaiset yleisöt

Saman­kal­tais­ten ylei­sö­jen koh­dis­ta­mi­sen avul­la voit näyt­tää mai­nok­sia ihmi­sil­le, joil­la on saman­lai­sia ​​omi­nai­suuk­sia nykyis­ten uudel­leen­mark­ki­noin­ti­luet­te­loi­de­si ihmis­ten kans­sa.  Täs­sä hyö­dyn­ne­tään datas­ta koos­tu­via luet­te­loi­ta, joi­ta You­Tu­be tar­jo­aa. Nämä ovat taval­li­sim­min uudel­leen­mark­ki­noin­ti- tai asia­kas­koh­dis­tus­luet­te­loi­ta. Näi­den luet­te­loi­den avul­la voit laa­jen­taa tehok­kaim­pien ylei­sö­jen tavoit­ta­vuut­ta koh­dis­ta­mal­la mai­non­ta­si sel­lai­sil­le uusil­le käyt­tä­jil­le, joil­la on samo­ja omi­nai­suuk­sia kuin näi­hin luet­te­loi­hin kuu­lu­vil­la käyttäjillä. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kiinnostuksen kohteet

You­Tu­ben käy­tös­sä ole­vis­ta ylei­sö­luok­kien ansios­ta, pys­tyt koh­den­ta­maan mai­non­taa­si niin, että voit tavoit­taa aihees­ta kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä sil­loin­kin, kun he selaa­vat mui­ta aihei­ta käsit­te­le­viä sivu­ja. Koh­dis­taes­sa kiin­nos­tus­ten koh­tei­den mukaan huo­mioit ne asiak­kaat, jot­ka ovat jo sinun yri­tyk­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Täs­sä myös huo­mioi­daan ne joil­le on omat kiin­nos­tuk­sen koh­teet mie­les­sä, eli ne jot­ka ovat osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta saman­kal­tai­siin yri­tyk­siin tai tuot­tei­siin tai elä­män­ta­pah­tu­ma muu­tok­set tuo­neet kiin­nos­tus­ta yri­tyk­see­si tai tuoteeseesi. 

Asiakaskohdistus

Asia­kas­koh­dis­tuk­sen avul­la voit käyt­tää onli­ne- ja offli­ne-tie­to­ja­si tavoit­taak­se­si asiak­kai­ta uudel­leen ja ollak­se­si vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa hei­dän kans­saan You­Tu­ben haus­sa. Käyt­tä­mäl­lä asiak­kai­de­si kans­sa jaka­mia­si tie­to­ja, asia­kas­koh­dis­tus koh­dis­taa mai­nok­set näil­le asiak­kail­le ja muil­le hei­dän kal­tai­sil­leen asiak­kail­leen. Asia­kas­koh­dis­tuk­sen avul­la voit tavoit­taa ja uudel­lee­nak­ti­voi­da asiak­kai­ta­si YouTubessa. 

Sisältökohdistustavat

Sisäl­tö­koh­dis­tuk­sen avul­la voit mää­rit­tää, mis­sä haluat You­Tu­be mai­nos­te­si näky­vän. Sijoit­te­lusi näkyy You­Tu­be-kana­vil­la tai videoil­la. Aihee­seen koh­dis­ta­mi­sen avul­la voit kat­taa suu­ren mää­rän valit­se­mii­si aihei­siin liit­ty­viä videoi­ta ja kana­via. Jos esi­mer­kik­si koh­dis­tuk­sen aihe on Autot, mai­nok­se­si näkyy You­Tu­bes­sa hen­ki­löil­le, jot­ka kat­so­vat auto­vi­deoi­ta. Käyt­tä­mäs­tä­si video­mai­nos­muo­dos­ta riip­puen voit näyt­tää video­mai­nok­sia avain­sa­no­jen perus­teel­la. Avain­sa­nat ovat sano­ja tai lausek­kei­ta, jot­ka liit­ty­vät ylei­söä­si kiin­nos­ta­vaan You­Tu­be-videoon, You­Tu­be-kana­vaan tai verk­ko­si­vus­toon. Sisäl­tö­koh­dis­tuk­sel­la voit koh­dis­taa You­Tu­be mai­nok­se­si eri lait­teil­le esi­mer­kik­si tie­to­ko­neil­le, äly­pu­he­li­mil­le tai mui­hin mobiililaitteisiin. 

Kohdentamisen hyödyt

Koh­den­taes­sa mai­non­taa löy­dät oikeat asiak­kaat You­Tu­bes­ta, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­ses­tä­si tai tuot­tees­ta­si. Koh­den­net­tu mai­non­ta aut­taa mai­nok­sien per­so­noi­mi­ses­sa kul­le­kin ylei­söl­le. Sen lisäk­si että koh­dis­ta­mi­nen sel­keyt­tää mitä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta näil­le ylei­söil­le tuli­si tar­jo­ta, aut­taa se myös löy­tä­mään kei­no­ja mil­lä taval­la nii­tä kan­nat­taa mai­nos­taa. Koh­den­ne­tul­la mai­non­nal­la saat tulok­sia jo pie­nem­mil­lä bud­je­teil­la, sik­si on hyvin tär­ke­ää tie­tää kenel­le läh­det You­Tu­bes­sa mai­nos­ta­maan. Huo­lel­la teh­ty­jen koh­den­nus­ten avul­la pys­tyt ole­maan kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi. You­Tu­bes­ta saat hyvää tie­toa ovat­ko mai­nok­se­si toi­mi­via, sil­lä siel­lä kere­tään koko ajan dataa kat­so­jien toi­min­nois­ta. Koh­den­taes­sa­si mai­non­taa You­Tu­bes­sa sinul­la on hyvä tilai­suus teh­dä uudel­leen­mark­ki­noin­tia ja näin saa­da asiak­kai­ta palaa­maan sivustollesi. 

Muistisäännöt kohdistaessa YouTubessa

Koh­den­nuk­sia voi luo­da eri kri­tee­rei­den perus­teel­la kuten esi­mer­kik­si kiin­nos­tus­ten koh­tei­den tai iän perus­teel­la. Koh­den­taes­sa­si You­Tu­bes­sa voit mai­non­nal­la tavoit­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si ja lisä­tä myyn­tiä. Kun tie­dät koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det You­tu­bes­sa, voit tavoit­taa oikeat kat­so­jat oike­aan aikaan. 

Me Kublal­la voim­me olla avuk­si, jos tun­net ettet tie­dä mitä koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sis­ta käyt­tää. Ota mei­hin yhteyt­tä ja sel­vi­te­tään, kuin­ka voi­sim­me aut­taa yri­tys­tä­si You­Tu­be koh­den­ne­tun mai­non­nan saralla! 

Ota yhteyt­tä!
Kohdennusmahdollisuudet Youtubessa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy