Linkedinin maksullisilla työpaikkailmoituksilla rekryprosessiin vauhtia 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Lin­ke­di­nin mak­sul­li­sil­la työ­paik­kail­moi­tuk­sil­la rek­ry­pro­ses­siin vauhtia

Rek­ry­toin­ti on yri­tyk­sel­le kal­lis inves­toin­ti, jon­ka vuok­si mit­ta­van rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin sijaan yhä useam­mat yri­tyk­set lähes­ty­vät teki­jää suo­raan jos­sa­kin kana­vas­sa. Tämä jokin kana­va on hyvin usein Lin­ke­dIn tai tutum­min Link­ka­ri, joka on yri­tyk­sen ja työn­te­ki­jän lyö­mä­tön kohtaamispaikka.

Rek­ry­toin­ti Lin­ke­dI­nin avul­la onnis­tuu par­hai­ten yhdis­tä­mäl­lä työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van kas­vat­ta­mi­nen mak­sul­li­siin työ­paik­kail­moi­tuk­siin. Monet yri­tyk­set pyr­ki­vät paran­ta­maan työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa omien työn­te­ki­jöi­den­sä pro­fii­lien kaut­ta, sil­lä alan osaa­jat etsi­vät paik­kaa, jos­sa on muka­va olla töis­sä – ja on uskot­ta­vam­paa kuul­la kehut työn­te­ki­jän kuin työ­nan­ta­jan itsen­sä suusta.

Mikä­li olet siis aloit­ta­mas­sa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia, kehi­tä hyvis­sä ajoin esi­mer­kik­si kan­nus­tin­jär­jes­tel­mä, jol­la saat työn­te­ki­jä­si levit­tä­mään työ­pai­kan ilo­sa­no­maa, ja hyö­dyn­nä tämän lisäk­si rek­ry­toin­nis­sa Lin­ke­dI­nin mak­sul­li­sia työpaikkailmoituksia. 

Miten LinkedIn maksulliset työpaikkailmoitukset toimivat?

Lin­ke­dIn tar­jo­aa työ­nan­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den mai­nos­taa työ­paik­kail­moi­tuk­sia (Job ads). Lin­ke­dIn mak­sul­li­set työ­paik­kail­moi­tuk­set voi­vat näkyä esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nin uutis­vir­ras­sa tai kilah­taa suo­raan poten­ti­aa­li­sen työn­te­ki­jän yksityisviestilaatikkoon. 

Näis­tä mak­sul­li­sis­ta työ­paik­kail­moi­tuk­sis­ta tekee lyö­mät­tö­miä nii­den lois­ta­vat koh­den­nus­vaih­toeh­dot. Onko kii­ka­ris­sa esi­mer­kik­si alan osaa­ja Mat­ti, joka kui­ten­kin har­mil­li­ses­ti tekee töi­tä kil­pai­li­jal­le­si? Voit koh­den­taa työ­paik­kail­moi­tuk­sen näky­mään kil­pai­le­van yri­tyk­sen työn­te­ki­jöil­le eli myös Matil­le. Pys­tyt valit­se­maan koh­den­nus­vaih­toeh­dois­ta lisäk­si vaik­ka­pa ammat­ti­ni­mik­keen, koke­mus­vuo­det tai demo­gra­fi­set tie­dot kuten iän tai sukupuolen. 

Miten LinkedIn maksulliset työpaikkailmoitukset toimivat?

Lin­ke­dIn mak­sul­li­set työ­paik­kail­moi­tuk­set luo­daan Lin­ke­dIn Cam­paign Mana­ge­ris­sa kuten mit­kä tahan­sa muut Lin­ke­dIn-mai­nok­set. Mai­nos­ta luo­des­sa­si pää­set alkuun valit­se­maan tavoit­teen, joka täs­sä rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa on Job applicants (kts. kuva yllä).

LinkedIn maksulliset työpaikkailmoitukset

Kuva: Lin­ke­dIn

Miten LinkedIn maksulliset työpaikkailmoitukset toimivat?

Kuva: Lin­ke­dIn

Tavoit­teen mää­rit­tä­mi­sen jäl­keen pää­set valit­se­maan koh­de­ryh­män, mai­nok­sen sisäl­lön, sijoit­te­lun sekä bud­je­tin (kts. kuvat yllä). 

Rekrytoijan tehokkain lisäosa LinkedIn Recruiter Lite

Lin­ke­dIn mak­sul­li­set työ­paik­kail­moi­tuk­set ovat var­ma valin­ta, mut­ta myös rek­ry­toi­jan lisä­osa Lin­ke­dIn Rec­rui­ter Lite kan­nat­taa ottaa har­kin­nan alle. Kysees­sä on mak­sul­li­nen työ­ka­lu (alk. 112,72 € / kk), jota voit kui­ten­kin kokeil­la kuu­kau­den ajan veloituksetta. 

Rec­rui­te­rin avul­la voit tavoit­taa alan par­haat teki­jät Lin­ke­dI­nis­tä ilman mak­sul­li­sia mai­nok­sia – se etsii sinul­le sopi­vat osaa­jat, jot­ka voit kon­tak­toi­da suo­raan yksi­tyis­vies­til­lä. Sinun ei siis tar­vit­se suun­ni­tel­la, luo­da ja opti­moi­da mai­nok­sia, vaan voit antaa Rec­rui­te­rin löy­tää teki­jät puolestasi.

Kuva: Lin­ke­dIn

Jos haluat lisä­osan käyt­töön, klik­kaa itse­si tän­ne. Pai­na sinis­tä pai­ni­ket­ta “Get star­ted”, jon­ka jäl­keen sinul­le avau­tuu sama näky­mä kuin alla. Pai­nik­kees­ta “Start my free month” pää­set aloit­ta­maan tilauk­sen, jon­ka las­ku­tus alkaa kuu­kau­den kulut­tua aloituksesta.

Kuva: Lin­ke­dIn

Odota! Jotain meinasi unohtua – nimittäin yrityssivun tsekkaus

Kos­ka Lin­ke­dIn on var­sin nopea ja edul­li­nen tapa tavoit­taa alan par­haat teki­jät, ymmär­räm­me, että haluai­sit jo aloit­taa sopi­vien osaa­jien rek­ry­toi­mi­sen kuul­tua­si näis­tä rekrymahdollisuuksista.

Vaik­ka työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van kehit­tä­mi­nen, rek­ry­toi­jan lisä­osa Rec­rui­ter sekä mak­sul­li­set työ­paik­kail­moi­tuk­set ovat suu­res­sa roo­lis­sa sen oikean löy­tä­mi­seen, vai­kut­taa poten­ti­aa­li­sen työn­te­ki­jän mie­li­pi­tee­seen myös yri­tyk­sen oma Lin­ke­dIn-pro­fii­li eli yrityssivu.

Hyvä Lin­ke­dIn-yri­tys­si­vu on sitout­ta­va ja yri­tyk­sen brän­di-ilmeen mukai­nen. Mikä­li käyt­tä­jä ei esi­mer­kik­si kos­kaan tyk­kää tai kom­men­toi yri­tyk­sen jul­kai­sua, ei yri­tys­si­vun seu­raa­vat päi­vi­tyk­set vält­tä­mät­tä enää näy hänel­le. Var­mis­ta siis, että tie­dät kenel­le luot sisäl­töä, mil­lai­set aiheet hän­tä kiin­nos­ta­vat ja mil­lai­siin ongel­miin hän hakee rat­kai­sua. Epä­ak­tii­vi­nen yri­tys­si­vu, jos­ta puut­tuu pro­fii­li­ku­va ja yri­tys­si­vun kuvaus, ei hou­kut­te­le poten­ti­aa­li­sia työn­te­ki­jöi­tä tart­tu­maan työpaikkaan.

Haluatko rekrytoida nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin?

Kaik­kea ei voi tie­tää ja osa­ta, mikä on tie­tys­ti ihan nor­maa­lia. Työ­paik­kail­moi­tuk­sen ja kus­tan­nus­te­hok­kaan, toi­mi­van työ­paik­kail­moi­tuk­sen teke­mi­nen on kak­si eri asi­aa, sil­lä var­mas­ti osaat pai­naa oikei­ta pai­nik­kei­ta, mut­ta mai­nok­sen luo­mi­nen vaa­tii lisäk­si stra­te­gis­ta osaa­mis­ta ja asiak­kaan sekä käy­tet­tä­vän kana­van ymmärtämistä. 

Mikä­li vas­ta­sit väliot­si­kon kysy­myk­seen “kyl­lä” (kuka­pa sanoi­si moi­sel­le ei…), ota mei­hin yhteyt­tä, niin lai­te­taan Lin­ke­dIn mak­sul­li­set työ­paik­kail­moi­tuk­set ker­ral­la kuntoon!

Ota yhteyt­tä!
Miten LinkedIn maksulliset työpaikkailmoitukset toimivat?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy