Analytiikkasi tueksi LinkedIn Insight Tag 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Ana­ly­tiik­ka­si tuek­si Lin­ke­dIn Insight Tag

Kun haluat lait­taa mai­non­ta­si ana­ly­tii­kan kun­toon ja saa­da sii­tä irti näin par­hai­ten tie­toa kan­nat­taa olla tie­toi­nen tar­vit­ta­vis­ta pixe­leis­tä ja tageis­ta. Työ­ka­lu­ja on hyvin tar­jol­la ja osaan saa myös käyt­töön­kin hyvin hel­pos­ti. Täs­sä blo­gis­sam­me kes­ki­tym­me sii­hen miten saat Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta kai­ken tar­peel­li­sen irti. Lin­ke­dIn on asia­pi­toi­sem­pi verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­ne. Jos olet jo otta­nut Lin­ke­dIn-mai­non­nan käyt­töön juu­ri näi­den hyvien puo­lien vuok­si olet­ko miet­ti­nyt, miten läh­teä kehit­tä­mään mai­non­taa­si tääl­lä? Sii­hen saat vas­tauk­sen täs­sä blogiartikkelissa.

Lin­ke­dI­nis­sä ana­ly­tii­kan työ­ka­lu­na toi­mii Lin­ke­dIn Insight Tag. Ker­rom­me täs­sä tar­kem­min mitä täl­lä Lin­ke­dIn Insight Tagil­lä saa irti ja mihin tätä käy­te­tään. Lyhyes­ti näin alkuun sanot­tu­na Lin­ke­din Insights Tag on hyvin pal­jon Face­boo­kin pixe­liä vas­taa­va tagi, joka kerää tie­toa verk­ko­si­vusi vie­rai­li­jois­ta. Lue lisää Lin­ke­dIn Insight -tun­nis­teen eduis­ta, koo­din asen­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, kuin­ka voit käyt­tää sitä luo­maan uudel­leen­mai­non­taa kohdeyleisöllesi.

Mikä on LinkedIn Insight Tag? 

Poh­jim­mil­taan Lin­ke­dIn-pik­se­li on pala Javasc­ript-koo­dia, jon­ka asen­nat verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le sivul­le. Tämä mah­dol­lis­taa perus­teel­li­sen kam­pan­ja­ra­por­toin­nin ja avaa arvok­kai­ta tie­to­ja vie­rai­li­jois­ta­si. Tämä jät­tää eväs­teen kaik­kien vie­rai­li­joi­den selai­meen. Täl­lä taval­la aina kun joku, jol­la on Lin­ke­dIn-tili, tulee verk­ko­si­vus­tol­le­si, voit koh­dis­taa hänel­le mai­non­taa uudel­leen Lin­ke­dI­nis­sä myö­hem­min. Lin­ke­dIn Insight -tun­nis­teen avul­la voit seu­ra­ta seu­raa­via asioita:

 • Tulos­seu­ran­taa
 • Saa­da lisä­tie­toa vuorovaikutuksesta
 • Koh­dis­taa verk­ko­si­vus­ton vie­rai­li­ja uudelleen

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Mitä hyötyjä on LinkedIn Insight Tag:istä? 

Data on pää­asia mil­lä kehi­tät mai­non­taa­si, mut­ta et voi kerä­tä tie­to­ja, jos et ole mää­rit­tä­nyt seu­ran­taa. Lin­ke­dIn Insight -tun­nis­teen lisää­mi­nen verk­ko­si­vus­to­si sivuil­le antaa sinun seu­ra­ta tar­kas­ti, ket­kä ovat vie­rail­leet sivul­la­si. Lin­ke­dIn Insight Tag seu­raa tulok­sia ja tapah­tu­mia ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den oppia, mikä toi­mii tai mikä ei. Täl­lä saat arvo­kas­ta tie­toa mainoskampanjoistasi.

Voit seu­ra­ta verk­ko­si­vus­to­jen vuo­ro­vai­ku­tus­ta nii­den nap­sau­tuk­sen jäl­keen, jot­ta voit koh­dis­taa kadon­nei­ta lii­de­jä ja ostok­sia uudel­leen. Luot myös laa­duk­kaam­paa opti­moin­tia ja parem­paa ana­ly­tiik­kaa. Myö­hem­min voit käyt­tää näi­tä tie­to­ja koh­dis­taak­se­si samo­ja ihmi­siä uudel­leen LinkedIn-mainoksilla.

 • Aut­taa luo­maan yleisöjä 
 • Pys­tyy seu­raa­maan konversioita
 • Saa­daan tulok­sia enem­män mainonnasta
 • Lisäe­tu­na FB-pixe­liin, saat täs­tä todel­la tark­kaa kävi­jä dataa
 • ​​Voit myös käyt­tää Tagia kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­seen, kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat nap­saut­ta­vat Lin­ke­dIn-mai­nok­sia sivustollesi.

Miten tämä asennetaan?

Lin­ke­din Insight -tagi löy­tyy kam­pan­jan­hal­lin­nas­ta tilin sisäl­lös­tä. Lin­ke­dIn Pixe­lin käyt­tä­mi­sek­si sinun on lisät­tä­vä Javasc­ript-koo­di verk­ko­si­vus­to­si koodiin. 

 • Kir­jau­du sisään ja siir­ry Lin­ke­dIn Cam­paign Manageriin.
 • Nap­sau­ta Account assets ja valit­se avat­ta­vas­ta vali­kos­ta Insight Tag.
 • Nap­sau­ta Ins­tall My Insight Tag sinis­tä -painiketta.
 • ​​Pai­na täs­tä Mana­ge Insight -tun­nis­ta ja valit­se sit­ten avat­ta­vas­ta See tag.
 • Näet Insight Tag -koo­din tulee “I will ins­tall the tag myself” -valintaruutu.
 • Kopioi Insight Tag -koo­di leikepöydälle.
 • Lii­tä tämä Insight Tag -koo­di verk­ko­si­vus­to­si taus­ta­puo­lel­le juu­ri ennen </body>-tunnisteen lop­pua ylei­seen ala­tun­nis­tee­seen sivus­to­si jokai­sel­la sivul­la, mukaan lukien aliverkkotunnukset.

Tähän löy­tyy lisää apu­ja myös Lin­ke­dI­nin omal­ta sivulta. 

Ota LinkedIn Insight Tag haltuusi

Lin­ke­dIn Insight Tag on teho­kas oival­lus­ten työ­ka­lu, joka aut­taa sinua ymmär­tä­mään Lin­ke­dIn-ylei­sö­si parem­min. Olit­pa täl­lä het­kel­lä otta­mas­sa käyt­töön Lin­ke­dIn-mai­nos­kam­pan­joi­ta, suun­nit­te­let nii­tä tule­vai­suu­des­sa tai haluat vain ymmär­tää parem­min, mikä Lin­ke­dIn-ylei­sö­si kiin­nos­taa, tämä tagi on tär­keä lisät­tä­vä mai­non­ta­si ana­ly­tiik­kaan. Lin­ke­dIn Insight Tagin avul­la voit kehit­tää yri­tyk­se­si mai­nok­sia, jot­ka tuot­ta­vat lii­de­jä ja näin kas­vat­ta­vat myyn­tiä. Lin­ke­dI­nis­sä kan­nat­taa oikeas­ti hyö­dyn­tää saa­ta­vil­la ole­vaa dataa, sil­lä tääl­lä on hyvin tark­ko­ja ylei­sö­jä ja pys­tyt kehit­tä­mään näi­tä entis­tä enem­män Tagin avul­la. Jos sinus­ta tun­tuu, että tämä ei oikein aukea ota yhteyt­tä mei­hin – meil­tä löy­tyy tie­toa ja tai­toa sekä Lin­ke­dIn-mai­non­taan, että mai­non­nan analytiikkaan!

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainonnan ulkoistaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi