Analytiikkasi tueksi LinkedIn Insight Tag 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Ana­ly­tiik­ka­si tuek­si Lin­ke­dIn Insight Tag

Kun haluat lait­taa mai­non­ta­si ana­ly­tii­kan kun­toon ja saa­da sii­tä irti näin par­hai­ten tie­toa kan­nat­taa olla tie­toi­nen tar­vit­ta­vis­ta pixe­leis­tä ja tageis­ta. Työ­ka­lu­ja on hyvin tar­jol­la ja osaan saa myös käyt­töön­kin hyvin hel­pos­ti. Täs­sä blo­gis­sam­me kes­ki­tym­me sii­hen miten saat Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta kai­ken tar­peel­li­sen irti. Lin­ke­dIn on asia­pi­toi­sem­pi verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­ne. Jos olet jo otta­nut Lin­ke­dIn-mai­non­nan käyt­töön juu­ri näi­den hyvien puo­lien vuok­si olet­ko miet­ti­nyt, miten läh­teä kehit­tä­mään mai­non­taa­si tääl­lä? Sii­hen saat vas­tauk­sen täs­sä blogiartikkelissa.

Lin­ke­dI­nis­sä ana­ly­tii­kan työ­ka­lu­na toi­mii Lin­ke­dIn Insight Tag. Ker­rom­me täs­sä tar­kem­min mitä täl­lä Lin­ke­dIn Insight Tagil­lä saa irti ja mihin tätä käy­te­tään. Lyhyes­ti näin alkuun sanot­tu­na Lin­ke­din Insights Tag on hyvin pal­jon Face­boo­kin pixe­liä vas­taa­va tagi, joka kerää tie­toa verk­ko­si­vusi vie­rai­li­jois­ta. Lue lisää Lin­ke­dIn Insight -tun­nis­teen eduis­ta, koo­din asen­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, kuin­ka voit käyt­tää sitä luo­maan uudel­leen­mai­non­taa kohdeyleisöllesi.

Mikä on LinkedIn Insight Tag? 

Poh­jim­mil­taan Lin­ke­dIn-pik­se­li on pala Javasc­ript-koo­dia, jon­ka asen­nat verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le sivul­le. Tämä mah­dol­lis­taa perus­teel­li­sen kam­pan­ja­ra­por­toin­nin ja avaa arvok­kai­ta tie­to­ja vie­rai­li­jois­ta­si. Tämä jät­tää eväs­teen kaik­kien vie­rai­li­joi­den selai­meen. Täl­lä taval­la aina kun joku, jol­la on Lin­ke­dIn-tili, tulee verk­ko­si­vus­tol­le­si, voit koh­dis­taa hänel­le mai­non­taa uudel­leen Lin­ke­dI­nis­sä myö­hem­min. Lin­ke­dIn Insight -tun­nis­teen avul­la voit seu­ra­ta seu­raa­via asioita:

 • Tulos­seu­ran­taa
 • Saa­da lisä­tie­toa vuorovaikutuksesta
 • Koh­dis­taa verk­ko­si­vus­ton vie­rai­li­ja uudelleen

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä hyötyjä on LinkedIn Insight Tag:istä? 

Data on pää­asia mil­lä kehi­tät mai­non­taa­si, mut­ta et voi kerä­tä tie­to­ja, jos et ole mää­rit­tä­nyt seu­ran­taa. Lin­ke­dIn Insight -tun­nis­teen lisää­mi­nen verk­ko­si­vus­to­si sivuil­le antaa sinun seu­ra­ta tar­kas­ti, ket­kä ovat vie­rail­leet sivul­la­si. Lin­ke­dIn Insight Tag seu­raa tulok­sia ja tapah­tu­mia ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den oppia, mikä toi­mii tai mikä ei. Täl­lä saat arvo­kas­ta tie­toa mainoskampanjoistasi.

Voit seu­ra­ta verk­ko­si­vus­to­jen vuo­ro­vai­ku­tus­ta nii­den nap­sau­tuk­sen jäl­keen, jot­ta voit koh­dis­taa kadon­nei­ta lii­de­jä ja ostok­sia uudel­leen. Luot myös laa­duk­kaam­paa opti­moin­tia ja parem­paa ana­ly­tiik­kaa. Myö­hem­min voit käyt­tää näi­tä tie­to­ja koh­dis­taak­se­si samo­ja ihmi­siä uudel­leen LinkedIn-mainoksilla.

 • Aut­taa luo­maan yleisöjä 
 • Pys­tyy seu­raa­maan konversioita
 • Saa­daan tulok­sia enem­män mainonnasta
 • Lisäe­tu­na FB-pixe­liin, saat täs­tä todel­la tark­kaa kävi­jä dataa
 • ​​Voit myös käyt­tää Tagia kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­seen, kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat nap­saut­ta­vat Lin­ke­dIn-mai­nok­sia sivustollesi.

Miten tämä asennetaan?

Lin­ke­din Insight -tagi löy­tyy kam­pan­jan­hal­lin­nas­ta tilin sisäl­lös­tä. Lin­ke­dIn Pixe­lin käyt­tä­mi­sek­si sinun on lisät­tä­vä Javasc­ript-koo­di verk­ko­si­vus­to­si koodiin. 

 • Kir­jau­du sisään ja siir­ry Lin­ke­dIn Cam­paign Manageriin.
 • Nap­sau­ta Account assets ja valit­se avat­ta­vas­ta vali­kos­ta Insight Tag.
 • Nap­sau­ta Ins­tall My Insight Tag sinis­tä -painiketta.
 • ​​Pai­na täs­tä Mana­ge Insight -tun­nis­ta ja valit­se sit­ten avat­ta­vas­ta See tag.
 • Näet Insight Tag -koo­din tulee “I will ins­tall the tag myself” -valintaruutu.
 • Kopioi Insight Tag -koo­di leikepöydälle.
 • Lii­tä tämä Insight Tag -koo­di verk­ko­si­vus­to­si taus­ta­puo­lel­le juu­ri ennen </body>-tunnisteen lop­pua ylei­seen ala­tun­nis­tee­seen sivus­to­si jokai­sel­la sivul­la, mukaan lukien aliverkkotunnukset.

Tähän löy­tyy lisää apu­ja myös Lin­ke­dI­nin omal­ta sivulta. 

Ota LinkedIn Insight Tag haltuusi

Lin­ke­dIn Insight Tag on teho­kas oival­lus­ten työ­ka­lu, joka aut­taa sinua ymmär­tä­mään Lin­ke­dIn-ylei­sö­si parem­min. Olit­pa täl­lä het­kel­lä otta­mas­sa käyt­töön Lin­ke­dIn-mai­nos­kam­pan­joi­ta, suun­nit­te­let nii­tä tule­vai­suu­des­sa tai haluat vain ymmär­tää parem­min, mikä Lin­ke­dIn-ylei­sö­si kiin­nos­taa, tämä tagi on tär­keä lisät­tä­vä mai­non­ta­si ana­ly­tiik­kaan. Lin­ke­dIn Insight Tagin avul­la voit kehit­tää yri­tyk­se­si mai­nok­sia, jot­ka tuot­ta­vat lii­de­jä ja näin kas­vat­ta­vat myyn­tiä. Lin­ke­dI­nis­sä kan­nat­taa oikeas­ti hyö­dyn­tää saa­ta­vil­la ole­vaa dataa, sil­lä tääl­lä on hyvin tark­ko­ja ylei­sö­jä ja pys­tyt kehit­tä­mään näi­tä entis­tä enem­män Tagin avul­la. Jos sinus­ta tun­tuu, että tämä ei oikein aukea ota yhteyt­tä mei­hin – meil­tä löy­tyy tie­toa ja tai­toa sekä Lin­ke­dIn-mai­non­taan, että mai­non­nan analytiikkaan!

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainonnan ulkoistaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy