Älä säästä digimarkkinoinnissa väärissä paikoissa! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti \ Älä sääs­tä digi­mark­ki­noin­nis­sa vää­ris­sä paikoissa! 

Digi­mark­ki­noin­ti perus­tuu koh­den­ta­mi­seen, dataan, tes­taa­mi­seen ja hyviin sisäl­töi­hin. Lii­ka sääs­tä­mi­nen näis­sä kul­ma­ki­vis­sä voi pila­ta digi­mark­ki­noin­ti­si tulok­set. Aina ei kan­na­ta ottaa kaik­kea hal­val­la omaan yri­tyk­seen, vaik­ka täl­lä aluk­si sääs­täi­si rahaa. Mitä tulee työ­vä­li­nei­siin ja yleen­sä­kin lii­ke­toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­seen han­kin­to­jen osal­ta, kan­nat­taa aina miet­tiä paras ja toi­mi­vin rat­kai­su. Panos­ta aina tär­keim­mis­sä asiois­sa, laa­tuun, ja mie­ti saa­maa­si hyö­tyä ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta. Mikä oli­si sen tur­haut­ta­vam­paa, jos olet sääs­tä­nyt rahaa­si mut­ta kal­lis­ta aikaa­si menee tar­peet­to­miin asioi­hin. Täs­sä blo­gis­sa avaam­me, mis­sä asiois­sa ei oikeas­ti kan­na­ta sääs­tää digi­mark­ki­noin­nis­sa vaan kan­nat­taa kun­nol­la miet­tiä budjettia. 

Mitä kaikkia kuluja kuuluu sisällöntuottamiseen? 

Mitä kaik­kia kulu­ja siis kuu­luu sisäl­lön­tuot­ta­mi­seen? Jos ei ole omaa väkeä teke­mään kuvat niin näi­hin kuu­luu aina mai­nos­ma­te­ri­aa­li kulut, valo­ku­vat, kuvan­kä­sit­te­ly, ja näi­tä ei kan­na­ta unoh­taa las­kuis­ta. Perus­ku­lut eli media­bud­jet­ti ja pal­ve­lu­mak­su, ovat osa myös sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen kulu­ja,  ja on aina hyvä pitää ne mielessä. 

Kun tuo­tat sisäl­töä tes­taa­mi­sel­le kan­nat­taa jät­tää myös tilaa bud­je­tis­ta. 80%-90% käy­te­tään sii­hen mitä ollaan­kin suun­ni­tel­tu mut­ta jätä osa tes­tai­luun esim. jos haluat tes­ta­ta jotain uut­ta tren­diä mai­non­nas­sa, kuten Tik­Tok mai­non­taa. Bud­je­toi siis liik­ku­ma­va­raa tes­taa­mi­sel­la ja ideoille.

Älä säästä verkkosivuista vaan panosta kunnolla tähän

Verk­ko­si­vuis­sa kan­nat­taa aina sat­sa­ta laa­tuun. Panos­ta sii­hen, että verk­ko­si­vus­ta tulee kulut­ta­ja ystä­väl­li­nen, sel­keä ja help­po­käyt­töi­nen. Tämä saat­taa olla hie­man työ­lääm­pää ja kal­liim­paa raken­taa mut­ta kan­nat­taa pitää mie­les­sä, sen min­kä help­po­käyt­töi­syy­des­sä voit­taa sen muo­kat­ta­vuu­des­sa häviää. 

Verk­ko­si­vu­ja kan­nat­taa aina olla val­mis kehit­tä­mään eteen­päin, eli verk­ko­si­vu­ja ei kan­na­ta teh­dä ker­ta pro­jek­ti­na. Verk­ko­si­vuil­ta  löy­tyy aina jotain kehi­tet­tä­vää ja tätä var­ten on hyvä pis­tää rahaa sivuun. Ota myös aikaa ope­tel­la käyt­tä­mään verk­ko­si­vua­lus­taa­si. Näin pois­tat aika­syö­pöt oikeis­ta pai­kois­ta ja, kun teet asiat ker­ral­la kun­nol­la oikein niin on hel­pom­pi aina läh­teä kehit­tä­mään jo val­mii­na ole­via verkkosivuja. 

Älä säästä analytiikkassa 

Kun verk­ko­sait­ti han­ki­taan jon­kun verk­ko­sait­ti­fir­man kaut­ta, kan­nat­taa etsiä kump­pa­ni joka ymmär­tää ana­ly­tii­kas­ta. Ana­ly­tii­kan osaa­mi­ses­ta kan­nat­taa mak­saa ja tähän kan­nat­taa pis­tää aja­tus­ta. Eril­li­siä digi­jär­jes­tel­miä voi olla hyvin vai­kea yhdis­tel­lä ja saa­da tie­toa vir­taa­maan näi­den välil­lä. Täs­tä hyvä esi­merk­ki on verk­ko­si­vus­ton ja kan­ta-asia­kas­jär­jes­tel­män, lin­ki­tyk­sen ja näi­den välil­lä datan vir­taus, kuin­ka tämä saa­daan onnis­tu­maan. Tämä saat­taa luo­da oman pro­jek­tin­sa, joka taas mak­saa mal­tai­ta. Meil­lä on koke­mus­ta eri jär­jes­tel­mien toi­min­nois­ta, ja pys­tym­me anta­maan neu­vo­ja, kuin­ka näis­sä tilan­teis­sa tulee navigoida.

Laadukas kohdeyleisö on onnistumisen kulmakiviä

Älä sääs­tä koh­dey­lei­sö­da­tas­sa vaan panos­ta laa­duk­kaa­seen dataan. Näis­tä saa todel­la pal­jon irti digi­mark­ki­noin­tiin ja saat koh­den­net­tua mai­nok­se­si juu­ri oikeal­le ylei­söl­le. Koh­dey­lei­sön raken­ta­mi­seen on eri­lai­sia mak­sul­li­sia asia­kas­re­kis­te­rei­tä ja jos tämä tun­tuu han­ka­lal­ta meil­tä löy­tyy apu­ja tähän. Me Kublal­la olem­me pereh­ty­neet koh­dey­lei­sön luo­mi­seen ja tämä sisäl­tyy Kublan palveluun. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digimarkkinointiin panostaminen kannattaa!

On help­po aja­tel­la, että digi­mark­ki­noin­tiin panos­ta­mi­nen on tar­koi­tet­tu vain suu­ril­le yri­tyk­sil­le, mut­ta tähän sijoit­ta­mi­nen hyö­dyt­tää kaik­kia yri­tyk­siä. Digi­mark­ki­noin­ti aset­taa mai­non­nan saa­ta­vil­le sekä suu­ril­le että pie­nil­le yrityksille.

Sosi­aa­li­sen median alus­tat ovat dynaa­mi­sia, täyn­nä brän­de­jä ja asiak­kai­ta. Mak­sul­li­set sosi­aa­li­set mai­nok­set aut­ta­vat sinua nouse­maan melun ylä­puo­lel­le ja vai­kut­ta­maan. Tar­kas­ti panos­ta­mal­la bud­jet­ti­si oikei­siin koh­tei­siin voit saa­da suu­ria tuot­to­ja uusil­la asiakkailla.

Kun läh­det panos­ta­maan verk­ko­si­vui­hi­si, tämän lii­ken­tee­seen ja sii­hen, että tämä tuo laa­jem­paa tie­toi­suut­ta yri­tyk­ses­tä­si pys­tyt luo­maan sosi­aa­li­sen läs­nä­olon, joka tuo yri­tyk­se­si esiin. Kun olet oppi­nut suun­nit­te­le­maan, luo­maan ja sijoit­ta­maan mai­nok­se­si koh­dey­lei­söl­le­si, sinul­la on pal­jon hel­pom­pi näh­dä mai­nos­kam­pan­jan tuot­ta­vuus. Mut­ta jos tun­tuu, että tämä kaik­ki vai­kut­taa lii­al­li­sel­ta suun­nit­te­lul­ta ota mei­hin yhteyt­tä me olem­me aina val­mii­na aut­ta­maan sinun digi­mark­ki­noin­nin kehittämisessä!

Ota yhteyt­tä!
Älä säästä digimarkkinoinnissa väärissä paikoissa! 
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy