Hakukoneen maksulliset vaihtoehdot 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaihtoehdot

Haku­ko­neet ovat tie­to­pank­ke­ja, jois­ta tie­toa hae­taan joka sekun­ti. Mart­ta saat­taa etsiä Googles­ta iha­naa pul­la­re­sep­tiä, San­na kai­vaa Bin­gis­tä sak­san­pai­men­koi­ran kuvia, ja Jou­ko kytä­tä par­hain­ta hin­taa Elect­ro­luxin var­si-imu­ris­ta. Kun jotain etsi­tään tie­tyl­lä hakusa­nal­la, ryh­mit­tyy haku­tu­los­si­vul­le jouk­ko tulok­sia, jois­ta osa joh­taa jouk­koa sivun kär­ki­pääs­sä haku­ko­ne­mai­non­nan avul­la. Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot ovat ohi­tus­kais­ta haku­tu­los­si­vun par­haal­le pai­kal­le, johon kan­nat­taa pyrkiä.

Hakusa­nal­la teh­dyn haun ensim­mäi­sen sivun tulok­set ovat ainoi­ta, joil­la on mer­ki­tys­tä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­mis­sä. Tie­toa har­voin pen­go­taan toi­sel­ta, kol­man­nel­ta tai nel­jän­nel­tä sivul­ta, mikä tar­koit­taa sitä, että siel­lä sinun ei aina­kaan kan­na­ta olla. Paras paik­ka on haku­tu­los­si­vun toi­nen tai kol­mas haku­tu­los, sil­lä ensim­mäi­nen kerää usein osta­jien sijaan tiedonhakijoita.

Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot voi­vat tun­tua han­ka­lal­ta aja­tuk­sel­ta. Mis­tä aloit­taa, mil­lai­sel­la sum­mal­la ja kuka voi­si aut­taa? Aloi­ta koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­sel­lä sekä sopi­van haku­ko­neen valin­nal­la, lai­ta rahaa alkuun hitusen varo­vai­sem­min, ja pyy­dä roh­keas­ti apuun Kubla.

Hakukonemainonta on nopea ratkaisu näkyvyyteen

Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA, Search Engi­ne Adver­ti­sing) sekoi­te­taan hel­pos­ti hakusa­na­mai­non­taan – ei kun het­ki­nen, nehän ovat sama asia! Kut­suit­pa mak­set­tua tie­tä haku­tu­los­si­vun kär­keen sit­ten haku­ko­ne- tai hakusa­na­mai­non­nak­si, on kyse isom­mas­ta haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) koko­nai­suu­des­ta. Paket­tiin kuu­luu myös haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, Search Engi­ne Opti­miza­tion), jol­la näky­vyyt­tä voi hamuil­la ilmai­sek­si. Jos näky­vyys­jah­ti onnis­tuu ilman mas­sia, mik­si lähes kaik­ki yri­tyk­set käyt­tä­vät sii­hen rahaa?

Haku­ko­ne­mai­non­ta on huo­mat­ta­vas­ti haku­ko­neop­ti­moin­tia nopeam­pi rat­kai­su. Haku­ko­neop­ti­moin­nik­si las­ke­taan esi­mer­kik­si avain­sa­noil­la rikas­te­tut verk­ko­si­vusi­säl­löt, jol­loin verk­ko­si­vun sijoi­tus nousee haku­ko­neen haku­tu­los­si­vul­la asiak­kaan käyt­täes­sä opti­moi­tua hakusa­naa. Tie kär­ki­si­joi­tuk­siin pel­kän haku­ko­neop­ti­moin­nin voi­min voi kes­tää jopa puo­li­sen vuot­ta, kun taas oikein teh­ty haku­ko­ne­mai­non­ta alkaa teke­mään tulos­ta lähes­tul­koon saman tien.

Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot kät­ke­vät sisäl­leen mak­sul­li­set tavat tul­la esil­le haku­tu­los­si­vul­la sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee tie­tyl­lä hakusa­nal­la. Kubla avaa alla auki kak­si yleisintä.

Hakukoneen maksulliset vaihtoehdot x 2

Kun mie­ti­tään, kuin­ka hyviä lii­de­jä ja kaup­paa voi­si saa­da enem­män, ei haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot vält­tä­mät­tä rak­su­ta heti. Voit mak­saa tie­si esi­mer­kik­si You­Tu­be-videoi­den alkuun, toteut­taa hui­kei­ta sovel­lus­kam­pan­joi­ta tai kalas­tel­la näky­vyyt­tä haku­ko­ne­mai­non­nal­la, johon pureu­dum­me seu­raa­vak­si kah­den mai­nos­tyy­pin muodossa:

1. Maksettu näkyvyys tekstimainoksella

Kun google­tat esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “Kau­neus­hoi­to­la Tur­ku”, näet heti haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä mak­set­tu­ja teks­ti­mai­nok­sia, jot­ka tun­nis­tat Mai­nos-mer­kis­tä. Nämä yri­tyk­set ovat teh­neet haku­ko­ne­mai­non­taa kysei­sel­lä hakusa­nal­la. Mai­nok­seen mah­tuu yti­me­käs pät­kä teks­tiä, joka koos­tuu verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan vie­väs­tä lin­kis­tä, kiin­nos­ta­vas­ta otsi­kos­ta sekä muu­ta­man rivin mit­tai­ses­ta kuvauk­ses­ta. Mai­nos­ta­ja mak­saa ainoas­taan mai­nok­sen klik­kauk­ses­ta (PPC, Pay Per Click).

2. Maksettu näkyvyys kuvamainoksella

Spon­so­roi­dut haku­tu­lok­set voi­vat teks­tin lisäk­si olla kuvia. Täl­löin kun etsit tie­toa hakusa­nal­la “Ret­kei­ly­telt­ta”, huo­maat ennen orgaa­ni­sia eli ilmai­sia haku­tu­lok­sia mak­se­tut kuva­mai­nok­set, jot­ka tun­nis­tat teks­ti­mai­nok­sen tapaan Mai­nos-mer­kis­tä. Nämä yri­tyk­set tehos­ta­vat näky­vyyt­tään haku­ko­ne­mai­non­nal­la – aina kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee kysei­sel­lä hakusa­nal­la, mak­set­tu kuva­mai­nos tulee näky­viin ensim­mäi­se­nä haku­tu­los­si­vul­la. Kuva­mai­nok­seen mah­tuu ainoas­taan lyhyt otsik­ko, hin­ta sekä verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan vie­vä link­ki. Mai­nos­ta­ja mak­saa vain mai­nok­sen klik­kauk­ses­ta (PPC, Pay Per Click).

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google vs. Bing

Haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot tuo­vat mah­dol­li­suu­ksia, joi­den hyö­dyn­tä­mi­nen voi tuo­da hyvää kaup­paa. Haku­ko­neen valin­taan vai­kut­taa moni teki­jä. Pää­tös­tä ei kan­na­ta teh­dä sum­ma­mu­ti­kas­sa, vaan tar­peen tul­len on jär­ke­vää tes­ta­ta mai­non­taa molem­mil­la haku­ko­neil­la. Googles­sa kil­pai­lu on kovem­paa ja hin­nat kor­keam­mal­la, kun taas Bin­gis­sä mai­nos­ta­mal­la voi saa­da aikaan parem­pia tulok­sia pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la. Sen sijaan hui­keat kävi­jä­mää­rät ovat Googlen etu – Googlen mark­ki­nao­suu­den olles­sa 97 %, on se Bin­gin koh­dal­la ainoas­taan vai­vai­set 1,5 %.

Bing-mark­ki­noin­ti tekee tulos­ta Google-mai­non­taa parem­mal­la ROI:lla (Return On Invest­ment) sekä CTR:llä (Click-Through Rate). Oikein teh­ty­nä myös Google-mai­non­ta voi olla hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, jon­ka vuok­si mai­non­nan saloi­hin kan­nat­taa­kin tutus­tua huo­lel­la. Lisäk­si Google tar­jo­aa eri­tyi­siä mai­nos­muo­to­ja kuten Google Shop­ping.

Mie­ti…

  • kenet haluat tavoittaa?
  • mitä lai­tet­ta hän käyttää?

Mikä­li vas­tauk­se­na on 35-vuo­tias, tavan­omais­ta kor­keam­man elin­ta­son omaa­va, Win­dows-lait­tei­ta käyt­tä­vä mies­hen­ki­lö, saat­taa Googlea parem­pi vaih­toeh­to mai­non­nal­le olla Bing. Googles­ta poi­ke­ten Bin­gin käyt­tä­jät ovat jakau­tu­neet tar­kem­min rajau­tu­nee­seen ryh­mään. Google on suo­si­tuin haku­ko­ne, jota käyt­tä­vät kaik­ki ikään, suku­puo­leen tai varal­li­suu­teen riip­pu­mat­ta, kun taas Bing lois­taa Win­dows-lait­tei­den teh­das­a­se­tuk­se­na ja vetää puo­leen­sa van­hem­paa väkeä.

Hakukoneen maksulliset vaihtoehdot ovat ohituskaista kärkeen

Kuten sanot­tu, ovat haku­ko­neen mak­sul­li­set vaih­toeh­dot näp­pä­rä ja ennen kaik­kea nopea tapa pääs­tä kil­pai­li­jan ylä­puo­lel­le. Niin kau­an kuin lojut kil­pai­li­joi­de­si ala­puo­lel­la haku­tu­los­si­vul­la, mene­tät kaup­paa. On aika ottaa haku­ko­ne­mai­non­ta hal­tuun ja rai­va­ta tie tulok­siin, eikö vain? Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­sä, sopi­van main­osa­lus­tan valin­nas­sa, avain­sa­no­jen hah­mot­ta­mi­ses­sa ja itse kam­pan­jan luo­mi­ses­sa aut­taa Kubla – haluam­me, että sinä menestyt!

Ota yhteyt­tä!
Internet markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy