Instagram maksulliset mainosratkaisut 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Ins­ta­gram mai­non­ta \ Ins­ta­gram mak­sul­li­set mainosratkaisut

Älä osta sikaa säkis­sä. Ennen kuin lai­tat raha­si kiin­ni Ins­ta­gram-mai­non­taan, on fik­sua ymmär­tää hive­nen enem­män. Ins­ta­gram mak­sul­li­set mai­nos­rat­kai­sut eivät ole kai­kil­le tie täh­tiin, mut­ta hyvin moni yri­tys lähes­tul­koon toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta on jo löy­tä­nyt koh­de­ryh­män­sä Instagramista.

Olem­me tääl­lä nyt ker­to­mas­sa sinul­le ne tär­keim­mät asiat, jot­ka yri­tys­päät­tä­jän on hyvä tie­tää, jot­ta pys­tyt teke­mään jär­ke­viä rat­kai­su­ja Ins­ta­gram-mai­non­nan suhteen.

Kenelle Instagram maksulliset mainokset ovat hyvä vaihtoehto?

Ins­ta­gram on maa­il­man­laa­jui­ses­ti rakas­tet­tu sovel­lus, johon ovat hurah­ta­neet myös eten­kin suo­ma­lai­set nuo­ret. Ins­ta­gram mak­sul­li­set mai­nok­set tuot­ta­vat taa­tus­ti hedel­mää, mikä­li tavoit­te­let nuo­rem­paa koh­de­ryh­mää – suu­rin osa Ins­ta­gra­min käyt­tä­jis­tä on iäl­tään 18-29-vuotta.

Valitse mainospaikka kolmesta erilaisesta

Ins­ta­gra­mis­sa voit mai­nos­taa niin kuvil­la kuin videoil­la­kin juu­ri, kuten haluat. Ins­ta­gram mak­sul­li­set mai­nos­rat­kai­sut pitä­vät sisäl­lään kol­me eri­lais­ta mai­nos­paik­kaa: Ins­ta­gram-syö­te, Ins­ta­gram Sto­ries sekä Ins­ta­gram Explo­re. Mai­nok­set solut­tau­tu­vat mui­den jul­kai­su­jen väliin, joten käyt­tä­jä ei esi­mer­kik­si Ins­ta­gram Sto­ries -omi­nai­suut­ta käyt­täes­sään tie­dä, mil­loin mai­nos tulee vastaan.

Instagram-syöte

Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas avaa Ins­ta­gra­min, näkee hän ensim­mäi­se­nä kus­to­moi­dun Ins­ta­gram-syöt­teen, joka on jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vä lis­ta kuvis­ta ja videois­ta. Ins­ta­gram-syö­te on lois­ta­va paik­ka esi­tel­lä tuo­tet­ta, pal­ve­lua tai brän­diä kuval­la tai videolla.

Instagram Stories

Ins­ta­gram Sto­ries on suo­sit­tu tari­nao­mi­nai­suus, johon lada­tut kuvat ja videot ovat jul­ki­sia ainoas­taan 24 tun­nin ajan. Ins­ta­gram ker­too, että tari­nat sitout­ta­vat käyt­tä­jiä huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­min kuin tavan­omai­set syötepäivitykset.

Instagram Explore

Tämä on paik­ka videoil­le, eli mikä­li sinul­ta löy­tyy hyvä­laa­tui­nen sekä Ins­ta­gra­min vaa­ti­mus­ten mukai­nen video, voit mai­nos­taa myös Ins­ta­gram Explo­res­sa. Siel­lä videot ovat rin­nak­kain ja allek­kain siten, että näky­mä on eri­lai­nen kuin Ins­ta­gram-syöt­tees­sä tai Ins­ta­gram Storiesissa.

Tiedä, mitä tavoitetta Instagram-mainonta tukee

Ins­ta­gram mak­sul­li­set mai­nok­set tuke­vat lii­ke­toi­min­taa­si eri kei­noin. Ins­ta­gram-mai­non­nal­la voit esi­mer­kik­si kas­vat­taa brän­di­si tun­net­tuut­ta, paran­taa luot­ta­mus­ta, met­säs­tää lii­de­jä tai hank­kia lisää lii­ken­net­tä vaik­ka­pa verk­ko­kaup­paan. Mie­les­täm­me sinun on tär­ke­ää ymmär­tää se, mil­lai­sia asioi­ta IG-mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, jot­ta tun­net, onko se kan­nat­ta­vaa sinun liiketoiminnallesi.

Mai­non­nan tavoit­tei­ta Instagramissa:

 • Brän­din tunnettuus
 • Kat­ta­vuus
 • Lii­ken­ne
 • Sovel­lus­ten asennukset
 • Lii­din luonti
 • Vies­tit
 • Kon­ver­siot
 • Luet­te­lo­myyn­ti
 • Kau­pan liikenne

Instagram maksulliset mainokset – tältä ne näyttävät

Ins­ta­gram-mai­nos voi koos­tua yhdes­tä tai useam­mas­ta kuvas­ta tai videos­ta, jot­ka käyt­tä­jä tun­nis­taa “Sponsoroitu”-tekstistä (engl. Spon­so­red) sisäl­lön ylä­puo­lel­la mai­nos­ta­jan nimen ala­puo­lel­la. Mai­nos voi siis olla kuva- tai video­mai­nos, useam­mas­ta kuvas­ta tai videos­ta koos­tu­va karusel­li­mai­nos tai brän­di­si­säl­tö­mai­nos. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas ohjau­tuu mai­nok­ses­ta esi­mer­kik­si yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­tol­le klik­kaa­mal­la toi­min­ta­ke­ho­tet­ta, kuten “Lue lisää” tai “Osta nyt”.

Instagram maksulliset mainosratkaisut

Mitä Instagram maksulliset mainokset maksavat?

Ins­ta­gram-mai­non­ta on oikein teh­ty­nä var­sin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa mai­nos­taa. Yri­tyk­sen päät­tä­jä­nä sinua taa­tus­ti kiin­nos­taa, mitä Ins­ta­gram-mai­non­ta mak­saa ja mis­tä hin­ta koos­tuu. Mai­non­nan hin­ta muo­dos­tuu kah­des­ta eri teki­jäs­tä: Ins­ta­gra­mil­le mak­set­ta­vas­ta mai­nos­bud­je­tis­ta sekä työ­ajas­ta. Ins­ta­gra­mil­le mak­set­ta­va mai­nos­bud­jet­ti hin­noi­tel­laan klik­kaus­ten mukaan (CPC, Cost Per Click) – eli mak­sat vas­ta sil­loin, kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si sen sijaan, että mak­sai­sit jokai­ses­ta näyt­tö­ker­ras­ta. Kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­hin­ta on noin 0,2 – 2 €. Monet aloit­ta­vat Ins­ta­gram-mai­non­nan esi­mer­kik­si 5 € suu­rui­sel­la päi­vä­bud­je­til­la, mut­ta koke­neem­mat mai­nos­ta­jat saat­ta­vat lait­taa mai­non­taan päi­vit­täin usei­ta sato­ja euro­ja kiinni.

Kubla auttaa sinua tavoittamaan yrityksellesi tärkeän yleisön

Hoot­sui­ten mukaan 81 % ihmi­sis­tä käyt­tää Ins­ta­gra­mia tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den etsi­mi­seen. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että Ins­ta­gra­mis­ta on vuo­sien saa­tos­sa muo­dos­tu­nut lois­ta­va paik­ka teh­dä bis­nes­tä. Mikä­li koh­de­ryh­mä­si löy­tyy Ins­ta­gra­mis­ta, kan­nat­taa siel­lä ehdot­to­mas­ti kokeil­la mai­non­taa. Kos­ka Ins­ta­gram on main­osa­lus­ta­na niin hur­jan kil­pail­tu, ei mai­non­nas­sa pär­jää kaik­ki. Ins­ta­gram-mai­non­ta onkin fik­sua jät­tää alan ammat­ti­lai­sen har­teil­le, mikä­li omaa koke­mus­ta tai yli­mää­räis­tä aikaa ei löy­dy. Me autam­me sinua mie­lel­läm­me menes­ty­mään Instagramissa!

Ota yhteyt­tä!

Instagram maksulliset mainosratkaisut
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy