Minkälainen on toimiva digimarkkinoinnin raportointi? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Min­kä­lai­nen on toi­mi­va digi­mark­ki­noin­nin raportointi?

Teho­kas digi­mai­non­ta tavoit­taa juu­ri ne asiak­kaat, jot­ka haluat­kin ja juu­ri oikeal­la het­kel­lä. Oikein asen­ne­tul­la ana­ly­tiik­kal­la pys­tym­me var­mis­taa, että digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tavoit­taa juu­ri nämä sinul­le poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Tie­täes­säem­me tar­kas­ti kuin­ka pal­jon eri mai­nok­set tai kana­vat tuot­ta­vat myyn­tiä pys­tym­me opti­moi­maan mai­non­nan tar­kas­ti. Hyvä ja toi­mi­va digi­mark­ki­noin­nin rapor­toin­ti ja ana­lyy­si nimit­täin ker­to­vat sen, mihin suun­taan omaa toi­min­taa voi­daan läh­teä kehit­tä­mään ja miten pysy­tään omal­la toi­mia­lal­la kil­pai­li­joi­den edel­lä. Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa vah­vuuk­sia on ehdot­to­mas­ti mitat­ta­vuus ja kuin­ka pal­jon dataa täs­tä pys­ty­tään kerää­mään. Kublas­sa kokoam­me kai­ken tär­keän tie­don sinul­le, jot­ta voit läh­teä kehit­tä­mään mainontaasi. 

Pys­tym­me ymmär­tä­mään asiak­kai­ta­si parem­min, kun panos­tam­me kun­nol­la mark­ki­noin­nin seu­ran­taan ja ana­ly­tiik­kaan. Näi­den avul­la pys­tym­me ymmär­tä­mään asiak­kai­dem­me käyt­täy­ty­mis­tä ja pys­tym­me teke­mään verk­ko­si­vus­ton asia­kas­ko­ke­mus­ta parem­mak­si. Voim­me luo­da koh­de­ryh­miä käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la sekä koh­den­taa vies­tin­tää parem­min poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä ja parem­pien rat­kai­su­jen löytämistä.

Miten mainonnan toimintaa mitataan sivuillasi?

Kon­ver­sio on kävi­jän teke­mä mitat­ta­va toi­men­pi­de yri­tyk­sen sivus­tol­la. Kon­ver­sioil­la pys­tym­me mit­taa­maan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den toi­min­taa sivuil­la­si. Kon­ver­sio­ta voi olla esimerkiksi:

 • suo­ri­tet­tu verkkokauppaosto 
 • lin­kin klikkaus
 • vie­rai­lun kesto 
 • kes­ki­mää­räi­set sivu­jen näyttökerrat

Tulos­ten seu­ran­ta on mai­nos­kam­pan­joi­den seu­ran­nan ydin. Kon­ver­sion lisäk­si myös kon­ver­sion hin­taa on hyvä seu­ra­ta. Ana­ly­soim­me näi­tä tie­to­ja ja tut­kim­me niis­tä mitä verk­ko­si­vuil­la­si tapah­tuu. Näi­den tie­to­jen poh­jal­ta pys­tym­me myös sel­vit­tä­mään ovat­ko asiak­kaat kiin­nos­tu­nei­ta sivuis­ta­si tai tuotteistasi.

Miten mainonnan toimintaa mitataan mainosalustalla? 

Raport­tiin kuu­luu myös data mai­non­nan toi­min­nas­ta. Kerääm­me main­osa­lus­tan toi­min­to­ja ylös ja näi­den avul­la pys­tym­me hyvin tut­ki­maan mai­non­nan näky­vyyt­tä ja mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat parem­min kuin toi­set. Täs­tä sel­vi­ää mitä yleen­sä kat­som­me main­osa­lus­tan toiminnoista: 

 • Kat­ta­vuus
 • Näyt­tö­ker­rat, mai­nok­sen ja videon, kuin­ka mon­ta ker­taa video­ta on kat­sot­tu yhteensä 
 • Näyt­tö­ti­heys
 • Klik­kauk­set verk­ko­si­vuil­le, link­kien klik­kaus­pro­sen­tit ja  kaik­ki tapah­tu­vat klikkaukset
 • Sitou­tu­mi­set eli mak­se­tun mai­non­nan avul­la saa­dut jul­kai­suun sitou­tu­mi­set, eli tyk­käyk­set, kom­men­toin­nit ja jaot

Näil­lä tie­doil­la tulee kat­ta­va ymmär­rys asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja mikä hei­tä kiin­nos­taa. Näi­den mit­ta­rei­den lisäk­si käy­täm­me mai­non­nan hin­taa myös yhte­nä mittarina. 

Mainonnan hinta

CPA:ta, eli kon­ver­sion hin­taa on hyvä seu­ra­ta, sil­lä se on yksi tär­keim­mis­tä tehok­kuus mit­ta­reis­ta. Raport­tiin kerä­tään siis myös koko ajan tie­toa pal­jon kon­ver­sion hin­ta on. Onko mai­non­ta ollu hal­paa näyt­tä­mis­tä ja onko se tuot­ta­nut tulok­sia, eli olet­ko saa­nut rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Kat­som­me mikä Kes­ki­mää­räi­nen klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta yksit­täi­sel­le verk­ko­si­vul­le siir­ty­mi­sel­le, sivu­jul­kai­suun sitou­tu­mi­sel­le ja videon näyt­tö­ker­ral­le. Saat näin kat­ta­van tie­don mihin oikeas­ti raha­si menevät. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kampanjoiden ja kohdennusten toiminta

Toi­mi­va digi­mark­ki­noin­nin rapor­toin­ti ker­too, mikä toi­mii ja mikä ei. Rapor­teis­sa sel­vi­täm­me, miten digi­mark­ki­noin­ti on suju­nut kam­pan­ja tasol­la, eli mikä kam­pan­ja on toi­mi­nut par­hai­ten. Näin pys­tym­me kehit­tä­mään kam­pan­joi­ta ja tut­ki­maan miten ne onnis­tui­vat ja mis­sä ne ovat men­neet pie­leen. Koh­den­nus­ta­sol­la pys­tym­me ana­ly­soi­maan dataa, eli onko mark­ki­noin­ti löy­tä­nyt oikean koh­dey­lei­sön­sä. Näin pys­tym­me miet­tiä jat­koa kenel­le oli paras­ta koh­den­taa mai­nok­set ja miten mai­non­taa voi täl­tä osal­ta kehit­tää. Näi­den molem­pien tapaus­ten ana­ly­soin­ti on tär­ke­ää, sil­lä niis­tä näh­dään sel­keäs­ti onko mai­non­nal­la mitään jär­keä. Kam­pan­jan on tär­keä olla kiin­nos­ta­va ja koh­dis­tet­tu oikein, jot­ta emme tuh­laa rahaa­si tai aikaa­si. Näi­den tie­to­jen ana­ly­soin­nil­la pyri­tään teke­mään mai­non­nas­ta mah­dol­li­sim­man teho­kas­ta ja tarkkaa. 

Tulkitaan raportit yhdessä 

Pää­tar­koi­tus digi­mark­ki­noin­nil­la, on kas­vat­taa tie­toi­suut­ta ja samaan aikaan myyn­tiä. Tätä ei kan­na­ta teh­dä vain miten sat­tuu, vaan digi­mark­ki­noi­nil­le on ase­tet­ta­va tavoit­teet ja mit­ta­rit, joil­la näh­dään, ede­tään­kö tavoit­tee­seen suun­ni­tel­lus­ti. Digi­mark­ki­noin­nin ana­ly­tii­kan rapor­tit anta­vat kat­ta­vas­ti tie­toa ja aut­ta­vat yri­tyk­se­si kehi­tyk­ses­sä, mut­ta tie­ten­kin vain jos rapor­toin­ti­mal­li on ollut toi­mi­va ja ana­lyy­si ammat­ti­tai­tois­ta. Kublas­sa lupaam­me ettem­me jätä sinua yksin kuu­kau­ti­sen raport­ti­si kans­sa vaan pidäm­me aina sinul­le tapaa­mi­sen, jos­sa avaam­me kaik­ki rapor­tis­ta saa­dut tie­dot. Näi­den tie­to­jen avul­la läh­dem­me kehit­tä­mään sinun digi­mark­ki­noin­tia­si. Jos et pää­se ana­ly­soin­nis­sa alkuun, autam­me Kublas­sa sinua mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
toimiva digimarkkinoinnin raportointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy