Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää kai­ken­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, myös niil­le, jot­ka har­joit­ta­vat B2B-myyn­tiä (busi­ness-to-busi­ness). Perin­tei­nen B2B-mark­ki­noin­ti saat­taa noja­ta vah­vas­ti suh­tei­den raken­ta­mi­seen, tapaa­mi­siin ja neu­vot­te­lui­hin kas­vok­kain. Vaik­ka nämä ovat edel­leen tär­kei­tä osia B2B-myyn­tiä, digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tar­jo­aa monia etu­ja ja mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat menes­tyä nyky­ai­kai­ses­sa liiketoimintaympäristössä.

1. Verkon läsnäolo ja näkyvyys

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen läs­nä­olon inter­ne­tis­sä. Tämä on tär­ke­ää, kos­ka B2B-osta­jat etsi­vät tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta ver­kos­ta. Kun yri­tyk­sel­lä on vah­va verk­ko­si­vus­to ja hyö­dyn­ne­tään haku­ko­neop­ti­moin­tia (SEO), se voi saa­vut­taa kor­keam­man näky­vyy­den haku­tu­lok­sis­sa ja hou­ku­tel­la poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

2. Kohdennettu markkinointi

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa tar­kas­ti koh­den­ne­tun mai­non­nan ja mark­ki­noin­nin. Voit mää­rit­tää koh­de­ryh­mä­si demo­gra­fi­set tie­dot, sijain­nin ja kiin­nos­tuk­sen koh­teet. Tämä aut­taa tavoit­ta­maan oikeat asiak­kaat oikeal­la viestillä.

3. Sosiaalinen media

Sosi­aa­li­sen median alus­tat tar­joa­vat tehok­kaan tavan luo­da suh­tei­ta ja jakaa sisäl­töä B2B-asiak­kai­den kans­sa. Esi­mer­kik­si Lin­ke­dIn on eri­tyi­sen hyö­dyl­li­nen ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa ja yri­tys­ten väli­ses­sä viestinnässä.

4. Asiakasuskollisuus

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti voi aut­taa raken­ta­maan vah­vem­pia asia­kas­suh­tei­ta. Verk­ko­si­vus­ton blo­git, uutis­kir­jeet ja sosi­aa­li­sen median päi­vi­tyk­set voi­vat tar­jo­ta arvo­kas­ta tie­toa ja asian­tun­te­mus­ta asiak­kail­le, mikä luo uskol­li­suut­ta ja luottamusta.

5. Mitattavuus ja analytiikka

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tar­jo­aa tark­ko­ja mit­ta­rei­ta ja ana­ly­tiik­kaa, jon­ka avul­la voit seu­ra­ta kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta ja teh­dä tar­vit­ta­via sää­tö­jä. Tämä aut­taa käyt­tä­mään mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia tehok­kaam­min ja saa­vut­ta­maan parem­pia tuloksia.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

6. Kustannustehokkuus

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti voi olla kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin perin­tei­set mark­ki­noin­ti­muo­dot, kuten mai­non­ta pai­ne­tuis­sa jul­kai­suis­sa tai tele­vi­sios­sa. Voit sää­tää bud­jet­tia­si tar­pei­de­si mukaan ja mak­saa vain tulok­sis­ta, kuten nap­sau­tuk­sis­ta tai liideistä.

7. Kilpailuetu

Kun hyö­dyn­nät digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, voit erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si. Monet B2B-yri­tyk­set eivät vie­lä­kään panos­ta riit­tä­väs­ti digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, joten voit saa­da kil­pai­lue­tua inves­toi­mal­la sii­hen oikein.

8. Globaali näkyvyys

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti avaa oven glo­baa­leil­le mark­ki­noil­le. Voit tavoit­taa asiak­kai­ta ympä­ri maa­il­maa, laa­jen­taa lii­ke­toi­min­taa­si ja kas­vat­taa myyntiäsi.

9. Asiakkaiden tavoittaminen ostoprosessin eri vaiheissa

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sen hei­dän osto­pro­ses­sin­sa eri vai­heis­sa. Voit tar­jo­ta tie­toa ja rat­kai­su­ja poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, kun he teke­vät tut­ki­mus­ta ja har­kit­se­vat vaihtoehtojaan.

10. Jatkuva kehitys

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on jat­ku­vaa työ­tä, ja se antaa mah­dol­li­suu­den oppia ja kehit­tyä. Voit seu­ra­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­de­si tulok­sia ja opti­moi­da nii­tä parem­pien tulos­ten saavuttamiseksi.

Yhteen­ve­to­na voi­daan tode­ta, että digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää myös B2B-myyn­tiä har­joit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le, kos­ka se mah­dol­lis­taa ver­kon läs­nä­olon, koh­den­ne­tun mark­ki­noin­nin, asia­kas­us­kol­li­suu­den, mitat­ta­vuu­den, kus­tan­nus­te­hok­kuu­den, kil­pai­lue­dun, glo­baa­lin näky­vyy­den ja pal­jon muu­ta. Ne yri­tyk­set, jot­ka panos­ta­vat digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin oikein, voi­vat menes­tyä kil­pai­lus­sa ja saa­vut­taa pit­kä­ai­kai­sia asiakassuhteita.

Pyy­dä apua Kublalta!
B2B-yrityksen digimarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi