Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toiminnassa
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Markkinointimix uudistuu

Mark­ki­noin­ti­mix tuo monel­le mie­leen sen ensim­mäi­set mal­lit, kuten niin sano­tun 4p-mal­lin. Tämän 4p-mal­lin rin­nal­le on tul­lut mui­ta­kin markkinointi…

Markkinointitutkimus - säästä aikaa ja rahaa

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus sel­vit­tää yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia useam­mas­ta eri kul­mas­ta. Sii­nä voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kik­si miten hyvin mark­ki­noin­ti toimi…

Tapahtumamarkkinointi yrityksen markkinointipaletissa

Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on teho­kas tapa vah­vis­taa yri­tyk­sen tai sen tuot­teen brän­diä ja tavoit­taa koh­de­ryh­mä elä­myk­sel­li­sel­lä ja vuorovaikutteisella…

Markkinointitoimisto Helsinki - miten valita oikea markkinointitoimisto?

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­ja Hel­sin­gis­sä on Asia­kas­tie­don mukaan yli 2000 kap­pa­let­ta. Kuin­ka näis­tä voit vali­ta oikean toi­mis­ton itsel­le­si ja yrityksesi…

Markkinoinnin vuosikello yrityksen markkinoinnin tukena

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa yksi tär­keim­piä teki­jöi­tä. Kuin­ka muu­ten yri­tyk­se­si voi­si tie­tää mark­ki­noin­nin aikataulusta …

Mainoskuva yrityksen markkinoinnissa

Mai­nos­ku­va vie suu­rim­man osan huo­mios­ta kun näet mai­nok­sen, mut­ta mitä rat­kai­se­via teki­jöi­tä oli ennen kuin mai­nos­ku­va koh­dis­tet­tiin juu­ri sinulle…

Kilpailija-analyysi ja sen merkitys digimarkkinoinnissa

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si (toi­sel­ta nimel­tään “kil­pai­li­ja­tut­ki­mus”) on tär­keä työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ja sen avul­la saat avai­met kilpaili…

Kohderyhmä on digimarkkinoinnissa ratkaisevassa roolissa!

Koh­de­ryh­mä on todel­la tär­ke­ää miet­tiä ennen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta kos­ka muu­ten panos­tuk­se­si digi­mark­ki­noin­tiin katoa­vat kuin tuh…

Digitoimisto - mikä se on ja ovatko kaikki samanlaisia?

Digi­toi­mis­to on yleis­kä­si­te yri­tyk­sel­le joka tekee digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta asiak­kail­leen. Näi­tä digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta on muun muas­sa: Kotisi…

Segmentointi auttaa saamaan markkinoinnissa parempia tuloksia

Seg­men­toin­ti on tär­keä työ­vai­he digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Ilman tar­kas­ti mää­ri­tel­tyä asia­kas­seg­ment­tiä on vai­kea panos­taa tuloksellisimpiin …

Verkkokaupan perustaminen - onko se kannattavaa?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja syys­tä­kin. Asiak­kaat teke­vät osto­pää­tök­siä jat­ku­vas­ti useam­min ver­kos­sa ja vaik­ka tuo­tet­ta ei suo…

Saavuta parempi asiakastyytyväisyys – 4 vinkkiä

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kil­pai­lue­tu. Menes­ty­vät yri­tyk­set tie­tä­vät, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on. Asia­kas­ko­ke­muk­seen kanna…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi