Tapahtumamarkkinointi yrityksen markkinointipaletissa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen markkinointipaletissa

Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on teho­kas tapa vah­vis­taa yri­tyk­sen tai sen tuot­teen brän­diä ja tavoit­taa koh­de­ryh­mä elä­myk­sel­li­sel­lä ja vuo­ro­vai­kut­tei­sel­la taval­la. Mitä tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on ja miten hyö­dyn­nät sii­nä digi­mark­ki­noin­nin keinoja?

Mitä tapahtumamarkkinointi on?

Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on mark­ki­noin­ti­me­ne­tel­mä, joka perus­tuu elä­myk­sel­li­sien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le. Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­tia on se, että yri­tys itse jär­jes­tää tapah­tu­man tai osal­lis­tuu tapah­tu­maan kuten esi­mer­kik­si mes­suil­le. Yri­tys voi myös olla muka­na tapah­tu­mas­sa spon­so­ri­na. Tapah­tu­man ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä olla live-ympä­ris­tös­sä tapah­tu­va. Se voi yhtä hyvin olla jär­jes­tet­ty onli­ne-ympä­ris­tös­sä, kuten webi­naa­rit tai nyky­päi­vä­nä yleis­ty­neet onli­ne konsertit.

Tapahtumamarkkinointi ja digi

Kan­nat­taa­ko tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti ja digi­mark­ki­noin­ti yhdis­tää? Ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa. Tähän on usei­ta syi­tä. Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­nil­le kuten mil­le tahan­sa mark­ki­noin­nil­le, ase­te­taan tavoit­teet. Digi­mark­ki­noin­ti tukee näi­hin tavoit­tei­siin pääsemistä.

Digi­ka­na­vien kaut­ta löy­dät ja tavoi­tat juu­ri sen koh­de­ryh­män, jon­ka haluat tapah­tu­maa­si. Tavoi­tet­tua­si hei­dät sinul­la on pal­jon kei­no­ja moti­voi­da hei­tä osal­lis­tu­maan tapah­tu­maan. Tavoi­tat luul­ta­vas­ti myös pal­jon uut­ta ylei­söä. Muun muas­sa sosi­aa­li­sen media kana­vat ja mai­nos­ban­ne­reil­la teh­tä­vä display-mai­non­ta ovat oivia vaih­toeh­to­ja kun haluat koh­den­taa mai­non­taa tehok­kaas­ti digissä.

Digi­mark­ki­noin­ti ei ole pel­käs­tään muka­na tapah­tu­maa ennen. Tapah­tu­man aika­na pys­tyt digin kei­noin vies­ti­mään osal­lis­tu­jil­le tapah­tu­maan liit­ty­vis­tä aiheis­ta, esi­mer­kik­si esiin­ty­jis­tä ja aika­tau­lu­muu­tok­sis­ta. Pys­tyt myös sitout­ta­maan osal­lis­tu­jia tapah­tu­man aika­na kan­nus­ta­mal­la esi­mer­kik­si jaka­maan somes­sa tapah­tu­maan lii­ty­vää kuva­ma­te­ri­aa­lia tai käyt­tä­mään tiet­tyä hash­ta­gia postauksissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vinkit onnistuneeseen tapahtumamarkkinointiin

Seu­raa­vil­la vin­keil­lä pää­set alkuun tapahtumamarkkinoinnissa:

 1. Ase­ta tapah­tu­ma­mark­ki­noin­nil­le tavoit­teet, jot­ka on joh­det­tu yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan tavoit­teis­ta. Mitä haluat saa­vut­taa teke­mäl­lä tapah­tu­ma­mark­ki­noin­tia? Onko se ken­ties lii­dien keruu vai työ­na­na­ta­ja­mie­li­ku­van vah­vis­ta­mi­nen? Tai jotain muu­ta? Tämä on tär­kein vai­he min­kä tahan­sa mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teen suunnittelussa.
 2. Mie­ti kuka on tapah­tu­man ylei­sö. Ketä haluat tapah­tu­maan osal­lis­tu­van? Tämä vai­he on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi miet­tiä, kun tavoit­teet on mää­ri­tel­ty ensin kuntoon.
 3. Mie­ti mil­lä mit­ta­reil­la tulet mit­ta­maan tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta. Jos tavoit­te­let uusia lii­de­jä, on loo­gis­ta mita­ta uusien lii­dien mää­rä joi­ta tapah­tu­man aika­na kerätään.
 4. Suun­nit­te­le tapah­tu­man sisäl­tö tark­kaan. Mikä koh­de­ryh­mää eli ylei­söä kiin­nos­taa ja mitä he arvos­ta­vat? Raken­na tapah­tu­man sisäl­tö tämän pohjalta.
 5. Muis­ta vies­tiä ennen tapah­tu­maa, mut­ta myös sen aika­na ja jäl­keen. Ennen tapah­tu­maa muis­ta aloit­taa vies­tin­tä tar­peek­si ajois­sa, jot­ta ylei­sö löy­tää tapah­tu­man. Puhu­taan useam­mas­ta kuu­kau­des­ta etu­kä­teen riip­puen tapah­tu­man luon­teen­sa ja koko­luo­kas­ta. Tapah­tu­man aika­na var­mis­ta, että tie­to kul­kee niis­sä kana­vis­sa, mis­sä ylei­sö aikaan­sa viet­tää ja muis­ta, että nii­tä­kin ihmi­siä, jot­ka eivät pää­se pai­kal­le, saat­taa kiin­nos­taa tapah­tu­man sisäl­tö. Hyviä vies­tin­tä­ka­na­via ylei­ses­ti ovat sosi­aa­li­nen media kuten Face­book ja säh­kö­pos­ti. Tapah­tu­man jäl­keen on aina hyvä pyy­tää palau­tet­ta, jot­ta pys­tyt kehit­tä­mään tapah­tu­ma­mark­ki­noin­tia­si. Muis­ta aina myös kiit­tää osal­lis­tu­jia ja jaa esi­mer­kik­si koos­te verk­ko­si­vuil­la­si niil­le, jot­ka eivät pys­ty­neet osal­lis­tu­maan. Vies­tin­tää pys­tyy hel­pos­ti myös auto­ma­ti­soi­maan eri­lai­sil­la työ­ka­luil­la, kuten esi­mer­kik­si Hubs­po­til­la.

Mistä lisätietoa?

Me Kublal­la olem­me usein olleet muka­na teke­mäs­sä tulok­sel­lis­ta tapah­tu­ma­mark­ki­noin­tia. Jos aihees­ta herää­kin lisää kysyt­tä­vää ja tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti kiin­nos­taa ole ihmees­sä yhtey­des­sä ja jutel­laan asias­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
tapahtumamarkkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy