Kuinka tulla Internet-mainonnan asiantuntijaksi 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Kuin­ka tul­la Inter­net-mai­non­nan asiantuntijaksi

Jos mie­tit kuin­ka tul­la Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­jak­si olet juu­ri oikeas­sa pai­kas­sa! Me olem­me Kublal­la kerän­neet tär­keim­mät vin­kit tämän saa­vut­ta­mi­sek­si. Nämä vin­kit anta­vat hyvän poh­jan omaan tekemiseesi.

Kun läh­det toteut­ta­maan digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sinun täy­tyy olla val­mis tut­ki­maan ja ana­ly­soi­maan tätä. Asian­tun­ti­ja­na olet vas­tuus­sa kai­kes­ta mikä kuu­luu digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Tähän kuu­luu kaik­ki suun­nit­te­lus­ta, dele­goin­nis­ta, val­von­nas­ta, toteut­ta­mi­seen. Sinun täy­tyy olla myös val­mis käyt­tä­mään eri kana­via ja alus­to­ja, eli sinun täy­tyy tutus­tua mah­dol­li­ses­ti moniin­kin eri kana­viin. Sinun täy­tyy myös olla ajan­ta­sal­la par­hais­ta työkaluista.

Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­ja­na haluat lisä­tä kon­ver­sioi­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nin, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin, sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin, mak­sul­li­sen media­mark­ki­noin­nin avulla.

Määritä kohdeyleisösi

Kun läh­det opis­ke­le­maan Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­jak­si sinun on hyvä aluk­si kes­kit­tyä koh­dey­lei­söön. Sinun on tie­det­tä­vä, mikä on ihan­teel­li­nen asia­kas yri­tyk­sel­le­si. Muis­ta, että et ole kaik­kien peräs­sä. Jos yri­tät olla kaik­kea kai­kil­le, sinun on vai­kea teh­dä sopi­muk­sia kenen­kään kanssa.

Itse päät­tä­mä­si mark­ki­na­ra­ko hyl­kää jot­kin asiak­kaat heti. Jos olet esi­mer­kik­si video­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, et toden­nä­köi­ses­ti hou­kut­te­le asiak­kai­ta, joil­la ei ole You­Tu­be-kana­vaa tai jot­ka aiko­vat luo­da sel­lai­sen. Ole tark­ka, kun luet ihan­teel­li­sen asiak­kaa­si. Mie­ti tar­joa­maa­si asian­tun­te­mus­ta sekä sitä, min­kä­lais­ten yri­tys­ten kans­sa haluat työskennellä.

Rakenna SEO-taitoja

SEO tai haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on olen­nais­ta kun haluat tul­la Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­jak­si. SEO tai­dot lisää­vät uskot­ta­vuut­ta ja tuke­vat sinun pää­ta­voit­tei­ta eli kon­ver­sioi­ta. Jos sinul­la ei ole aiem­paa tie­toa SEOs­ta, oli­si hyvä jos kävi­sit lyhyen SEO-kurs­sin ver­kos­sa tai tutus­tui­sit itse­näi­ses­ti tähän ja har­joit­te­li­sit tätä ennen kuin läh­ti­sit tosi toimiin.

Jokai­sel­la, joka kut­suu itse­ään digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jak­si, tulee olla käsi­tys SEO-tak­tii­kois­ta. On myös tär­ke­ää, että osaa luo­da sisäl­töä siten, että se pää­see Googlen ensim­mäi­sel­le sivulle.

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Jatka oppimista

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­tiin kuu­luu monia eri asioi­ta. Vaik­ka voit saa­vut­taa suu­ren menes­tyk­sen eri­kois­tu­mal­la vain yhteen, kuten säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin, Face­book-mai­nok­siin tai haku­ko­neop­ti­moin­tiin, ei hait­taa, jos sinul­la on tie­toa ja tai­toa useam­mas­ta alu­ees­ta. Eli kan­nat­taa ope­tel­la mui­ta­kin taitoja/kanavia, kuin vain jämäh­tää yhteen tut­tuun tapaan teh­dä digi­taa­lis­ta markkinointia.

Sinun täy­tyy myös jat­kaa työs­sä oppi­mis­ta ja on tär­ke­ää, että pysyt ajan tasal­la digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kehi­tyk­ses­tä. Näin ammat­ti­tai­to­si kas­vaa edel­leen, joten tai­to­si pysy­vät toi­mi­va­na voi­ma­va­ra­na ja pys­tyt säi­lyt­tä­mään etusi.

Internet-mainonnan asiantuntijaksi
OLYM­PUS DIGI­TAL CAMERA

Markkinointiosaaminen on avainasemassa

Jos haluat menes­tyä Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­jak­si, tar­vit­see sinun todel­la aloit­taa perus­pe­ri­aat­teis­ta, jot­ka kos­ke­vat ideoi­den toteut­ta­mis­ta, poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den hou­kut­te­le­mis­ta ja lopul­ta myyn­tiä heille.

Digiai­ka­kau­del­la kaik­ki alkaa sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta. Tämä on perus­ta kai­kel­le muull ja se kat­taa monia muo­to­ja, mukaan lukien blo­gi vies­tit, kuvat, info­gra­fii­kat, pyyh­käi­sy tie­dos­tot, e-kir­jat, tapaus­tut­ki­muk­set ja pal­jon muuta.

Lois­ta­va sisäl­tö­mark­ki­noin­ti voi tur­bot­taa lii­ke­toi­min­taa­si, mikä aut­taa sinua kas­vat­ta­maan ylei­söä, lisää­mään sitou­tu­mis­ta, paran­ta­maan orgaa­nis­ten haku­jen sijoi­tus­ta ja vii­me kädes­sä tur­vaa­maan lisää lii­de­jä ja myyntiä.

Analysoi tietojasi

Kun haluat olla asian­tun­ti­ja sinun täy­tyy olla val­mis ana­ly­soi­maan tie­to­ja­si. Nyky­ään on ole­mas­sa monia työ­ka­lu­ja, jot­ka aut­ta­vat mark­ki­noi­jia ana­ly­soi­maan kam­pan­ja­tie­to­jaan. Kyky lait­taa asiat pers­pek­tii­viin ja teh­dä jär­ke­viä arvioi­ta bud­je­tin käy­tös­tä ja mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­ta on vält­tä­mä­tön­tä, jos haluat menes­tyä digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissa.

Me esi­mer­kik­si Kublal­la teem­me asiak­kail­lem­me aina ker­ran kuu­kau­des­sa koo­dun rapor­tin kuu­kau­den tulok­sis­ta. Tämä kuu­luu mei­dän rutii­nei­hin asia­kas­yh­teis­työs­sä. Lähe­täm­me rapor­tin säh­kö­pos­tiin ja sovim­me kuu­kausit­tai­set rapor­tin pur­ka­mis tapaa­mi­set. Nämä ana­lyyt­ti­set tie­dot saa aina asia­kas omaan käyt­töön­sä ja nii­den avul­la pys­ty­tään kat­so­maan digi­mark­ki­noin­nin onnistumista. 

Meiltä saa aina apuja

Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­jak­si kou­lut­tau­tu­mi­nen on tur­val­li­nen tapa saa­da vas­ti­net­ta mai­non­taan käy­te­tyil­le rahoil­le. Kun huo­leh­dit asian­tun­ti­jan lail­la digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta­si, voit kes­kit­tyä rau­has­sa myös oman yri­tyk­se­si kas­vat­ta­mi­seen ilman, että sinun tar­vit­see stres­sa­ta digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta erik­seen. Mut­ta jos Inter­net-mai­non­nan asian­tun­ti­jak­si tule­mi­nen kuu­los­taa työ­lääl­tä ja ulkois­ta­mi­nen kiin­nos­tai­si enem­män mei­hin voi aina ottaa yhteyt­tä, olem­me val­mii­na auttamaan!

Ota yhteyt­tä!
Internet-mainonnan asiantuntijaksi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi