Hyvät uuti­set koro­na­ro­kot­tees­ta ovat kään­tä­mäs­sä vähi­tel­len ihmis­ten kat­sei­ta koh­ti uuden nor­maa­lin jäl­keis­tä aikaa. Mitä yri­tys­ten kan­nat­taa huo­mioi­da, kun asiak­kaat palaa­vat takai­sin arkeen ilman karan­tee­ne­ja sekä kokoon­tu­mis- ja matkustusrajoituksia?

Yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jät kuva­si­vat 1. maa­il­man­so­dan ja Espan­jan­tau­din jäl­keis­tä vuo­si­kym­men­tä suu­re­na elä­män­ja­non aika­kau­te­na. Tulee­ko täs­tä toi­sin­to 1920-luvusta?

Poh­dim­me tätä äsket­täin asiak­kaam­me kans­sa kun tuli puhet­ta vuo­den 2021 tren­deis­tä. Viit­tei­tä tule­vas­ta mur­rok­ses­ta ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­sä on jo näh­tä­vis­sä: 10-ker­tai­set luke­mat tule­van tal­ven Thai­maan mat­kois­ta ver­rat­tu­na vuo­den takai­siin ker­to­vat patou­tu­nees­ta kysyn­näs­tä, joka odot­taa purkautumistaan.

Kun ihmis­ten ei tar­vit­se enää pelä­tä mat­kal­ta pala­tes­saan pakol­lis­ta tik­kua nenän kaut­ta aivoi­hin asti ja kara­nee­nia kau­pan pääl­le, pak­kaa moni pas­sin & ham­mas­har­jan ja suun­taa len­to­ken­täl­le. Pika­pii­pah­duk­set ulko­mail­la, oli kysees­sä sit­ten Tal­lin­nan ris­tei­ly tai pit­kä vii­kon­lop­pu Ete­lä-Euroo­pas­sa, läh­te­vät nope­aan nousuun.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Kuin­ka kor­kea ja pit­kä­kes­toi­nen kysyn­tä­pii­kis­tä tulee, riip­puu muu­tok­ses­ta kulut­ta­jien pitem­män aika­vä­lin käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Pal­jon puhut­tu 5 vuo­den digi­loik­ka on jät­tä­nyt jäl­ken­sä yri­tys­ten ja kulut­ta­jien toi­min­taan, enkä usko asioi­den palaa­van vuo­den 2018 luke­miin – oli kyse sit­ten mat­kus­ta­mi­ses­ta, ravin­to­la­käyn­neis­tä tai vaik­ka­pa kulttuuririennoista.

En kui­ten­kaan usko, että kii­rei­set lap­si­per­heet jat­ka­vat koti­kok­kai­lua enti­seen tapaan tai asian­tun­ti­jat pitä­vät etä­pa­la­ve­re­ja sau­nas­ta ja muis­ta hätä­ti­lois­ta käsin. Työ­mat­kus­ta­mi­nen sitä vas­toin tulee vähe­ne­mään ja etä­pa­la­ve­rit yleis­ty­mään. Samaan aikaan työyh­tei­söis­sä on kovia odo­tuk­sia kas­vok­kain tapaa­mi­sen tuo­mis­ta hyö­dyis­tä. Toi­mis­to­ti­lo­ja tar­joa­vil­le yri­tyk­sil­le tulee­kin kovat muu­tos­pai­neet tar­jo­ta mie­lek­käi­tä toi­mi­ti­lo­ja, kun yri­tyk­sen hen­ki­lös­tös­tä vain mur­to-osa on kul­loin­kin työ­pai­kal­la mut­ta odo­tuk­set koh­taa­mi­sen hyö­dyis­tä kasvavat.

Opittiinko jotain?

Vuo­den 2020 suu­rim­pia oppe­ja lie­ne­vät­kin ihmis­ten välis­ten koh­taa­mis­ten mer­ki­tys ja ymmär­rys sii­tä, mil­loin kas­vok­kain tapaa­mi­nen on tehok­kain tapa edis­tää asioi­ta. Samaan aikaan olem­me myös ymmär­tä­neet mil­loin fyy­si­nen tapaa­mi­nen ei ole tar­peen – var­sin­kin kun mat­ka-aikaa ei ole koh­ta vuo­teen otet­tu huo­mioon tapaa­mi­siin kulu­va­na aika­na ja tätä myö­ten kustannuksena.

Mitä sinä arve­let, että tulee tapah­tu­maan? Läh­tee­kö esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lu nousuun koti­maan­mat­kai­lun kus­tan­nuk­sel­la? Mit­kä ravin­to­lat toi­pu­vat par­hai­ten ja muis­te­taan­ko hoi­ta­jien ja vaik­ka­pa kaup­po­jen kas­sa­hen­ki­lös­tön työ­pa­nok­sen arvo koro­nan muis­ton hälventyessä?

Yksi asia on var­ma - yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia on teh­tä­vä 20-luvul­la­kin. Kubla aut­taa, ota yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Iloinen 20-luku uusiksi?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy