Markkinointitutkimus - säästä aikaa ja rahaa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus – sääs­tä aikaa ja rahaa

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus sel­vit­tää yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia useam­mas­ta eri kul­mas­ta. Sii­nä voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kik­si miten hyvin mark­ki­noin­ti toi­mii, onko se kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, löy­de­tään­kö oikea koh­de­ryh­mä, mil­lai­set mai­nok­set ovat tehok­kaim­pia, mis­sä kana­vis­sa mark­ki­noin­ti toi­mii parhaiten.

Kaik­kien yri­tys­ten oli­si hyvä teh­dä mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus sään­nöl­li­ses­ti. Se voi­daan toteut­taa monel­la taval­la, joten jokai­sel­le yri­tyk­sel­le var­mas­ti löy­tyy sopi­va toi­min­ta­mal­li sen tekemiseen.

Miksi markkinointitutkimus kannattaa tehdä

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­sen tulok­sien poh­jal­ta on hyvä suun­ni­tel­la tule­vaa mark­ki­noin­tia ja lii­ke­toi­min­taa sekä kes­kit­tää panos­tuk­set sin­ne mis­sä ne par­hai­ten tuot­ta­vat. Samoin sen perus­teel­la kan­nat­taa kehit­tää mai­non­taa tut­ki­muk­ses­ta saa­tu­jen tulos­ten perus­teel­la. Oikeas­sa kana­vas­sa teh­ty ja oikein koh­dis­tet­tu mai­non­ta sääs­tää mark­ki­noin­ti­ku­lu­ja sekä samaan aikaan tuo enem­män myyntiä.

Talou­del­li­sen aspek­tin lisäk­si myös yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin käy­tet­ty aika tehos­tuu kun samal­la työ­mää­räl­lä saa­daan enem­män aikai­sek­si ja yli­jää­nyt aika voi­daan käyt­tää muu­hun tuot­ta­vaan toimintaan.

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus vie mark­ki­noin­tia­si eteen­päin, joka antaa puo­les­taan onnis­tu­mi­sen elä­myk­siä ja lisää työn mielekkyyttä.

Tarvitsetko apua digimarkkinoinnin maailmaan?

Pyydä neuvoa Kublan asiantuntijoilta!

Teem­me digi­mark­ki­noin­nis­ta ymmärrettävää.

Millainen on hyvä markkinointitutkimus

Hyvä mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus antaa sel­kei­tä sig­naa­le­ja yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Sii­nä saa­daan vas­taus esi­mer­kik­si seu­raa­viin kysymyksiin:

 • Kenel­le mai­non­ta kan­nat­taa kohdistaa
 • Mis­sä kana­vas­sa mai­non­ta toi­mii parhaiten
 • Mil­lai­set mai­nok­set saa­vat par­haan vas­taan­o­ton yleisöltäsi
 • Mil­lai­set tuot­teet saa­vat par­haan vas­taan­o­ton yleisöltäsi

Oikein teh­ty­nä mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus on poh­jus­tet­tu hyvin, mie­ti­tään mitä sil­lä halu­taan sel­vit­tää, kenel­le se teh­dään ja miten sen luo­tet­ta­vuus var­mis­te­taan. Kun nämä sei­kat mie­ti­tään hyvin saa­daan mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­ses­ta enem­män irti ja sil­lä saa­daan sel­vil­le yri­tyk­sen kan­nal­ta oleel­lis­ta infor­maa­tio­ta. Hyvän tut­ki­muk­sen tulok­set ovat luo­tet­ta­via ja nii­tä on help­po tul­ki­ta. Seu­raa­vak­si käy­dään läpi muu­ta­ma vaa­ran paik­ka mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­sen tekoon liittyen.

Mitkä ovat markkinointitutkimuksen yleisimmät virheet

Käy­dään täs­sä läpi siis muu­ta­ma suden­kuop­pa mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­seen liit­tyen. Käy­te­tään esi­merk­ki­nä vaik­ka uuden tuot­teen lan­see­raus­ta. Alla mie­les­tä­ni kol­me pahin­ta virhettä:

 • Ole­te­taan, että kiin­nos­tus tar­koit­taa ostopäätöstä
 • Ole­te­taan, että tämä on mei­dän kohderyhmä
 • Ole­te­taan, että nämä mai­nok­set toi­mi­vat aina

Mikä onkaan yhteis­tä kai­kil­le kol­mel­le, olet­ta­mi­nen. Seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa tulee muu­ta­ma vink­ki sii­hen miten vält­tää näi­tä ole­tuk­sia ja miten mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus voi tuot­taa suo­raan euroja.

Tee markkinointitutkimus oikein: Pari vinkkiä

Miten siis väl­ty­tään yllä mai­ni­tuil­ta ole­tuk­sil­ta? Ollaan avoi­mia tie­dol­le eli sen sijaan, että ole­tam­me yllä mai­ni­tut asiat, mei­dän tulee hank­kia luo­tet­ta­vaa tie­toa. Ole­tus­ten sijaan oli­si hyvä miet­tiä useam­pi osta­ja­per­soo­na. Näi­den osta­ja­per­soo­nien poh­jal­ta läh­de­tään vie­mään tut­ki­mus­ta eteen­päin. Ase­te­taan tavoit­teet koh­dil­leen ja tes­ta­taan eri kana­via, eri koh­de­ryh­miä ja eri mainosvariaatioita.

Erit­täin tär­ke­ää on pyr­kiä teke­mään tes­tit oikeal­la tuot­teel­la, jos­ta syn­tyy oike­aa myyn­tiä. Näin väl­täm­me sen pahim­man vir­heen, jos­sa tul­kit­sem­me oras­ta­van kiin­nos­tuk­sen osto­pää­tök­sek­si. Kun ihmi­sil­tä kysy­tään kiin­nos­tai­si­ko sinua sel­lai­nen ja sel­lai­nen tuo­te on vas­taus mil­tei aina kyl­lä, eten­kin jos myyn­ti­pu­hee­seen on käy­tet­ty edes vähän aikaa ja vai­vaa. Jos tar­joa­maa­si tuo­tet­ta ei ole vie­lä saa­ta­vil­la voit käyt­tää vaik­ka ennak­ko­ti­laus­ta tai muu­ta tapaa, jol­la asia­kas sitou­tuu jo tuot­tee­seen. Mie­lui­ten sitou­tu­mi­nen tar­koit­taa rahan liikkumista.

Esimerkki tämän päivän markkinointitutkimuksesta

Aja­tel­laan­pa, että olet luo­mas­sa kun­toi­luai­heis­ta video­kurs­sia. Tämän lii­kei­dean voi tes­ta­ta hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Vali­taan esi­merk­kiin vaik­ka Face­book, vaik­ka mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja luon­nol­li­ses­ti on. (Lue lisää: Sosi­aa­li­sen median kana­vat). Tee Face­book­kiin tuot­teel­le­si oma sivu ja muu­ta­ma mai­nos­ver­sio. Käy­tä hie­man aikaa mai­nos­ten tekoon ja nii­den koh­den­ta­mi­seen. Panos­ta mai­non­taan muu­ta­ma sata euroa ja alat saa­maan luo­tet­ta­vaa dataa sii­tä kiin­nos­taa­ko tuot­tee­si ketään ja jos kiin­nos­taa niin ketä eri­tyi­ses­ti. Muis­ta kokeil­la eri­lai­sia mai­nos­ver­sioi­ta ja kohdennuksia.

Ext­ra vink­ki­nä täs­sä voi­si antaa sel­lai­sen, että säh­kö­pos­tio­sot­tei­den keräyk­sen sijaan koi­ta saa­da suo­raa myyn­tiä esim. “Nyt ennak­ko­tar­jouk­ses­sa kotit­ree­ni­vi­deot -20%”. Täl­lä lail­la toi­mien tuot­tee­si on myy­nyt jo ennen kuin sinun on tar­vin­nut edes käyt­tää aikaa tai rahaa sen teke­mi­seen. Jos taas tuot­tee­si ei sinus­ta myy tar­peek­si niin palau­tat rahat mak­sa­neil­le asiak­kail­le ja pahoit­te­let kurs­sin peruun­tu­mis­ta. Täl­lä tavoin ris­kee­ra­sit muu­ta­man tun­nin työ­tä ja muu­ta­man sata­sen sen sijaan, että oli­sit käyt­tä­nyt viik­ko­ja omaa työ­ai­kaa­si sekä tuhan­sia euro­ja rahaa ennen kuin oli­sit saa­nut mitään aitoa vas­ti­net­ta tuotteellesi.

Yhteenveto

Kuten otsi­kos­sa todet­tiin niin hyvin teh­dyl­lä mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­sel­la sääs­te­tään aikaa ja rahaa. Mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­sen voi teh­dä digi­maa­il­mas­sa ihan hyvin itse kun­han on perus­osaa­mi­nen hal­lus­sa tai sii­hen voi ottaa kump­pa­nik­si itsel­leen sopi­van ammat­ti­lai­sen. Kuten aina ammat­ti­lais­ta vali­tes­sa kan­nat­taa haas­ta­tel­la muu­ta­maa ehdo­kas­ta, kysel­lä tutuil­ta tai eri­lai­sil­ta foo­ru­meil­ta suo­si­tuk­sia ja tär­keim­pä­nä tie­tys­ti kes­kus­tel­la suun­ni­tel­mas­ta poten­ti­aa­lis­ten ehdok­kai­den kans­sa. Lopul­ta tulee vali­ta se joka itsel­leen tun­tuu par­haal­ta. Mikä­li pää­dyt ammat­ti­lai­seen me olem­me mie­lel­läm­me muka­na, kun haas­tat­te­let itsel­le­si sopi­vaa ehdokasta 🙂

Markkinointitutkimus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy