Hakukoneen maksulliset vaihtoehdot 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaihtoehdot

Haku­ko­neet ovat tie­to­pank­ke­ja, jois­ta tie­toa hae­taan joka sekun­ti. Mart­ta saat­taa etsiä Googles­ta iha­naa pul­la­re­sep­tiä, San­na kai­vaa Bin­gis­tä sak­san­pai­men­koi­ran kuvia, ja Jou­ko kytä­tä par­hain­ta hin­taa Elect­ro­luxin var­si-imu­ris­ta. Kun jotain etsi­tään tie­tyl­lä hakusa­nal­la, ryh­mit­tyy haku­tu­los­si­vul­le jouk­ko tulok­sia, jois­ta osa joh­taa jouk­koa sivun kär­ki­pääs­sä haku­ko­ne­mai­non­nan avul­la. Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot ovat ohi­tus­kais­ta haku­tu­los­si­vun par­haal­le pai­kal­le, johon kan­nat­taa pyrkiä.

Hakusa­nal­la teh­dyn haun ensim­mäi­sen sivun tulok­set ovat ainoi­ta, joil­la on mer­ki­tys­tä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­mis­sä. Tie­toa har­voin pen­go­taan toi­sel­ta, kol­man­nel­ta tai nel­jän­nel­tä sivul­ta, mikä tar­koit­taa sitä, että siel­lä sinun ei aina­kaan kan­na­ta olla. Paras paik­ka on haku­tu­los­si­vun toi­nen tai kol­mas haku­tu­los, sil­lä ensim­mäi­nen kerää usein osta­jien sijaan tiedonhakijoita.

Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot voi­vat tun­tua han­ka­lal­ta aja­tuk­sel­ta. Mis­tä aloit­taa, mil­lai­sel­la sum­mal­la ja kuka voi­si aut­taa? Aloi­ta koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­sel­lä sekä sopi­van haku­ko­neen valin­nal­la, lai­ta rahaa alkuun hitusen varo­vai­sem­min, ja pyy­dä roh­keas­ti apuun Kubla.

Hakukonemainonta on nopea ratkaisu näkyvyyteen

Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA, Search Engi­ne Adver­ti­sing) sekoi­te­taan hel­pos­ti hakusa­na­mai­non­taan – ei kun het­ki­nen, nehän ovat sama asia! Kut­suit­pa mak­set­tua tie­tä haku­tu­los­si­vun kär­keen sit­ten haku­ko­ne- tai hakusa­na­mai­non­nak­si, on kyse isom­mas­ta haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) koko­nai­suu­des­ta. Paket­tiin kuu­luu myös haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, Search Engi­ne Opti­miza­tion), jol­la näky­vyyt­tä voi hamuil­la ilmai­sek­si. Jos näky­vyys­jah­ti onnis­tuu ilman mas­sia, mik­si lähes kaik­ki yri­tyk­set käyt­tä­vät sii­hen rahaa?

Haku­ko­ne­mai­non­ta on huo­mat­ta­vas­ti haku­ko­neop­ti­moin­tia nopeam­pi rat­kai­su. Haku­ko­neop­ti­moin­nik­si las­ke­taan esi­mer­kik­si avain­sa­noil­la rikas­te­tut verk­ko­si­vusi­säl­löt, jol­loin verk­ko­si­vun sijoi­tus nousee haku­ko­neen haku­tu­los­si­vul­la asiak­kaan käyt­täes­sä opti­moi­tua hakusa­naa. Tie kär­ki­si­joi­tuk­siin pel­kän haku­ko­neop­ti­moin­nin voi­min voi kes­tää jopa puo­li­sen vuot­ta, kun taas oikein teh­ty haku­ko­ne­mai­non­ta alkaa teke­mään tulos­ta lähes­tul­koon saman tien.

Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot kät­ke­vät sisäl­leen mak­sul­li­set tavat tul­la esil­le haku­tu­los­si­vul­la sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee tie­tyl­lä hakusa­nal­la. Kubla avaa alla auki kak­si yleisintä.

Hakukoneen maksulliset vaihtoehdot x 2

Kun mie­ti­tään, kuin­ka hyviä lii­de­jä ja kaup­paa voi­si saa­da enem­män, ei haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot vält­tä­mät­tä rak­su­ta heti. Voit mak­saa tie­si esi­mer­kik­si You­Tu­be-videoi­den alkuun, toteut­taa hui­kei­ta sovel­lus­kam­pan­joi­ta tai kalas­tel­la näky­vyyt­tä haku­ko­ne­mai­non­nal­la, johon pureu­dum­me seu­raa­vak­si kah­den mai­nos­tyy­pin muodossa:

1. Maksettu näkyvyys tekstimainoksella

Kun google­tat esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “Kau­neus­hoi­to­la Tur­ku”, näet heti haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä mak­set­tu­ja teks­ti­mai­nok­sia, jot­ka tun­nis­tat Mai­nos-mer­kis­tä. Nämä yri­tyk­set ovat teh­neet haku­ko­ne­mai­non­taa kysei­sel­lä hakusa­nal­la. Mai­nok­seen mah­tuu yti­me­käs pät­kä teks­tiä, joka koos­tuu verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan vie­väs­tä lin­kis­tä, kiin­nos­ta­vas­ta otsi­kos­ta sekä muu­ta­man rivin mit­tai­ses­ta kuvauk­ses­ta. Mai­nos­ta­ja mak­saa ainoas­taan mai­nok­sen klik­kauk­ses­ta (PPC, Pay Per Click).

2. Maksettu näkyvyys kuvamainoksella

Spon­so­roi­dut haku­tu­lok­set voi­vat teks­tin lisäk­si olla kuvia. Täl­löin kun etsit tie­toa hakusa­nal­la “Ret­kei­ly­telt­ta”, huo­maat ennen orgaa­ni­sia eli ilmai­sia haku­tu­lok­sia mak­se­tut kuva­mai­nok­set, jot­ka tun­nis­tat teks­ti­mai­nok­sen tapaan Mai­nos-mer­kis­tä. Nämä yri­tyk­set tehos­ta­vat näky­vyyt­tään haku­ko­ne­mai­non­nal­la – aina kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee kysei­sel­lä hakusa­nal­la, mak­set­tu kuva­mai­nos tulee näky­viin ensim­mäi­se­nä haku­tu­los­si­vul­la. Kuva­mai­nok­seen mah­tuu ainoas­taan lyhyt otsik­ko, hin­ta sekä verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan vie­vä link­ki. Mai­nos­ta­ja mak­saa vain mai­nok­sen klik­kauk­ses­ta (PPC, Pay Per Click).

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google vs. Bing

Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot tuo­vat mah­dol­li­suu­ksia, joi­den hyö­dyn­tä­mi­nen voi tuo­da hyvää kaup­paa. Haku­ko­neen valin­taan vai­kut­taa moni teki­jä. Pää­tös­tä ei kan­na­ta teh­dä sum­ma­mu­ti­kas­sa, vaan tar­peen tul­len on jär­ke­vää tes­ta­ta mai­non­taa molem­mil­la haku­ko­neil­la. Googles­sa kil­pai­lu on kovem­paa ja hin­nat kor­keam­mal­la, kun taas Bin­gis­sä mai­nos­ta­mal­la voi saa­da aikaan parem­pia tulok­sia pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la. Sen sijaan hui­keat kävi­jä­mää­rät ovat Googlen etu – Googlen mark­ki­nao­suu­den olles­sa 97 %, on se Bin­gin koh­dal­la ainoas­taan vai­vai­set 1,5 %.

Bing-mark­ki­noin­ti tekee tulos­ta Google-mai­non­taa parem­mal­la ROI:lla (Return On Invest­ment) sekä CTR:llä (Click-Through Rate). Oikein teh­ty­nä myös Google-mai­non­ta voi olla hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, jon­ka vuok­si mai­non­nan saloi­hin kan­nat­taa­kin tutus­tua huo­lel­la. Lisäk­si Google tar­jo­aa eri­tyi­siä mai­nos­muo­to­ja kuten Google Shop­ping.

Mie­ti…

  • kenet haluat tavoittaa?
  • mitä lai­tet­ta hän käyttää?

Mikä­li vas­tauk­se­na on 35-vuo­tias, tavan­omais­ta kor­keam­man elin­ta­son omaa­va, Win­dows-lait­tei­ta käyt­tä­vä mies­hen­ki­lö, saat­taa Googlea parem­pi vaih­toeh­to mai­non­nal­le olla Bing. Googles­ta poi­ke­ten Bin­gin käyt­tä­jät ovat jakau­tu­neet tar­kem­min rajau­tu­nee­seen ryh­mään. Google on suo­si­tuin haku­ko­ne, jota käyt­tä­vät kaik­ki ikään, suku­puo­leen tai varal­li­suu­teen riip­pu­mat­ta, kun taas Bing lois­taa Win­dows-lait­tei­den teh­das­a­se­tuk­se­na ja vetää puo­leen­sa van­hem­paa väkeä.

Hakukoneen maksulliset vaihtoehdot ovat ohituskaista kärkeen

Kuten sanot­tu, ovat haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot näp­pä­rä ja ennen kaik­kea nopea tapa pääs­tä kil­pai­li­jan ylä­puo­lel­le. Niin kau­an kuin lojut kil­pai­li­joi­de­si ala­puo­lel­la haku­tu­los­si­vul­la, mene­tät kaup­paa. On aika ottaa haku­ko­ne­mai­non­ta hal­tuun ja rai­va­ta tie tulok­siin, eikö vain? Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­sä, sopi­van main­osa­lus­tan valin­nas­sa, avain­sa­no­jen hah­mot­ta­mi­ses­sa ja itse kam­pan­jan luo­mi­ses­sa aut­taa Kubla – haluam­me, että sinä menestyt!

Ota yhteyt­tä!
Internet markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi