Kublassa käytettävät työkalut 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Kublas­sa käy­tet­tä­vät työkalut

Digi­taa­li­sen ana­ly­tii­kan avul­la saat vas­tauk­sia kysy­myk­siin, kuten mitä sivus­toil­la­si tapah­tuu, mikä toi­mii ja mikä ei. Miten olet saa­nut par­hai­ta tulok­sia digi­mark­ki­noin­nis­ta ja mit­kä kana­vat tuot­ta­vat eni­ten kon­ver­sioi­ta. Ana­ly­tii­kan ansios­ta voim­me myös kehit­tää verk­ko­si­vus­toa­si tai mark­ki­noin­tia yhä parem­mak­si. Ana­ly­tii­kan ja rapor­toin­nin työ­ka­lu­ja on monia mut­ta me olem­me valin­neet Kublas­sa käy­tet­tä­vät työ­ka­lut tar­kas­ti opti­moi­dak­sem­me par­haim­man tie­don saannin.

Tär­kein­tä on, kuin­ka kai­kes­ta datas­ta pys­ty­tään saa­maan oikea tie­to ja miten tätä pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään yri­tyk­se­si kehit­tä­mi­seen. Haas­te ei nyky­ään ole datan saa­ta­vuus, vaan pikem­min­kin oleel­li­sen datan vali­koin­ti ja kuin­ka sii­tä saa kon­kreet­tis­ta ja hyö­dyl­lis­tä tie­toa. Tämän takia on hyvin tär­keä jo aluk­si mää­ri­tel­lä, mitä tavoit­tei­ta koi­te­taan digi­mark­ki­noin­nil­la saa­vut­taa ja miten datan hyö­dyn­tä­mi­nen aut­taa saa­vut­ta­maan ne. Tie­don kerää­mi­ses­sä, ana­ly­soi­mi­ses­sa ja hyö­dyn­tä­mi­ses­sä täy­tyy muis­taa, että perus­asioi­den täy­tyy olla kun­nos­sa saa­dak­sem­me par­haim­mat tulok­set. Tämän takia var­mis­tam­me, että datan kerää­mi­nen, varas­toin­ti ja hal­lin­ta on kun­nos­sa ja sinun ei tar­vit­se niis­tä murehtia.

Google Tag Manager

Google Tag Mana­ger on työ­ka­lu, jota hyö­dyn­näm­me siten, että asen­nam­me sivus­tol­le­si koo­din­pät­kän, joka mah­dol­lis­taa mui­den seu­ran­ta­koo­dien asen­ta­mi­sen ja yllä­pi­tä­mi­sen graa­fi­sen käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta. Kublan tavoit­tee­na on aina saa­da tämä käyt­töön yhteis­työn alkaes­sa, jot­ta ana­ly­tii­kan raken­ta­mi­nen meni­si suju­vam­min. Google Tag Mana­ger on tagin hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la hel­pos­ti ja nopeas­ti päi­vi­te­tään verk­ko­si­vus­to­si tai mobii­li­so­vel­luk­sen seu­ran­ta­koo­de­ja ja tageik­si kut­sut­tu­ja koo­din­pät­kiä. Kun Tag Mana­ger ‑koo­di on lisät­ty, voim­me ottaa tur­val­li­ses­ti ja vai­vat­to­mas­ti käyt­töön Ana­ly­tics- ja mit­taus tagien mää­ri­tyk­siä verk­ko­poh­jai­ses­ta käyt­tö­liit­ty­mäs­tä.

Google Analytics

Google Ana­ly­tics on googlen tar­joa­ma veloi­tuk­se­ton ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu. Google Ana­ly­tic­sin seu­ran­ta­koo­din asen­ta­mal­la sivus­tol­le­si voim­me seu­ra­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den han­kin­taa ja käyt­täy­ty­mis­tä verk­ko­si­vus­tol­la. Käyt­tä­jien demo­gra­fis­ta dataa voi­daan myös tar­kas­tel­la tämän työ­ka­lun kaut­ta. Google Ana­ly­tic­siin on mah­dol­lis­ta aset­taa kon­ver­sio tapah­tu­mia, eli voim­me seu­ra­ta halut­tu­ja tapah­tu­mia verk­ko­si­vuil­la. Tämä seu­raa ja mit­taa verk­ko­si­vus­to­jen vie­rai­li­joi­den mää­rää ja käyt­täy­ty­mis­tä. Google Ana­ly­tic­sis­tä pys­tyy myös seu­raa­maan sivun lataus­ten mää­rää, vie­rai­lu­jen kes­toa, selai­li­joi­den maan­tie­teel­lis­tä sijain­tia, mis­tä lii­ken­ne tulee sivuil­le­si sekä tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta. Saam­me Google Ana­ly­tic­sin avul­la hyö­dyl­lis­tä tie­toa miten voi­sim­me läh­teä kehit­tä­mään verk­ko­si­vu­ja­si ja optimointia.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook pikseli

Face­book-pik­se­li on ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu, jon­ka avul­la ana­ly­soim­me mai­nos­te­si tehok­kuut­ta sel­vit­tä­mäl­lä, miten kulut­ta­jat toi­mi­vat sivus­tol­la­si. Face­book tar­jo­aa tämän seu­ran­ta­koo­din mai­non­nan tuek­si. Pik­se­lin avul­la on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta sivus­tol­la­si tapah­tu­via tapah­tu­mia. Pik­se­li koo­di mah­dol­lis­taa myös koh­den­nus datan kerää­mi­sen sivus­to­vie­rai­li­jois­ta. Lisääm­me pik­se­lin perus­koo­din sivus­tol­le­si, ja näin mää­rit­te­lem­me tapah­tu­mia, jot­ka mit­taa­vat sinul­le tär­kei­tä toi­min­to­ja, kuten ostoja.

LinkedIn Insight

Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­luis­sa ole­va Lin­ke­dIn Insight työ­ka­lu on Face­book pik­se­liä vas­taa­va seu­ran­ta­koo­di. Tämän avul­la on mah­dol­lis­ta aset­taa verk­ko­si­vus­tol­ta tavoit­tei­ta seu­ran­taan mai­non­nan tuek­si. Insight -tagin avul­la tar­kas­te­lem­me esi­mer­kik­si mai­non­nan tuo­mia yhtey­den­ot­to­ja ja avain­si­vu­jen kat­se­lui­ta. Tämä mah­dol­lis­taa myös verk­ko­si­vu vie­rai­li­joi­hin perus­tu­vien ylei­sö­jen raken­ta­mi­sen ja käyt­tä­mi­sen mainonnassa.

Ajatuksia lopuksi

Näil­lä ana­ly­tii­kan työ­ka­luil­la pidäm­me huo­len, että digi­mark­ki­noin­nin kehi­tyk­se­si ei lak­kaa ja yri­tyk­se­si tun­net­ta­vuus jat­kaa kas­va­mis­ta. Työ­ka­lut aut­ta­vat ana­ly­tiik­kaa ja pys­tym­me etsi­mään vas­tauk­sia tär­kei­siin kysy­myk­siin kuten:

 • Onko sivus­to­si toi­mi­va käyt­tä­jän kannalta?
 • Mis­sä asiois­sa sivus­to pal­ve­lee kävi­jöi­tä tai tiet­tyä kävi­jää hyvin ja mis­sä heikommin?
 • Mit­kä tar­joa­ma­si tuot­teet tai pal­ve­lut ovat suosituimpia?
 • Mis­tä kon­ver­sio saa alkun­sa ja mitä asia­kas on ennen tätä tehnyt?
 • Miten voit ennus­taa verk­ko­lii­ke­toi­min­ta­si kehittymistä?

Kysy­myk­siin vas­taa­mi­nen antaa laa­jem­paa ymmär­rys­tä miten yri­tyk­sel­lä­si menee digi­mark­ki­noin­nin saral­la. Tar­koi­tuk­sem­me on aina kehit­tää toi­min­taa ja nämä työ­ka­lut anta­vat tukea sii­hen. Me emme Kublas­sa tee mitään puo­li teit­ten vaan paneu­dum­me kun­nol­la asi­aan ja ana­ly­soim­me kun­nol­la saa­tua infor­maa­tio­ta. Pidä mei­dät siis mie­les­sä, jos tar­vit­set apua digi­mark­ki­noin­nis­sa, olem­me Kublas­sa aina val­mii­ta auttamaan!

Ota yhteyt­tä!
Kublassa käytettävät työkalut
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy